Beth yw’r Cynnig Gofal Plant?

Mae’r Cynnig Gofal Plant, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn darparu 30 awr yr wythnos o addysg a gofal plant am ddim i rieni cymwys sy’n gweithio ac sydd â phlant 3 a 4 oed, am hyd at 48 wythnos o’r flwyddyn.

Caniateir i rieni cymwys ymgymryd â’u gofal plant gydag unrhyw ddarparwr gofal plant cofrestredig sy’n gweddu i’w hamgylchiadau personol a theuluol, boed y tu mewn neu’r tu allan i’r sir, cyhyd ag y bo’r lleoliad wedi’i gofrestru gyda’r AGC (neu Ofsted os yw’r lleoliad yn Lloegr) ac mae wedi cytuno i gymryd rhan yn y cynnig.

Y cynnig yw 30 awr yr wythnos ar y mwyaf o addysg a gofal plant cynnar ar gyfer rhieni cymwys sy’n gweithio plant 3 a 4 oed, am hyd at 48 wythnos o’r flwyddyn.

Yn ystod y tymor, bydd y 30 awr yn cynnwys cyfuniad o’r ddarpariaeth lleoliad Meithrin Cyfnod Sylfaen bresennol sy’n agored i bob plant 3 a 4 oed, a’r gofal, ychwanegol a ariennir gan blant i deuluoedd cymwys. Yn ystod 9 wythnos yr hawl i wyliau, gellir manteisio ar y 30 awr lawn fel gofal plant.

Gellir cael mynediad i ddarpariaeth Feithrin Cyfnod Sylfaen mewn meithrinfa ALl neu gyda darparwr cymeradwy nas cynhelir. Nid yw’n ofynnol i rieni gael mynediad at eu hawl addysg gynnar fel rhagofyniad iddynt gael mynediad at elfen gofal plant y cynnig, fodd bynnag, bydd eu hawl yn ystod y tymor yn cynnwys yr oriau hyn p’un a ydynt yn eu defnyddio ai peidio.

Gall rhieni gael gafael ar gyllid ar gyfer uchafswm o ddau ddarparwr gofal plant cofrestredig yn ychwanegol at eu lleoliad Meithrin Cyfnod Sylfaen ar unrhyw ddiwrnod penodol.

Yn ystod y gwyliau gall plentyn gael mynediad i gyllid ar gyfer uchafswm o ddau ddarparwr cofrestredig o dan y cynnig.

Gall y rhiant gael mynediad at elfen gofal plant y cynnig ar unrhyw adeg, ond cyfrifoldeb y rhiant yw dod o hyd i ddarparwyr gofal plant sy’n gallu bodloni’r gofynion.

Bydd y rhieni’n cael cyfanswm o 30 awr yr wythnos o ddarpariaeth Meithrin Cyfnod Sylfaen ar y cyd a gofal plant gyda rhieni yn dewis faint o’r 30 awr y dylid eu cymryd. Bydd unrhyw oriau nas defnyddir mewn wythnos yn cael eu colli

Bydd y cynnig gofal plant yn cynnwys hyd at 48 o wythnosau’r flwyddyn. Mae’r ddarpariaeth Meithrin Cyfnod Sylfaen ar gael am 39 wythnos y flwyddyn; felly bydd rhieni sy’n gymwys yn gallu cael mynediad at 30 awr o ofal plant am y 9 wythnos o’r flwyddyn sy’n weddill.

Gall rhieni cymwys gael mynediad at eu darpariaeth gwyliau am 9 wythnos pryd bynnag y dymunant, ond cyfrifoldeb y rhiant yw dod o hyd i ddarparwr sy’n cynnig y ddarpariaeth sy’n gweddu orau i’w hanghenion. Bydd angen i’r rhieni gael mynediad at eu darpariaeth mewn blociau o wythnos. Ni ellir cronni oriau gofal plant ar draws wythnosau.

