Casgliadau gwastraff gardd 2022

Ar gyfer tymor casglu 2022, bydd Sir Fynwy yn parhau i gasglu gwastraff gardd mewn bin olwyn 240 litr bob bythefnos.

Y gost fesul bin ar gyfer tymor 2022 yw £28.

Mae cofrestru yn awr ar agor ar-lein yn unig.

Caiff pob bin ei gasglu unwaith y bythefnos o 28 Chwefror 2022 i 2 Rhagfyr 2022.

Mae cwsmeriaid presennol yn medru defnyddio’r biniau sydd ganddynt ers llynedd.

Bydd cwsmeriaid newydd, neu’r sawl sydd yn archebu mwy o finiau nag oedd ganddynt y llynedd, yn derbyn eu biniau newydd ar 28ain Chwefror os ydych wedi cofrestru cyn 14eg Chwefror. Os ydych yn cofrestru ar ôl 14eg Chwefror, bydd biniau yn cael eu danfon atoch o fewn 14 diwrnod.

Gwybodaeth bwysig:
Efallai bod eich diwrnod casglu sbwriel wedi newid ers llynedd. Mae eich diwrnod casglu newydd i’w weld ar-lein – ewch os gwelwch yn dda i https:///maps.monmouthshire.gov.uk/


Talu am Wasanaeth Casglu Gwastraff o’r Ardd ar-lein

Bydd angen i chi fewngofnodi i ‘Fy Sir Fynwy’ i dalu am y gwasanaeth gwastraff gardd. Bydd angen i chi gofrestru os nad oes gennych gyfrif eisoes.

Nid yw’n gadael i mi gofrestru ar Fy Sir Fynwy gyda fy nghyfeiriad e-bost.

Os yw’r neges camgymeriad yn dweud ‘Mae’r cyfeiriad e-bost hwn yn bodoli eisoes’, efallai eich bod eisoes wedi cofrestru gyda ni neu fod y timau gwasanaethau cwsmeriaid wedi’ich cofrestru. I ailosod eich cyfrinair gyda’r cyfeiriad hwnnw cliciwch y botwm ‘Anghofio Cyfrinair’ dan y sgrin mewngofnodi.

Ffyrdd eraill i dalu

Gallwch gofrestru a thalu dros y ffôn drwy ffonio ein canolfan gyswllt ar 01633 644644.
Gofynnir i chi nodi fod ein llinellau ffôn brysuraf yn y boreau ac ar ddyddiau Llun.

Gallwch hefyd gofrestru a thalu yn bersonol yn un o’n Hybiau Cymunedol Lleol

Polisi Gwasanaeth Casglu Gwastraff Gardd Tymhorol 2022


Cwestiynau cyffredin casglu gwastraff gardd 2022

Gwasanaeth tymhorol gwastraff gardd:
Mae’r gwasanaeth gwastraff gardd yn gasgliad tymhorol a bydd yn gweithredu o fis Mawrth tan ddiwedd mis Tachwedd. Felly, ni fydd unrhyw gasgliadau gwastraff gardd yn y gaeaf o ddechrau mis Rhagfyr hyd ddiwedd mis Chwefror. Caiff yr holl wastraff gardd yn awr ei gasglu ar wahân i’r gwastraff bwyd.

Pryd allaf i gofrestru ar gyfer casgliadau gwastraff gardd yn 2022?
Agorodd cofrestru ar-lein ar gyfer y cyhoedd ar 12 Ionawr 2022.
O 19 Ionawr gallwch hefyd gofrestru drwy ffonio ein canolfan gyswllt yn ein Hybiau Cymunedol.

Mae’r cyfnod gwasanaeth casglu yn dechrau o 28 Chwefror 2022. Mae’n rhaid i chi gofrestru erbyn 14 Chwefror i fod yn barod ar gyfer eich casgliad cyntaf.

Bydd y cyfnod cofrestru yn gorffen ar 30 Medi 2022.

Pryd caiff fy min ei ddosbarthu?
Disgwylir i gwsmeriaid presennol sy’n archebu’r un nifer o finiau â’r llynedd i ddefnyddio’r biniau sydd ganddynt eisoes.
Bydd cwsmeriaid newydd, neu’r sawl sydd yn archebu mwy o finiau nag oedd ganddynt y llynedd, yn derbyn eu biniau newydd ar 28ain Chwefror os ydych wedi cofrestru cyn 14eg Chwefror. Os ydych yn cofrestru ar ôl 14eg Chwefror, bydd biniau yn cael eu danfon atoch o fewn 14 diwrnod.

Mae fy min wedi torri ac rwyf angen un newydd
Os ydych wedi cofrestru ar gyfer gwasanaeth gwastraff gardd 2022 a bod eich bin wedi torri, cysylltwch â ni a chewch fin arall. Cysylltwch â ni ar e-bost contact@monmouthshire.gov.uk neu ffonio 01633 644644.

