Cais Ar-lein (gwiriwch y dyddiad y dechreuir derbyn ceisiadau cyn cwblhau’r ffurflen):

https://monschildcareoffer.cempdatabase.info

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ffurflen gais y Cynnig Gofal Plant, os hoffech wneud newidiadau i geisiadau neu gael gwybod faint o amser y bydd eich cais yn ei gymryd, anfonwch e-bost at mon.childcareoffer@newport.gov.uk


Cynllun a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw Cynnig Gofal Plant Cymru sy’n darparu hyd at 30 awr yr wythnos o addysg a gofal plant i rieni cymwys sy’n gweithio ac sydd â phlant 3 i 4 oed, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

Caniateir i rieni cymwys fanteisio ar ofal plant gydag unrhyw ddarparwr gofal plant cofrestredig sy’n addas i’w hamgylchiadau personol a theuluol, boed o fewn y sir neu’r tu allan iddi, cyn belled â bod y lleoliad wedi’i gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (neu Ofsted os yw’r lleoliad yn Lloegr) ac wedi cytuno i gymryd rhan yn y cynnig.

Mae’r Cynnig yn darparu uchafswm o 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant i rieni cymwys sy’n gweithio ac sydd â phlant 3 i 4 oed, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

Yn ystod y tymor, bydd y 30 awr yn cynnwys cyfuniad o Ddarpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen sydd ar gael i bob plentyn 3 i 4 oed a’r gofal plant ychwanegol a ariennir ar gyfer teuluoedd cymwys. Yn ystod y 9 wythnos o hawl dros y gwyliau, gellir cymryd y 30 awr lawn fel gofal plant.

Gellir cael Darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen mewn Meithrinfa ALl neu gyda darparwr cymeradwy nas cynhelir. Nid yw’n ofynnol i rieni fod yn defnyddio eu hawl i addysg gynnar fel rhagofyniad i fanteisio ar elfen gofal plant y cynnig, fodd bynnag, bydd eu hawl yn ystod y tymor yn cynnwys yr oriau hyn p’un a ydynt yn eu defnyddio ai peidio.

Gall rhieni fanteisio ar gyllid gan ddefnyddio uchafswm o ddau ddarparwr gofal plant cofrestredig yn ychwanegol at eu lleoliad Darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen ar unrhyw ddiwrnod penodol.

Yn ystod y gwyliau gellir cael cyllid ar gyfer uchafswm o ddau ddarparwr cofrestredig o dan y cynnig.

Gall y rhiant fanteisio ar elfen gofal plant y Cynnig ar ba bynnag adeg y dymuna, fodd bynnag, cyfrifoldeb y rhiant yw dod o hyd i ddarparwyr gofal plant a all fodloni’r gofynion.

Ni all rhieni gronni oriau.  Bydd rhieni’n cael cyfanswm o 30 awr yr wythnos o Ddarpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen a gofal plant wedi’i gyfuno gyda rhieni’n dewis faint o’r 30 awr i’w cymryd.  Bydd unrhyw oriau nas defnyddir mewn wythnos yn cael eu colli.

Bydd y Cynnig Gofal Plant yn cwmpasu hyd at 48 wythnos y flwyddyn.  Mae Darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen ar gael am 39 wythnos y flwyddyn; felly bydd rhieni cymwys yn gallu manteisio ar 30 awr o ofal plant am y 9 wythnos sy’n weddill o’r flwyddyn. 

Gall rhieni cymwys fanteisio ar eu 9 wythnos o ddarpariaeth gwyliau pryd bynnag y dymunant, fodd bynnag, cyfrifoldeb y rhiant yw dod o hyd i ddarparwr sy’n cynnig y ddarpariaeth sy’n gweddu orau i’w hanghenion.  Bydd angen i rieni gael mynediad at eu darpariaeth mewn blociau wythnos o hyd.  Ni ellir cronni oriau gofal plant ar draws yr wythnosau. 

Bydd pob darparwr Gofal Plant yn derbyn cyfradd o £5 yr awr ar gyfer plant sy’n manteisio ar y cynnig. Nid yw’r gyfradd hon yn cynnwys bwyd. Gall darparwyr felly godi ffioedd ychwanegol ar rieni am fwyd; fodd bynnag, ni all hyn fod yn fwy na £9 y diwrnod. Gall darparwyr hefyd godi tâl am weithgareddau a chludiant, megis teithiau oddi ar y safle a allai olygu cost ychwanegol neu ofynion codi/gollwng y plant.

Ni all darparwyr godi cyfraddau ychwanegol fesul awr os byddent fel arfer yn codi mwy na £5 yr awr.

