Skip to Main Content

Mae agwedd flaengar Sir Fynwy tuag at brydau bwyd ysgol wedi denu sylw un o Weinidogion Llywodraeth Cymru. Ymwelodd Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg a Addysg, ag Ysgol Gynradd…

Mae’r gwaith o gwblhau adeiladu ysgol newydd 3-19 Brenin Harri’r VIII yn mynd i gael ei oedi yn sgil materion gweithgynhyrchu sydd y tu hwnt i reolaeth yr Awdurdod Lleol…

Mae’r contractwr sy’n gweithio ar Gynllun Teithio Llesol Wonastow ar ran Cyngor Sir Fynwy wedi difrodi’n ddamweiniol y bibell ddŵr ar gylchfan fach Wonastow yn Nhrefynwy. Digwyddodd hyn oherwydd nid…

Yng nghyfarfod y Cyngor Llawn o Gyngor Sir Fynwy yr wythnos diwethaf, pleidleisiodd Cynghorwyr i weithio tuag at Sir Fynwy yn ddod yn Sir sy’n Oed-Gyfeillgar ac ymuno â rhwydwaith…

Drwy gydol mis Ionawr, mae arddangosfa newydd wedi’i harddangos yn Neuadd y Sir i ddathlu ei hanes dros 300 mlynedd. Yr arddangosfa hon yw’r gyntaf o lawer o arddangosfeydd newydd…

Mae’r Cyng. Rachel Garrick, Aelod Cabinet dros Adnoddau (sy’n rhannu’r swydd gyda’r Cynghorydd Ben Callard) a chynrychiolydd Ward y Castell, Cil-y-coed, wedi ymddiswyddo o’r Cabinet gan fod ei hymrwymiadau proffesiynol…

Mae GTADC, ynghyd â phartneriaid aml-asiantaeth (Heddlu Gwent/CNC/MCC/DC) yn parhau i ymateb i lifogydd sylweddol o amgylch Canolfan Hamdden Trefynwy a Hen Ffordd Dixton. Er bod Afon Gwy yn Nhrefynwy…

Roedd ysbryd o roi i eraill yn fyw ac yn iach yn Sir Fynwy y Nadolig hwn. Yn sgil rhoddion hael gan drigolion a chwmnïau lleol, mae bron i 450…

Bydd Partneriaeth Natur Leol Sir Fynwy, y mae Cyngor Sir Fynwy yn ei chynnal, yn cyflwyno’r Prosiect Gofodau Natur Cymunedol yn y Fenni y gaeaf hwn a’r gwanwyn nesaf, yn…

Ar ddydd Sadwrn, 2ail Rhagfyr, daeth pobl ifanc a theuluoedd sydd wedi profi galar at ei gilydd yng Nghastell Cil-y-coed ar gyfer Digwyddiad Cofio. Mae’r digwyddiad blynyddol wedi’i drefnu ers…

Bydd Sir Fynwy yn cynnig rhaglen wirfoddoli deuluol newydd cyn hir. Mae Clwb Gwirfoddoli Teuluol yn ei gwneud hi’n hawdd i blant 0-9 oed a’u hoedolion i helpu gydag  achosion…

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cael ei gydnabod fel Cyflogwr y Flwyddyn am ei ymdrechion i hybu staff I ddysgu Cymraeg.  Derbyniodd y Cyngor y wobr anrhydeddus hon mewn seremoni…

Mae Cyngor Sir Fynwy yn recriwtio aelodau newydd ar gyfer Fforwm Mynediad Lleol Sir Fynwy. Mae’r Fforwm Mynediad Lleol yn cynghori’r Cyngor, Cyfoeth Naturiol Cymru a sefydliadau eraill ar wella…

Yn sgil tirlithriadau diweddar ym Mhwll Ddu, mae sylfaen y ffordd ger y chwarel wedi ei difrodi’n ddifrifol, gan greu risg i ddiogelwch y cyhoedd. O ganlyniad, mae Ffordd Pwll…

Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer dau gynllun Grant Gwella Mynediad newydd gyda’r nod o wella mynediad i atyniadau ymwelwyr Sir Fynwy neu ddigwyddiadau sy’n ymwneud ag ymwelwyr. Ariennir…

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus heddiw (17eg Tachwedd 2023) ar ein Cynllun Trafnidiaeth Lleol, a fydd yn llywio ein gweledigaeth ac uchelgais ar gyfer trafnidiaeth ar draws…

Gyda chymorth arweinydd Cydlyniant Timau Partneriaethau Strategol Cyngor Sir Fynwy, mae pobl yn dod at ei gilydd i greu Cymdeithas Malayali Meghala y Fenni (AMMA) i gysylltu trigolion Malayali Indiaidd…

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi arwyddo cytundeb arloesol Heddiw (10fed Tachwedd) gyda thri awdurdod lleol arall yng Nghymru a Lloegr. Daeth Partneriaeth y Gororau Ymlaen yn realiti mewn digwyddiad swyddogol…

Yn dilyn cyfarfod llawn o’r Cyngor ar 26ain Hydref, bydd Cyngor Sir Fynwy yn bwrw ymlaen â phenderfyniad y Cabinet i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y safleoedd arfaethedig sy’n eiddo…

Mae cynlluniau i wella glan yr afon ger Pont Mynwy a gwella seilwaith sylfaenol yn Nhrefynwy ar y gweill. Mae’r prosiect yn bartneriaeth rhwng Cyngor Sir Fynwy a Chyngor Tref…

Drwy gydol mis Hydref, bu Cyngor Sir Fynwy yn dathlu Mis Hanes Pobl Ddu. Ar draws y sir, bu’r Cyngor yn dathlu’r cyfraniadau y mae pobl ddu wedi’u gwneud wrth…

