…Os ydych yn defnyddio peiriant golchi llestri, sicrhewch eich bod dim ond yn ei ddefnyddion pan yw’n llawn  Sicrhewch fod eich peiriant golchi dillad yn llawn a’ch bod yn sychu dillad ar lein yn hytrach nag yn y peiriant sychu os allwch.  Defnyddio ynni adnewyddadwy  Trosglwyddwch eich cyflenwr ynni i gontract ynni adnewyddadwy. https://www.moneysupermarket.com/gas-and-electricity/green-energy-tariffs/   Darganfyddwch os allech chi osod paneli solar neu ynni adnewyddadwy arall yn eich cartref. https://www.energysavingtrust.org.uk/renewable-energy   Ystyriwch yr hyn yr hoffech eich arbedion neu eich pensiynau i fuddsoddi mewn. https://www.finder.com/ca/ethical-savings-accounts   Rheoli mannau gwyrdd  Gadewch ran o’ch gardd yn wyllt, crëwch gynefinoedd ar gyfer bywyd gwyllt a phlannwch goed er mwyn amsugno carbon deuocsid. https://www.wildlifetrusts.org/actions   Ymunwch â grŵp “Friends of” er mwyn cymryd rhan yn rheoli mannau gwyrdd cynaliadwy, neu er mwyn darganfod mwy ynglŷn â grwpiau lleol sy’n gwneud garddio a thyfu cymunedol. https://www.farmgarden.org.uk/   Ceisiwch leihau eich milltiroedd bwyd gan brynu bwyd sydd wedi’i dyfu’n lleol lle bo’n bosib ac yn ei dymor.   Meddyliwch am ble y mae’r cig yr ydych yn ei brynu yn dod a dewiswch ddeiet amrywiol gyda digonedd o ffrwyth a llysiau   Cymrwch ran mewn rhandiroedd cymunedol neu sefydlwch randir newydd a chymrwch dro yn tyfu eich ffrwyth a llysiau eich hun. https://www.theallotmentgarden.co.uk/Easy-grow/   Yr hyn yr ydym yn ei brynu  Meddyliwch am faint yr ydych yn ei brynu ac os oes wir ei angen arnoch chi.   Pan fyddwch yn prynu bwyd, meddyliwch am fwyd lleol, yn ôl y tymor, ac am becynnau sydd wedi’u lleihau a bod modd eu hailgylchu  Cefnogwch eich siop elusen leol a phrynwch ail law, neu defnyddiwch gynllun megis Freecycle https://www.freecycle.org/   Ystyriwch brynu “profiadau” i bobl fel anrhegion, neu anrhegion elusennol sy’n cefnogi prosiectau adnewyddadwy, yn hytrach na phrynu anrhegion nid oes eu heisiau neu eu hangen. https://www.oxfam.org.uk/shop/oxfam-unwrapped   Lleihau gwastraff  Darganfyddwch a defnyddiwch bob math gwahanol o ailgylchu bod Sir Fynwy’n ei wneud. https://www.monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste/   Darganfyddwch ryseitiau ac awgrymiadau ynglŷn â defnyddio bwyd a lleihau gwastraff bwyd  https://lovefoodhatewaste.com  …

Read more

…Woebot – ap am ddim sy’n darparu bot sgwrsio therapi sy’n eich helpu i fonitro eich hwyliau a dysgu mwy amdanoch chi’ch hun.  Molehill Mountain – ap i helpu pobl awtistig i ddeall a hunanreoli gorbryder.  Beat Panic –…

Read more

Novel Coronafeirws (COVID-19) Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn arwain yr ymateb i’r Coronafeirws yng Nghymru. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn rhoi diweddariad dyddiol ar sefyllfa Cymru gyfan…

Read more

…mwy o wybodaeth ar y setliad cyllid siomedig gan Lywodraeth Cymru, ein datganiad i’r wasg ac ymateb ar gael yma: https://www.monmouthshire.gov.uk/2019/12/extreme-disappointment-as-council-sees-the-worst-budget-settlement-in-wales/ Mewn blynyddoedd blaenorol, bu gostyngiad sylweddol mewn gwasanaethau rheng…

