Prydau Ysgol am Ddim

Mae Deddf Nawdd Cymdeithasol 1986 yn golygu y gall y Cyngor ddarparu prydau ysgol am ddim i blant y mae eu rhieni neu sydd eu hunain yn derbyn y budd-daliadau dilynol:

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Swydd Seiliedig ar Incwm
  • Credyd Treth Plant gydag incwm blynyddol o lai na £16,190 (nid oes gennych hawl os ydych eisoes yn derbyn Credyd Treth Gwaith)
  • Lwfans Cymorth Cyflogaeth Cysylltiedig ag Incwm
  • Elfen Gwarant y Credyd Pensiwn Gwladol
  • Cymorth dan Ran VI Deddf Mewnfudo a Lloches 1999
  • Credyd Cynhwysol (lle nad yw’r incwm misol net a enillir yn fwy na £616.67)

Yn weithredol o 1 Ebrill 2019 mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno trothwy incwm blynyddol a enillir o £7,400 ar gyfer hawlwyr Credyd Cynhwysol sy’n dymuno hawliau prydau ysgol am ddim ar gyfer eu plant. Ar yr un pryd, mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno rhaglen o amddiffyn wrth bontio i ddiogelu teuluoedd rhag colli cymhwyster am brydau ysgol am ddim tan ddiwedd cyfnod ymestyn y Credyd Cynhwysol ac wedyn i ddiwedd y cyfnod ysgol (cynradd, uwchradd).

Amddiffyn wrth Bontio

1.       Caiff cymhwyster unrhyw ddisgybl sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim ar bwynt 1 Ebrill 2019 ei amddiffyn. Bydd hyn yn weithredol i bob ymgeisydd tan ddiwedd cyfnod ymestyn Credyd Cynhwysol, p’un ai yw eu hamgylchiadau’n newid ai peidio.

2.       Bydd unrhyw ddisgybl sy’n dod yn gymwys dan y meini prawf diwygiedig yn ystod cyfnod ymestyn Credyd Cynhwysol hefyd yn dal i fod yn gymwys tan ddiwedd cyfnod ymestyn Credyd Cynhwysol, p’un ai yw eu hamgylchiadau’n newid ai peidio.

3.       Unwaith y cafodd cyfnod ymestyn y Credyd Cynhwysol ei gwblhau, bydd unrhyw blentyn sy’n cael ei amddiffyn wrth bontio yn parhau i gael ei amddiffyn wrth bontio tan ddiwedd eu cyfnod presennol o addysg e.e. cynradd/uwchradd.

Gall disgyblion sydd yn gymwys am Brydau Ysgol am Ddim hefyd fod â hawl i grant dillad. Mae manylion pellach ar gael islaw.

Sut mae gwneud cais ar gyfer prydau ysgol am ddim a’r grant gwisg ysgol?

Llenwch y ffurflen gais ar-lein islaw am ddim ar gyfer prydau ysgol am ddim/grant gwisg ysgol.

Nodwch os gwelwch yn dda: Nid oes yn rhaid i chi bellach roi dogfennau cefnogi i ddilysu eich hawl i fudd-dal, y cyfan sydd angen i chi ( y rhiant/gofalwr) ei wneud yw llenwi pob adran o’r cais a byddwn yn dilysu eich hawl i fudd-dal gyda chronfa ddata yr Adran Addysg a Llywodraeth Cymru.

Pa mor fuan y byddaf yn clywed?

Gallwn brosesu ceisiadau a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn academaidd o fewn pump i ddeg diwrnod gwaith. Os oes gennych hawl i brydau ysgol am ddim byddwch yn derbyn llythyr yn cadarnhau o ba ddyddiad y gallwch hawlio prydau ysgol am ddim.

Byddwn yn hysbysu ysgolion fod eich plentyn yn gymwys am brydau ysgol am ddim.

Ydych chi’n darparu grant dillad?

Mae Llywodraeth Cymru yn flaenorol wedi darparu cyllid grant i gefnogi teuluoedd ar incwm isel gyda chostau prynu gwisg ysgol pan fyddant yn symud o ysgol gynradd i uwchradd. Daw’r grant i ben ar ddiwedd blwyddyn ariannol 2017/18. Felly yn anffodus o fis Medi 2018 ni fydd unrhyw gymorth i brynu gwisg ysgol eich plentyn.

Sut gallaf gael mwy o wybodaeth am y fwydlen newydd?

I gael mwy o wybodaeth cliciwch yma

Menu-Link-Image-WELSH