Rydych yn medru rheoli eich cyfrif Treth Gyngor drwy fynd ar-lein a defnyddio ein porth hunan-wasanaethu. Yma, rydych yn medru edrych ar y wybodaeth ddiweddaraf am eich cyfrif, gwirio eich balans, adolygu taliadau, diweddaru manylion cyswllt, newid i dderbyn biliau yn electronig, gwneud cais am ostyngiadau a threfnu debyd uniongyrchol. Er mwyn dechrau, bydd angen i chi nodi manylion am y dreth gyngor yr ydych yn talu. Sicrhewch fod copi o’ch bil tar gyfer y dreth gyngor neu hysbysiad adennill gennych cyn eich bod yn cofrestru. 

Os ydych yn cael trafferth yn talu am eich treth gyngor, efallai eich bod yn gymwys i  dderbyn help gyda’r dreth gyngor. Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio lawlyfr defnyddiol er mwyn helpu trethdalwyr i gadarnhau a ydynt yn gymwys i dalu llai o dreth gyngor. Mae modd darllen y llawlyfr yma: taflen Llywodraeth Cymru

Gallwch hefyd ddarganfod a allwch fod yn gymwys i dalu llai o dreth gyngor drwy ddefnyddio Gwiriwr Cymhwysedd Llywodraeth Cymru.

Mae ein tudalennau ni – Mae arian yn bwysig – hefyd yn cynnig cyngor a chymorth i unrhyw un sydd ar ei hôl hi gyda thalu’r dreth gyngor.   

Bydd Cynllun yn Ôl Disgresiwn hefyd yn cael ei sefydlu er mwyn cefnogi aelwydydd eraill sydd yn cael trafferthion ond na sydd yn cwrdd â’r meini prawf uchod. 

Os ydych am gysylltu gyda’n Tîm Refeniw am wybodaeth neu am gymorth pellach, mae’r manylion cyswllt fel a ganlyn:

Cyfraddau’r Dreth Gyngor a Busnes:

E-bost: counciltax@monmouthshire.gov.uk 

Ffôn: 01633 644630

Er mwyn derbyn cymorth gyda phrofion modd ar gyfer y dreth gyngor
E-bost: benefits@monmouthshire.gov.uk     

Ffôn: 0800 0282569     

Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf Llywodraeth Cymru – Medi 2022

Am fanylion y cynllun cliciwch yma

Taliad costau cymorth byw

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd taliad cymorth costau byw o £150 yn cael ei roi i bob aelwyd sy’n byw mewn eiddo ym mandiau A, B, C and D, ynghyd â’r rheiny sy’n derbyn gostyngiad treth y cyngor  (budd-dal treth y cyngor gynt) waeth ym mha fand y mae eu heiddo (A i I).

Nid yw’r £150 yn ad-daliad ar fil treth y cyngor, mae’n daliad i helpu gyda’r cynnydd yng nghostau pob bil am wasanaethau.

Bydd pob aelwyd sy’n gymwys yn derbyn taliad, hyd yn oed os nad ydych chi’n talu treth y cyngor oherwydd eich bod yn derbyn gostyngiad treth y cyngor.

Bydd UN taliad yr un i bob aelwyd sy’n gymwys.

NID yw eiddo gwag nac ail gartrefi’n gymwys am daliad, dim ond eiddo oedd â rhywun yn byw yno ar 15fed Chwefror 2022.

Byddwch yn derbyn y taliad i’ch cyfrif banc, nid yw’n gallu cael ei dynnu oddi ar ei bil treth y cyngor.

Sut fyddai yn cael fy nhaliad?

Cam cyntaf Taliadau – Ar gau Nawr

Os oeddech chi’n talu treth y cyngor trwy ddebyd uniongyrchol ar 15 Chwefror 2022 byddwch eisoes wedi derbyn taliad yn syth i’ch cyfrif banc

Ail gam Taliad – Cofrestru’n cau ar 8 Gorffennaf 2022

Os nad oeddech chi’n talu’ch treth y cyngor trwy ddebyd uniongyrchol ar 15 Chwefror 2022, bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais ar-lein i dderbyn y taliad costau byw.  Gallwch gofrestru dim ond ar ôl derbyn llythyr o wahoddiad gan yr awdurdod yma. Cafodd y llythyrau yma, sy’n rhoi cyfarwyddiadau llawn ynglŷn â sut i gofrestru, eu danfon o 3 Mai 2022 ymlaen a dylech fod wedi derbyn eich llythyr nawr. 

