Rydych yn medru rheoli eich cyfrif Treth Gyngor drwy fynd ar-lein a defnyddio ein porth hunan-wasanaethu. Yma, rydych yn medru edrych ar y wybodaeth ddiweddaraf am eich cyfrif, gwirio eich balans, adolygu taliadau, diweddaru manylion cyswllt, newid i dderbyn biliau yn electronig, gwneud cais am ostyngiadau a threfnu debyd uniongyrchol. Er mwyn dechrau, bydd angen i chi nodi manylion am y dreth gyngor yr ydych yn talu. Sicrhewch fod copi o’ch bil tar gyfer y dreth gyngor neu hysbysiad adennill gennych cyn eich bod yn cofrestru. 

Os ydych yn cael trafferth yn talu am eich treth gyngor, efallai eich bod yn gymwys i  dderbyn help gyda’r dreth gyngor. Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio lawlyfr defnyddiol er mwyn helpu trethdalwyr i gadarnhau a ydynt yn gymwys i dalu llai o dreth gyngor. Mae modd darllen y llawlyfr yma: taflen Llywodraeth Cymru

Gallwch hefyd ddarganfod a allwch fod yn gymwys i dalu llai o dreth gyngor drwy ddefnyddio Gwiriwr Cymhwysedd Llywodraeth Cymru.

Mae ein tudalennau ni – Mae arian yn bwysig – hefyd yn cynnig cyngor a chymorth i unrhyw un sydd ar ei hôl hi gyda thalu’r dreth gyngor.   

Bydd Cynllun yn Ôl Disgresiwn hefyd yn cael ei sefydlu er mwyn cefnogi aelwydydd eraill sydd yn cael trafferthion ond na sydd yn cwrdd â’r meini prawf uchod. 

Os ydych am gysylltu gyda’n Tîm Refeniw am wybodaeth neu am gymorth pellach, mae’r manylion cyswllt fel a ganlyn:

Cyfraddau’r Dreth Gyngor a Busnes:

E-bost: counciltax@monmouthshire.gov.uk 

Ffôn: 01633 644630

Er mwyn derbyn cymorth gyda phrofion modd ar gyfer y dreth gyngor
E-bost: benefits@monmouthshire.gov.uk     

Ffôn: 0800 0282569     

Newyddion Diweddaraf:

Taliadau Costau Byw

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod taliad costau byw o £150 i’w wneud i bob deiliad eiddo ym mandiau A, B, C a D, ynghyd â’r sawl sy’n derbyn gostyngiad y dreth gyngor (a arferai gael ei alw yn fudd-dal y dreth gyngor), pa bynnag fand y mae eu heiddo ynddo (A i I).

Nid yw’r £150 yn ad-daliad ar fil y dreth gyngor, ond taliad i helpu gyda chostau cynyddol holl filiau cyfleustodau.

Bydd pob aelwyd gymwys yn derbyn y taliad, hyd yn oed os nad ydych yn talu’r dreth gyngor gan eich bod yn cael gostyngiad yn y dreth gyngor.

Bydd UN taliad fesul aelwyd gymwys a byddwch yn derbyn y taliad yn eich cyfrif banc; ni ellir ei dynnu oddi ar eich bil treth gyngor.

NID yw eiddo gwag ac ail gartrefi yn gymwys i dderbyn taliad, dim ond eiddo lle’r oedd rhywun yn byw ynddynt ar 15fed Chwefror 2022.

Sut byddaf yn cael fy nhaliad?

Os oeddech yn talu’r dreth gyngor drwy ddebyd uniongyrchol ar 15 Chwefror 2022, mae’r holl wybodaeth gennym eisoes a byddwn yn talu yn uniongyrchol i’ch cyfrif banc. Nid oes angen i chi gofrestru na darparu gwybodaeth ychwanegol. Mae rhyw 19,000 o daliadau yn cael eu prosesu o 25 Ebrill 2022 a dylai gyrraedd eich cyfrif banc erbyn 30 Ebrill 2022.

