Skip to Main Content

Mae Wythnos Natur Cymru yn ddathliad blynyddol o fyd natur gan arddangos cynefinoedd a rhywogaethau gwych Cymru. Mae llawer o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ledled Cymru neu gallwch fynd…

I ddathlu Wythnos Bwyta’n Iach, ymunodd cydweithwyr o Gyngor Sir Fynwy yn ddiweddar ag athrawon ymroddedig o ysgolion cynradd Sir Fynwy a phartneriaid o Dîm Addysg Bwyd Ffaith Bywyd Sefydliad…

Mae Gwasanaethau Plant a Datblygu Cymunedol Cyngor Sir Fynwy, mewn partneriaeth ag ysgolion cyfun lleol, Papyrus a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent (GAVO), yn ymuno i gynnal cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu…

Derbyniodd rhaglen Dysgu Cymunedol Cyngor Sir Fynwy, sy’n rhan o Bartneriaeth Dysgu Oedolion Gwent Fwyaf, o dan arweiniad Coleg Gwent, ganmoliaeth ddisglair ar ôl arolygiad diweddar gan Estyn. Mae rhaglen…

Mae Cyngor Sir Fynwy yn falch o gyhoeddi ei fod wedi derbyn hyd at £8.4 miliwn mewn cyllid trafnidiaeth ar draws y Sir i gyflawni ei brosiectau. Mae’r cyllid yn…

Bu artistiaid o Sir Fynwy a’r cyffiniau yn cymryd rhan yn y Dathliad o’r Celfyddydau cyntaf erioed yn y Sir yr wythnos diwethaf (dydd Gwener, 19eg Ebrill) o dan arweiniad…

Ar ddydd Mawrth, 9fed Ebrill, daeth MonLife Heritage a Chymdeithas Cas-gwent at ei gilydd i ddathlu carreg filltir arwyddocaol: 75 mlynedd ers sefydlu Amgueddfa Cas-gwent. Mae’r amgueddfa wedi’i gwreiddio yn…

Mae cartref preswyl newydd sbon Cyngor Sir Fynwy, Parc Severn View, wedi agor. Bydd Cartref Preswyl Parc Severn View yn arloesi sut mae gofal yn cael ei ddarparu i bobl…

Agorodd Cyngor Sir Fynwy ei ddrysau i ddathliad Mwslemaidd amlddiwylliannol pwysig ddydd Gwener (15 Mawrth 2024), a hynny am yr eildro yn unig. Daeth yr Iftar, rhan o fis sanctaidd…

Gwnaeth cwningen y Pasg ymddangosiad cynnar yng Ngwasanaethau Plant y Cyngor yr wythnos hon, wrth i Gymdeithas Adeiladu Sir Fynwy ddosbarthu 200 o wyau Pasg. Mae caredigrwydd staff, cleientiaid a…

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cymeradwyo’r Gyllideb ar gyfer 2024-25 mewn cyfarfod llawn o’r Cyngor a gynhaliwyd ar 29ain Chwefror. Byddwn nawr yn gweithio i barhau i ddarparu gwasanaethau cyson …

Bydd Mynwent Trefynwy yn ail-agor ar gyfer claddedigaethau ar ôl i Gyngor Sir Fynwy a Chyngor Tref Trefynwy wneud gwelliannau sylweddol i’r seilwaith. Mae’r gwaith a ariannwyd gan Gyngor Tref…

Drwy gydol mis Ionawr, mae arddangosfa newydd wedi’i harddangos yn Neuadd y Sir i ddathlu ei hanes dros 300 mlynedd. Yr arddangosfa hon yw’r gyntaf o lawer o arddangosfeydd newydd…

Mae’r Cyng. Rachel Garrick, Aelod Cabinet dros Adnoddau (sy’n rhannu’r swydd gyda’r Cynghorydd Ben Callard) a chynrychiolydd Ward y Castell, Cil-y-coed, wedi ymddiswyddo o’r Cabinet gan fod ei hymrwymiadau proffesiynol…

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi lansio ymgynghoriad ar ei Gynllun Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2024-28. Gofynnir nawr i gymunedau ein helpu i lunio ein gwaith dros y pedair blynedd nesaf….

Bydd Partneriaeth Natur Leol Sir Fynwy, y mae Cyngor Sir Fynwy yn ei chynnal, yn cyflwyno’r Prosiect Gofodau Natur Cymunedol yn y Fenni y gaeaf hwn a’r gwanwyn nesaf, yn…

Ar ddydd Sadwrn, 2ail Rhagfyr, daeth pobl ifanc a theuluoedd sydd wedi profi galar at ei gilydd yng Nghastell Cil-y-coed ar gyfer Digwyddiad Cofio. Mae’r digwyddiad blynyddol wedi’i drefnu ers…

Mae Cyngor Sir Fynwy yn recriwtio aelodau newydd ar gyfer Fforwm Mynediad Lleol Sir Fynwy. Mae’r Fforwm Mynediad Lleol yn cynghori’r Cyngor, Cyfoeth Naturiol Cymru a sefydliadau eraill ar wella…

Yn sgil tirlithriadau diweddar ym Mhwll Ddu, mae sylfaen y ffordd ger y chwarel wedi ei difrodi’n ddifrifol, gan greu risg i ddiogelwch y cyhoedd. O ganlyniad, mae Ffordd Pwll…

Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer dau gynllun Grant Gwella Mynediad newydd gyda’r nod o wella mynediad i atyniadau ymwelwyr Sir Fynwy neu ddigwyddiadau sy’n ymwneud ag ymwelwyr. Ariennir…

Gyda chymorth arweinydd Cydlyniant Timau Partneriaethau Strategol Cyngor Sir Fynwy, mae pobl yn dod at ei gilydd i greu Cymdeithas Malayali Meghala y Fenni (AMMA) i gysylltu trigolion Malayali Indiaidd…

Yn dilyn cyfarfod llawn o’r Cyngor ar 26ain Hydref, bydd Cyngor Sir Fynwy yn bwrw ymlaen â phenderfyniad y Cabinet i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y safleoedd arfaethedig sy’n eiddo…

Mae cynlluniau i wella glan yr afon ger Pont Mynwy a gwella seilwaith sylfaenol yn Nhrefynwy ar y gweill. Mae’r prosiect yn bartneriaeth rhwng Cyngor Sir Fynwy a Chyngor Tref…

Drwy gydol mis Hydref, bu Cyngor Sir Fynwy yn dathlu Mis Hanes Pobl Ddu. Ar draws y sir, bu’r Cyngor yn dathlu’r cyfraniadau y mae pobl ddu wedi’u gwneud wrth…

Cynhaliodd Hyb Cymorth i Gyn-filwyr Sir Fynwy Seremoni Agoriadol swyddogol ddydd Llun 2il Hydref 2023, yn Neuadd Ambiwlans Sant Ioan, Maes Parcio Fairfield, Y Fenni. Sefydlodd dau Gyn-filwr y Llu…

Drwy gydol mis Hydref, mae Cyngor Sir Fynwy yn dathlu’r cyfraniadau y mae pobl ddu wedi’u gwneud wrth lunio hanes y sir a’r wlad. Mae MonLife Heritage Learning wedi gweithio…