Read more

Marchnad Y Fenni: www.facebook.com/Abergavennymarket Swyddog Marchnad – Sharon Hutchinson: 01873 735811 Neuadd y Farchnad, Stryd Groes, Y Fenni NP7 5HD Marchnadoedd Cyffredinol bob dydd Mawrth, dydd Gwener a dydd Sadwrn…

Read more

i wneud cais edrychwch ar y gwiriwr cymhwyster yn https://fundchecker.businesswales.gov.wales/culture Cymorth i Fusnesau Llywodraeth y DU a Chymru  Mae Llywodraeth y DU wedi lansio teclyn ‘canfod cymorth’ a fydd yn helpu busnesau…

Read more

harchwilio gan aelodau o’r cyhoedd rhwng dydd Llun a dydd Gwener yn ystod oriau swyddau arferol er y cewch eich cynghori i gysylltu â phob adran cyn eich ymweliad er…

Read more

…Ffin Gwefan: www.ygyffin.ik.org Ysgolion Uwchradd Ysgol Cil-y-coed www.caldicotschool.com Ysgol Cas-gwent www.chepstowschool.net Ysgol Gyfun Brenin Harri VIII www.kinghenryviiischool.org.uk Ysgol Gyfun Trefynwy www.monmouthcomprehensive.org.uk Ysgol Arbennig Tŷ Mounton www.mountonhouse.org.uk/ Ysgol Gyfun Gwynllyw www.gwynllyw.weebly.com…

Read more

…Michael Heol Pen y Pound Y Fenni Sir Fynwy NP7 5UD Ffôn: 01873 735080 E-bost: ourladystmichaels@monmouthshire.gov.uk Gwefan: www.olsm.co.uk Nifer derbyn: 30 Ysgol Gynradd ac Uned Anghenion Arbennig Overmonnow Ysgol gynradd…

Read more

ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref. www.alabare.co.uk/theme/cartrefi-i-gyn-filwyr-cymru Alcoholics Anonymous Rydym yn cynnig cefnogaeth a chyngor ynglŷn â fod yn gaeth i alcohol. www.alcoholics-anonymous.org.uk Blesma Mae ‘Blesma’ yn…

Read more

ar reoli eich meddyliau a’ch teimladau eich hun. • Ffordd i Les (Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan) (www.wales.nhs.uk/roadtowellbeing) – Mae’r wefan hon a’r cyrsiau yn briodol i bobl ifanc dros…

Read more

Cheshire Llanhenwg 34 gwely i oedolion iau sydd ag anableddau corfforolFfôn: 01633 420045llanhennock@lcdisability.orgwww.lcdisability.org Cartref Preswyl Parade House 16 gwely preswylFfôn: 01600 712821enquiries@paradehouse.co.ukwww.paradehouse.co.uk Penpergwm House Ltd 30 gwely preswylFfôn: 01873 840267enquiries@penpergwmhouse.org.ukwww.penpergwmhouse.org.uk…

Read more

Sut i helpu eich plentyn o’r cychwyn cyntaf? Hyd yn oed yn ystod beichogrwydd, gall babanod glywed lleisiau a cherddoriaeth. Felly, os ydych yn awyddus i fagu eich plentyn yn…

Read more

bach. https://www.turn2us.org.uk/ Mind Sir Fynwy: Mae gwasanaeth hawliau llesiant Mind yn eich helpu i wneud yn siŵr eich bod yn cael y budd-daliadau cywir ar y lefel gywir, a gall…

Read more

…y Cyd http://www.jcnas.org.uk/ SPAB https://www.spab.org.uk/ A Stitch in Time https://www.ihbc.org.uk/stitch/Stitch%20in%20Time.pdf IHBC http://www.ihbc.org.uk/ Y Comisiwn Brenhinol https://rcahmw.gov.uk/ Y Cofnod Amgylchedd Hanesyddol https://cadw.gov.wales/historicenvironment/recordsv1/historicenvironmentrecords/?skip=1&lang=cy Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg Gwent http://www.ggat.org.uk/ Archwilio https://www.archwilio.org.uk/arch/ Coflein https://www.coflein.gov.uk/…

