Skip to Main Content

Gwirfoddolwyr MonLife oedd y gwesteion anrhydeddus mewn digwyddiad dathlu diweddar a gynhaliwyd ar ddydd Mercher 5ed Mehefin yn yr Hen Orsaf Tyndyrn fel rhan o Wythnos Gwirfoddolwyr ar draws y…

Mae’r Clwb Gwirfoddoli Teulu yn apelio am blant a’u teuluoedd i roi help llaw fel rhan o ddigwyddiad sydd ar y gweill yn y Fenni. Mae’r Clwb Gwirfoddoli Teulu yn…

Mae Cyngor Sir Fynwy yn falch o gyhoeddi bod Natur Wyllt yn dychwelyd ar gyfer 2024. Mae Natur Wyllt yn hyrwyddo manteision gadael i natur dyfu’n naturiol mewn mannau gwyrdd…

Cafodd yr achos yn erbyn gweithredwyr y Marmaris Kebab House yn y Fenni ei glywed yn Llys Ynadon Casnewydd ddydd Mercher diwethaf. Plediodd gweithredwyr y busnes pan ddigwyddodd y troseddau…

Mae disgyblion mewn ysgol gynradd leol wedi rhoi eu barn i arweinydd eu Cyngor Sir ar ôl iddi eu gwahodd i drafod eu prydau ysgol. Croesawodd y plant, o Ysgol…

Wrth i Faethu Cymru Sir Fynwy baratoi i ddathlu Pythefnos Gofal Maeth, mae’r tîm yn chwilio am drigolion a allai wneud gwahaniaeth i fywyd plentyn. Cynhelir Pythefnos Gofal Maeth rhwng…

Derbyniodd rhaglen Dysgu Cymunedol Cyngor Sir Fynwy, sy’n rhan o Bartneriaeth Dysgu Oedolion Gwent Fwyaf, o dan arweiniad Coleg Gwent, ganmoliaeth ddisglair ar ôl arolygiad diweddar gan Estyn. Mae rhaglen…

Mae Amgueddfa’r Fenni wedi datgelu arddangosfa newydd i ddathlu’r eog mwyaf sydd erioed wedi ei ddal yng Nghymru. Ym 1782, bachwyd pysgodyn o’r Afon Wysg a dorrodd record, ychydig filltiroedd…

Mae Cyngor Sir Fynwy yn falch o gyhoeddi ei fod wedi derbyn hyd at £8.4 miliwn mewn cyllid trafnidiaeth ar draws y Sir i gyflawni ei brosiectau. Mae’r cyllid yn…

Bu artistiaid o Sir Fynwy a’r cyffiniau yn cymryd rhan yn y Dathliad o’r Celfyddydau cyntaf erioed yn y Sir yr wythnos diwethaf (dydd Gwener, 19eg Ebrill) o dan arweiniad…

Ar ddydd Mawrth, 9fed Ebrill, daeth MonLife Heritage a Chymdeithas Cas-gwent at ei gilydd i ddathlu carreg filltir arwyddocaol: 75 mlynedd ers sefydlu Amgueddfa Cas-gwent. Mae’r amgueddfa wedi’i gwreiddio yn…

Mae cartref preswyl newydd sbon Cyngor Sir Fynwy, Parc Severn View, wedi agor. Bydd Cartref Preswyl Parc Severn View yn arloesi sut mae gofal yn cael ei ddarparu i bobl…

Mae Cyngor Sir Fynwy yn gwario tua £120k y flwyddyn ar gynnyrch llaeth. Mae’n ofynnol yn gyfreithiol i ni gaffael ein cyflenwad drwy broses gystadleuol. Mae’r newid yn y cyflenwr…

Agorodd Cyngor Sir Fynwy ei ddrysau i ddathliad Mwslemaidd amlddiwylliannol pwysig ddydd Gwener (15 Mawrth 2024), a hynny am yr eildro yn unig. Daeth yr Iftar, rhan o fis sanctaidd…

Gwnaeth cwningen y Pasg ymddangosiad cynnar yng Ngwasanaethau Plant y Cyngor yr wythnos hon, wrth i Gymdeithas Adeiladu Sir Fynwy ddosbarthu 200 o wyau Pasg. Mae caredigrwydd staff, cleientiaid a…

