Mae’r cyfnod cofrestru ar gyfer casgliadau gwastraff gardd yn 2021 bellach wedi cau.

 

Ar gyfer tymor casglu 2021, bydd Sir Fynwy yn casglu eich gwastraff gardd bob pythefnos ac yn darparu bin olwynion 240 litr i chi.

Y tâl fesul bin yw £28.00 a gallwch brynu cymaint o finiau ag sydd eu hangen arnoch. Byddwch yn gallu archebu’ch bin ar-lein, yn ein Hybiau cymunedol neu trwy ffonio ein canolfan gyswllt pan fydd y cofrestriad yn agor.

Bydd pob bin yn cael ei gasglu unwaith bob pythefnos o 1af Mawrth 2021 i 3ydd Rhagfyr 2021.

 

Gwasanaeth gwastraff gardd tymhorol:
Mae’r gwasanaeth gwastraff gardd yn gasgliad tymhorol a bydd yn gweithredu rhwng Mawrth a Thachwedd. Felly, ni fydd unrhyw gasgliadau gwastraff gardd yn y gaeaf rhwng dechrau mis Rhagfyr a diwedd mis Chwefror. Bellach mae’r holl wastraff gardd yn cael ei gasglu ar wahân i’r gwastraff bwyd.


Cwestiynau Cyffredin casglu gwastraff gardd 2021

Pryd y gallaf gofrestru ar gyfer casgliadau gwastraff gardd yn 2021?
Byddwn yn agor ar gyfer cofrestriadau ar gyfer gwasanaeth casglu 2021 ym mis Ionawr 2021. Mae’r gwasanaeth casglu yn cychwyn o 1af Mawrth 2021.

Beth sy’n digwydd ar ôl i chi gofrestru?
Caniatewch hyd at 14 diwrnod i’ch bin(iau) cyrraedd, os gwelwch yn dda.

Pam ydych chi wedi newid i finiau olwynion gwastraff gardd?
Y rhesymau rydyn ni wedi newid i finiau yw:

 • Pan ofynasom i gwsmeriaid pa rai fyddai orau ganddynt, gofynnodd y mwyafrif am finiau. Gellir gweld canlyniadau’r arolwg cyhoeddus gwastraff gardd diweddar yma.
 • Mae biniau’n fwy cyfeillgar i’r amgylchedd, byddant yn cael eu gwneud o blastig wedi’i ailgylchu ac yn ailgylchadwy eu hunain ar ddiwedd oes. Nid yw’r bagiau.
 • Mae biniau’n cynnig gwell gwerth am arian, er mwyn cadw’r un gwasanaeth ag sydd gennym ni ar hyn o bryd, roedd angen i ni gynyddu cost bag i dros £40 i dalu cost rhedeg y gwasanaeth.
 • Gall preswylwyr gwthio biniau ar olwynion ac nid oes rhaid eu cario na’u codi.
 • Mae biniau’n well i Iechyd a Diogelwch ein criwiau casglu oherwydd gall y biniau gael eu gwthio a’u codi’n fecanyddol. Tra bod rhaid codi’r bagiau uwchlaw uchder eu hysgwydd i’w tipio i’r cerbyd casglu.
 • Mae biniau’n cynnig storfa lân.
 • Gellir defnyddio biniau i storio gwastraff dros fisoedd y gaeaf nad yw’n cael ei gasglu.

Sut mae defnyddio’r bin olwynion?
Dylech storio’ch bin gwastraff gardd ar eich eiddo. Llenwch ef â gwastraff gardd, sicrhewch fod y caead ar gau. Mae gan eich bin ddwy olwyn ar yr un ochr â’r handlen. Gogwyddwch y bin fel ei fod ar y ddwy olwyn a byddwch chi’n gallu ei symud. Rhowch eich bin wrth ymyl y palmant cyn 7yb ar ddiwrnod eich casglu. Ar ôl ei gasglu dychwelwch eich bin i’ch eiddo.

Beth yw dimensiwn bin olwyn?
Y dimensiwn yw: 50cm lled x 60cm dyfnder ac 1 metr o uchder.
Mae gan y biniau olwyn gapasiti 240 litr.

Beth ddylwn i’w wneud gyda’r bagiau gwastraff gardd?
Nid oes angen i chi eu dychwelyd i’r cyngor. Gallwch eu defnyddio fel y dewiswch. Gallant fod yn ddefnyddiol yn yr ardd o hyd.

A fyddaf yn cael trwydded gyda bin ar olwynion?
Ni fyddwch yn derbyn trwydded gorfforol eleni. Bydd cofnod o’ch tanysgrifiad i’r gwasanaeth gwastraff gardd yn cael ei storio’n electronig a bydd gan y criwiau casglu system sy’n dweud wrthynt ba eiddo sydd wedi talu am y gwasanaeth.

Beth os na allaf storio bin?
Byddwn yn gweithio gyda’n cwsmeriaid na allant storio bin olwyn i sicrhau bod y gwasanaeth ar gael iddynt o hyd.

Beth os na allaf symud bin?
Byddwn yn gweithio gyda’n cwsmeriaid na allant symud bin olwyn i sicrhau bod y gwasanaeth ar gael iddynt o hyd.