Read more

…waethygu. Gall Opsiynau Tai eich cyfeirio at gyngor dyledion os yw eich dyledion yn effeithio ar eich cartref ac mae hefyd restr o sefydliadau a all eich helpu. Os nad…

Read more

busnesau sy’n masnachu gyda’r Undeb Ewropeaidd a/neu weddill y byd https://www.gov.uk/government/publications/letters-on-no-deal-brexit-advice-for-businesses-trading-with-the-eu-andor-the-rest-of-the-world Llythyrau ar gyngor Brexit heb gytundeb ar gyfer busnesau sy’n masnachu gyda’r Undeb Ewropeaidd https://www.gov.uk/government/publications/no-deal-brexit-advice-for-businesses-only-trading-with-the-eu Masnachu gyda’r Deyrnas Unedig…

Read more

…Y Fenni – www.kinghenryviiischool.co.uk Ysgol Gyfun Trefynwy – www.monmouthcomprehensive.org.uk    Coleg Coleg Gwent – www.coleggwent.ac.uk/cy Mae Coleg Gwent yn cynnig 32 cwrs Lefel A ac ystod o gyrsiau galwedigaethol dros bum…

Read more

…, Harold Road, Y Fenni, NP7 7DG.  Rhif Ffon: 1873 854697 Ebost: cantrefprimary@monmouthshire.gov.uk Cyfeiriad Gwefan: http://www.cantref.monmouthshire.sch.uk/ Enw Cyswllt: Richard Brunsdon (Prifathro) Meithrin Deri View Ysgol Gynradd Deri View Primary School,…

Read more

eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut y gallwch helpu rhywun arall. “Wrth sôn am eich llesiant, nid eich iechyd chi yn unig sydd dan…

Read more

…i’w chael isod: Diogelwch Nwy – http://www.hse.gov.uk/gas/landlords/index.htm Diogelwch Trydan – http://www.electricalsafetyfirst.org.uk/guides-and-advice/for-landlords/ Diogelwch Trydan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch – http://www.hse.gov.uk/electricity/maintenance/safety.htm Cofrestru a Thrwyddedu   Rhentu Doeth Cymru – ydych…

Read more

ar gyfer eich ardal ewch i: www.naturalresources.wales/flooding/sign-up-to-receive-flood-warnings Llywodraeth Cymru Mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am ddatblygu polisi rheoli risg llifogydd a risg arfordirol yng Nghymru. www.gov.wales/topics/environmentcountryside/epq/flooding Cyfoeth Naturiol Cymru Mae…

Read more

…Cadw Cymru’n Daclus ac eraill i gyd yn ceisio mynd i’r afael â phroblem plastig un defnydd: www.greenpeace.org.uk www.mcsuk.org www.keepwalestidy.cymru www.ellenmacarthurfoundation.org Mae gorsafoedd ail-lenwi ar gyfer poteli dŵr a photeli…

Read more

…hysbysiad yn eich safle i ddangos eich bod wedi dilyn yr holl ganllawiau. Rhestr wirio diogelwch ar gyfer eich safle Fel rhan o’n pecyn cymorth rydym wedi creu rhestr wirio o…

Read more

…ai’r iPhone App Store neu Google Play Store Pan ofynnir ichi ddewis eich llyfrgell, dewiswch Sir Fynwy. Gallwch neilltuo unrhyw deitlau sydd eisoes ar fenthyg. Ni fydd BorrowBox yn gweithio…

Read more

www.Cil-y-coedschool.com Ysgol Cas-gwent Mr M Sims , Pennaeth Ysgol Cas-gwent Stryd Gymreig Cas-gwent Sir Fynwy NP16 5LR 01291 635777 info@chepstowschool.net www.chepstowschool.net Ysgol Gyfun Brenin Henry VIII Mrs E Lewis, Pennaeth…