Bydd pob darparwr yn cael cyfradd o £4.50 yr awr ar gyfer plant sy’n derbyn y cynnig. Nid yw’r gyfradd hon yn cynnwys bwyd. Felly, gall darparwyr godi ffioedd ychwanegol ar rieni am fwyd; fodd bynnag, ni all hyn fod yn fwy na £7.50 y dydd. Hefyd, gall darparwyr godi tâl am weithgareddau a chludiant, fel teithiau oddi ar y safle a allai olygu costau ychwanegol neu godi a dadlwytho.

Ni all ddarparwyr godi cyfraddau atodol fesul awr os byddent fel arfer yn codi mwy na £4.50 yr awr.

Nodwch y gall adneuon/taliadau cadw/tâl gwyliau (ar gyfer gwarchodwyr plant) barhau i fod yn berthnasol a dylech siarad â’ch darparwr gofal plant am hyn cyn dod i gysylltiad â nhw.

Pryd y gall teuluoedd gael mynediad i’r cynnig?

Pryd gallaf wneud cais? (Diweddarwyd 6ed Awst 2020)

Ceisiadau Tymor yr Haf 2020: Gellir cyflwyno ceisiadau nawr ar gyfer plant a anwyd rhwng 1 Ionawr 2017 a 31 Mawrth 2017.

Os oeddech eisoes wedi cyflwyno eich cais cyn y pandemig, byddwch yn derbyn e-bost yn gofyn i chi adolygu eich cais, lanlwytho dogfennau cyfredol a’u hailgyflwyno erbyn dyddiad cau penodol, er mwyn i’r cyllid fod yn ei le ar gyfer 1 Medi.

Ceisiadau Tymor yr Hydref 2020: Gellir cyflwyno ceisiadau o 20 Awst 2020 ar gyfer plant a anwyd rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Awst 2017.

Cofiwch y gall ceisiadau gymryd hyd at 20 diwrnod gwaith i’w prosesu a bydd ceisiadau Tymor yr Haf yn cael eu blaenoriaethu.

Os byddwch yn dewis defnyddio gofal plant cyn i’ch cais gael ei gymeradwyo, byddwch yn atebol am unrhyw gostau’r gofal plant hynny.

Ni ellir ôl-ddyddio cyllid Cynnig Gofal Plant ar gyfer y cyfnod cyn cymeradwyo’ch cais.

Rhaid i chi siarad â’ch darparwr gofal plant yn gyntaf, gan fod y ffurflen gais yn gofyn i chi gadarnhau pa ddarparwr gofal plant rydych yn ei ddefnyddio.

Bydd y cynnig yn dechrau o’r tymor ar ôl pen-blwydd plentyn yn dair oed nes iddo/iddi gael cynnig lle addysg llawn amser – yn cyd-fynd â’r ddarpariaeth Meithrin Cyfnod Sylfaen. Diffinnir dyddiadau’r tymhorau isod, ble bynnag mae’r gwyliau ysgol yn disgyn.

Os bydd eich plentyn yn troi’n 3 oed rhwng y dyddiadau hyn, bydd yn gymwys o’r tymor canlynol. Gweler isod:

O I Y Tymor Cymwys

1af Ionawr 31ain Mawrth Tymor yr Haf

1af Ebrill 31ain Awst Tymor yr Hydref

1af Medi 31ain Rhagfyr Tymor y Gwanwyn

Gall rhieni fanteisio ar y cynnig gofal plant ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod hwn, cyn belled â’u bod yn gymwys i wneud hynny. Dylai rhieni allu cael mynediad at y cynnig o ba bynnag bwynt a ddymunant yn ystod y tymor hwnnw, ar yr amod bod eu plentyn yn gymwys o ddechrau’r tymor hwnnw, neu’n gynharach. Mae hyn yn cynnwys rhieni sy’n symud i’r ardal neu’n cael gwaith.

Ni fydd plant yn gymwys i dderbyn y cynnig o ofal plant mwyach o’r adeg pan fyddant yn cael cynnig lle addysg amser llawn gan eu hawdurdod lleol.

