Mae cofrestru ar gyfer gwasanaeth casglu gwastraff gardd tymhorol 2020 nawr ar agor

 

Prynu hawlen

Mae pob hawlen rydych chi’n ei phrynu’n rhoi hawl i chi i gasgliad gwastraff gardd wythnosol am y cyfnod 2il o Mawrth 2020 hyd 4ydd o Ragfyr 2020 o un bag gwastraff gardd brown.

Pris pob hawlen yw £18.00 a gallech brynu faint bynnag o hawlenni sydd eu hangen arnoch.

Bydd angen i chi ddefnyddio’r un cyfrif defnyddiwr ‘Fy Sir Fynwy’ â’r llynedd er mwyn adnewyddu trwydded Gwastraff Gardd eleni. Os ydych wedi anghofio eich cyfrinair neu’n cael problem, ewch i’r dudalen ddilynol i gael mwy o wybodaeth: https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/fy-sir-fynwy/

Dewiswch “Prynais hawlen y flwyddyn ddiwethaf” i adnewyddu’ch hawlen yn yr un cyfeiriad.

Dewiswch “Ni phrynais hawlen y flwyddyn ddiwethaf” os ydych yn gwsmer newydd neu os ydych wedi newid eich cyfeiriad.

Pan gyrhaeddwch y dudalen ‘taliad llwyddiannus’ gwnewch yn siŵr eich bod yn clicio’r botwm “gorffen” i gwblhau’r broses.

 

Gwasanaeth gwastraff gardd tymhorol:

Mae’r gwasanaeth gwastraff gardd yn gasgliad tymhorol a bydd yn gweithredu o fis Mawrth i fis Tachwedd. Felly, ni fydd unrhyw gasgliadau gwastraff gardd yn y gaeaf o ddechrau mis Rhagfyr hyd ddiwedd mis Chwefror. Mae holl wastraff yr ardd bellach yn cael ei gasglu ar wahân i’r gwastraff bwyd.

Edrychwch ar ein taflen Cwestiynau Cyffredin am ragor o wybodaeth am y gwasanaeth gwastraff gardd.

Fel gallwch chi gofrestru a thalu am y gwasanaeth:

  • Ar-lein (defnyddiwch y botymau ar frig y dudalen hon)
  • Dros y ffôn: 01633 644705 (Ar agor Dydd Llun –Dydd Iau  9am- 5pm a dydd Gwener 9am – 4:30pm)
  • Yn eich Hyb Cymunedol lleol

Telerau ac Amodau

Arolwg ymgynghoriad gwastraff gardd

Hoffem adborth gan breswylwyr ar y gwasanaeth gwastraff gardd a gweld beth hoffent gan y gwasanaeth yn y dyfodol – – llenwch ein harolwg byr.

Beth sy’n digwydd unwaith rydych wedi cofrestru?

Caniatewch hyd at 14 diwrnod, os gwelwch yn dda, i’ch hawlen (ni) gyrraedd drwy’r Post Brenhinol. Ar ôl i chi gael eich hawlen (ni) gaiff ei / eu dangos yn eich bag / bagiau, gall eich gwastraff gardd gael ei gasglu.

Cwsmeriaid newydd

Cwsmeriaid newydd

Caniatewch hyd at 14 diwrnod, os gwelwch yn dda, i’ch hawlen (ni) gyrraedd drwy’r Post Brenhinol.

Casglwch, os gwelwch yn dda, eich bag (iau) o’ch Hyb Cymunedol agosaf.

Gosodwch eich hawlen y tu mewn i boced glir eich bag.

Cwsmeriaid presennol

Caniatewch hyd at 14 diwrnod, os gwelwch yn dda, i’ch hawlen (ni) gyrraedd drwy’r Post Brenhinol.

Gosodwch yr hawlen y tu mewn i boced glir eich bag presennol. I osgoi colli’ch hawlen, a fyddech gystal â gwneud yn siŵr bod y boced wedi’i selio’n ddiogel.

Bagiau newydd hyn lle’r hen fagiau

Os ydych yn newydd i’r gwasanaeth neu os ydych angen bagiau newydd yn lle’r hân fagiau o ganlyniad i golled neu ddifrod:

Gellir casglu bag (iau) gwastraff gardd o’ch Hyb Cymunedol agosaf.