Cafodd preswylwyr y Fenni a thu hwnt flas o rywbeth newydd wrth i’r dref gynnal Ffair Fwyd y Gwanwyn newydd sbon. Cynhaliwyd y digwyddiad cyfeillgar i’r teulu ar safle hanesyddol…

Mynychodd 60 o ddisgyblion o Gynllun Academi Arweinyddiaeth Cyngor Sir Fynwy Gynhadledd yr Academi Arweinyddiaeth yn Neuadd y Sir ym Mrynbuga ar ddydd Gwener, 8fed Mawrth. Derbyniodd y llysgenhadon ifanc,…

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cymeradwyo’r Gyllideb ar gyfer 2024-25 mewn cyfarfod llawn o’r Cyngor a gynhaliwyd ar 29ain Chwefror. Byddwn nawr yn gweithio i barhau i ddarparu gwasanaethau cyson …

Mae agwedd flaengar Sir Fynwy tuag at brydau bwyd ysgol wedi denu sylw un o Weinidogion Llywodraeth Cymru. Ymwelodd Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg a Addysg, ag Ysgol Gynradd…

Mae’r gwaith o gwblhau adeiladu ysgol newydd 3-19 Brenin Harri’r VIII yn mynd i gael ei oedi yn sgil materion gweithgynhyrchu sydd y tu hwnt i reolaeth yr Awdurdod Lleol…

Mae’r contractwr sy’n gweithio ar Gynllun Teithio Llesol Wonastow ar ran Cyngor Sir Fynwy wedi difrodi’n ddamweiniol y bibell ddŵr ar gylchfan fach Wonastow yn Nhrefynwy. Digwyddodd hyn oherwydd nid…

Yng nghyfarfod y Cyngor Llawn o Gyngor Sir Fynwy yr wythnos diwethaf, pleidleisiodd Cynghorwyr i weithio tuag at Sir Fynwy yn ddod yn Sir sy’n Oed-Gyfeillgar ac ymuno â rhwydwaith…

Drwy gydol mis Ionawr, mae arddangosfa newydd wedi’i harddangos yn Neuadd y Sir i ddathlu ei hanes dros 300 mlynedd. Yr arddangosfa hon yw’r gyntaf o lawer o arddangosfeydd newydd…

Mae’r Cyng. Rachel Garrick, Aelod Cabinet dros Adnoddau (sy’n rhannu’r swydd gyda’r Cynghorydd Ben Callard) a chynrychiolydd Ward y Castell, Cil-y-coed, wedi ymddiswyddo o’r Cabinet gan fod ei hymrwymiadau proffesiynol…

Mae GTADC, ynghyd â phartneriaid aml-asiantaeth (Heddlu Gwent/CNC/MCC/DC) yn parhau i ymateb i lifogydd sylweddol o amgylch Canolfan Hamdden Trefynwy a Hen Ffordd Dixton. Er bod Afon Gwy yn Nhrefynwy…

Roedd ysbryd o roi i eraill yn fyw ac yn iach yn Sir Fynwy y Nadolig hwn. Yn sgil rhoddion hael gan drigolion a chwmnïau lleol, mae bron i 450…

Bydd Partneriaeth Natur Leol Sir Fynwy, y mae Cyngor Sir Fynwy yn ei chynnal, yn cyflwyno’r Prosiect Gofodau Natur Cymunedol yn y Fenni y gaeaf hwn a’r gwanwyn nesaf, yn…

Ar ddydd Sadwrn, 2ail Rhagfyr, daeth pobl ifanc a theuluoedd sydd wedi profi galar at ei gilydd yng Nghastell Cil-y-coed ar gyfer Digwyddiad Cofio. Mae’r digwyddiad blynyddol wedi’i drefnu ers…

Bydd Sir Fynwy yn cynnig rhaglen wirfoddoli deuluol newydd cyn hir. Mae Clwb Gwirfoddoli Teuluol yn ei gwneud hi’n hawdd i blant 0-9 oed a’u hoedolion i helpu gydag  achosion…

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cael ei gydnabod fel Cyflogwr y Flwyddyn am ei ymdrechion i hybu staff I ddysgu Cymraeg.  Derbyniodd y Cyngor y wobr anrhydeddus hon mewn seremoni…

