Bydd y gwasanaeth casglu gwastraff o’r ardd yn cael ei atal dros dro ar ôl dydd Gwener, 3ydd Ebrill.

Mae’r pandemig Covid19 yn cynyddu’r pwysau ar holl wasanaethau’r  cyngor. Rydym wedi llwyddo i gynnig gwasanaethau casglu ailgylchu a sbwriel bob dydd, ond gyda mwy o aelodau’r tîm yn hunan-ynysu, mae’n dod yn fwy ac yn fwy anodd i gynnal gwasanaethau arferol. Mae’r llywodraeth yn gofyn i ni ymatal rhag gwneud unrhyw waith na sy’n hanfodol er mwyn diogelu bywydau ac atal y feirws rhag lledu.   

Roedd canolfannau ailgylchu gwastraff o’r cartref wedi eu cau ar draws y wlad dros yr wythnos ddiwethaf ac rydym wedi ceisio cynnal gwasanaethau eraill mor hir ag sydd yn bosib. 

Rydym wedi penderfynu atal gwasanaethau casglu gwastraff o’r ardd dros dro ar ôl dydd Gwener, 3ydd Ebrill, a hynny  am gyfnod amhenodol.

Mae diogelwch ein trigolion a’n staff o’r pwysigrwydd mwyaf a bydd lleihau’r gwasanaethau hynny sy’n cael eu darparu, na sy’n hanfodol, yn ein caniatáu ni i ddarparu gwasanaethau casglu gwastraff sy’n flaenoriaeth. Mae llawer o’r diwydiannau sydd yn ein cadwyn gyflenwi yn rhai na sy’n hanfodol ac mae rhai gweithgynhyrchwyr sy’n creu rhannau i gerbydau yn cau. Rydym angen gofalu am ein cerbydau fel bod modd i ni gefnogi gwasanaethau. Drwy sicrhau bod y cerbydau sydd fel arfer yn casglu gwastraff o’r ardd  ar gael i ni, bydd hyn yn ein caniatáu i barhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol. 

Byddwn yn parhau i gasglu gwastraff  gweddilliol, gwastraff bwyd ac ailgylchu,  a hynny fel arfer a chyn hired ag sydd yn bosib.   

Rydym yn gosod bagiau coch, porffor a gwastraff bwyd mewn arfarchnadoedd ond nid ydynt yn medru storio a chynnig bagiau gwastraff o’r ardd a chynwysyddion  mewn modd diogel.

Rydym yn cydnabod bod ein cwsmeriaid ond wedi talu am y gwasanaeth ac mae rhai dal heb dderbyn y gwasanaeth am y tro cyntaf. Rydym yn gofyn i chi fod yn amyneddgar a byddwn yn ail-ddechrau’r gwasanaeth cyn gynted ag sydd yn  bosib.   

Mae staff y ganolfan alw yn delio gyda nifer uchel o alwadau sydd yn ymwneud gyda’r gefnogaeth sydd angen ar gyfer y rhai sydd fwyaf bregus ac angen gwarchod eu hunain yn sgil cyflyrau iechyd. Mae llawer o’r bobl hynny sydd angen hunan-ynysu hefyd angen cyflenwadau bwyd a meddyginiaeth. Rwy’n sicr y byddwch yn deall bod eu hangen yn fwy nag unigolion sydd am wneud ymholiadau ynglŷn â chasglu gwastraff o’r ardd.

How to start Composting

Get Composting.

How to compost garden waste:

 • create a little pile of grass, leaves and hedge clippings
 • Preferably in a sunny spot (so it rots down more quickly)
 • turn occasionally with a garden fork
 • Leave out all food waste
 • Let the insects do the rest
 • Compost should be ready in 12 months

And to help nature during this Climate Emergency

 • Leave little wild patches in your garden
 • Avoid buying weed killers and pesticides
 • Pollinating insects will be attracted to your garden
 • Birds will follow in search of tasty insects
 • Hedges, shrubs and trees provide food and shelter for wildlife
 • Tree canopy cover will help reduce air pollution and the effects of climate change

Remember natures not neat …….and we need nature now as much as it needs us!

RHS advice on making compost: https://www.rhs.org.uk/advice/profile?pid=444

Henry Doubleday Garden Organic composting advice: https://www.gardenorganic.org.uk/compost

Henry Doubleday Garden Organic have a set of resource sheets with information for choosing the right composting method for your situation: https://www.gardenorganic.org.uk/sustainable-communities-resources

 

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml – Gwastraff o’r ardd

Pam fod y gwasanaethau casglu gwastraff o’r ardd wedi eu hatal?
Mae’r pandemig Covid 19 wedi effeithio ar bob agwedd o’n bywydau bob dydd. Mae’r rhan fwyaf o awdurdodau lleol ond yn darparu gwasanaethau hanfodol ar hyn o bryd.

