Skip to Main Content
The Monmouthshire Veterans' Support Hub  official Opening Ceremony
Hyb Cymorth i Gyn-filwyr Sir Fynwy Seremoni Agoriadol

Cynhaliodd Hyb Cymorth i Gyn-filwyr Sir Fynwy Seremoni Agoriadol swyddogol ddydd Llun 2il Hydref 2023, yn Neuadd Ambiwlans Sant Ioan, Maes Parcio Fairfield, Y Fenni.

Sefydlodd dau Gyn-filwr y Llu Awyr Brenhinol yr Hyb Cymorth i Gyn-filwyr gyda 42 mlynedd o wasanaeth ar y cyd i greu’r strwythurau a oedd eu hangen i rymuso’r rhai sy’n pontio o fywyd milwrol i fywyd sifil, gan eu helpu i integreiddio’n effeithiol i gymunedau lleol trwy dynnu ar brofiadau a chefnogaeth cymheiriaid y rhai sydd â phrofiadau tebyg.

Nod yr Hyb Cymorth yw:

  • Datblygu mwy o ymwybyddiaeth o’r cymorth a’r gwasanaethau sydd ar gael i Gymuned y Lluoedd Arfog. 
  • Rhoi hyder i unigolion, gwybodaeth a sgiliau i gael gafael ar gymorth amserol a pherthnasol sy’n diwallu eu hanghenion. 
  • Atgyfnerthu hunanddibyniaeth, hyder, parch a grymuso pobl i wella canlyniadau iechyd a lles tymor hwy.
  • Creu gofod diogel er mwyn i Gymuned y Lluoedd Arfog greu rhwydweithiau cyfeillgarwch a chefnogi strwythurau.
  • Cynnig cyfleoedd i ymgysylltu â’r gymuned leol a chynnal gweithgareddau cydweithredol. 
  • Yn ogystal, mae mynediad at hyfforddiant ar bynciau fel rheoli straen, rheoli panig a gorbryder, rheoli meddyliau anodd, ac ymwybyddiaeth ofalgar ar gael i Gymuned y Lluoedd Arfog.

Gan weithio mewn partneriaeth â Lisa Rawlings, Swyddog Cyswllt Cyfamod y Lluoedd Arfog Gwent, bydd Cyngor Sir Fynwy yn darparu cymorth o ansawdd uchel, amserol, sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn i Gymuned y Lluoedd Arfog.  Cefnogir yr Hyb ymhellach gan ddull amlasiantaethol, gydag unigolion perthnasol o gymdeithasau lleol ac elusennau ar gael i ddarparu cymorth ac arweiniad cyfrinachol arbenigol, sefydliadau megis GIG Cyn-filwyr Cymru, y Lleng Prydeinig Brenhinol, yr Adran Gwaith a Phensiynau, SSAFA, Woody’s Lodge, ac eraill i sicrhau bod pawb sy’n mynychu yn teimlo’n ddiogel ac yn gyfforddus. 

Lansiwyd yr Hyb ym mis Mawrth 2022 ac yn fuan iawn gordyfodd ei hen gartref yn y llyfrgell yn Hyb Cymunedol y Fenni ac adleolodd ym mis Mehefin 2023. Cynhelir y sesiynau bob dydd Llun 10am-12pm yn Neuadd Ambiwlans Sant Ioan, sy’n hawdd ei chyrraedd ar hyd llwybrau car, trên a bysiau.

Dywedodd y Cynghorydd Sirol Angela Sandles, Aelod Cabinet Cyngor Sir Fynwy dros Gydraddoldeb ac Ymgysylltu: “Mae’r Hyb yn ofod cynnes, croesawgar lle gall cyn-filwyr ddod o hyd i gyfeillgarwch a chefnogaeth gan bobl sydd, fel nhw, wedi byw profiad o’r lluoedd arfog. Mae’r Ganolfan yn darparu rhwydwaith lle gallant gael gafael ar gymorth ac arweiniad ochr yn ochr â phaned o de a rholiau brecwast!

Dywedodd Hyrwyddwr Lluoedd Arfog Cyngor Sir Fynwy, y Cynghorydd Sirol Peter Strong: “Mae’n amlwg bod cyn-filwyr yn gefnogaeth aruthrol i’w gilydd.  Mae yna ddywediad pan fyddwch chi mewn brwydr, nad ydych chi’n ymladd dros eich gwlad, rydych chi’n ymladd dros eich ffrindiau. Rwy’n credu bod yr ysbryd hwnnw’n parhau yn yr hybiau hefyd.  Mae angen help ar bob un ohonom o bryd i’w gilydd ac weithiau mae’n anodd gwybod ble i fynd am yr help hwnnw, ac mae’r cyn-filwyr hyn yn gwybod bod help yma ar eu cyfer.”

Tags: ,