Tudalen Cynllun Gofal Plant

Ceisiadau Ar-lein (cadarnhewch y dyddiadau perthnasol ar gyfer gwneud ceisiadau cyn cwblhau unrhyw gais):

https://monschildcareoffer.cempdatabase.info/

Mae’r dyddiadau cau diweddaraf ar gyfer gwneud cais ar gael yma:

www.facebook.com/monchildcareoffer

Pryd mae modd i mi wneud cais?

Fel arfer, mae modd i chi wneud cais am y Cynllun Gofal Plant chwe wythnos cyn diwedd y term blaenorol (Y term cyn bod eich plentyn yn dechrau derbyn y cynllun). Bydd yr holl ddyddiadau, telerau ac amodau yn cael eu cyhoeddi ar  ein Tudalen Facebook, ac felly, defnyddiwch y dudalen hon fel ein ffynhonnell mwyaf diweddar o ran gwybodaeth.   

Peidiwch â gwneud cais cyn y dyddiad cau gan na fydd y ceisiadau o bosib yn cael eu prosesu a bydd rhaid i chi gwblhau’r ffurflen gais eto.

Os ydych yn dewis defnyddio’r cynllun gofal plant cyn bod eich cais yn cael ei gymeradwyo, efallai y bydd rhaid i chi dalu am unrhyw gostau o ran gofal plant.   

Nid oes modd ôl-ddyddio taliadau ar gyfer y Cynllun Gofal Plant am y cyfnod cyn bod y cais yn cael ei gymeradwyo. Dylid disgwyl hyd at 28 diwrnod ar gyfer prosesu eich cais.

Rhaid i chi siarad gyda’ch darparwr gofal plant yn gyntaf gan fod y ffurflen gais yn gofyn i chi am ba ddarparwr gwasanaeth yr ydych yn defnyddio. 


Pryd y mae modd i fanteisio ar y Cynllun?

Bydd y cynllun yn dechrau o’r term ar ôl pen-blwydd eich plentyn yn dair blwydd oed, a hynny tan fod eich plentyn yn derbyn cynnig lle mewn addysg llawn amser – yn gyson gyda’r ddarpariaeth FPN. Mae’r dyddiadau ar gyfer y termau i’w gweld isod, ac nid oes ots pryd y mae gwyliau’r ysgol. Os ydy’ch plentyn yn troi’n tair blwydd oed rhwng y dyddiadau yma, byddant yn gymwys o’r term canlynol.

Gweler isod:

O                                             I                                     Term ar gyfer cymhwystra 

1af Ionawr                           31ain Mawrth                                 Term Haf

1af Ebrill                              31ain Awst                                       Term Hydref

1af Medi                               31ain Rhagfyr                                   Term Gwanwyn  

Mae rhieni yn medru manteisio ar y cynllun gofal plant hwn ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod hwn, ar yr amod eu bod yn gymwys i wneud hyn. Dylai rhieni fedru manteisio ar y cynnig o ba bynnag pwynt y maent yn ei ddymuno yn ystod y term hwnnw, ar yr amod bod y plentyn gymwys o ddechrau’r term, neu cyn hynny. Mae hyn yn cynnwys rhieni sydd wedi symud i’r ardal neu wedi cael swydd.  

Ni fydd plant yn gymwys i fanteisio ar y cynllun gofal plant o’r pwynt hwnnw y maent yn cynnig lle mewn addysg llawn amser gan eu hawdurdod lleol.   

Mae rhieni yn gyfrifol am ddod o hyd  i ofal plant addas sydd yn diwallu anghenion unigol eu plant a’n sicrhau lle gyda’r darparwr gofal y maent wedi dewis.   

Cyn i chi wneud cais, sicrhewch os gwelwch yn dda eich bod yn meddu ar y dystiolaeth ganlynol.

Tystysgrif Geni’r Plentyn (Fersiwn Hir)

Ffurflen Dalu Treth Cyngor    

Cyflogedig: Slipiau cyflog am y tri mis diwethaf (ar gyfer y ddau riant) neu lythyr gan gyflogwr yn cadarnhau mamolaeth, tadolaeth neu absenoldeb yn sgil salwch. (Os ydych yn newydd yn y rôl a heb dderbyn slipiau cyflog, danfonwch gadarnhad o’ch cyflogaeth gan eich Cyflogwr.)

