Skip to Main Content

Prydau Ysgol am Ddim

Mae Deddf Nawdd Cymdeithasol 1986 yn golygu y gall y Cyngor ddarparu prydau ysgol am ddim i blant y mae eu rhieni neu’r plant eu hunain yn derbyn y budd-daliadau dilynol:

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisiwr Gwaith Seiliedig ar Incwm
  • Credyd Treth Plant gydag incwm blynyddol o lai na £16,190 (nid oes gennych hawl os ydych hefyd yn derbyn Credyd Treth Gwaith)
  • Lwfans Cymorth Cyflogaeth Cysylltiedig ag Incwm
  • Elfen gwarant y Credyd Pensiwn Gwladol
  • Cymorth dan Ran VI Deddf Mewnfudo a Lloches 1990
  • Credyd Cynhwysol (lle nad yw’r incwm misol net a enillir yn fwy na £616.67)

O 1 Ebrill 2019 cyflwynodd Llywodraeth Cymru drothwy incwm a enillwyd blynyddol o £7,400 ar gyfer hawlwyr Credyd Cynhwysol sy’n dymuno hawlio prydau ysgol am ddim i’w plant. Ar yr un pryd, cyflwynodd Llywodraeth Cymru raglen o warchodaeth drosiannol i ddiogelu teuluoedd rhag colli cymhwyster am brydau ysgol am ddim tan ddiwedd ymestyn y Credyd Cynhwysol ac wedyn hyd ddiwedd y cyfnod ysgol (cynradd, uwchradd).

Diogeliad Trosiannol

1.      Gwarchodir cymhwyster unrhyw ddisgybl sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim ar 1 Ebrill 2019. Bydd hyn yn weithredol i bob ymgeisydd tan ddiwedd ymestyn y Credyd Cynhwysol, p’un a yw eu hamgylchiadau’n newid ai peidio.

2.       Bydd unrhyw ddisgybl a ddaw’n gymwys dan y meini prawf diwygiedig yn ystod ymestyn Credyd Cynhwysol hefyd yn cadw eu cymhwyster tan ddiwedd ymestyn y Credyd Cynhwysol, p’un ai yw eu hamgylchiadau yn newid ai peidio.

3.       Unwaith y bydd ymestyn y Credyd Cynhwysol wedi ei gwblhau, bydd unrhyw blentyn a gaiff ei warchod yn drosiannol yn parhau i fod wedi ei warchod yn drosiannol tan ddiwedd eu cyfnod presennol o addysg, e.e. cynradd/uwchradd.

Cwestiynau Cyffredin

A yw plant yn dal i gael eu gwarchod os yw eu rhieni’n peidio derbyn unrhyw fudd-daliadau?

Ydynt, mae disgyblion yn parhau wedi eu gwarchod tan ddiwedd ymestyn y Credyd Cynhwysol ac yna hyd ddiwedd eu cyfnod cyfredol o addysg, p’un a yw eu hamgylchiadau yn newid ai peidio.

Beth sy’n digwydd os yw’r plentyn yn symud i fyw gydag aelod arall o’r teulu nad yw’n cyflawni’r meini prawf ar gyfer cymhwyster neu sy’n gadael yr ardal?

Dyfernir y warchodaeth i’r plentyn unigol. Os yw’n symud i fyw gydag aelod arall o’r teulu, bydd yn cadw gwarchodaeth, hyd yn oed os nad yw’r aelod teulu y mae’n symud i fyw gydag ef/hi yn cyflawni’r meini prawf ar gyfer cymhwyster. Bydd plentyn yn dal i gadw gwarchodaeth os yw’r plentyn yn symud i Awdurdod arall.

Os oeddwn yn derbyn prydau ysgol am ddim ar gyfer fy mhlentyn hynaf cyn 1 Ebrill 2019, a fydd y warchodaeth drosiannol yn cynnwys brawd neu chwaer na ddechreuoidd yr ysgol tan fis Medi 2019?