Sut mae defnyddio’r bin olwyn?
Dylech gadw eich bin gwastraff gardd ar eich eiddo. Llenwch ef gyda’ch gwastraff gardd a sicrhau fod y caead ar gau. Mae gan eich bin ddwy olwyn yr un ochr a’r handlen. Gwyrwch y bin fel ei fod ar ddwy olwyn a gallwch ei wthio. Rhowch eich bin ar y palmant cyn 7am ar eich diwrnod casglu. Ar ôl casglu dychwelwch eich bin i’ch eiddo.

Beth yw maint y bin olwyn?
Y maint yw: 58.2cm lled (ar yr ymyl uchaf) x 72.4cm dyfnder x 106.6cm cyfanswm uchder (caead ar gau).
Gall y bin olwyn ddal 240 litr.
Mae bin olwyn yn dal yr un faint â 3 o’r hen fagiau brown (80 litr yr un).

Pryd y caiff fy ngwastraff gardd ei gasglu?
Caiff y biniau gwastraff gardd eu casglu unwaith y bythefnos o 28 Chwefror 2022 i 2 Rhagfyr 2022.
Efallai bod eich diwrnod casglu sbwriel wedi newid ers llynedd. Mae eich diwrnod casglu newydd i’w weld ar-lein – ewch os gwelwch yn dda i https:///maps.monmouthshire.gov.uk/

A fyddaf yn cael trwydded gyda bin olwyn?
Ni fyddwch yn derbyn trwydded bapur. Caiff cofnod o’ch tanysgrifiad i’r gwasanaeth gwastraff gardd ei storio’n electronig a bydd gan y criwiau casglu system sy’n dweud wrthynt pa eiddo sydd wedi talu am y gwasanaeth.

Beth os na allaf storio’r bin?
Yn gyffredinol, nid yw bin olwyn yn cymryd mwy o le na bagiau. Os na allwch gadw bin olwyn oherwydd nad oes gennych unrhyw le rhwng tu blaen eich eiddo a’r briffordd gyhoeddus, byddwn yn gweithio gyda’n preswylwyr i sicrhau fod y gwasanaeth yn dal i fod ar gael i chi. Cysylltwch â’r cyngor drwy ffonio: 01633 644644.

Beth os na allaf symud bin?
Mae olwynion ar y biniau fel eu bod yn rhwydd i breswylwyr eu gwthio ac nid yw’n rhaid iddynt gael eu cario neu eu codi fel bag. Os na all unrhyw aelod o’r aelwyd wthio bin olwyn, gallwn weithio gyda chi i sicrhau fod y gwasanaeth yn dal i fod ar gael i chi. Cysylltwch â’r cyngor drwy ffonio: 01633 644644.

A fydd toriad arall yn y gwasanaeth gwastraff gardd?
Rhoddwyd blaenoriaeth i wasanaethau allweddol yn ystod cyfnodau clo Covid 19 oherwydd y pwysau ar lefelau staffio. Gwnawn ein gorau glas i gadw’r gwasanaeth gwastraff gardd yn rhedeg fel arfer ond ni fedrir gwarantu hyn.

Sut y gallaf reoli fy ngwastraff gardd yn fy nghartref?
Bydd codi uchder torri llafnau a thorri gwair yn aml heb gasglu’r toriadau gwair yn helpu i ffrwythloni’r tir a gostwng faint o wastraff sydd angen ei waredu.
Mae compostio gartref yn amgen rhwydd ar gyfer delio gyda thoriadau gwir, dail a thocion gwrychoedd.
Nid ydych angen bin compost,  bydd rhan fach wedi’i neilltuo ar gyfer tomen compost syml yn ddigon. Os yw yn llygad yr haul, bydd y toriadau gwair yn pydru’n gyflym felly gallai hyn fod yn ddatrysiad ymarferol pan nad oes casgliadau gardd ar gael.

Gall tomen compost gardd fod yn fuddiol i bryfed a bywyd gwyllt ar adeg pan fod natur hefyd angen cartref. Gall rhannau gwyllt o laswellt, gwrychoedd a chanopi coed hefyd fod â rhan enfawr yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd. 

A allaf losgi fy ngwastraff gardd?
Gofynnir i chi beidio llosgi gwastraff gardd na gwastraff arall. Mae swyddogion iechyd yr amgylchedd yn derbyn cynnydd mawr mewn cwynion ac wedi apelio i breswylwyr y sir i fod yn gymdogion da yn y cyfnod anodd hwn. Mae angen i bobl gyda phroblemau anadlol presennol a’r rhai sydd yn gwella o Covid-19 gael eu diogelu rhag ansawdd aer gwael, yn cynnwys mwg o goelcerthi.