Read more

…chi ddechrau hunanreoli eich eiddo eich hun. Dilynwch y ddolen i gael rhagor o wybodaeth am gofrestru. https://www.rhentudoeth.llyw.cymru/cym/ Mae’r paragraffau canlynol yn nodi rhai o’r materion y bydd angen i…

Read more

…i Blant Mynwy Ti a Fi Sesiynau gan y Mudiad Meithrin ar gyfer rhieni a phlant bach Meithrinfa Ddydd / Gwarchodwr Plant Holwch eich darparydd lleol sut maent yn defnyddio’r…

Read more

Cysylltwch â: Awdurdod Gweithredol Iechyd a DiogelwchRhan 2, Adeiladau LlywodraethParc Tŷ GlasLlanisienCaerdyddCF23 2SHFfôn: 029 2026 3000www.hse.gov.uk Gweithgareddau awyr agored neu weithgareddau antur megis dringo, chwaraeon d?r, trecio ac ogofa. Mae’n…

Read more

nwy. Gwefan: https://www.gassaferegister.co.uk Rhif ffôn: 0800 408 5500 Ffederasiwn y Meistri Adeiladu Gwefan: https://www.fmb.org.uk Rhif ffôn: 01656 750 955 Ffederasiwn Cenedlaethol yr Adeiladwyr Gwefan: https://www.fmb.org.uk Rhif ffôn: 0330 333 7777…

Read more

…raglen ddiwygio llesiant Llywodraeth San Steffan. Caiff y lwfans ei weinyddu gan Adran Budd-dal Tai y Cyngor. Fel arfer caiff y budd-dal ei dalu i’r tenant. Gall landlordiaid sy’n cael…

Read more

…genedlaethol i’ch cynorthwyo dros gyfnod anodd neu i fynd yn ôl ar eich traed. https://grants-search.turn2us.org.uk/ Cronfa Gymorth Dewisol: Mae hon yn gronfa ‘os yw popeth arall wedi methu’ gan Lywodraeth…

Read more

…Opsiynau Tai eich cyfeirio at gyngor dyledion os yw’ch dyledion yn effeithio ar eich cartref ac mae rhestr o sefydliadau a all eich helpu. Os nad ydych yn talu eich…

Read more

phosibl os credwch y cewch anhawster i dalu eich rhent a’ch biliau, gan y gallent eich helpu o bosib. Gallech hefyd fod â hawl i’r canlynol i helpu gyda’ch costau…

Read more

…oriau gofal plant drwy e-bostio  mon.childcareoffer@newport.gov.uk, dyfynnu eich rhif adnabod a roddwyd i chi yn yr e-bost gwreiddiol a oedd yn cadarnhau eich bod yn gymwys i fanteisio ar y…

Read more

…E-bost: ysgolgymraegyfenni@monmouthshire.gov.uk Gwefan: www.ysgolyfenni.org.uk Ysgol y Ffin Pennaeth: Mr J Hallett Cyfeiriad: Sandy Lane, Cil-y-coed, Sir Fynwy NP26 4NA Ffôn: 01291 420331 E-bost: huwroberts@monmouthshire.gov.uk Gwefan: http://www.ygyffin.ik.org/ Addysg uwchradd Ysgol Gyfun…

Read more

…Llyfrau Badger ar bobl enwog Llyfrau gan SEN Press ee Matt gets Wise. Cyfres llyfrau Hank Zipzer – ysgrifennwyd gan y dyslecsig enwog Henry Winkler Darllen ac E-lyfrau Mae Rising…

Read more

…un o’r dolenni isod neu cysylltwch â’r tîm ar: Rhif ffôn: 01633 644527 E-bost: childcare@monmouthshire.gov.uk Facebook: www.facebook.com/moncfis Instagram: www.instagram/monfamilies Twitter: www.twitter.com/monfamilies Newyddion Diweddaraf Y Cynnig Gofal Plant 30 awr Dod…

Read more

…Os oes gennych fynediad i’r rhyngrwyd gallwch gwblhau cais ar-lein ar https://www.gov.uk/apply-blue-badge a bydd hyn yn eich galluogi i lanlwytho eich holl ddogfennau ategol. Os na allwch lanlwytho eich dogfennau,…

