Gofynnir i chi nodi oherwydd gwaith hanfodol i uwchraddio ein systemau talu na fyddwn yn medru taliadau rhwng 10:00 a 15:00 ddydd Mercher 22 Ionawr 2020. Diolch.

Er mwyn cydymffurfio gyda safonau sicrwydd talu, fel o 15/02/2018 caiff rhai porwyr, os nad ydynt yn hollol gyfredol, eu hatal rhag cael mynediad i dudalen taliadau ar-lein Sir Fynwy. Os effeithir ar eich porwr cyflwynir sgrîn i chi sy’n cynnwys gwybodaeth ac arweiniad ar sut i ddiewddaru eich porwr rhyngrwyd. Os ydych yn dal i fethu gwneud taliad dull arall yw ffonio ein llinell talu Ffôn Awtomedig – 0845 3723601.

Mae’r dudalen hon yn rhoi’r holl opsiynau sydd ar gael i dalu eich biliau cyngor.

Cliciwch ar y ddolen berthnasol i dalu un o’r biliau dilynol ar-lein:

Cliciwch yma am daliadau Ar-lein

Gofynnir i chi nodi ei bod wedi ychwanegu swyddogaeth ddiogel 3D i’n taliadau ar-lein. Os caiff eich taliad ei wrthod neu os ydych yn profi unrhyw broblemau, talwch os gwelwch yn dda yn defnyddio en Llinell Talu Awtomatig neu drwy gysylltu â’n Swyddfa Incwm ar 01633 644355.

Debyd Uniongyrchol

Drwy ddebyd uniongyrchol

Dyma’r ffordd rataf a mwyaf effeithlon o ran cost i dalu eich cyfrif. Larlwythwch fandad Debyd Uniongyrchol DDM

neu ofyn am ffurflen o’n Hybiau Cymunedol neu dîm refeniw mailto:counciltax@monmouthshire.gov.uk. Bydd hyn yn rhoi cyfarwyddyd i’ch banc drosglwyddo’r swm priodol.

Gellir llenwi’r ffurflen a’i dychwelyd drwy’r post i’r tîm refeniw yn y cyfeiriad a ddangosir hyn ar y ffurflen.

Mae dewis o ddau ddyddiad rhandalu -1, 8, 15, 24 a  pob mis.

Gallwch dalu anfonebau’r cyngor drwy Ddebyd Uniongyrchol hefyd. Cysylltwch â’r tîm adfer

SundryDebtors@monmouthshire.gov.uk i ofyn am ffurflen mandad.

Gofynnir i chi gofio roi eich enw, cyfeiriad a chyfeirnod cyfrif.

Gyda siec

Dylai sieciau fod yn daladwy i Gyngor Sir Fynwy.

Dylid nodi na dderbynnir sieciau wedi eu hôl-ddyddio a chânt eu dychwelyd.

Anfonwch at:

Y Swyddfa Arian

Cyngor Sir Fynwy

Blwch SP 106

Cil-y-coed

NP26 9AN

Oherwydd newidiadau o fewn y diwydiant bancio, gofynnir i chi wneud y caiff pob siec yn y dyfodol eu gwneud i Cyngor Sir Fynwy ac na ddefnyddir unrhyw acronymau neu dalfyriadau e.e. M.C.C. Diolch yn fawr i chi am eich cydweithrediad ar y mater hwn.

Nodwch y cyfeirnod o’r bil neu’r anfoneb sy’n cael ei thalu ar gefn y siec os gwelwch yn dda.

Ni roddir derbynebau ar gyfer taliadau siec os na ofynnir yn benodol am hynny.

Dros y ffôn

Gallwch ffonio ein cyfleuster taliadau ffôn awtomatig sydd ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos. Dylech gael eich manylion cyfeirnod a manylion eich cerdyn debyd neu gredyd yn barod.

Rhif Ffôn: 0845 3723601 (Bydd y galwad yn costio 3 ceiniog y funud ynghyd â chost mynediad eich cwmni ffôn).

O 4 Chwefror 2020 gofynnir i chi nodi y bydd rhif ein llinell awtomatig ar gyfer talu dros y ffôn yn newid i 08000 237406. O’r dyddiad hwn ni fyddwn wedyn yn gallu prosesu taliadau ar ein hen rif. Rhoddir y rhif newydd hwn yn yr holl ohebiaeth yn y dyfodol er mwyn cyfeirio ato.

Cliciwch yma i roi neges yn canmol, cwyno neu sylwadau