Os nad oeddech yn talu’r dreth gyngor drwy ddebyd uniongyrchol ar 15 Chwefror 2022, bydd angen i chi gwblhau ffurflen gofrestru arlein i dderbyn y taliad costau byw. Gallwch ond gofrestru ar ôl derbyn llythyr gwahodd gan yr awdurdod hwn. Mae 16,000 o lythyrau gwahodd gyda manylion ar sut i gofrestru yn cael eu hanfon o 3 Mai ymlaen a dylech eu derbyn o fewn 14 diwrnod.

Nid oes angen cysylltu â’r awdurdod mewn perthynas â chofrestru nac i holi ynglŷn â’r taliad.

Unwaith y byddwch wedi cofrestru’n llawn, bydd y taliad yn mynd yn syth i’ch cyfrif banc o fewn 30 diwrnod. Sicrhewch eich bod yn cynnwys eich cyfeiriad ebost wrth gwblhau’r ffurflen gofrestru arlein er mwyn cael cadarnhad pan fydd y taliad wedi ei wneud.

Mae’n ddrwg gennym, nid yw ein ffurflen gais ar-lein ar gael ar hyn o bryd oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol. Gwiriwch yn ôl yn nes ymlaen

Camau nesaf os nad ydych yn talu drwy Ddebyd Uniongyrchol

Oherwydd y nifer fawr o aelwydydd rydym yn disgwyl iddyn nhw gofrestru, bydd yn cymryd beth amser i brosesu ac anfon y taliadau. Os byddwch wedi nodi eich cyfeiriad ebost wrth gofrestru, byddwch yn derbyn ebost cadarnhau; gofynnwn i chi fod yn amyneddgar gan y bydd y ceisiadau yn cael eu trin yn y drefn y cawsant eu derbyn.

Bydd trefniadau amgen ar gyfer pobl heb fynediad i’r rhyngrwyd a’r rhai nad oes ganddynt gyfrif banc addas. Cysylltwch â energypayments@monmouthshire.gov.uk os ydych angen help i gwblhau’r cofrestriad arlein.

Rydym yn annog trigolion i fod yn ofalus gydag ebostiau, negeseuon testun neu alwadau ffôn o ffynonellau amheus yn cynnig gwybodaeth ar y cynllun, gan y gallai hyn fod yn rhywun sy’n ceisio dwyn eich gwybodaeth bersonol, fel manylion eich cyfrif banc.

A pham nad ymunwch gyda mwyafrif llethol o’r trigolion sydd eisoes yn talu drwy ddebyd uniongyrchol. I drefnu hyn, ewch i https://www.monmouthshire.gov.uk/direct-debit/.

AR GYFER BUSNESAU:

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau  mai’r Lluosydd Ardrethu Annomestig ar gyfer 2022/23 yw 0.535

Mae rhai newidiadau pwysig iawn wedi eu gwneud i’r system cyfraddau busnes sydd yn dod i rym o’r 1af Ebrill  2022.

Bydd Cynllun Rhyddhad Ardrethi  Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch   yn weithredol eto yn 2022/23.  Fodd bynnag,  y lefel uchaf o ryddhad fydd ar gael yw  50%, neu £110,000 ar gyfer pob busnes yng Nghymru. NI fydd hyn yn cael ei roi yn awtomatig ar  filiau cyfraddau busnes 2022/23.  Bydd rhaid i fusnesau i wneud cais drwy gwblhau’r ffurflen gais ar-lein yma.

Tan fod modd gwneud cais a derbyn unrhyw ryddhad, bydd rhaid gwneud taliadau yn unol gyda’r hysbysiad sydd wedi ei dderbyn. Y ffordd  hawsaf i wneud hyn yw drwy ddebyd uniongyrchol. Er mwyn lawrlwytho mandad ar gyfer debyd uniongyrchol neu er mwyn edrych ar yr opsiynau talu amgen, ewch i’n tudalen ar gyfer gwneud taliadau,  – gwneud taliadau.

Mae hwn yn wasanaeth a rennir ac yn cael ei ddarparu gan Gyngor Sir Fynwy a Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.