Read more

…o wybodaeth yn cynnwys sut i gysylltu â’ch canolfan waith leol yma: https://www.gov.uk/browse/working/finding-job Cymunedau am Waith a Mwy: Mae llawer o gyfleoedd gwaith yn dal i fod yn ystod pandemig…

Read more

…ymarfer llawysgrifen, defnyddiwch lyfrau ymarfer a gynlluniwyd arbennig sydd â llinellau tywys, neu wneud eich llyfrau eich hun drwy fynd dros bob yn ail linell mewn llyfr ymarfer confensiynol gyda…

Read more

…Chepstow, Bulwark Spar, St Lawrence Road Chepstow Devauden Green Shop                     Devauden Dingestow Post Office                   Dingestow Londis Gilwern Village Store   Govilon Goytre Stores Goytre Grosmont Post Office                    Grosmont Itton Village Hall…

Read more

…i weithio yn y DU fel y mae nawr.  Cymorth ar gyfer dinasyddion yr UE gan Lywodraeth Cymru  Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu Cymorth ar gyfer dinasyddion yr UE sy’n…

Read more

…i fwyta ac yfed ar eich safle.  Edrychwch ar ganllawiau’r Llywodraeth o ran toiledau – https://llyw.cymru/darparu-toiledau-mwy-diogel-ir-cyhoedd-coronafeirws-html A all cwsmeriaid archebu y tu mewn? Mae’r canllawiau’n nodi bod yn rhaid bwyta…

Read more

…Rheolau’r Ffordd Fawr – Canllawiau – GOV.UK (www.gov.uk) Marciau Ffordd Mae marciau ffordd yn cyflawni swyddogaeth bwysig iawn o ran cyfleu gwybodaeth a gofynion i ddefnyddwyr y ffordd, ac efallai…

Read more

…bwysau yn eich bywyd, gan o bosibl wneud pryderon am arian yn waeth. Gall cael help cynnar cyn i’r straen ddod yn ormod ymdopi ag ef fod yn dda ar…

Read more

…hanfodol gwneud hynny. Caniateir teithio am ddim ar gyfer holl weithwyr GIG, y cyfan sy’n rhaid i chi wneud yw dangos eich bathodyn adnabod i’r gyrrwr. I gael yr holl wybodaeth…

Read more

  fel  y gall  GPDC  ymateb .  Her  anffurfiol   ar-lein    Defnyddiwch y system ar-lein i wneud her anffurfiol ar  www.swpg.co.uk. Bydd angen i chi gynnwys rhif y RhTC a rhif cofrestru’ch cerbyd. Byddwch wedyn yn gallu gweld y ffotograffau neu’r fideos a gymerwyd o’r cerbyd a gwneud apêl.   Gwneud   sylwadau   ffurfiol   ar-lein    Os ydych chi wedi derbyn Rhybudd i’r Perchennog (RhiP) oddi wrth Grŵp Parcio De Cymru (GPDC) mae gennych 28 niwrnod yn cychwyn gyda’r dyddiad y cafodd y rhybudd ei gyflwyno, i naill ai wneud sylwadau ysgrifenedig ffurfiol neu dalu’r swm sydd heb ei dalu. Os na fyddwch yn talu’r swm neu’n gwneud sylwadau ysgrifenedig o fewn y cyfnod o 28 niwrnod a nodwyd, gallai’r swm gynyddu 50% a chymerir camau i orfodi taliad.  Gallwch weld eich ffotograffau RhTC sy’n gysylltiedig â’ch achos chi drwy osod rhif y RhTC ar Wefan Grŵp Parcio De Cymru www.swpg.co.uk gallai hyn fod o gymorth i chi os byddwch yn penderfynu gwneud eich sylwadau ffurfiol.   Gwneud  her  drwy…

Read more

…and frameworks to achieve them; ● Methods to optimise new and existing tools and processes to encourage innovative procurement practices. Don’t worry if you can’t join us for Cohort alpha…