Pam eich bod wedi newid i finiau olwyn ar gyfer gwastraff gardd?
Y rhesymau pam y gwnaethom newid i finiau yw:

 • Pan wnaethom ofyn i gwsmeriaid beth fyddai orau ganddynt, gofynnodd y mwyafrif am finiau. Mae canlyniadau’r arolwg cyhoeddus diweddar ar wastraff gardd ar gael i’w weld yma.
 • Mae biniau yn fwy cyfeillgar i’r amgylchedd, cânt eu gwneud o blastig wedi’i ailgylchu a medrir eu hailgylchu eu hunain ar ddiwedd eu hoes. Ni fedrir ailgylchu bagiau.
 • Mae biniau yn cynnig gwell gwerth am arian. I gadw’r un gwasanaeth ag sydd gennym ar hyn o bryd byddai angen cynyddu cost bag i dros £40 i dalu am gost rhedeg y gwasanaeth.
 • Gall preswylwyr symud biniau ar olwyn ac nid yw’n rhaid eu cario na’u codi.
 • Mae biniau yn well ar gyfer iechyd a diogelwch ein criwiau casglu gan y gellir ei symud ar olwynion a’u codi’n fecanyddol tra bod yn rhaid codi bagiau uwchben uchder ysgwydd i’w taflu i’r cerbyd casglu.
 • Mae biniau yn cynnig storfa lân.
 • Gellir defnyddio biniau i gadw gwastraff dros fisoedd y gaeaf pan nad oes casgliad.

Rheolau casglu

Rhowch eich biniau allan i’w casglu cyn 7yb ar ddiwrnod eich casglu, os gwelwch yn dda.

Rhaid i holl wastraff yr ardd fod y tu mewn i’r bin (heb orlifo).

Rhaid i’r bin gwastraff gardd beidio â bod yn rhy drwm. Bydd yn rhaid i’r gweithiwr gwthio’r bin i’r cerbyd casglu. Nid oes terfyn pwysau penodol. Os na all y gweithredwr gwthio’r bin yn ddiogel, mae’r cyngor yn cadw’r hawl i beidio â gwagio’r bin.

Os yw’r bin wedi’i llygru â’r math anghywir o wastraff (e.e. gwastraff bwyd), mae’r cyngor yn cadw’r hawl i beidio â gwagio’r bin.

Derbynnir yr eitemau dilynol yn y bag gwastraff gardd:

Ie os gwelwch yn dda:

Na, dim diolch:

Toriadau gwair

Pridd, cerrig, gro a rwbel

Dail a rhisgl

Canghennau mawr neu foncyff dros 2” mewn diamedr

Planhigion, chwyn a blodau wedi’u torri

Canclwm Japan a Llysiau’r Gingroen

Brigau a changhennau bach hyd at 2” mewn diamedr

Gwastraff bwyd

Gwasarn anifeiliaid llysieuol

Gwastraff/liter cathod, cŵn neu adar


Sut i ddechrau Compostio

Cychwyn Eich Compostio.


Sut i gompostio gwastraff gardd:

 • crëwch bentwr bach o laswellt, dail a thoriadau gwrych
 • Yn ddelfrydol mewn llecyn heulog (felly mae’n pydru’n gyflymach)
 • trowch bob hyn a hyn gyda fforc gardd
 • peidiwch â chynnwys gwastraff bwyd
 • Gadewch i’r pryfed wneud y gweddill
 • Dylai’r compost fod yn barod ymhen 12 mis

Ac i helpu natur yn ystod yr argyfwng hinsawdd hwn

 • Gadewch ychydig o ddarnau gwyllt yn eich gardd
 • Peidiwch â phrynu chwynladdwyr a phlaladdwyr
 • Caiff pryfed peillio eu denu i’ch gardd
 • Bydd adar yn dilyn wrth chwilio am bryfed blasus
 • Mae gwrychoedd, llwyni a choed yn darparu bwyd a chysgod i anifeiliaid gwyllt
 • Bydd gorchudd canopi coed yn helpu i leihau llygredd aer ac effeithiau newid yn yr hinsawdd

Cofiwch nad yw natur yn daclus … ac mae angen natur arnom nawr gymaint ag y mae natur ein hangen ni!

Cyngor yr RHS ar wneud compost: https://www.rhs.org.uk/advice/profile?pid=444

Cyngor compostio Henry Doubleday Garden Organic: https://www.gardenorganic.org.uk/compost

Mae gan Henry Doubleday Garden Organic set o daflenni adnoddau gyda gwybodaeth ar gyfer dewis y dull compostio cywir ar gyfer eich sefyllfa: https://www.gardenorganic.org.uk/sustainable-communities-resources