Skip to Main Content
Cartref Preswyl Parc Severn View (credit, Lovell)

Mae cartref preswyl newydd sbon Cyngor Sir Fynwy, Parc Severn View, wedi agor.

Bydd Cartref Preswyl Parc Severn View yn arloesi sut mae gofal yn cael ei ddarparu i bobl â dementia, gan ganiatáu iddynt fyw bywyd sy’n bwysig iddynt. Mae gan y cartref gofal ddyluniad amgylcheddol pwrpasol, yn seiliedig ar arloesi safonau arfer gorau ar gyfer pobl â dementia a model gofal sy’n canolbwyntio ar berthnasoedd.

Mae preswylwyr bellach wedi symud i mewn a hoffai Cyngor Sir Fynwy ddiolch i’r holl breswylwyr a’u teuluoedd am helpu i drefnu a hwyluso’r gwaith symud.

Nod y cartref gofal newydd yw cynnal cysylltiadau â’r gymuned gyfagos ar ddatblygiad tai newydd Heol Crug. Drwy greu cyfleoedd i drigolion trwy ddigwyddiadau a mannau a rennir, gall trigolion gynnal ymdeimlad o hunaniaeth a chynhwysiant personol.

Gyda phedwar preswylfa, pob un yn gartref i wyth o breswylwyr, mae’r cartref gofal wedi’i ganoli o amgylch neuadd bentref newydd ar gyfer y gymuned dai newydd, gyda gerddi a rhandiroedd yn creu mannau a rennir i bawb.

Adeiladwyd y cartref gofal newydd gan Lovell a’i ariannu trwy bartneriaeth rhwng Cyngor Sir Fynwy a Phartneriaeth Ranbarthol Gwent trwy Gronfa Integreiddio Tai a Gofal Llywodraeth Cymru.

Cartref Preswyl Parc Severn View (credit, Lovell). Darlun o’r awyr

Nod y dyluniad newydd yw cefnogi cynefindra i bobl â dementia – ymdeimlad o fod gartref. Mae drysau ffrynt yn agor yn syth i mewn i’r cartref lle byddai pobl a bywyd y cartref yn fwy cyfarwydd na derbynfa a swyddfeydd. Mae datblygiad y cartref newydd yn cyd-fynd â dull newydd o staffio sy’n ceisio sicrhau cynhwysiant i’r preswylwyr ym mhob agwedd ar fywyd bob dydd.

Dywedodd Aelod Cabinet Cyngor Sir Fynwy dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd Hygyrch y Cyngh. Ian Chandler: “Bydd Parc Severn View yn caniatáu i Gyngor Sir Fynwy ddarparu’r gofal gorau posibl i bobl â dementia. Mae’r dyluniad a’r strwythur staffio arloesol yn anelu at sicrhau cynhwysiant i’r preswylwyr ym mhob agwedd ar fywyd bob dydd. Diolch i’n holl bartneriaid am ein cefnogi i ddatblygu’r cartref gofal newydd hwn. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu’r gofal gorau posibl i’r trigolion mwyaf agored i niwed a bydd agor y cartref gofal newydd hwn yn caniatáu i bobl yn Sir Fynwy dderbyn y gofal gorau.”

Cllr Ian Chandler
Cllr Ian Chandler
Neuadd Bentref, Cartref Preswyl Parc Severn View (credit, Lovell)
Tags: , ,