Hunan-gyflogedig: ffurflen hunanasesiad ar gyfer y flwyddyn ariannol flaenorol (neu lythyr yn cadarnhau hunangyflogaeth os yn y flwyddyn gyntaf).

Amgylchiadau Eithriadol: Tystiolaeth o fudd-daliadau analluogrwydd, lwfans anabledd difrifol neu lwfans cyflogaeth a chymorth.


Pwy Sy’n Medru Gwneud Cais?/A Wyf yn Gymwys?

Er mwyn derbyn yr elfen gofal plant o’r cynnig, rhaid i rieni a gwarcheidwaid:

-Yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig. Rhaid bod y ddau riant yn gweithio mewn teulu dau riant, neu’r unig riant mewn teulu un rhiant. Pan fydd rhieni wedi gwahanu,  y rhiant sydd yn gofalu am y plant yn gyfreithiol sydd yn gymwys i fanteisio ar y cynllun (os ydynt yn cwrdd â’r meini prawf). Os yw rhieni yn rhannu’r broses am ofalu am eu plant, bydd angen dewis ac enwebu un rhiant.  

-Yn ennill isafswm cyflog wythnosol sydd yn cyfateb i 16 awr ar y cyflog isafswm cenedlaethol  (NMW) neu’r cyflog byw cenedlaethol (NLW) (ar y gyfradd 21-24 NMW a’r gyfradd NLW gyfredol).

-Rhieni sydd yn ennill cyflog cyfatebol o 16 awr yr wythnos neu fwy (NMW/NLW), ond llai na £100,000 y flwyddyn.

Bydd rhaid i rieni brofi eu bod yn gweithio isafswm o 16 awr yr wythnos (neu’n gyfatebol) drwy eu henillion. 

Os yw rhieni wedi gwahanu ac os nad ydynt yn rhannu’r cyfrifoldeb am ofalu am eu plant, bydd rhaid i’r rhiant sydd yn bennaf gyfrifol am ofalu am y plentyn fanteisio ar y cynllun (os yw’r rhiant yn cwrdd â’r meini prawf).  Os yw rhieni yn rhannu’r broses am ofalu am eu plant, bydd angen dewis ac enwebu un rhiant.   

Bydd rhaid i rieni, gwarcheidwaid, llys-rieni a rhieni sydd yn byw ar yr aelwyd i gwrdd â’r gofynion cymhwystra  er mwyn sicrhau bod plentyn sydd yn byw ar yr aelwyd i elwa o’r cynnig.   

Absenoldeb Rhiant

Mae rhieni sydd ar  absenoldeb rhiant yn medru gwneud cais am gynllun gofal plant os ydynt yn cwrdd â’r meini prawf o ran cymhwystra  cyn yr  absenoldeb rhiant. Fodd bynnag, mae cymhwystra ar gyfer y cynnig gofal plant ond yn berthnasol yn ystod y cyfnod absenoldeb rhiant statudol. 

Beth sy’n digwydd os ydw i neu fy mhartner yn colli fy swydd?

Os nad yw rhiant yn gymwys bellach, bydd y rhiant yn medru parhau i fanteisio ar y cynllun am gyfnod o 8 wythnos cyn bod y taliad yn dod i ben.  


Eithriadau o ran Cymhwystra :

Mae yna rai amgylchiadau lle y bydd rhieni yn medru manteisio ar y cynllun, hyd yn oed os nad ydynt yn cwrdd â’r meini prawf o ran cymhwystra. Mae’r rhain yn cynnwys: 

-os yw un rhiant neu’r ddau riant yn absennol o’r gweithle am gyfnod ar gyflog salwch statudol neu’n derbyn taliad mamolaeth/tadolaeth statudol. 

-os yw un rhiant wedi ei gyflogi ac un rhiant yn anabl neu’n methu gweithio ac yn derbyn budd-daliadau penodol neu’n meddu ar gyfrifoldebau sylweddol sydd yn seiliedig ar dderbyn  budd-daliadau am ofalu:

-gofalwyr sy’n berthnasau, gofalwyr sy’n deulu ac yn ffrindiau ac wedi cymryd cyfrifoldeb am blentyn neu’n llysblentyn na sydd yn blentyn iddynt hwy oherwydd:

  – nid oes rhieni gan y plentyn neu rieni sy’n methu gofalu am y plentyn.

 Mae’n debygol y byddai’r plentyn fel arall yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol yn sgil pryderon am les y plentyn.   


