Gellir gweld canlyniadau’r arolwg cyhoeddus gwastraff gardd ddiweddar yma.


Mae gwerthiant trwyddedau ar gyfer gwasanaeth casglu gwastraff gardd dymhorol 2020 bellach wedi cau.

Bydd y cyfnod casglu ar gyfer gwasanaeth gwastraff gardd 2020 yn cael ei ymestyn tan ddydd Gwener 15fed Ionawr 2021. Sylwch na fydd unrhyw gasgliadau rhwng dydd Llun 21ain Rhagfyr a dydd Gwener 1af Ionawr, os gwelwch yn dda.


Byddwn yn agor ar gyfer cofrestriadau ar gyfer gwasanaeth casglu 2021 ym mis Ionawr 2021.


Mae pob trwydded yn rhoi hawl i chi gael casgliad gwastraff gardd wythnosol am y cyfnod 2ail Mawrth 2020 i 4ydd Rhagfyr 2020 o un bag gwastraff gardd.

Y tâl fesul trwydded yw £18.00 a gallwch brynu cymaint o drwyddedau ag sydd eu hangen arnoch.

Er mwyn adnewyddu trwydded Gwastraff Gardd y llynedd, bydd angen i chi ddefnyddio’r un cyfrif defnyddiwr ‘Fy Sir Fynwy’ â’r llynedd. Os ydych wedi anghofio’ch cyfrinair neu wedi dod ar draws mater, ewch i’r dudalen ganlynol i gael arweiniad pellach, os gwelwch yn dda: www.monmouthshire.gov.uk/cy/fy-sir-fynwy

Mae angen bag gwastraff gardd arnaf:
Os ydych wedi prynu trwydded ac angen bag gwastraff gardd neu angen bag newydd am drwydded sy’n bodoli eisoes, e-bostiwch eich cais at   contact@monmouthshire.gov.uk   neu ffoniwch 01633 644644. Rhowch eich enw, cyfeiriad a faint o fagiau sydd eu hangen arnoch chi, os gwelwch yn dda. Fe’ch cynghorir y gallai gymryd hyd at 14 diwrnod i’ch bag newydd gael ei ddanfon.

Gwasanaeth gwastraff gardd dymhorol:
Mae’r gwasanaeth gwastraff gardd yn gasgliad tymhorol a bydd yn gweithredu rhwng Mawrth a Thachwedd. Felly, ni fydd unrhyw gasgliadau gwastraff gardd yn y gaeaf rhwng dechrau mis Rhagfyr a diwedd mis Chwefror.  Bellach mae’r holl wastraff gardd yn cael ei gasglu ar wahân i’r gwastraff bwyd.

Amodau a Thelerau

Beth sy’n digwydd ar ôl i chi gofrestru?

Caniatewch hyd at 14 diwrnod i’ch trwydded(au) g/cyrraedd trwy’r Post Brenhinol, os gwelwch yn dda. Unwaith y bydd eich trwydded(au) yn dangos yn eich bag(iau) gellir casglu eich gwastraff gardd.

Cwsmeriaid newydd

Caniatewch hyd at 14 diwrnod i’ch trwydded(au) g/cyrraedd trwy’r Post Brenhinol, os gwelwch yn dda.

E-bostiwch eich cais am fag gwastraff gardd i   contact@monmouthshire.gov.uk   neu ffoniwch 01633 644644, os gwelwch yn dda. Rhowch eich enw, cyfeiriad a faint o fagiau sydd eu hangen arnoch chi. Fe’ch cynghorir y gallai gymryd hyd at 14 diwrnod i’ch bag newydd gael ei ddanfon.

Rhowch y drwydded y tu mewn i boced glir y bag. Er mwyn osgoi colled, gwnewch yn siŵr bod y boced wedi’i selio’n ddiogel.

Cwsmeriaid presennol

Caniatewch hyd at 14 diwrnod i’ch trwydded(au) g/cyrraedd trwy’r Post Brenhinol, os gwelwch yn dda.

Rhowch y drwydded y tu mewn i boced glir eich bag presennol. Er mwyn osgoi colled, gwnewch yn siŵr bod y boced wedi’i selio’n ddiogel.

Bagiau amnewid

Os ydych chi’n newydd i’r gwasanaeth neu os oes angen un arall yn ei le oherwydd colled neu ddifrod:
E-bostiwch eich cais am fag gwastraff gardd i   contact@monmouthshire.gov.uk   neu ffoniwch 01633 644644, os gwelwch yn dda. Rhowch eich enw, cyfeiriad a faint o fagiau sydd eu hangen arnoch chi. Fe’ch cynghorir y gallai gymryd hyd at 14 diwrnod i’ch bag newydd gael ei ddanfon.

Bydd y Cyngor yn rhoi rhai newydd hyd at ddwy fag y flwyddyn (oherwydd colled neu ddifrod).

Cwestiynau Cyffredin gwastraff gardd

Mae fy nhrwydded gwastraff gardd wedi mynd ar goll, a allaf gael un arall?
Os yw’ch trwydded gwastraff gardd ar goll gallwch ofyn am un arall. E-bostiwch   contact@monmouthshire.gov.uk   neu ffoniwch 01633 644644. Fe’ch cynghorir y gallai gymryd hyd at 14 diwrnod i’ch trwydded amnewid gyrraedd trwy’r post.

A fyddaf yn derbyn iawndal am y gwasanaeth coll?
Byddwn yn ymestyn y gwasanaeth trwy’r gaeaf ac yn trwsio cost gwasanaeth y flwyddyn nesaf i gwsmeriaid presennol er mwyn adlewyrchu unrhyw golled gwasanaeth eleni.