DOB O DOB i Caniateir Ceisiadau Agored Dechrau yn yr Ysgol

01/04/17-31/08/17 Medi 2020 – Awst 2021 08/06/2020 Medi 2021

Cyn i chi wneud cais, gwnewch yn siŵr eich bod gyda chi:

· Tystysgrif geni’r plentyn

· Ffurflen Talu Treth Gyngor gyfredol

· Cyflogedig: Slipiau cyflog y tri mis diwethaf (ar gyfer y ddau riant) neu lythyr gan gyflogwr yn cadarnhau absenoldeb mamolaeth, tadolaeth neu salwch. (Os ydych yn newydd i’r swydd heb unrhyw slipiau cyflog, anfonwch gadarnhad o gyflogaeth oddi wrth y cyflogwr.)

· Hunan-gyflogedig: ffurflen hunanasesu ar gyfer y flwyddyn ariannol flaenorol (neu lythyr yn cadarnhau hunangyflogaeth os yn y flwyddyn gyntaf.)

· Amgylchiadau Eithriadol: Tystiolaeth o fudd-dal analluogrwydd, lwfans gofalwr, lwfans anabledd difrifol neu lwfans cyflogaeth a chymorth.

Pwy all gael mynediad at y cynnig?

Er mwyn cael mynediad at elfen gofal plant y cynnig mae’n rhaid i rieni a gwarcheidwaid:

Fod yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig. Mae’n rhaid i’r ddau riant fod yn gweithio mewn teulu dau riant, neu’r unig riant yn gweithio mewn teulu unig riant. Os yw rhieni wedi gwahanu, bydd y rhiant sydd â gwarchodaeth sylfaenol yn gymwys i dderbyn y cynnig (os yw’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd). Pan fydd rhieni’n rhannu gwarchodaeth gyfartal bydd angen enwebu un rhiant fel y rhiant arweiniol ar gyfer y cynnig.

Yn ennill isafswm wythnosol o 16 awr ar yr isafswm cyflog cenedlaethol (ICC) neu’r cyflog byw cenedlaethol (CBC) (ar gyfradd gyfredol 21-24 ICC a CBC yn y drefn honno).

Rhieni sy’n ennill cyfwerth ag 16 awr yr wythnos neu fwy (ICC/CBC), ond llai na £100k y flwyddyn.

Bydd angen i rieni brofi eu bod yn gweithio o leiaf 16 awr yr wythnos (neu gyfatebol), drwy eu henillion.

Os yw’r rhieni wedi gwahanu ond nad ydynt yn rhannu gwarchodaeth gyfartal, bydd y rhiant sydd â gwarchodaeth sylfaenol yn gymwys i dderbyn y cynnig (os yw’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd). Pan fydd rhieni’n rhannu gwarchodaeth gyfartal bydd angen enwebu un rhiant fel y rhiant arweiniol ar gyfer y cynnig.

Bydd angen i rieni, gwarcheidwaid, llys-rieni a rhieni sy’n byw yn y cartref fodloni’r meini prawf cymhwysedd er mwyn i blentyn sy’n byw yn yr aelwyd allu derbyn y cynnig.

Gall rhieni sydd ar gyfnod Absenoldeb Rhieni wneud cais am y cynnig gofal plant os ydynt yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd cyn yr absenoldeb rhieni statudol. Fodd bynnag, dim ond yn ystod cyfnod absenoldeb rhieni statudol y mae cymhwysedd ar gyfer y cynnig gofal plant yn gymwys.

Os bydd rhiant yn methu â pharhau i fod yn gymwys, bydd cyfnod eithrio dros dro o 8 wythnos yn cael ei roi a byddant yn gallu parhau i gael mynediad at y cynnig.

Eithriadau i Gymhwysedd

Mae rhai amgylchiadau lle y bydd rhieni’n gallu cael gafael ar y cynnig pan nad ydynt yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd. Y rhain yw:

– pan fo un rhiant neu’r ddau riant i ffwrdd dros dro o’r gweithle ar dâl salwch statudol neu’n derbyn tâl mamolaeth/tadolaeth statudol.

– lle cyflogir un rhiant a bod un rhiant yn anabl neu wedi’i analluogi yn seiliedig ar dderbyn budd-daliadau penodol neu fod ganddo gyfrifoldebau gofalu sylweddol yn seiliedig ar fudd-daliadau penodol a dderbyniwyd ar gyfer gofalu:

– gofalwyr sy’n berthnasau, gofalwyr y teulu a chyfeillion sydd wedi cymryd cyfrifoldeb dros blentyn neu lysblentyn nad ydynt yn berchen arnynt oherwydd:

– nad oes gan y plentyn unrhyw rieni neu fod ganddo rieni nad ydynt yn gallu gofalu am y plentyn.