A fydd toriad arall yn y gwasanaeth gwastraff gardd?
Cafodd gwasanaethau allweddol eu blaenoriaethu yn ystod cyfnod clo Covid 19 ac rydym yn dal i fod mewn argyfwng cenedlaethol lle mae dilyn rheolau pellhau cymdeithasol o’r pwys mwyaf. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i gadw’r gwasanaeth gwastraff gardd yn rhedeg yn normal ond ni ellir gwarantu hyn.

Sut alla i reoli fy ngwastraff gardd gartref?
Bydd codi’r uchder torri ar lafnau a thorri gwair yn amlach heb gasglu toriadau gwair yn helpu i ffrwythloni’r ddaear a lleihau faint o wastraff y mae angen ei waredu.
Mae compostio cartref yn ddewis arall hawdd ar gyfer delio â thorri gwair, dail a thocion wrych.
Nid oes angen bin compost arnoch chi, dim ond ardal fach sydd wedi’i neilltuo ar gyfer tomen gompost syml fydd yn ei wneud. Os yw mewn man heulog bydd y toriadau gwair yn pydru i lawr yn gyflym felly gall hyn fod yn ddatrysiad ymarferol tra bo casgliadau gardd yn cael eu gohirio.
Gall tomen gompost gardd fod yn fuddiol i bryfed a bywyd gwyllt ar adeg pan mae natur angen cartref hefyd. Mae darnau gwyllt o laswellt, gwrychoedd a chanopi coed hefyd yn chwarae rhan enfawr yn y frwydr yn erbyn Newid Hinsawdd.

Gallwn i losgi fy ngwastraff gardd?
Peidiwch â llosgi gwastraff gardd nac unrhyw wastraff arall, os gwelwch yn dda. Mae swyddogion iechyd yr amgylchedd yn derbyn cynnydd mawr mewn cwynion ac wedi apelio ar drigolion y sir i fod yn gymdogion da yn ystod y cyfnod anodd hwn.  Mae angen amddiffyn pobl sydd â phroblemau anadlu presennol a’r rhai sy’n gwella o Covid-19 rhag ansawdd aer gwael, gan gynnwys mwg rhag coelcerthi.


Rheolau casglu

Rhowch eich biniau allan i’w casglu cyn 7yb ar ddiwrnod eich casglu, os gwelwch yn dda.

Rhaid i holl wastraff yr ardd fod y tu mewn i’r bin (heb orlifo).

Rhaid i’r bin gwastraff gardd beidio â bod yn rhy drwm. Bydd yn rhaid i’r gweithiwr gwthio’r bin i’r cerbyd casglu. Nid oes terfyn pwysau penodol. Os na all y gweithredwr gwthio’r bin yn ddiogel, mae’r cyngor yn cadw’r hawl i beidio â gwagio’r bin.

Os yw’r bin wedi’i llygru â’r math anghywir o wastraff (e.e. gwastraff bwyd), mae’r cyngor yn cadw’r hawl i beidio â gwagio’r bin.

Derbynnir yr eitemau dilynol yn y bag gwastraff gardd:

Ie os gwelwch yn dda:

Na, dim diolch:

Toriadau gwair

Pridd, cerrig, gro a rwbel

Dail a rhisgl

Canghennau mawr neu foncyff dros 2” mewn diamedr

Planhigion, chwyn a blodau wedi’u torri

Canclwm Japan a Llysiau’r Gingroen

Brigau a changhennau bach hyd at 2” mewn diamedr

Gwastraff bwyd

Gwasarn anifeiliaid llysieuol

Gwastraff/liter cathod, cŵn neu adar

Sut i ddechrau Compostio

Cychwyn Eich Compostio.


Sut i gompostio gwastraff gardd:

 • crëwch bentwr bach o laswellt, dail a thoriadau gwrych
 • Yn ddelfrydol mewn llecyn heulog (felly mae’n pydru’n gyflymach)
 • trowch bob hyn a hyn gyda fforc gardd
 • peidiwch â chynnwys gwastraff bwyd
 • Gadewch i’r pryfed wneud y gweddill
 • Dylai’r compost fod yn barod ymhen 12 mis

Ac i helpu natur yn ystod yr argyfwng hinsawdd hwn

 • Gadewch ychydig o ddarnau gwyllt yn eich gardd
 • Peidiwch â phrynu chwynladdwyr a phlaladdwyr
 • Caiff pryfed peillio eu denu i’ch gardd
 • Bydd adar yn dilyn wrth chwilio am bryfed blasus
 • Mae gwrychoedd, llwyni a choed yn darparu bwyd a chysgod i anifeiliaid gwyllt
 • Bydd gorchudd canopi coed yn helpu i leihau llygredd aer ac effeithiau newid yn yr hinsawdd

Cofiwch nad yw natur yn daclus … ac mae angen natur arnom nawr gymaint ag y mae natur ein hangen ni!

Cyngor yr RHS ar wneud compost: https://www.rhs.org.uk/advice/profile?pid=444

Cyngor compostio Henry Doubleday Garden Organic: https://www.gardenorganic.org.uk/compost

Mae gan Henry Doubleday Garden Organic set o daflenni adnoddau gyda gwybodaeth ar gyfer dewis y dull compostio cywir ar gyfer eich sefyllfa: https://www.gardenorganic.org.uk/sustainable-communities-resources