Hawliau o ran Gwyliau:

Mae’r Cynnig Gofal Plant Cymru yn caniatáu rhieni, sy’n gweithio ac sydd â phlant 3-4 mlwydd oed, i hawlio 30 awr o addysg gynnar a gofal plant bob wythnos. Mae’r cyfnod term yn cynnwys 39 wythnos, gyda’r 9 wythnos o’r cynnig sydd yn weddill yn cael ei drin fel cyfnod na sy’n cael ei ystyried yn ‘derm’ ac yn ‘ddarpariaeth gwyliau’. Yn ystod y 9 wythnos yma, bydd plant cymwys yn derbyn 30 awr o ofal plant bob wythnos.

Ni fydd Llywodraeth Cymru  yn pennu pa un o’r 13 wythnos sydd yn cael eu clustnodi fel y 9 wythnos o ddarpariaeth gwyliau er mwyn rhoi hyblygrwydd i rieni sydd mewn swyddi gwahanol, fel y rhai hynny sydd yn gorfod gweithio dros yr haf neu’r Nadolig. Fodd bynnag, ni fydd rhieni yn medru trosglwyddo oriau o’r naill wythnos o’r llall.

Bydd darpariaeth gwyliau yn cael ei glustnodi ar ddechrau pob term y mae’r plentyn yn gymwys ar gyfer y cynllun. Bydd pob plentyn yn derbyn 3 wythnos o ddarpariaeth gwyliau bob term. Bydd unrhyw wyliau na ddefnyddir yn cael ei drosglwyddo a’i ddefnyddio yn ystod y term nesaf, ar yr amod bod y plentyn dal yn gymwys i dderbyn y cynnig. Bydd plant sydd ond yn gymwys i fanteisio ar y cynllun am un neu ddau derm ond yn derbyn 3 wythnos o ddarpariaeth gwyliau ar ddechrau pob term, fel sy’n berthnasol i blant eraill.

Gweler y wybodaeth isod am y hawliau gwyliau  dros 9 wythnos ar ffurf pro-rata:

  • Bydd plentyn sydd yn gymwys i fanteisio ar y cynllun am dri therm yn medru derbyn 9 wythnos o ofal plant yn ystod gwyliau’r ysgol.   
  • Mae plentyn sydd yn gymwys i dderbyn y cynnig am ddau derm yn medru derbyn 6 wythnos o ofal plant yn ystod gwyliau’r ysgol.   
  • Mae plentyn sydd yn gymwys i dderbyn y cynnig am un term yn medru derbyn 3 wythnos o ofal plant yn ystod gwyliau’r ysgol
  • Os yw plentyn yn gymwys am fwy na thri therm, bydd yn derbyn dyraniad newydd o wyliau.

Gwybodaeth i Ddarparwyr Gofal Plant:

Os hoffech gofrestru ar gyfer y Cynnig Gofal Plant yn Sir Fynwy, yna lawrlwythwch y ffurflen gais hon ac e-bostiwch y ffurflen gais i mon.childcareoffer@newport.gov.uk

Cynllun Gofal Plant: Lawrlwytho Ffurflen Gais i Ddarparwyr

Cynllun Gofal Plant:  Lawrlwytho telerau ac Amodau i Ddarparwyr


Manylion Cyswllt Cynllun Gofal Plant:

Os ydych eisoes yn manteisio ar y cynllun gofal plant, rydych yn medru ein hysbysu o unrhyw newidiadau i’ch darpariaeth neu oriau gofal plant drwy e-bostio  mon.childcareoffer@newport.gov.uk, dyfynnu eich rhif adnabod a roddwyd i chi yn yr e-bost gwreiddiol a oedd yn cadarnhau eich bod yn gymwys i fanteisio ar y cynllun.

Ymholiadau a chwestiynau am y Ffurflen Gais:

E-bost: mon.childcareoffer@newport.gov.uk 

Newidiadau i amgylchiadau a/neu drefniadau gofal plant: 

E-bost: mon.childcareoffer@newport.gov.uk

Ymholiadau Cyffredinol – Cynllun Gofal Plant: 

Rachel D’Orsey – Swyddog Ymgysylltu Gofal Plant ar gyfer Sir Fynwy

E-bost: childcare@monmouthshire.gov.uk 

Ffôn: 01633 644527 

Tudalen Facebook: www.facebook.com/monchildcareoffer 

Tudalen Twitter: www.twitter.com/Mon30hoursOffer 


Ffurflen Gais Ar-lein: https://monschildcareoffer.cempdatabase.info/