Does dim angen i chi gysylltu â’r awdurdod mewn perthynas â’r cofrestriad yma neu i holi hynt taliad.

Unwaith y byddwch wedi cwblhau’r cofrestriad yma’n llawn, bydd taliad yn cael ei wneud yn uniongyrchol i’ch cyfrif banc o fewn 30 diwrnod. Sicrhewch os gwelwch yn dda eich bod yn rhoi eich cyfeiriad e-bost pan fyddwch yn cwblhau’r ffurflen gofrestru ar-lein.

Mae angen i chi gwblhau’r cofrestriad yma erbyn 8fed Gorffennaf 2022 gan ddefnyddio’r ddolen yma Cynllun Cymorth Costau Byw 2022.

Y camau nesaf os nad ydych chi wedi derbyn taliad 

Trydydd Cam Taliad a’r Olaf – Yn Agor ar 18 Gorffennaf ac yn cau ar 30 Medi 2022

I aelwydydd cymwys nad sydd wedi cwblhau eu cofrestriad erbyn dyddiad cau 8fed Gorffennaf 2022, rydym yn gweithio gyda’r Swyddfa Bost i roi Taleb a all gael ei defnyddio yn Swyddfa’r Post.  Mae hyn yn berthnasol os:

 • Ydych yn drigolyn y mae’n ymddangos eich bod yn bodloni’r meini prawf uchod ond eich bod heb dderbyn taliad
 • Ydych chi wedi gofyn am daliad trwy ddulliau amgen
 • Nad ydych chi wedi cofrestru neu fe fethodd eich cofrestriad
 • Ydych chi wedi colli eich cod mynediad
 • Nad ydym yn gallu gwneud taliad i’r cyfrif cymdeithas adeiladu

Ein bwriad yw rhoi talebau, a fydd yn rhoi cyfarwyddiadau llawn ynglŷn â sut i’w defnyddio, o 18 Gorffennaf 2022 ymlaen.  Bydd y rhain yn ddilys hyd at 30ain Medi 2022, a bydd y cynllun yn cau ar ôl hynny.

Taliad Costau Byw – Cynllun Dewisol

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid ychwanegol i bob awdurdod lleol i’w galluogi i roi cymorth dan gynllun dewisol, i helpu aelwydydd yr ystyrir eu bod angen cymorth gyda’u costau byw.

Cytunodd Cyngor Sir Fynwy ar 29 Mehefin 2022 y defnyddir y cynllun dewisol i gefnogi aelwydydd sy’n diwallu’r meini prawf yn un o’r categorïau isod.

Gwneir taliad £150 i aelwyd lle:

 • Mae’r person sy’n gyfrifol am y dreth gyngor yn byw yn yr eiddo fel eu prif breswylfa neu breswylfa sylfaenol ar 15 Chwefror 2022 neu symud i dderbyn gofal neu ddarparu gofal a
 • Dim yn gymwys am daliad o’r prif gynllun Costau Byw fel y manylir uchod ac
 • Yn derbyn eithriad o 100% ar y Dreth Gyngor am un o’r rhesymau dilynol:

Eithriad Dosbarth U – Amhariad meddwl difrifol ar yr holl breswylwyr

Eithriad Dosbarth W – Anecsau a ddefnyddir (a geir yn aml eu galw yn ‘fflatiau mam-gu)

Eithriad Dosbarth X – Ymadawyr gofal sy’n 18 oed neu drosodd ond heb gyrraedd 25 oed hyd yma

Eithriad Dosbarth I – Nid oes neb yn byw yn yr eiddo gan fod y person cyfrifol yn absennol o’r eiddo gan eu bod yn derbyn gofal mewn man arall, ond nid mewn cartref gofal.