Noder y gall blaendaliadau/ffioedd cadw/tâl gwyliau (i warchodwyr plant) fod yn berthnasol o hyd a dylech siarad â’ch darparwyr gofal plant am hyn cyn ymrwymo i gontract gyda nhw.


Pryd y gallaf wneud cais?

Fel canllaw bras, gallwch wneud cais am y Cynnig Gofal Plant chwe wythnos cyn diwedd y tymor blaenorol (Y tymor cyn bod eich plentyn i fod i ddechrau derbyn y cynnig.) Bydd yr holl ddyddiadau, telerau ac amodau yn cael eu rhoi ar ein Tudalen Facebook felly edrychwch yno i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Peidiwch â gwneud cais cyn y dyddiad ymgeisio gan na fydd ceisiadau’n cael eu prosesu a bydd yn rhaid i chi lenwi’r ffurflen gais eto. 

Os byddwch yn dewis defnyddio gofal plant cyn i’ch cais gael ei gymeradwyo, byddwch yn atebol am unrhyw gostau gofal plant.

Ni ellir ôl-ddyddio cyllid y Cynnig Gofal Plant am y cyfnod cyn cymeradwyo cais. Dylech aros hyd at 28 diwrnod i’ch ffurflen gais gael ei phrosesu.

Rhaid i chi siarad â’ch darparwr gofal plant yn gyntaf gan fod y ffurflen gais yn gofyn i chi gadarnhau pa ddarparwr gofal plant rydych yn ei ddefnyddio.


Pryd y gallaf ddefnyddio’r Cynnig?

Bydd y cynnig yn dechrau o’r tymor ar ôl pen-blwydd eich plentyn yn dair hyd nes y cynigir lle iddo mewn addysg amser llawn – yn unol â Darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen. Diffinnir dyddiadau tymhorau fel isod, ni waeth pryd y bydd gwyliau’r ysgol.

Os bydd eich plentyn yn troi’n 3 oed rhwng y dyddiadau hyn, bydd yn gymwys o’r tymor canlynol. Gweler isod:

O                                                                                 I                                                                       Tymor cymhwystra

1 Ionawr                  31 Mawrth                        Tymor yr Haf 

1 Ebrill                    31 Awst                            Tymor yr Hydref

1 Medi                     31 Rhagfyr                        Tymor y Gwanwyn 

Gall rhieni fanteisio ar y cynnig gofal plant ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod hwn, cyn belled â’u bod yn gymwys i wneud hynny. Dylai rhieni allu manteisio ar y cynnig o ba bynnag adeg y dymunant yn ystod y tymor hwnnw, ar yr amod bod eu plentyn yn gymwys o ddechrau’r tymor hwnnw, neu’n gynharach. Mae hyn yn cynnwys rhieni sy’n symud i’r ardal neu’n dechrau gweithio.

Ni fydd plant yn gymwys i fanteisio ar y cynnig gofal plant ar ôl iddynt gael cynnig lle mewn addysg amser llawn gan eu hawdurdod lleol.

Mae rhieni’n gyfrifol am ddod o hyd i ofal plant addas i ddiwallu eu hanghenion unigol ac i sicrhau lle dros dro gyda’r darparwr gofal plant o’u dewis.

Cyn i chi wneud cais, gwnewch yn siŵr bod y dystiolaeth isod gennych.

  • Tystysgrif Geni’r Plentyn (Fersiwn Hir)
  • Ffurflen Dalu Gyfredol y Dreth Gyngor 
  • Os ydych yn gyflogedig: Slipiau cyflog ar gyfer y tri mis diwethaf (ar gyfer y ddau riant) neu lythyr gan gyflogwr yn cadarnhau absenoldeb mamolaeth, tadolaeth neu salwch. (Os yn newydd yn y swydd ac nad oes gennych unrhyw slipiau cyflog, anfonwch gadarnhad o gyflogaeth gan y Cyflogwr.)
  • Os ydych yn hunangyflogedig: ffurflen hunanasesu ar gyfer y flwyddyn ariannol flaenorol (neu lythyr yn cadarnhau hunangyflogaeth os yw’n flwyddyn gyntaf.)
  • Amgylchiadau Eithriadol: Tystiolaeth o fudd-dal analluogrwydd, lwfans gofalwr, lwfans anabledd difrifol neu lwfans cyflogaeth a chymorth.
  • Mewn Hyfforddiant neu Addysg: tystiolaeth eu bod wedi ymrestru ar gwrs a gellir rhoi hyn drwy lythyr ymrestru neu e-bost gan y coleg neu brifysgol gyda theitl a hyd y cwrs.

