Bydd casgliadau gwastraff gardd yn ailddechrau ddydd Llun 18 Mai.

 

Gofynnir i chi roi eich bagiau allan i’w casglu cyn 6am ar eich diwrnod casglu a dangos eich trwydded/au.

Nid ydym yn derbyn unrhyw gofrestriadau neu geisiadau newydd am drwyddedau ychwanegol gan gwsmeriaid presennol ar hyn o bryd gan y bydd y rowndiau casglu ar eu capasiti llawn dros yr wythnosau nesaf.

 

Diolch i chi am eich amynedd mewn wythnosau diweddar. Mae’n flin gennym y bu’n rhaid i ni ohirio’r casgliadau gwastraff gardd ond canolbwyntio ein staff a cherbydau i gadw gwasanaethau craidd yn rhedeg yw ein blaenoriaeth.

Gwyddom o’r negeseuon caredig o gefnogaeth a gawsom gennych eich bod yn deall y penderfyniadau anodd y bu’n rhaid i ni eu gwneud.

Nawr, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi peth llacio ar y cyfyngiadau ac mae mwy o staff wedi dychwelyd i’r gwaith ar ôl ynysu, byddwn yn medru ailddechrau’r gwasanaeth casglu gwastraff gardd.

Yn anffodus, ar hyn o bryd dim ond bagiau gyda thrwydded ddilys y gallwn eu casglu gan nad yw’r capasiti gennym i gasglu unrhyw wastraff ychwanegol. Os oes gennych wastraff gardd ychwanegol wedi crynhoi, byddwn yn ceisio ei gasglu cyn gynted ag mae adnoddau’n caniatáu hynny.

Mae’n rhaid i’n staff ddilyn y canllawiau ar ymbellhau cymdeithasol sy’n golygu y gallwch weld mwy na un cerbyd allan pan maent yn casglu eich gwastraff. Mae ein holl griwiau yn dal i weithio mewn amgylchiadau eithriadol felly gofynnwn am eich amynedd.

Gwnawn ein gorau i gynnal y gwasanaeth gwastraff gardd. Fodd bynnag, gobeithiwn y byddwch yn deall, pe byddai nifer yr achosion Coronafeirws yn codi eto, yna gallwn gael ein gorfodi i ohirio’r gwasanaeth casglu.

Mae gwybodaeth bellach yn y cwestiynau cyffredin islaw.

 

Cwestiynau Cyffredin

Pryd fydd y gwasanaeth gwastraff gardd yn ailddechrau?

Bydd casgliadau gwastraff gardd yn ailddechrau ddydd Llun 18 Mai.

 Fyddwch chi’n derbyn unrhyw wastraff gardd ychwanegol?
Na, bydd ein timau gwastraff yn gweithio i’w capasiti llawn felly ni fedrant gymryd unrhyw wastraff gardd ychwanegol. Rydym yn gweithio’n galed i ganfod datrysiad i glirio unrhyw ôl-groniad o wastraff a all fod gan ein cwsmeriaid. Cyhoeddir mwy o fanylion ar hyn yn y dyfodol agos.

Beth fedraf ei wneud gydag unrhyw wastraff gardd ychwanegol?
Gallwch ymestyn  unrhyw wastraff gardd sydd wedi crynhoi dros ychydig wythnosau o gasgliadau o fewn y bagiau a ganiatwyd i chi.  (Serch hynny gofynnir i chi sicrhau nad ydynt yn rhy drwm ar gyfer ein crisiau).

Mae compostio cartref yn opsiwn amgen a mwy cynaliadwy. Mae’r cyngor wedi cyhoeddi canllawiau ar sut i gompostio yn y cartref, edrychwch ar ein hadran compostio cartref yn https://www.monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste/garden-waste/

A fedraf roi gwastraff gardd mas os nad wyf yn gwsmer i’r gwasanaeth casglu gwastraff gardd?
Na, dim ond gan ein cwsmeriaid presennol y gallwn gasglu gwastraff gardd ac o fagiau gyda thrwydded ddilys.

