Er mwyn cydymffurfio gyda safonau sicrwydd talu, fel o 15/02/2018 caiff rhai porwyr, os nad ydynt yn hollol gyfredol, eu hatal rhag cael mynediad i dudalen taliadau ar-lein Sir Fynwy. Os effeithir ar eich porwr cyflwynir sgrîn i chi sy’n cynnwys gwybodaeth ac arweiniad ar sut i ddiewddaru eich porwr rhyngrwyd. Os ydych yn dal i fethu gwneud taliad dull arall yw ffonio ein llinell talu Ffôn Awtomedig – 0800 023 7406

Mae’r dudalen hon yn rhoi’r holl opsiynau sydd ar gael i dalu eich biliau cyngor.

Cliciwch ar y ddolen berthnasol i dalu un o’r biliau dilynol ar-lein:

Cliciwch yma am daliadau Ar-lein

Gofynnir i chi nodi ei bod wedi ychwanegu swyddogaeth ddiogel 3D i’n taliadau ar-lein. Os caiff eich taliad ei wrthod neu os ydych yn profi unrhyw broblemau, talwch os gwelwch yn dda yn defnyddio en Llinell Talu Awtomatig neu drwy gysylltu â’n Swyddfa Incwm ar 01633 644355.

Debyd Uniongyrchol

Gyda siec

Dylai sieciau fod yn daladwy i Gyngor Sir Fynwy.

Dylid nodi na dderbynnir sieciau wedi eu hôl-ddyddio a chânt eu dychwelyd.

Anfonwch at:

Y Swyddfa Incwm,
Neuadd y Sir, Y Rhadyr,
Brynbuga,
NP15 1GA

Oherwydd newidiadau o fewn y diwydiant bancio, gofynnir i chi wneud y caiff pob siec yn y dyfodol eu gwneud i Cyngor Sir Fynwy ac na ddefnyddir unrhyw acronymau neu dalfyriadau e.e. M.C.C. Diolch yn fawr i chi am eich cydweithrediad ar y mater hwn.

Nodwch y cyfeirnod o’r bil neu’r anfoneb sy’n cael ei thalu ar gefn y siec os gwelwch yn dda.

Ni roddir derbynebau ar gyfer taliadau siec os na ofynnir yn benodol am hynny.

Dros y ffôn

Gallwch ffonio ein cyfleuster taliadau ffôn awtomatig sydd ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos. Dylech gael eich manylion cyfeirnod a manylion eich cerdyn debyd neu gredyd yn barod.

Rhif Ffôn: 08000 237406

Cliciwch yma i roi neges yn canmol, cwyno neu sylwadau