Mae Cyngor Sir Fynwy yn recriwtio aelodau newydd ar gyfer Fforwm Mynediad Lleol Sir Fynwy. Mae’r Fforwm Mynediad Lleol yn cynghori’r Cyngor, Cyfoeth Naturiol Cymru a sefydliadau eraill ar wella…

Yn sgil tirlithriadau diweddar ym Mhwll Ddu, mae sylfaen y ffordd ger y chwarel wedi ei difrodi’n ddifrifol, gan greu risg i ddiogelwch y cyhoedd. O ganlyniad, mae Ffordd Pwll…

Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer dau gynllun Grant Gwella Mynediad newydd gyda’r nod o wella mynediad i atyniadau ymwelwyr Sir Fynwy neu ddigwyddiadau sy’n ymwneud ag ymwelwyr. Ariennir…

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus heddiw (17eg Tachwedd 2023) ar ein Cynllun Trafnidiaeth Lleol, a fydd yn llywio ein gweledigaeth ac uchelgais ar gyfer trafnidiaeth ar draws…

Gyda chymorth arweinydd Cydlyniant Timau Partneriaethau Strategol Cyngor Sir Fynwy, mae pobl yn dod at ei gilydd i greu Cymdeithas Malayali Meghala y Fenni (AMMA) i gysylltu trigolion Malayali Indiaidd…

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi arwyddo cytundeb arloesol Heddiw (10fed Tachwedd) gyda thri awdurdod lleol arall yng Nghymru a Lloegr. Daeth Partneriaeth y Gororau Ymlaen yn realiti mewn digwyddiad swyddogol…

Yn dilyn cyfarfod llawn o’r Cyngor ar 26ain Hydref, bydd Cyngor Sir Fynwy yn bwrw ymlaen â phenderfyniad y Cabinet i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y safleoedd arfaethedig sy’n eiddo…

Mae cynlluniau i wella glan yr afon ger Pont Mynwy a gwella seilwaith sylfaenol yn Nhrefynwy ar y gweill. Mae’r prosiect yn bartneriaeth rhwng Cyngor Sir Fynwy a Chyngor Tref…

Drwy gydol mis Hydref, bu Cyngor Sir Fynwy yn dathlu Mis Hanes Pobl Ddu. Ar draws y sir, bu’r Cyngor yn dathlu’r cyfraniadau y mae pobl ddu wedi’u gwneud wrth…

Wrth i’r 5ed o Dachwedd agosáu, mae Cyngor Sir Fynwy yn atgoffa pobl i gadw’n ddiogel. Ar draws y sir, bydd digwyddiadau wedi’u trefnu, sy’n darparu amgylchedd diogel i bobl…

Mae Cyngor Sir Fynwy, ynghyd â Chynghorau Tref a Chymuned ar draws y sir, wedi cynnal diwrnod ymwybyddiaeth baw cŵn yn y Fenni a’r Goetre i atgyfnerthu’r negeseuon i berchnogion…

Mae noson fwyaf arswydus y flwyddyn bron yma ac mae meintiau brawychus o wastraff yn cael eu creu ond does dim rhaid i bethau fod fel hyn… Byddwch yn greadigol…

Cynhaliodd Hyb Cymorth i Gyn-filwyr Sir Fynwy Seremoni Agoriadol swyddogol ddydd Llun 2il Hydref 2023, yn Neuadd Ambiwlans Sant Ioan, Maes Parcio Fairfield, Y Fenni. Sefydlodd dau Gyn-filwr y Llu…

Drwy gydol mis Hydref, mae Cyngor Sir Fynwy yn dathlu’r cyfraniadau y mae pobl ddu wedi’u gwneud wrth lunio hanes y sir a’r wlad. Mae MonLife Heritage Learning wedi gweithio…

Mae gwaith yn parhau ar ddatblygu cartref gofal newydd sbon Cyngor Sir Fynwy ym Mhorthsgiwed a fydd yn agor ei ddrysau ym mis Mawrth 2024 i ddarparu cymorth hirdymor i…

Mae Cyngor Sir Fynwy yn dathlu 10 mlynedd ers lansio’r Ddeddf Teithio Llesol yng Nghymru.  Er bod y cysyniad o deithio llesol wedi bodoli ers tro, nid yw pawb yn gyfarwydd â’r term. Mae teithio llesol yn disgrifio gwneud teithiau hanfodol, fel teithio i’r…