Skip to Main Content

I ddathlu Wythnos Bwyta’n Iach, ymunodd cydweithwyr o Gyngor Sir Fynwy yn ddiweddar ag athrawon ymroddedig o ysgolion cynradd Sir Fynwy a phartneriaid o Dîm Addysg Bwyd Ffaith Bywyd Sefydliad Maetheg Prydain i ddysgu mwy am fwyta’n iach mewn ysgolion.

Roedd y diwrnod yn canolbwyntio ar faetheg a sut i gefnogi dysgu drwy’r Cwricwlwm i Gymru.

Roedd yn cynnwys arddangosiad ymarferol, adnoddau cwricwlwm, negeseuon maeth allweddol ac enghreifftiau o arfer effeithiol a phrosiectau cymunedol.

Roedd yr uchafbwyntiau’n cynnwys sgyrsiau am brosiectau cyffrous sy’n rhedeg mewn ysgolion ledled Sir Fynwy – fel Ysgol Gynradd Llaneuddogwy yn sôn am Glwb Coginio Grub, ac Ysgol Gynradd Gilwern a’u hardal tyfu llysiau sy’n esblygu.

Cafwyd cyflwyniad hefyd gan dîm bwyd cynaliadwy CSF yn sôn am sut y maent yn cefnogi ysgolion i goginio a thyfu bwyd i sbarduno gwir ddiddordeb yn o ble y daw bwyd a rhoi cynnig ar fwydydd newydd.

Mae cynnwys bwyta’n iach mewn plant oed ysgol yn hanfodol i feithrin arferion cadarnhaol a dewisiadau ffordd o fyw o amgylch bwyd – nawr ac ar gyfer y dyfodol.

Mae cydnabod pwysigrwydd maeth a hydradu yn gysylltiedig â llawer o ffactorau yn ein bywydau – gall gwella ein hiechyd corfforol gyda dewisiadau bwyd a diod wella ein lles meddyliol ac emosiynol – monmouthshire.gov.uk/cy/4093-2/treth-y-cyngor-trethi-busnes-a-budd-daliadau/ydych-chin-gymwys-am-brydau-ysgol-am-ddim/

Mae rhieni’n poeni na fydd eu plant yn mwynhau pryd o fwyd yn yr ysgol, yn enwedig os ydyn nhw’n fwytawyr pigog. Fodd bynnag, mae athrawon wedi canfod y bydd hyd yn oed y bwytawyr mwyaf ffyslyd yn cael eu hannog i roi cynnig ar rywbeth newydd pan fydd eu ffrindiau ysgol yn ei fwyta.

Mae prydau ysgol am ddim ar gael i bob plentyn oed cynradd yn Sir Fynwy. Mae hyn yn helpu i gefnogi teuluoedd mewn cyfnod o argyfwng costau byw ac yn sicrhau bod plant yn cael pryd o fwyd maethlon a chytbwys bob dydd yn yr ysgol.

Tîm Datblygu Cymunedol >

Partneriaeth Bwyd Sir Fynwy >

Tags: , ,