A allaf brynu trwydded gwastraff gardd?

Nid ydym ar agor ar gyfer cwsmeriaid gwastraff gardd newydd nac i gwsmeriaid presennol i brynu trwyddedau ychwanegol ar hyn o bryd. Mae ein rowndiau casglu a’n staff ar gapasiti llawn felly ni fedrwn dderbyn mwy o gwsmeriaid. Byddwn yn adolygu hyn yn gyfnodol a gobeithiwn ailagor i gwsmeriaid newydd yn fuan.

Mae fy mag gwastraff gardd wedi torri, a allaf gael un newydd?
Os yw eich bag cyfredol wedi ei ddifrodi tu hwnt i ddefnydd neu ar goll, gallwch ofyn am fag newydd  yn ei le gael ei ddosbarthu. Anfonwch e-bost at contact@monmouthshire.gov.uk neu ffonio 01633 644644. Dim ond os yw hynny’n hanfodol y dylech ofyn am fag gan mai adnoddau cyfyngedig sydd gennym i ddosbarthu bagiau. Gofynnir i chi nodi y gall gymryd hyd at 14 diwrnod i’ch bag newydd gael ei ddosbarthu.

Rwyf wedi colli fy nhrwydded gwastraff gardd, a allaf gael un newydd?
Os ydych wedi colli eich trwydded gwastraff gardd, gallwch ofyn am un newydd. Anfonwch e-bost at  contact@monmouthshire.gov.uk neu ffonio 01633 644644. Gofynnir i chi nodi y gall gymryd hyd at 14 diwrnod i’ch trwydded newydd gyrraedd drwy’r post.

Pryd fydd fy niwrnod casglu?
Bydd casgliadau gwastraff gardd yn ailddechrau ddydd Llun 18 Mai. Bydd eich diwrnod casglu yn wythnosol ar yr un diwrnod ag oedd cyn gohirio’r gwasanaeth. Os nad ydych yn siŵr pryd mae eich diwrnod casglu, gallwch wirio yma –  http://maps.monmouthshire.gov.uk/
Gofynnir i chi roi eich gwastraff allan ar gyfer ei gasglu cyn 6am ar ddiwrnod y casglu.

A fyddaf yn derbyn iawndal am y gwasanaeth a gollwyd?
Byddwn yn ymestyn y gwasanaeth drwy’r gaeaf ac yn gosod cost gwasanaeth y flwyddyn newydd ar gyfer cwsmeriaid presennol i adlewyrchu unrhyw golli gwasanaeth eleni.

A fydd toriad arall yn y gwasanaeth gwastraff gardd?
Rhoddwyd blaenoriaeth i wasanaethau allweddol yn ystod y cyfyngiadau ar symud a rydym yn dal i fod mewn cyflwr o argyfwng cenedlaethol lle mae dilyn rheolau ymbellhau cymdeithasol yn hollol hanfodol. Gwnawn ein gorau glas i gadw’r gwasanaeth gwastraff gardd i redeg yn fel arfer ond ni fedrir gwarantu hyn.

Sut fedraf reoli fy ngwastraff gardd gartref?
Bydd codi uchder torri llafnau a thorri gwair yn amlach heb gasglu toriadau gwair yn helpu i wrteithio’r tir a gostwng faint o wastraff sydd angen ei waredu.

Mae compostio cartref yn ffordd arall rwydd o ddelio gyda thoriadau gwair, dail a thocion gwrychoedd.

Nid yw’n rhaid i chi gael bin compost, bydd ardal fach wedi’i neilltuo ar gyfer tomen compost syml yn gwneud y tro. Os yw mewn man heulog bydd y toriadau gwair yn pydru’n gyflym felly gall hyn fod yn ddatrysiad ymarferol tra bod casgliadau gardd wedi’u gohirio.

Gall tomen compost gardd fod yn fanteisiol i bryfed a bywyd gwyllt ar adeg pan fo natur hefyd angen cartref. Mae gan ddarnau gwyllt o wair, gwrychoedd a gorchudd coed hefyd ran enfawr yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd.