Eithriad Dosbarth J – Nid oes neb yn byw yn yr eiddo gan fod y person cyfrifol yn absennol o’r eiddo gan eu bod yn darparu gofal personol i unigolyn arall mewn man arall.

Eithriad Dosbarth N – Myfyrwyr sy’n byw yn yr eiddo.

Eithriad Dosbarth S – Dim ond pobl dan 18 oed sy’n byw’n annibynnol sy’n byw yn yr eiddo ac felly, os byddent dros 18 oed byddent yn gyfrifol am y Dreth Gyngor ac yn gyfrifol am y biliau cyfleustod a biliau aelwyd arall.

Fel gyda’r prif gynllun, gallwn dalu’n awtomatig i rai pobl, gan fod eu manylion banc gennym eisoes, bydd angen i bawb arall wneud cais. Caiff taliadau am gyfrifon y mae gennym fanylion debyd uniongyrchol amdanynt eu gwneud ar 2 Medi 2022. Bydd y sawl sy’n derbyn yn cael llythyr yn cadarnhau pryd y gwnaed y taliad..

Lle nad oes gennym fanylion debyd uniongyrchol cyfredol, anfonir llythyr gwahodd a dylent gael eu derbyn erbyn 9 Medi 2022. Unwaith y byddwch wedi eu derbyn, bydd angen i chi ddefnyddio eich cod mynediad unigryw ar eich llythyr i lenwi ffurflen gais ar-lein fer yma: Ffurflen gofrestru Cynllun Dewisol 

Gwneir taliad o £150 hefyd i aelwydydd:

 • Sy’n derbyn gostyngiad band anabledd ym mandiau treth gyngor F i I ac felly heb fod yn derbyn taliad o’r prif gynllun. Anfonir llythyr gwahoddiad i chi hefyd erbyn 9 Medi 2022 fydd yn rhoi cod mynediad unigryw i chi lenwi eich cais am y ffurflen gofrestru Cynllun Dewisol
 • a gafodd eu rhoi mewn llety dros dro yn Sir Fynwy gan Gyngor Sir Fynwy. Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cysylltu’n uniongyrchol gyda’r rhai sy’n gymwys.
 • gyda phlentyn yn derbyn taliad Prydau Ysgol am Ddim ym mis Chwefror 2022 y mae eu hunig neu brif breswylfa yn Sir Fynwy. Gwnaed taliadau yn uniongyrchol i gyfrifon banc derbynwyr ar 13 Gorffennaf 2022.

AR GYFER BUSNESAU:

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau  mai’r Lluosydd Ardrethu Annomestig ar gyfer 2022/23 yw 0.535

Mae rhai newidiadau pwysig iawn wedi eu gwneud i’r system cyfraddau busnes sydd yn dod i rym o’r 1af Ebrill  2022.

Bydd Cynllun Rhyddhad Ardrethi  Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch   yn weithredol eto yn 2022/23.  Fodd bynnag,  y lefel uchaf o ryddhad fydd ar gael yw  50%, neu £110,000 ar gyfer pob busnes yng Nghymru. NI fydd hyn yn cael ei roi yn awtomatig ar  filiau cyfraddau busnes 2022/23.  Bydd rhaid i fusnesau i wneud cais drwy gwblhau’r ffurflen gais ar-lein yma.

Tan fod modd gwneud cais a derbyn unrhyw ryddhad, bydd rhaid gwneud taliadau yn unol gyda’r hysbysiad sydd wedi ei dderbyn. Y ffordd  hawsaf i wneud hyn yw drwy ddebyd uniongyrchol. Er mwyn lawrlwytho mandad ar gyfer debyd uniongyrchol neu er mwyn edrych ar yr opsiynau talu amgen, ewch i’n tudalen ar gyfer gwneud taliadau,  – gwneud taliadau.

Mae hwn yn wasanaeth a rennir ac yn cael ei ddarparu gan Gyngor Sir Fynwy a Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.