Read more

…priodol yn y Sector Rhentu Preifat. Cytundebau Tenantiaeth; Deall eich rôl; cyfrifoldeb a hawliau fel tenant; Deall rôl, cyfrifoldeb a hawliau’r Landlord; Materion atgyweirio; Cofrestru Landlordiaid: https://www.rhentudoeth.llyw.cymru/cym/tenant/ ; https://www.rhentudoeth.llyw.cymru/cym/check-register/ Lwfans…

Read more

…Mae rhai sgamiau’n cynnwys cynigion gostyngiadau, rhoddion am ddim, gwobrau a gwyliau, neu’n honni eich bod wedi ennill rhywbeth. Gall oedolion mewn perygl roi gwybod am dwyll gan gynnwys troseddau…

Read more

…Gall y Tîm Opsiynau Tai hefyd eich cyfeirio at asiantaethau eraill, a all eich helpu datrys eich problemau tai. Lle bo’n bosib, bydd y Tîm Opsiynau Tai yn eich helpu…

Read more

…2025 mewn trafnidiaeth, adfywio a phrosiectau tai. I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Sian Workman, Rheolwr Rhaglenni, ar 01656 815945, neu sian.workman2@bridgend.gov.uk www.cardiffcapitalregioncitydeal.wales/ www.cytundebdinesigprifddinasranbarthcaerdydd.cymru Cyfarfodydd ac agendâu Cabinet Rhanbarthol…

Read more

…â chael gwybodaeth mewn un lle i bobl ymchwilio drostynt eu hunain pa sefydliadau a pha gefnogaeth llesiant sydd allan yno. Gwelwch drosoch eich hun ar www.dewis.cymru neu www.dewis.wales ….

Read more

…dyfarnu yn ôl y meini prawf gwerthuso a amlinellir yn y dogfennau tendr. Sut medrir cynnwys fy musnes yn eich rhestr o gyflenwyr cymeradwy? Nid oes gennym restr o gyflenwyr…

Read more

…pryderon gyda chi. · Ymweld â chi gartref os byddwch am iddynt wneud hynny. · Eich helpu i ddeall sut y gellir helpu eich plentyn. · Eich helpu i ysgrifennu…

Read more

bobl roi eu barn am eich plentyn. Fel rhiant, mae eich barn yn bwysig iawn. Hefyd bydd unrhyw farn sydd gan eich plentyn yn bwysig. – Bydd Awdurdod Lleol yn…

Read more

…hanfodol gwneud hynny. Caniateir teithio am ddim ar gyfer holl weithwyr GIG, y cyfan sy’n rhaid i chi wneud yw dangos eich bathodyn adnabod i’r gyrrwr. I gael yr holl wybodaeth…

Read more

…cymysg i greu delweddau beiddgar. Os yw amser yn caniatáu, byddwn hefyd yn edrych ar y ffordd y mae rhai artistiaid enwog wedi defnyddio dyfrlliw ac yn trafod sut y…

Read more

Codau Gostyngiad i’r Lluoedd Arfog ar gyfer Staff Milwrol, Cyfeillion a Pherthnasau Arbedwch £££ ar eich siopa gyda’n costau gostyngiad: https://www.forcesdiscountoffers.co.uk/. Mae’r Gwasanaeth Gostyngiadau Amddiffyn ar gael i bersonél ac…

Read more

…rydym wedi paratoi dalen atebion gyfleus i’n cwestiynau cyffredin.  1)  Sut mae gwneud cais i ddosbarth meithrin fy ysgol leol? https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/addysg/adran-derbyniadau-i-feithrinfeydd-ysgol/ Magwyr (accesstolearning@monmouthshire.gov.uk / 01633 644508) 2) Pryd fydd fy mhlentyn yn…

Read more

…glas, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais. Gallwch wneud cais ar-lein yn www.gov.uk neu ofyn i Gyngor Sir Fynwy am ffurflen gais. Os gwnewch gais ar-lein, gallwch olrhain eich…