Wrth i’r 5ed o Dachwedd agosáu, mae Cyngor Sir Fynwy yn atgoffa pobl i gadw’n ddiogel. Ar draws y sir, bydd digwyddiadau wedi’u trefnu, sy’n darparu amgylchedd diogel i bobl…

Mae Cyngor Sir Fynwy, ynghyd â Chynghorau Tref a Chymuned ar draws y sir, wedi cynnal diwrnod ymwybyddiaeth baw cŵn yn y Fenni a’r Goetre i atgyfnerthu’r negeseuon i berchnogion…

Mae noson fwyaf arswydus y flwyddyn bron yma ac mae meintiau brawychus o wastraff yn cael eu creu ond does dim rhaid i bethau fod fel hyn… Byddwch yn greadigol…

Cynhaliodd Hyb Cymorth i Gyn-filwyr Sir Fynwy Seremoni Agoriadol swyddogol ddydd Llun 2il Hydref 2023, yn Neuadd Ambiwlans Sant Ioan, Maes Parcio Fairfield, Y Fenni. Sefydlodd dau Gyn-filwr y Llu…

Drwy gydol mis Hydref, mae Cyngor Sir Fynwy yn dathlu’r cyfraniadau y mae pobl ddu wedi’u gwneud wrth lunio hanes y sir a’r wlad. Mae MonLife Heritage Learning wedi gweithio…

Mae gwaith yn parhau ar ddatblygu cartref gofal newydd sbon Cyngor Sir Fynwy ym Mhorthsgiwed a fydd yn agor ei ddrysau ym mis Mawrth 2024 i ddarparu cymorth hirdymor i…

Mae Cyngor Sir Fynwy yn dathlu 10 mlynedd ers lansio’r Ddeddf Teithio Llesol yng Nghymru.  Er bod y cysyniad o deithio llesol wedi bodoli ers tro, nid yw pawb yn gyfarwydd â’r term. Mae teithio llesol yn disgrifio gwneud teithiau hanfodol, fel teithio i’r…

Hoffai Cyngor Sir Fynwy glywed gan drigolion ar ddyluniad y cynllun Teithio Llesol arfaethedig i ddarparu llwybr cerdded a beicio diogel rhwng Rogiet a Gwndy. Bydd aelodau o’r gymuned leol…

Hoffai Maethu Cymru Sir Fynwy a chydweithwyr o bob rhan o Faethu Cymru Gwent ddiolch i bawb a ymwelodd â’u stondinau yn Sioe Brynbuga a Gŵyl Fwyd y Fenni. Yn…

O ddydd Llun, 4ydd Medi, bwriedir dechrau gwaith torri coed a chlirio prysgwydd ar hyd hen reilffordd y Weinyddiaeth Amddiffyn rhwng Cornfield (Porthsgiwed) a Pharc Gwledig Castell Cil-y-coed. Mae’r gwaith…

Bydd Cabinet Cyngor Sir Fynwy yn cyfarfod ar y 4ydd o Hydref i adolygu rhestr fer wedi’i diweddaru o opsiynau safle a phenderfynu pryd i ddechrau’r ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer…

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cyhoeddi diweddariad ar y gwaith ailwynebu arfaethedig ar Bont Gwy yn Nhrefynwy. Mae’r dyddiad  arfaethedig ar gyfer cau’r bont er mwyn dechrau’r gwaith, sef  16eg…

Heddiw mae cannoedd o fyfyrwyr Sir Fynwy wedi casglu eu canlyniadau Lefel AS, Lefel A a BTEC. Mae hwn yn ddiwrnod allweddol i ddysgwyr wrth iddynt gynllunio eu camau nesaf…

Ymwelodd y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol Rebecca Evans AoS â rhaglenni haf Cyngor Sir Fynwy yn y Fenni’n ddiweddar. Yng nghwmni Arweinydd Cyngor Sir Fynwy, y Cynghorydd Sirol Mary…

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cadarnhau’n swyddogol y manylion am osod wyneb newydd ar Bont Gwy yn Nhrefynwy. Mae’r gwaith bellach wedi’i roi allan i dendr a bydd contractwr yn…

Croesawodd Gŵyl Nofio Ysgolion ddiweddar MonLife dros 345 o blant ysgolion cynradd i gymryd rhan mewn gweithgareddau dyfrol cynhwysol ar draws Sir Fynwy. Roedd gwyliau yng nghanolfannau hamdden Y Fenni,…

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi derbyn cyllid drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru….

Mae Cyngor Sir Fynwy yn falch o gyhoeddi bod mwy o atyniadau a mannau agored y sir wedi ennill Gwobrau anrhydeddus y Faner Werdd eleni. Mae’r gwobrau, a gyflwynir gan…

Mae partneriaeth Grid Gwyrdd Gwent newydd gyhoeddi ei bod wedi derbyn bron i £1miliwn gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yng Nghymru i hyrwyddo Rhwydweithiau Natur ecolegol gwydn mewn tirweddau…

Dydd Mercher 21ain Mehefin yw heuldro’r haf, y diwrnod hiraf yn ein blwyddyn a’r pwynt pan fydd yr oriau golau dydd yn dechrau byrhau. Mae hyd y dydd yn bwysig…

Mae Cyngor Sir Fynwy yn nodi Wythnos Ffoaduriaid 2023, sy’n cael ei gynnal rhwng 19eg a’r 25ain Mehefin, gydag arddangosfeydd yn Hybiau Cymunedol Cas-gwent a’r Fenni. Bydd gan y llyfrgelloedd…