Skip to Main Content

Mae Wythnos Natur Cymru yn ddathliad blynyddol o fyd natur gan arddangos cynefinoedd a rhywogaethau gwych Cymru. Mae llawer o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ledled Cymru neu gallwch fynd…

I ddathlu Wythnos Bwyta’n Iach, ymunodd cydweithwyr o Gyngor Sir Fynwy yn ddiweddar ag athrawon ymroddedig o ysgolion cynradd Sir Fynwy a phartneriaid o Dîm Addysg Bwyd Ffaith Bywyd Sefydliad…

Mae Gwasanaethau Plant a Datblygu Cymunedol Cyngor Sir Fynwy, mewn partneriaeth ag ysgolion cyfun lleol, Papyrus a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent (GAVO), yn ymuno i gynnal cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu…

Gwirfoddolwyr MonLife oedd y gwesteion anrhydeddus mewn digwyddiad dathlu diweddar a gynhaliwyd ar ddydd Mercher 5ed Mehefin yn yr Hen Orsaf Tyndyrn fel rhan o Wythnos Gwirfoddolwyr ar draws y…

Mae’r Clwb Gwirfoddoli Teulu yn apelio am blant a’u teuluoedd i roi help llaw fel rhan o ddigwyddiad sydd ar y gweill yn y Fenni. Mae’r Clwb Gwirfoddoli Teulu yn…

Mae Cyngor Sir Fynwy yn falch o gyhoeddi bod Natur Wyllt yn dychwelyd ar gyfer 2024. Mae Natur Wyllt yn hyrwyddo manteision gadael i natur dyfu’n naturiol mewn mannau gwyrdd…

Mae disgyblion mewn ysgol gynradd leol wedi rhoi eu barn i arweinydd eu Cyngor Sir ar ôl iddi eu gwahodd i drafod eu prydau ysgol. Croesawodd y plant, o Ysgol…

Roedd Gofalwyr Maeth yn Sir Fynwy yn westeion anrhydeddus mewn digwyddiad o werthfawrogiad yn ddiweddar, gan ddiolch iddynt am eu gwasanaeth. Roedd y digwyddiad yn gyfle i ofalwyr maeth Sir…

Wrth i Faethu Cymru Sir Fynwy baratoi i ddathlu Pythefnos Gofal Maeth, mae’r tîm yn chwilio am drigolion a allai wneud gwahaniaeth i fywyd plentyn. Cynhelir Pythefnos Gofal Maeth rhwng…

Derbyniodd rhaglen Dysgu Cymunedol Cyngor Sir Fynwy, sy’n rhan o Bartneriaeth Dysgu Oedolion Gwent Fwyaf, o dan arweiniad Coleg Gwent, ganmoliaeth ddisglair ar ôl arolygiad diweddar gan Estyn. Mae rhaglen…

Mae Cyngor Sir Fynwy yn falch o gyhoeddi ei fod wedi derbyn hyd at £8.4 miliwn mewn cyllid trafnidiaeth ar draws y Sir i gyflawni ei brosiectau. Mae’r cyllid yn…

Bu artistiaid o Sir Fynwy a’r cyffiniau yn cymryd rhan yn y Dathliad o’r Celfyddydau cyntaf erioed yn y Sir yr wythnos diwethaf (dydd Gwener, 19eg Ebrill) o dan arweiniad…

Ar ddydd Mawrth, 9fed Ebrill, daeth MonLife Heritage a Chymdeithas Cas-gwent at ei gilydd i ddathlu carreg filltir arwyddocaol: 75 mlynedd ers sefydlu Amgueddfa Cas-gwent. Mae’r amgueddfa wedi’i gwreiddio yn…

Mae cartref preswyl newydd sbon Cyngor Sir Fynwy, Parc Severn View, wedi agor. Bydd Cartref Preswyl Parc Severn View yn arloesi sut mae gofal yn cael ei ddarparu i bobl…

Mae Cyngor Sir Fynwy yn gwario tua £120k y flwyddyn ar gynnyrch llaeth. Mae’n ofynnol yn gyfreithiol i ni gaffael ein cyflenwad drwy broses gystadleuol. Mae’r newid yn y cyflenwr…

Agorodd Cyngor Sir Fynwy ei ddrysau i ddathliad Mwslemaidd amlddiwylliannol pwysig ddydd Gwener (15 Mawrth 2024), a hynny am yr eildro yn unig. Daeth yr Iftar, rhan o fis sanctaidd…

Gwnaeth cwningen y Pasg ymddangosiad cynnar yng Ngwasanaethau Plant y Cyngor yr wythnos hon, wrth i Gymdeithas Adeiladu Sir Fynwy ddosbarthu 200 o wyau Pasg. Mae caredigrwydd staff, cleientiaid a…