A ddylwn losgi fy ngwastraff gardd?
Gofynnir i chi beidio llosgi gwastraff gardd neu wastraff arall. Mae swyddogion iechyd yr amgylchedd yn derbyn cynnydd mawr mewn cwynion ac wedi apelio at breswylwyr y sir i fod yn gymdogion da yn ystod y cyfnod anodd yma. Mae angen i bobl sydd eisoes â phroblemau anadlu a’r rhai sy’n gwella o Covid-19 gael eu gwarchod rhag ansawdd aer gwaelach, yn cynnwys mwg o goelcerthi.

A oes bagiau ychwanegol ar gael ar gyfer storio?
Yn anffodus, ni fedrwn ddarparu bagiau ychwanegol ar hyn o bryd.

 

Rheolau casglu

Mae’n rhaid i’r gwastraff gardd fod tu mewn i’r bag (heb fod yn gorlifo).

Rhaid i’r bag gwastraff gardd beidio bod yn rhy drwm. Bydd yn rhaid i’r gweithiwr godi’r bag i uchder ysgwydd. Nid osodwyd terfyn pwysau. Os na all y gweithiwr godi’r bag yn ddiogel, mae’r cyngor yn cadw’r hawl i beidio gwagu’r bag.

Mae’n rhaid dangos trwydded gwastraff gardd ddilys ym mhoced y bag er mwyn i’ch bag gwastraff gardd gael ei wagu.

Os yw’r bag wedi’i halogi gyda’r math anghywir o wastraff (e.e. gwastraff bwyd), mae’r cyngor yn cadw’r hawl i beidio gwagu’r bag.

Derbynnir yr eitemau dilynol yn y bag gwastraff gardd:

Ie os gwelwch yn dda:

Na, dim diolch:

Toriadau gwair

Pridd, cerrig, gro a rwbel

Dail a rhisgl

Canghennau mawr neu foncyff dros 2” mewn diamedr

Planhigion, chwyn a blodau wedi’u torri

Canclwm Japan a Llysiau’r Gingroen

Brigau a changhennau bach hyd at 2” mewn diamedr

Gwastraff bwyd

Gwasarn anifeiliaid llysieuol

Gwastraff/liter cathod, cŵn neu adar

 

 

Sut i ddechrau Compostio

Cychwyn Eich Compostio.


Sut i gompostio gwastraff gardd:

 • crëwch bentwr bach o laswellt, dail a thoriadau gwrych
 • Yn ddelfrydol mewn llecyn heulog (felly mae’n pydru’n gyflymach)
 • trowch bob hyn a hyn gyda fforc gardd
 • peidiwch â chynnwys gwastraff bwyd
 • Gadewch i’r pryfed wneud y gweddill
 • Dylai’r compost fod yn barod ymhen 12 mis

Ac i helpu natur yn ystod yr argyfwng hinsawdd hwn

 • Gadewch ychydig o ddarnau gwyllt yn eich gardd
 • Peidiwch â phrynu chwynladdwyr a phlaladdwyr
 • Caiff pryfed peillio eu denu i’ch gardd
 • Bydd adar yn dilyn wrth chwilio am bryfed blasus
 • Mae gwrychoedd, llwyni a choed yn darparu bwyd a chysgod i anifeiliaid gwyllt
 • Bydd gorchudd canopi coed yn helpu i leihau llygredd aer ac effeithiau newid yn yr hinsawdd

Cofiwch nad yw natur yn daclus … ac mae angen natur arnom nawr gymaint ag y mae natur ein hangen ni!

Cyngor yr RHS ar wneud compost: https://www.rhs.org.uk/advice/profile?pid=444

Cyngor compostio Henry Doubleday Garden Organic: https://www.gardenorganic.org.uk/compost

Mae gan Henry Doubleday Garden Organic set o daflenni adnoddau gyda gwybodaeth ar gyfer dewis y dull compostio cywir ar gyfer eich sefyllfa: https://www.gardenorganic.org.uk/sustainable-communities-resources