Skip to Main Content

Wrth i Faethu Cymru Sir Fynwy baratoi i ddathlu Pythefnos Gofal Maeth, mae’r tîm yn chwilio am drigolion a allai wneud gwahaniaeth i fywyd plentyn.

Cynhelir Pythefnos Gofal Maeth rhwng 13eg a 26ain Mai a dyma ymgyrch flynyddol y Rhwydwaith Maethu i godi ymwybyddiaeth o’r angen am ofalwyr maeth, ac i ddangos sut mae maethu yn trawsnewid bywydau a chodi proffil maethu.

Mae bron i 200 o blant Sir Fynwy mewn gofal. Er bod y rhan fwyaf o’n plant sy’n derbyn gofal yn byw yn lleol gyda gofalwyr maeth cariadus, mae llawer yn byw ymhell i ffwrdd neu mewn cartrefi plant oherwydd nad oes digon o gartrefi gofalwyr maeth.

Mae angen i ni recriwtio mwy na 30 o deuluoedd maeth newydd erbyn 2027 i ddarparu cartrefi croesawgar i blant lleol.

Bydd tîm nid-er-elw Maethu Cymru Sir Fynwy allan yn y gymuned, gan ledaenu’r gair am sut y gall preswylwyr wneud gwahaniaeth i fywydau plant neu bobl ifanc.

Ar 23 Mai, byddwn yn cynnal digwyddiad gwerthfawrogi i ddiolch i’n gofalwyr maeth. Bydd y digwyddiad yn gyfle i ofalwyr maeth Sir Fynwy ddod at ei gilydd ac yn ein galluogi i ddiolch iddynt am yr holl waith rhyfeddol y maent yn ei wneud wrth ddarparu cartrefi cariadus a meithringar i blant mewn gofal.

Os ydych yn teimlo y gallech wneud gwahaniaeth i fywyd plentyn drwy gynnig cartref iddynt, neu os ydych am gael gwybod mwy am faethu ar gyfer Sir Fynwy, cysylltwch â’n tîm heddiw.

Byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrth bobl o bob cefndir. Mae pobl a allai gynnig cartref i fabanod, brodyr a chwiorydd, plant sydd ag anghenion ychwanegol, a phobl ifanc yn eu harddegau, yn cael eu hannog yn arbennig i gysylltu – fodd bynnag, beth bynnag rydych chi’n teimlo y gallech ei gynnig, cysylltwch â ni am drafodaeth gychwynnol. Mae angen gofalwyr maeth ar gyfer pob oedran.

Drwy ddod yn ofalwr maeth gyda Maethu Cymru Sir Fynwy, byddwch yn helpu i sicrhau bod plant a phobl ifanc lleol yn aros yn eu cymuned, yn agos at y bobl a’r lleoedd sy’n bwysig iddynt. Gallwch gysylltu â’r tîm heddiw: https://fosterwales.monmouthshire.gov.uk/cy/cysylltu-a-ni.

Dywedodd y Cynghorydd Sirol Ian Chandler, Aelod Cabinet Cyngor Sir Fynwy dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu a Gwasanaethau Iechyd Hygyrch: “Mae ein gofalwyr maeth yn Sir Fynwy, ac ar draws y wlad, yn gwneud gwahaniaeth i fywydau ein plant a’n pobl ifanc. Ni ellir dweud ein gwerthfawrogiad o’r hyn y maent yn ei gynnig i’n preswylwyr iau ddigon. Maent nid yn unig yn darparu cartref ond hefyd gofal ac arweiniad.

“Rydym nawr yn chwilio am fwy o bobl i helpu tîm nid-er-elw Maethu Cymru Sir Fynwy i ganiatáu i blant a phobl ifanc lleol aros yn ein cymuned. Os ydych yn credu y gallwch chi helpu, cysylltwch â ni heddiw. Bydd y tîm bob amser gyda chi i ddarparu cefnogaeth ac arweiniad.”

Bydd tîm nid-er-elw Maethu Cymru Sir Fynwy wrth eich ochr bob cam o’r ffordd, gan ddarparu rhwydwaith cymorth sy’n cynnwys eich gweithiwr cymdeithasol ymroddedig, mynediad at hyfforddiant parhaus, grwpiau cymorth, cyfeillio a mentora, mynediad i’n gwasanaeth seicoleg a therapi, cefnogaeth y tu allan i oriau a lwfansau hael i dalu eich costau.

Mae cartrefi maethu yn Sir Fynwy hefyd yn mwynhau llawer o fanteision ychwanegol, megis nofio am ddim yn ein pyllau nofio MonLife, cardiau disgownt, a mwy!

Os ydych am wybod mwy, gallwch ein ffonio, cysylltu â ni i drefnu ymweliad cartref, neu alw heibio i sesiwn galw heibio yn un o’r lleoliadau canlynol:

Dydd Llun 13eg Mai, 10am – 12pm, Hyb/Llyfrgell Brynbuga

Dydd Mawrth 14eg Mai, 10am – 12pm, Roots Café Gilwern

Dydd Mawrth 14eg Mai, 2pm – 4pm, Marchnad y Fenni

Dydd Mercher 15fed Mai, 3pm – 5pm, Canolfan Hamdden Trefynwy

Dydd Mercher 15fed Mai, 10am – 2pm, Hyb/Llyfrgell Trefynwy

Dydd Iau 16eg Mai, 10am – 2pm, Hyb/Llyfrgell Cas-gwent

Dydd Iau 16eg Mai, 4pm – 6pm, Canolfan Hamdden Cas-gwent Dydd Gwener 17eg Mai, 10am – 2pm, Canolfan/Llyfrgell Cil-y-coed

Tags: , ,