– mae’n debygol y byddai’r plentyn yn derbyn gofal gan awdurdod lleol fel arall oherwydd pryderon mewn perthynas â lles y plentyn.

Hawl am wyliau

Bydd y Cynnig Gofal Plant yn cynnig 30 awr yr wythnos o ofal plant ac addysg cyfnod sylfaen wedi’i ariannu i rieni sy’n gweithio a chyda phlant 3 – 4 oed, hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Bydd yr amser tymor yn cael ei ystyried fel 39 wythnos, gan olygu y bydd y 9 wythnos arall o’r cynnig yn cael ei

ystyried fel amser tu allan i’r tymor neu ‘ddarpariaeth gwyliau’. Yn ystod y ddarpariaeth gwyliau 9 wythnos bydd plant cymwys yn derbyn 30 awr o ofal plant yn unig bob wythnos.

Ni fydd Llywodraeth Cymru yn nodi pa rai o’r 14 wythnos heb fod yn amser y tymor bydd yn cael eu dynodi fel y 9 wythnos o ddarpariaeth gwyliau er mwyn rhoi’r hyblygrwydd i rieni mewn gwahanol swyddi, fel yr unigolyn hynny sy’n gorfod gweithio dros yr haf ac yn ystod gwyliau’r Nadolig. Fodd bynnag ni fydd rhieni yn gallu ‘ymestyn’ eu hawl ar draws wythnosau neu drosglwyddo unrhyw oriau heb eu gweithio ar draws wythnosau.

Bydd y ddarpariaeth adeg gwyliau’n cael ei ddyrannu ar ddechrau pob tymor y mae plentyn yn gymwys i gael y cynnig. Bydd plant yn cael 3 wythnos o ddarpariaeth gwyliau fesul tymor. Bydd modd cario ymlaen dyraniad heb ei ddefnyddio a’i ddefnyddio yn y tymor nesaf os yw’r plentyn yn gymwys i gael y cynnig o hyd. Bydd plant sy’n gymwys am un neu ddau dymor yn unig yn cael 3 wythnos o ddarpariaeth adeg gwyliau ar ddechrau pob tymor, yn yr un modd â phob plentyn arall.

Hawl i 9 wythnos o wyliau (pro rata):

· Mae plentyn sy’n gymwys i dderbyn y cynnig am dri thymor gyda’r hawl i 9 wythnos o ofal plant yn ystod gwyliau’r ysgol.

· Mae plentyn sy’n gymwys i dderbyn y cynnig am ddau dymor gyda’r hawl i 6 wythnos o ofal plant yn ystod gwyliau’r ysgol.

· Mae plentyn sy’n gymwys i dderbyn y cynnig am un tymor gyda’r hawl i 3 wythnos o ofal plant yn ystod gwyliau’r ysgol.

· Os bydd plentyn yn gymwys i dderbyn dros dri thymor, bydd cyfran newydd o hawl am wyliau ar gael.

A phwy ddylwn gysylltu?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau ynghylch unrhyw ran o’r ffurflen gais, anfonwch e-bost at Gasnewydd i mon.childcareoffer@newport.gov.uk.

Os oes gennych unrhyw newidiadau y mae angen i chi wneud i’ch cynnig presennol, megis trefniadau gofal plant gwahanol am hanner tymor, anfonwch eich newidiadau i mon.childcareoffer@newport.gov.uk.

Os oes gennych ymholiadau cyffredinol am y cynnig gofal plant, anfonwch e-bost at Sir Fynwy i childcare@monmouthshire.gov.uk,

ewch i www.facebook.com/monchildcareoffer

ffoniwch 01633 644527/01633 644461.

(Ni allwn roi gwybod am ymholiadau ynghylch ffurflenni cais, derbyn cadarnhad neu ganlyniadau’r ffurflen gais.)

https://monschildcareoffer.cempdatabase.info/index.php?lang=CY