Beth wyf yn medru gwneud gyda’m gwastraff o’r ardd?

Mae cynyddu uchder y llafnau a thorri’r borfa yn fwy yn aml, a hynny heb gasglu’r borfa sydd wedi ei dorri, yn mynd helpu ffrwythloni’r tir a lleihau’r gwastraff sydd angen ei gasglu.

Mae compostio cartref yn ffordd arall o ddelio gyda phorfa, dail a chloddiau.

Nid oes angen bin compost, dim ond darn bach o dir sydd wedi ei neilltuo ar gyfer twmpath compostio. Os yw’n lle sydd yn dal yr haul, bydd y borfa sydd wedi ei dorri’n compostio’n gyflym, ac mae hyn yn ffordd ymarferol o ddelio gyda’r broblem tra bod y gwasanaethau casglu wedi eu hatal.

Mae twmpath compostio yn yr ardd yn medru elwa pryfed a bywyd gwyllt, a hynny ar adeg pan mae natur angen cartref. Mae darnau gwyllt o borfa, cloddiau a chanopi coed, yn medru chwarae rhan bwysig yn y frwydr yn erbyn Newid Hinsawdd.

A oes bagiau ychwanegol ar gael er mwyn storio?
Yn anffodus, nid ydym yn medru cynnig bagiau ychwanegol ar hyn o bryd.

A oes modd i mi gael gwared ar y gwastraff o’r ardd unrhyw le arall?
Na, mae canolfannau ailgylchu gwastraff o’r cartref wedi eu cau yn ystod y pandemig byd eang hwn. Dylid ond teithio er mwyn prynu bwyd, rhesymau iechyd neu er mwyn gweithio (gwasanaethau hanfodol).

A fydd hyn yn arwain at gynnydd mewn achosion o tipio’n anghyfreithlon?
Mae’n anghyfreithlon tipio’n anghyfreithlon. Mae tipio sbwriel ar dir cyfagos yn medru niweidio bioamrywiaeth a bywyd gwyllt lleol.
Os yw pobl yn cael eu dal yn tipio’n anghyfreithlon, byddant yn cael eu herlyn a byddwn yn gofyn i’r llysoedd i osod y dirwyon mwyaf posib gan gynnwys mynd i’r carchar.

Pryd fydd y gwasanaethau casglu gwastraff o’r ardd yn ail-ddechrau?
Bydd y gwasanaethau cyngor arferol yn cael eu hadfer cyn gynted â bod y cyfyngiadau yn cael eu stopio a phan fydd y staff a’r cerbydau ar gael.

A fyddwn yn derbyn ad-daliad?
Nid ydym yn atal y gwasanaeth yn gyfan gwbl a byddwn yn ail-ddechrau cyn gynted ag sydd yn bosib. Byddwn yn ymestyn y gwasanaeth drwy’r gaeaf a bydd cost y gwasanaeth ar gyfer blwyddyn nesaf yn adlewyrchu’r gwasanaethau a gynigir yn ystod y cyfnod hwn.

A oedd modd derbyn ychydig o ad-daliad?
Rydym ond wedi atal y gwasanaeth dros dro. Mae’n gyfnod ansicr ar hyn o bryd ac nid ydym yn gwybod pryd y bydd modd i ni ail-ddechrau’r gwasanaeth, ac felly, nid ydym yn medru cynnig rhan o’r ad-daliad am gyfnod amhenodol.

Ein blaenoriaeth ar hyn o bryd yw cynnal y prif wasanaethau casglu ailgylchu a gwastraff yn ystod y pandemig. Wrth i’r sefyllfa ddatblygu, byddwn yn rhoi gwybod i gwsmeriaid sut y byddwn yn mynd ati i i’w digolledu am y diffyg gwasanaeth yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd.

Os ydych angen cysylltu gyda ni er mwyn trafod eich amgylchiadau unigol, rydym yn gofyn i chi ymatal rhag cysylltu gyda ni am hyn am y tro – mae ein staff yn y ganolfan alw yn delio gyda nifer uchel o alwadau eraill sydd yn flaenoriaeth, a’n ymwneud â’r gefnogaeth sydd angen ar y bobl fregus yn ein cymuned, gyda nifer ohonynt yn meddu ar gyflyrau iechyd ac angen cefnogaeth gyda chyflenwadau bwyd a meddyginiaeth.

Diolch i chi am eich amynedd.