Gellir rhoi bag (iau) i gwsmeriaid â chytundeb dilys yn unig.

Bydd y Cyngor yn rhoddi hyd at ddau fag y flwyddyn yn lle’r hen fagiau (o ganlyniad i golled neu ddifrod).

 

Gwybodaeth Ddefnyddiol

Derbynnir yr eitemau dilynol yn y bag gwastraff gardd:

Ie, os gwelwch yn dda:

Na, dim diolch:

Toriadau glaswellt Pridd, cerrig, gro a rwbel
Dail a rhisgl Canghennau mawr neu logiau dros 2″ diamedr
Planhigion, chwyn a blodau wedi’u torri Canclwm Japan a Llysiau’r Gingroen
Brigau a changhennau bach hyd at 2″ diamedr Gwastraff bwyd
Gwelltach anifeiliaid llysieuol Gwastraff/liter cath, ci neu aderyn

Rheolau casglu

Mae’n rhaid i bob gwastraff gardd fod y tu mewn i’r bag (heb orlifo). Os yw’n gorlifo mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i beidio â gwagio’r bagiau.

Ni ddylai’r bag gwastraff gardd fod yn rhy drwm. Bydd yn rhaid i’r gweithredwr godi’r bag i uchder ysgwydd. Nid oes cyfyngiad pwysau penodol. Os na all y gweithredwr godi’r bag yn ddiogel, mae’r cyngor yn cadw’r hawl i beidio â gwagio’r bag.

Mae’n rhaid i hawlen gwastraff gardd ddilys gael ei dangos ym mhoced y bag i gael eich gwastraff gardd wedi’i wagio.

Os yw’r bag wedi’i halogi â’r math anghywir o wastraff (e.e. gwastraff bwyd), mae’r cyngor yn cadw’r hawl i beidio â gwagio’r bag.

Maint y bag brown – Y dimensiynau ar gyfer y bag gwastraff gardd brown yw 45cm x 45cm x 50cm.

Amlder casglu – Cesglir gwastraff gardd yn wythnosol ar gyfer y cyfnod Mawrth i Dachwedd. Mae’n rhaid i’r bag (iau) brown fod ar y palmant erbyn 7am ar fore’r casgliad. Ewch i’r dudalen wybodaeth leol i ddarganfod eich diwrnod casglu.

Paham fod y gwasanaeth bellach yn dymhorol? – Mae’r gwasanaeth gwastraff gardd yn gasgliad tymhorol a bydd yn gweithredu o fis Mawrth i fis Tachwedd. Felly, ni fydd unrhyw gasgliadau gwastraff gardd yn y gaeaf o ddechrau mis Rhagfyr hyd ddiwedd mis Chwefror. Adolygwyd y gwasanaeth gwastraff gardd ar gyfer cost-effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd gwasanaeth. Yn ystod misoedd y gaeaf, mae gostyngiad sylweddol yn y defnydd o’r gwasanaeth sy’n gwneud casgliadau’n  aneffeithlon. Fel ymateb i bwysau cynyddol ar gyllidebau’r cyngor penderfynwyd darparu gwasanaeth tymhorol ar yr un gost yn hytrach na chynnydd mawr mewn prisiau ar gyfer gwasanaeth blwyddyn lawn.

Beth sy’n digwydd i wastraff yr ardd ar ôl ei gasglu? – Cesglir gwastraff gardd ar wahân i wastraff bwyd. Mae hyn yn golygu y gellir ei brosesu i gompost mewn fferm leol.

Paham rydym yn codi tâl am y gwasanaeth hwn? – Nid oes dyletswydd ddeddfwriaethol i gasglu gwastraff gardd ac mae’n rhaid inni godi tâl i adennill y costau casglu (nid yw wedi’i gynnwys yn eich treth gyngor). Edrychwch ar ein taflen Cwestiynau Cyffredin am fwy o wybodaeth am y tâl gwastraff gardd.

Compostio cartref

Mae compostio cartref yn opsiwn cyfeillgar i’r amgylchedd ar gyfer eich gwastraff gardd. Gallwch brynu bin compost o’ch canolfan arddio leol.

Edrychwch ar Ailgylchu dros Gymru i gael mwy o wybodaeth am sut i gompostio yn eich cartref, yn cynnwys fideo canllaw i ddechreuwyr.