Mynychodd 60 o ddisgyblion o Gynllun Academi Arweinyddiaeth Cyngor Sir Fynwy Gynhadledd yr Academi Arweinyddiaeth yn Neuadd y Sir ym Mrynbuga ar ddydd Gwener, 8fed Mawrth. Derbyniodd y llysgenhadon ifanc,…

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cymeradwyo’r Gyllideb ar gyfer 2024-25 mewn cyfarfod llawn o’r Cyngor a gynhaliwyd ar 29ain Chwefror. Byddwn nawr yn gweithio i barhau i ddarparu gwasanaethau cyson …

Mae’r gwaith o gwblhau adeiladu ysgol newydd 3-19 Brenin Harri’r VIII yn mynd i gael ei oedi yn sgil materion gweithgynhyrchu sydd y tu hwnt i reolaeth yr Awdurdod Lleol…

Bydd Mynwent Trefynwy yn ail-agor ar gyfer claddedigaethau ar ôl i Gyngor Sir Fynwy a Chyngor Tref Trefynwy wneud gwelliannau sylweddol i’r seilwaith. Mae’r gwaith a ariannwyd gan Gyngor Tref…

Yng nghyfarfod y Cyngor Llawn o Gyngor Sir Fynwy yr wythnos diwethaf, pleidleisiodd Cynghorwyr i weithio tuag at Sir Fynwy yn ddod yn Sir sy’n Oed-Gyfeillgar ac ymuno â rhwydwaith…

Drwy gydol mis Ionawr, mae arddangosfa newydd wedi’i harddangos yn Neuadd y Sir i ddathlu ei hanes dros 300 mlynedd. Yr arddangosfa hon yw’r gyntaf o lawer o arddangosfeydd newydd…

Mae’r Cyng. Rachel Garrick, Aelod Cabinet dros Adnoddau (sy’n rhannu’r swydd gyda’r Cynghorydd Ben Callard) a chynrychiolydd Ward y Castell, Cil-y-coed, wedi ymddiswyddo o’r Cabinet gan fod ei hymrwymiadau proffesiynol…

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi lansio ymgynghoriad ar ei Gynllun Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2024-28. Gofynnir nawr i gymunedau ein helpu i lunio ein gwaith dros y pedair blynedd nesaf….

Ar ddydd Mawrth, 30ain Ionawr, bydd grwpiau cymunedol, elusennau, sefydliadau a gwasanaethau yn cynnal digwyddiad arddangos ar ffurf marchnad yn Hyb Cymunedol Magwyr a Gwndy. Dewch draw i ddysgu mwy…

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi ymrwymo i sicrhau bod canol trefi yn y Sir yn parhau i fod yn lleoedd bywiog a chroesawgar sy’n bodloni anghenion y cymunedau lleol, busnesau…

Roedd ysbryd o roi i eraill yn fyw ac yn iach yn Sir Fynwy y Nadolig hwn. Yn sgil rhoddion hael gan drigolion a chwmnïau lleol, mae bron i 450…

Ar ddydd Iau, 13eg Rhagfyr, cymeradwyodd Cabinet Cyngor Sir Fynwy Bolisi Cyfeillgar i Faethu newydd. Bydd y polisi newydd yn berthnasol i bob gweithiwr sy’n maethu’n uniongyrchol drwy wasanaeth y…

Bydd Partneriaeth Natur Leol Sir Fynwy, y mae Cyngor Sir Fynwy yn ei chynnal, yn cyflwyno’r Prosiect Gofodau Natur Cymunedol yn y Fenni y gaeaf hwn a’r gwanwyn nesaf, yn…

Ar ddydd Sadwrn, 2ail Rhagfyr, daeth pobl ifanc a theuluoedd sydd wedi profi galar at ei gilydd yng Nghastell Cil-y-coed ar gyfer Digwyddiad Cofio. Mae’r digwyddiad blynyddol wedi’i drefnu ers…

Bydd Sir Fynwy yn cynnig rhaglen wirfoddoli deuluol newydd cyn hir. Mae Clwb Gwirfoddoli Teuluol yn ei gwneud hi’n hawdd i blant 0-9 oed a’u hoedolion i helpu gydag  achosion…

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cael ei gydnabod fel Cyflogwr y Flwyddyn am ei ymdrechion i hybu staff I ddysgu Cymraeg.  Derbyniodd y Cyngor y wobr anrhydeddus hon mewn seremoni…

Mae Cyngor Sir Fynwy yn recriwtio aelodau newydd ar gyfer Fforwm Mynediad Lleol Sir Fynwy. Mae’r Fforwm Mynediad Lleol yn cynghori’r Cyngor, Cyfoeth Naturiol Cymru a sefydliadau eraill ar wella…

Yn sgil tirlithriadau diweddar ym Mhwll Ddu, mae sylfaen y ffordd ger y chwarel wedi ei difrodi’n ddifrifol, gan greu risg i ddiogelwch y cyhoedd. O ganlyniad, mae Ffordd Pwll…

Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer dau gynllun Grant Gwella Mynediad newydd gyda’r nod o wella mynediad i atyniadau ymwelwyr Sir Fynwy neu ddigwyddiadau sy’n ymwneud ag ymwelwyr. Ariennir…

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus heddiw (17eg Tachwedd 2023) ar ein Cynllun Trafnidiaeth Lleol, a fydd yn llywio ein gweledigaeth ac uchelgais ar gyfer trafnidiaeth ar draws…

Gyda chymorth arweinydd Cydlyniant Timau Partneriaethau Strategol Cyngor Sir Fynwy, mae pobl yn dod at ei gilydd i greu Cymdeithas Malayali Meghala y Fenni (AMMA) i gysylltu trigolion Malayali Indiaidd…

Yn dilyn cyfarfod llawn o’r Cyngor ar 26ain Hydref, bydd Cyngor Sir Fynwy yn bwrw ymlaen â phenderfyniad y Cabinet i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y safleoedd arfaethedig sy’n eiddo…

O heddiw ymlaen, 6ed Tachwedd 2023, gall rhieni wneud cais i’w plant ddechrau’r ysgol ym mis Medi 2024. Mae plant sydd wedi eu geni rhwng 1af Medi 2019 a’r 31ain…

Mae cynlluniau i wella glan yr afon ger Pont Mynwy a gwella seilwaith sylfaenol yn Nhrefynwy ar y gweill. Mae’r prosiect yn bartneriaeth rhwng Cyngor Sir Fynwy a Chyngor Tref…

Drwy gydol mis Hydref, bu Cyngor Sir Fynwy yn dathlu Mis Hanes Pobl Ddu. Ar draws y sir, bu’r Cyngor yn dathlu’r cyfraniadau y mae pobl ddu wedi’u gwneud wrth…

Mae noson fwyaf arswydus y flwyddyn bron yma ac mae meintiau brawychus o wastraff yn cael eu creu ond does dim rhaid i bethau fod fel hyn… Byddwch yn greadigol…

Cynhaliodd Hyb Cymorth i Gyn-filwyr Sir Fynwy Seremoni Agoriadol swyddogol ddydd Llun 2il Hydref 2023, yn Neuadd Ambiwlans Sant Ioan, Maes Parcio Fairfield, Y Fenni. Sefydlodd dau Gyn-filwr y Llu…

Drwy gydol mis Hydref, mae Cyngor Sir Fynwy yn dathlu’r cyfraniadau y mae pobl ddu wedi’u gwneud wrth lunio hanes y sir a’r wlad. Mae MonLife Heritage Learning wedi gweithio…

Mae gwaith yn parhau ar ddatblygu cartref gofal newydd sbon Cyngor Sir Fynwy ym Mhorthsgiwed a fydd yn agor ei ddrysau ym mis Mawrth 2024 i ddarparu cymorth hirdymor i…

Yn dilyn cais llwyddiannus i Ganolfan Economi Creadigol Prifysgol Caerdydd gan Gyngor Sir Fynwy, mae SumnerMcIntyre wedi’i benodi’n Gynhyrchwyr Celfyddydau Prosiect Llawrydd i arwain prosiect cyffrous i fapio’r celfyddydau gweledol…

Mae Cyngor Sir Fynwy yn dathlu 10 mlynedd ers lansio’r Ddeddf Teithio Llesol yng Nghymru.  Er bod y cysyniad o deithio llesol wedi bodoli ers tro, nid yw pawb yn gyfarwydd â’r term. Mae teithio llesol yn disgrifio gwneud teithiau hanfodol, fel teithio i’r…

Hoffai Cyngor Sir Fynwy glywed gan drigolion ar ddyluniad y cynllun Teithio Llesol arfaethedig i ddarparu llwybr cerdded a beicio diogel rhwng Rogiet a Gwndy. Bydd aelodau o’r gymuned leol…

Hoffai Maethu Cymru Sir Fynwy a chydweithwyr o bob rhan o Faethu Cymru Gwent ddiolch i bawb a ymwelodd â’u stondinau yn Sioe Brynbuga a Gŵyl Fwyd y Fenni. Yn…

O ddydd Llun, 4ydd Medi, bwriedir dechrau gwaith torri coed a chlirio prysgwydd ar hyd hen reilffordd y Weinyddiaeth Amddiffyn rhwng Cornfield (Porthsgiwed) a Pharc Gwledig Castell Cil-y-coed. Mae’r gwaith…

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cyhoeddi diweddariad ar y gwaith ailwynebu arfaethedig ar Bont Gwy yn Nhrefynwy. Mae’r dyddiad  arfaethedig ar gyfer cau’r bont er mwyn dechrau’r gwaith, sef  16eg…

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cadarnhau’n swyddogol y manylion am osod wyneb newydd ar Bont Gwy yn Nhrefynwy. Mae’r gwaith bellach wedi’i roi allan i dendr a bydd contractwr yn…