Os oeddech yn derbyn prydau ysgol am ddim cyn 1 Ebrill 2019 ar gyfer unrhyw blentyn sydd mewn addysg ar hyn o bryd, ni fydd gennych hawl awtomatig ar gyfer unrhyw frawd neu chwaer a ddechreuodd yr ysgol ar ôl y dyddiad hwn. Nid yw eich gwarchodaeth drosiannol ond yn cynnwys y plentyn y derbyniwch brydau ysgol am ddim ar ei gyfer ar y pryd. Bydd yn rhaid asesu eich incwm pan fydd brawd neu chwaer yn dechrau’r ysgol i weld os ydych yn cyflawni’r meini prawf newydd ar eu cyfer.

Gall disgyblion sy’n gymwys am Brydau Ysgol am Ddim hefyd fod â hawl i grant dillad. Manylion pellach a sut i hawlio isod.

Ymadawyr Ysgol a Gwyliau Haf 2022

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y gwneir taliadau uniongyrchol i rieni/gofalwyr dros wyliau’r haf a bydd yn parhau hyd at 31 Awst 2022. Bydd hyn hefyd yn wir ar gyfer ymadawyr ysgol, yn cynnwys y rhai sydd wedi gorffen eu cyfnod olaf o addysg.

Grantiau Datblygu Disgyblion

Cewch £125 i brynu gwisg ysgol, offer, cit chwaraeon a chit ar gyfer gweithgareddau tu allan i’r ysgol ar gyfer eich plentyn. Mae’r grant ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7 yn £200, gan gydnabod y costau uwch sy’n gysylltiedig gyda dechrau yn yr ysgol uwchradd.

Mae blynyddoedd ysgol newydd yn awr hefyd yn gymwys a chafodd y meini prawf eu hymestyn i gynnwys gliniaduron neu lechi.

O fis Medi 2021 ymlaen, mae gan ddisgyblion sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim ac sy’n mynychu ysgolion a gynhelir hefyd hawl i’r grant hwn os ydynt yn mynd i ddosbarth Derbyn neu unrhyw Grŵp Blwyddyn arall (ac eithrio Blwyddyn 12 a Blwyddyn 13).

Mae’r cyllid hefyd ar gael i’r disgyblion dilynol sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim:

  • Disgyblion heb unrhyw fynediad i gyllid cyhoeddus sy’n dechrau ar y blynyddoedd ysgol uchod.
  • Disgyblion mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion sy’n dechrau ar y blynyddoedd ysgol uchod.
  • Mae cyllid ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ar gyfer disgyblion sy’n dechrau ar y blynyddoedd ysgol uchod. Yr awdurdod lleol lle mae’r plentyn sy’n derbyn gofal yn mynychu ysgol sy’n gyfrifol am gyhoeddi’r grant.

Ni all teuluoedd ond hawlio unwaith ar gyfer pob plentyn, ym mhob blwyddyn ysgol. Caiff taliadau eu gwneud ar sail gwiriadau cymhwyster wedi eu hawtomeiddio a chynhelir gwiriadau yn rheolaidd. Fel arfer caiff y taliad ei wneud i’ch cyfrif banc, gall fod angen ni gysylltu â chi i gael yr wybodaeth hon.

NODWCH OS GWELWCH YN DDA – dim ond os yw’ch plentyn yn dechrau yn y dosbarth Derbyn neu Flwyddyn 7 ym mis Medi. Ar gyfer pob blwyddyn arall byddwn yn cadw’r manylion a byddwn yn cysylltu’n uniongyrchol â chi. Os nad ydym wedi cysylltu â chi erbyn ail wythnos mis Awst, cysylltwch â’r Tîm Budd-daliadau ar 01495 742291 neu 742377.

Sut mae gwneud cais am brydau ysgol am ddim a’r grant gwisg ysgol?

Llenwi’r ffurflen ar-lein isod am brydau ysgol am ddim.grant gwisg ysgol.