A fydd toriad arall yn y gwasanaeth gwastraff gardd?
Cafodd gwasanaethau allweddol eu blaenoriaethu yn ystod y cyfnod clo ac rydym yn dal i fod mewn argyfwng cenedlaethol lle mae dilyn rheolau pellhau cymdeithasol o’r pwys mwyaf. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i gadw’r gwasanaeth gwastraff gardd yn rhedeg yn normal ond ni ellir gwarantu hyn.

Sut alla i reoli fy ngwastraff gardd gartref?
Bydd codi’r uchder torri ar lafnau a thorri gwair yn amlach heb gasglu toriadau gwair yn helpu i ffrwythloni’r ddaear a lleihau faint o wastraff y mae angen ei waredu.
Mae compostio cartref yn ddewis arall hawdd ar gyfer delio â thorri gwair, dail a thocion wrych.
Nid oes angen bin compost arnoch chi, dim ond ardal fach sydd wedi’i neilltuo ar gyfer tomen gompost syml fydd yn ei wneud. Os yw mewn man heulog bydd y toriadau gwair yn pydru i lawr yn gyflym felly gall hyn fod yn ddatrysiad ymarferol tra bo casgliadau gardd yn cael eu gohirio.
Gall tomen gompost gardd fod yn fuddiol i bryfed a bywyd gwyllt ar adeg pan mae natur angen cartref hefyd. Mae darnau gwyllt o laswellt, gwrychoedd a chanopi coed hefyd yn chwarae rhan enfawr yn y frwydr yn erbyn Newid Hinsawdd.

A ddylwn i losgi fy ngwastraff gardd?
Peidiwch â llosgi gwastraff gardd nac unrhyw wastraff arall, os gwelwch yn dda. Mae swyddogion iechyd yr amgylchedd yn derbyn cynnydd mawr mewn cwynion ac wedi apelio ar drigolion y sir i fod yn gymdogion da yn ystod y cyfnod anodd hwn.  Mae angen amddiffyn pobl sydd â phroblemau anadlu presennol a’r rhai sy’n gwella o Covid-19 rhag ansawdd aer gwael, gan gynnwys mwg rhag coelcerthi.

 

Rheolau casglu

Mae’n rhaid i’r gwastraff gardd fod tu mewn i’r bag (heb fod yn gorlifo).

Rhaid i’r bag gwastraff gardd beidio bod yn rhy drwm. Bydd yn rhaid i’r gweithiwr godi’r bag i uchder ysgwydd. Nid osodwyd terfyn pwysau. Os na all y gweithiwr godi’r bag yn ddiogel, mae’r cyngor yn cadw’r hawl i beidio gwagu’r bag.

Mae’n rhaid dangos trwydded gwastraff gardd ddilys ym mhoced y bag er mwyn i’ch bag gwastraff gardd gael ei wagu.

Os yw’r bag wedi’i halogi gyda’r math anghywir o wastraff (e.e. gwastraff bwyd), mae’r cyngor yn cadw’r hawl i beidio gwagu’r bag.

Derbynnir yr eitemau dilynol yn y bag gwastraff gardd:

Ie os gwelwch yn dda:

Na, dim diolch:

Toriadau gwair

Pridd, cerrig, gro a rwbel

Dail a rhisgl

Canghennau mawr neu foncyff dros 2” mewn diamedr

Planhigion, chwyn a blodau wedi’u torri

Canclwm Japan a Llysiau’r Gingroen

Brigau a changhennau bach hyd at 2” mewn diamedr

Gwastraff bwyd

Gwasarn anifeiliaid llysieuol

Gwastraff/liter cathod, cŵn neu adar

Sut i ddechrau Compostio

Cychwyn Eich Compostio.


Sut i gompostio gwastraff gardd:

 • crëwch bentwr bach o laswellt, dail a thoriadau gwrych
 • Yn ddelfrydol mewn llecyn heulog (felly mae’n pydru’n gyflymach)
 • trowch bob hyn a hyn gyda fforc gardd
 • peidiwch â chynnwys gwastraff bwyd
 • Gadewch i’r pryfed wneud y gweddill
 • Dylai’r compost fod yn barod ymhen 12 mis

Ac i helpu natur yn ystod yr argyfwng hinsawdd hwn

 • Gadewch ychydig o ddarnau gwyllt yn eich gardd
 • Peidiwch â phrynu chwynladdwyr a phlaladdwyr
 • Caiff pryfed peillio eu denu i’ch gardd
 • Bydd adar yn dilyn wrth chwilio am bryfed blasus
 • Mae gwrychoedd, llwyni a choed yn darparu bwyd a chysgod i anifeiliaid gwyllt
 • Bydd gorchudd canopi coed yn helpu i leihau llygredd aer ac effeithiau newid yn yr hinsawdd

Cofiwch nad yw natur yn daclus … ac mae angen natur arnom nawr gymaint ag y mae natur ein hangen ni!

Cyngor yr RHS ar wneud compost: https://www.rhs.org.uk/advice/profile?pid=444

Cyngor compostio Henry Doubleday Garden Organic: https://www.gardenorganic.org.uk/compost

Mae gan Henry Doubleday Garden Organic set o daflenni adnoddau gyda gwybodaeth ar gyfer dewis y dull compostio cywir ar gyfer eich sefyllfa: https://www.gardenorganic.org.uk/sustainable-communities-resources