Skip to Main Content

Er bod pob math o eiddo yn ymddangos yn y rhestr brisio, mewn rhai achosion efallai na fydd yn rhaid i chi dalu ffi.

Gall eiddo fod wedi’i eithrio os yw un o’r canlynol yn berthnasol.

 • Dim ond myfyrwyr, yr ysgol neu’r rhai sy’n gadael y coleg sy’n byw ynddynt.
 • Dim ond pobl o dan 18 oed sy’n byw ynddynt.
 • Dim ond pobl â nam meddyliol difrifol sy’n eu meddiannu.
 • Dim ond ymadawyr gofal hyd at eu pen-blwydd yn 25 oed sy’n eu meddiannu.
 • Rhandy mam-gu a feddiannir dim ond gan berthynas ddibynnol. Ystyrir bod perthynas yn ddibynnol os yw’n 65 oed neu’n hŷn, â ganddynt nam meddyliol difrifol neu’n anabl yn sylweddol ac yn barhaol.

Gellir eithrio’r eiddo canlynol am gyfnod cyfyngedig.

 • Gellir eithrio eiddo sy’n wag ac yn ddiddodrefn am hyd at chwe mis. Gellir ymestyn hyn i uchafswm o 12 mis os oes angen, neu os oes angen gwaith atgyweirio / addasiadau strwythurol mawr ar yr eiddo gwag er mwyn ei wneud yn gyfanheddol. Dyfernir yr eithriad o’r dyddiad y meddiannwyd yr eiddo diwethaf, ac mae wedi’i gyfyngu i uchafswm o 12 mis, waeth beth fo newid perchennog neu dalwr y dreth gyngor.
 • Eiddo gwag sy’n eiddo i gorff elusennol am hyd at chwe mis.
 • Eiddo gwag sy’n rhan o ystâd person sydd wedi marw. Gellir eithrio’r eiddo am hyd at chwe mis ar ôl y grant profiant neu lythyrau gweinyddu.

Os ydych yn prynu eiddo sydd eisoes yn wag a heb ddodrefn, cysylltwch â ni i weld a yw’r eiddo’n dal yn gymwys i gael eithriad.

Mae’r eiddo canlynol wedi’u heithrio tra byddant yn wag.

 • Eiddo lle mae’r perchennog yn fyfyriwr a oedd yn byw yn yr eiddo diwethaf fel ei brif gartref.
 • Eiddo a adawyd yn wag gan bobl sydd yn y carchar (ac eithrio oherwydd peidio â thalu dirwy neu’r Dreth Gyngor).
 • Eiddo a adawyd yn wag gan bobl sydd wedi symud i ddarparu gofal personol i berson arall neu sydd wedi symud i dderbyn gofal personol.
 • Eiddo a adawyd yn wag fel preswylydd parhaol mewn ysbyty, nyrsio neu gartref gofal erbyn hyn.
 • Rhandai (fflatiau mam-gu) na ellir eu gosod ar wahân i’r prif eiddo heb dorri amodau cynllunio.
 • Eiddo sy’n wag oherwydd na fydd y gyfraith yn caniatáu i unrhyw un fyw ynddynt neu oherwydd bod yr eiddo’n cael ei brynu gan awdurdod cyfreithiol.
 • Eiddo lle mae’r person sy’n gyfrifol am y Dreth Gyngor yn ymddiriedolwr mewn methdaliad.
 • Ficerdy ac eiddo tebyg y bydd gweinidogion crefydd yn byw ynddynt, ac o ble y byddant yn cyflawni eu dyletswyddau.
 • Eiddo sydd wedi’u cymryd i feddiant gan fenthyciwr morgais.
 • Llain garafán neu angorfa gychod nad yw’n cael ei meddiannu gan garafán neu gwch.

Os ydych yn berchen ar un o’r mathau hyn o eiddo, ni ddylech dderbyn bil y Dreth Gyngor amdano. Fodd bynnag, byddwn yn anfon gwybodaeth atoch i roi gwybod i chi ym mha fand prisio y mae’r eiddo wedi’i osod, a beth fyddai’r Dreth Gyngor pe na bai wedi’i eithrio.

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â:

Refeniw a Budd-daliadau

Rhif Ffôn: 01633 644630 Ebost: counciltax@monmouthshire.gov.uk