Skip to Main Content

Mae bil llawn y Dreth Gyngor yn rhagdybio bod dau oedolyn yn byw mewn eiddo. Os mai dim ond un oedolyn sy’n byw yn yr eiddo, gellir gostwng y bil gan 25%.

Gall fod gan bersonél y lluoedd arfog hawl i ostyngiad o 50% ar eu cartref os yw’n ofynnol iddynt fyw mewn llety a ddarperir gan y Weinyddiaeth Amddiffyn o ganlyniad i’w swydd ac nad yw eu cartref bellach yn breswylfa barhaol i neb.

Os yw’r bobl sy’n byw gyda chi yn perthyn i unrhyw un o’r categorïau canlynol, neu os mai dim ond un preswylydd dros 18 oed sy’n byw yn yr eiddo efallai y bydd gennych hawl i ostyngiad o 25% ar eich bil os ydych yn bodloni’r meini prawf perthnasol. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni.

 • Pobl yn y carchar neu’n cael eu cadw
 • Pobl sydd â nam meddyliol difrifol
 • Pobl yr ydych yn derbyn Budd-dal Plant ar eu rhan
 • Gofalwyr (mathau penodol)
 • Pobl sy’n byw mewn hosteli
 • Myfyrwyr, prentisiaid, hyfforddeion ieuenctid a myfyrwyr nyrsio
 • Pobl sy’n byw’n barhaol mewn cartref gofal neu nyrsio
 • Pobl sy’n byw’n barhaol mewn ysbyty
 • Pobl briod myfyrwyr nad ydynt yn Brydeinig
 • Ymadawyr Ysgol
 • Cymunedau Crefyddol
 • Y rhai sy’n gadael gofal hyd at eu pen-blwydd yn 25 oed

Nodwch – Os bydd eich cais am ostyngiad yn llwyddiannus a’ch bod yn derbyn unrhyw ostyngiadau neu leihad eraill o ran y Dreth Gyngor ar hyn o bryd, bydd eich hawl i’r rhain yn cael ei hailgyfrifo.

Gostyngiadau i bobl ag anableddau

Os oes gan eiddo nodweddion penodol i berson anabl eu defnyddio, mae’n bosibl y gallwn drethu’r eiddo mewn band is na’r hyn y mae wedi’i brisio ynddo. Fodd bynnag, ni fyddwn yn newid y rhestr brisio ei hun.

Pwy sy’n Gymwys?

I fod yn gymwys ar gyfer y gostyngiad hwn, rhaid i’r person anabl, nad oes angen iddo fod y person sy’n gyfrifol am dalu’r Dreth Gyngor, fod yn anabl iawn.

Rhaid i’r eiddo fod ag un o’r nodweddion canlynol.

 • Ystafell ar wahân i gegin, ystafell ymolchi neu doiled a ddefnyddir yn bennaf gan y person anabl.
 • Darperir ail ystafell ymolchi neu gegin ar gyfer y person anabl
 • Digon o le llawr i ganiatáu i’r person anabl ddefnyddio cadair olwyn

Gallai enghreifftiau o ystafelloedd, a neilltuwyd i berson anabl eu defnyddio, fod yn un a ddefnyddir ar gyfer offer dialysis. (Rhaid cael cyswllt achosol rhwng yr anabledd a’r gofyniad i ddefnyddio’r ystafell).

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â:

Refeniw a Budd-daliadau

Rhif Ffôn: 01633 644630 Ebost: counciltax@monmouthshire.gov.uk