Read more

…eich cais Corff Cymeradwyo SDCau Rhestr Ffioedd Cyn-ymgeisio Corff Cymeradwyo SDCau Rhestr Ffioedd Cais Llawn Corff Cymeradwyo SDCau Gallwch wneud taliad ar gyfer eich cais drwy unrhyw rai o’r dulliau…

Read more

…Rhagfyr 2019 i’ch galluogi i fwrw eich pleidlais. Fodd bynnag, mae’n rhaid i chi gael eich cynnwys ar y gofrestr etholiadol i fwrw eich pleidlais.  Anfonir cerdyn pleidleisio at bob…

Read more

Datganiad Hygyrchedd Mae’r datganiad hwn yn berthnasol i gynnwys a gyhoeddir ar barth www.monmouthshire.gov.uk. Nid yw’n berthnasol i gynnwys sydd ar is-barthau, mae cysylltidau i ddatganiadau hygyrchedd ar gyfer yr is-barthau wedi’u nodi…

Read more

…ewch i gofrestru gwasanaethau gofal plant a chwarae ar wefan AGC. Gwybodaeth neu gymorth bellach Am fwy o wybodaeth cysylltwch â PACEY Cymru:PACEY Cymru, paceycymru@pacey.org.uk neu 02920 351 407 www.pacey.org.uk…

Read more

â rhoi hancesi papur, papur cegin, papur toiled na weips yn eich bagiau ailgylchu coch os gwelwch yn dda. Mae’n rhaid eu rhoi yn eich bagiau du. Os oes symptomau…

Read more

…Sir Fynwy ar ran Capita. Byddwn ond yn casglu eich data at y diben hwn, a bydd unrhyw rannu data yn ddienw. Nid yw’r ffurflen hon yn dal eich enw…

Read more

…y safle. A oes angen i mi gynnal asesiad risg? Oes, edrychwch ar ein templed asesiad risg –https://www.monmouthshire.gov.uk/shop-local/for-businesses Dylai Asesiadau Risg ddilyn rheoliadau a chanllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru. Caiff safleoedd…

Read more

Rhowch eich ailgylchu a’ch gwastraff allan erbyn 7am os gwelwch yn dda Casglwch fagiau melyn o’ch Hyb Cymunedol i ddefnyddio’r gwasanaeth yma os gwelwch yn dda. Gallwch gael mwy o…

Read more

sy’n cynnwys cynlluniau talu a gostyngiadau yn y dreth ddŵr. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: www.dwrcymru.com/en/My-Account/Help-Paying-My-Water-Bill.aspx Nwy a thrydan: Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cytuno ar fesurau…

Read more

…gael i fusnesau cymwys er mwyn helpu i barhau i adfer canol ein trefi. Wedi’i ariannu gan raglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru, mae’r ‘Grant Addasu Mannau Awyr Agored Canol Trefi…

Read more

…cadeiriau olwyn meysydd parcio Cyfagos Ar draws y ffordd o Gastell Cas-gwent www.monmouthshire.gov.uk/things-to-do/chepstow-museum Agor manylion ar agor bob dydd (ac eithrio dydd Mercher) 11.00-16.00. prisiau mynediad am ddim cyfeiriad Amgueddfa…

Read more

…cwestiwn dilynol eich helpu i asesu pa mor barod yw’ch cymuned a’r hyn y gallwch ei wneud. Ydych chi’n gwybod am y risgiau a allai eich wynebu chi a’ch cymuned…

Read more

…a Thollau Ei Mawrhydi. https://www.gov.uk/becoming-foster-parent/help-with-the-cost-of-fostering Lwfansau/Taliadau Rheolaidd Lwfansau Maethu Band Oedran Wythnosol Bythefnosol 0-4 216.00 432.00 5-10 174.00 348.00 11-15 174.00 348.00 16-17 223.00 446.00 Taliad Sgiliau Gofalwyr Maeth Taliad…

Read more

ac angen. Canllawiau a Ffurflenni Mae prif dudalen y Weinyddiaeth Amddiffyn ar gyfer Ariannu’r Cyfamod ar gael yn www.gov.uk Arolygon ar-lein yw’r ffurflenni cais. Wrth i chi gwblhau eich cais…

Read more

1 2