Pwy all Wneud Cais?/Ydw i’n Gymwys?

I fanteisio ar elfen gofal plant y cynnig, rhaid i rieni a gwarcheidwaid:

-Bod yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig. Rhaid i’r ddau riant fod yn gweithio mewn teulu dau riant, neu’r unig riant mewn teulu rhiant unigol. Os yw’r rhieni wedi gwahanu, bydd y rhiant â’r brif warchodaeth yn gymwys i dderbyn y cynnig (os yw’n bodloni’r meini prawf cymhwystra). Os yw’r rhieni’n rhannu gwarchodaeth gyfartal bydd angen enwebu un rhiant fel y rhiant arweiniol ar gyfer y cynnig.

-Ennill isafswm wythnosol sy’n cyfateb i 16 awr ar yr isafswm cyflog cenedlaethol (ICC) neu’r cyflog byw cenedlaethol (CBC) (ar gyfradd gyfredol 21-24 yr ICC a’r CBC).

-Ennill swm cyfwerth ag 16 awr yr wythnos neu fwy (ICC/CBC), ond llai na £100k y flwyddyn (cyn didyniadau).

Bydd angen i rieni brofi eu bod yn gweithio o leiaf 16 awr yr wythnos (neu gyfwerth), drwy eu henillion. 

-Rhieni mewn addysg neu hyfforddiant. Bydd angen i chi fod wedi ymrestru naill ai ar gwrs israddedig neu ôl-raddedig (yn cynnwys y rhai a gyflwynwyr drwy ddysgu o bell neu ar-lein), sydd o leiaf 10 wythnos o hyd. Rydych hefyd yn gymwys os ydych wedi ymrestru ar gwrs o leiaf 10 wythnos o hyd a gyflwynir mewn Sefydliad Addysg Uwch. Rydych hefyd yn gymwys os cawsoch eich derbyn ar gyfer cwrs llawn-amser neu ran-amser a gyllidir gan y GIG sy’n arwain at gofrestriad proffesiynol, e.e. nyrs dan hyfforddiant.

Os yw’r rhieni wedi gwahanu ond nad ydynt yn rhannu gwarchodaeth gyfartal o’r plentyn, bydd y rhiant â phrif warchodaeth yn gymwys i fanteisio ar y cynnig (os yw’n bodloni’r meini prawf cymhwystra).  Os yw’r rhieni’n rhannu gwarchodaeth gyfartal bydd angen enwebu un rhiant fel y rhiant arweiniol ar gyfer y cynnig. 

Bydd angen i rieni, gwarcheidwaid, llys-rieni a rhieni sy’n cyd-fyw fodloni’r meini prawf cymhwystra er mwyn i blentyn sy’n byw yn y cartref allu manteisio ar y cynnig. 

Os yw rhiant ar absenoldeb mabwysiadu yn bodloni’r meini prawf cymhwystra ehangach, gall fanteisio ar y Cynnig ar gyfer unrhyw un o’i blant cymwys. Mae hyn yn cynnwys y plentyn sy’n cael ei fabwysiadu, ar yr amod bod y gofal plant yn unol â Chynllun Cymorth Mabwysiadu’r plentyn.

Absenoldeb Rhiant

Gall rhieni ar absenoldeb rhiant wneud cais am y cynnig gofal plant os ydynt yn bodloni’r meini prawf cymhwystra cyn dechrau cyfnod absenoldeb rhiant statudol.  Fodd bynnag, dim ond yn ystod y cyfnod o absenoldeb rhiant statudol y mae’r rhiant yn gymwys ar gyfer y cynnig gofal plant. 

Beth fydd yn digwydd os byddaf i neu fy mhartner yn colli ein swydd?

Os na fydd rhiant yn gymwys mwyach, bydd cyfnod eithrio dros dro o 8 wythnos yn cael ei ganiatáu pan fydd yn gallu parhau i fanteisio ar y cynnig.

Ni allwch wneud cais am y Cynnig Gofal Plant os ydych yn byw yn Lloegr ond yn defnyddio gofal plant yng Nghymru.

Ni allwch wneud cais am y Cynnig Gofal Plant os nad yw un ohonoch, neu’r ddau ohonoch, yn gweithio neu nad ydych yn bodloni’r eithriadau cymhwystra.


Eithriadau i Gymhwystra:

Mae rhai amgylchiadau pan fydd rhieni’n gallu manteisio ar y cynnig hyd yn oed pan nad ydynt yn bodloni’r meini prawf cymhwystra.  Mae’r rhain yn cynnwys: 

-pan fo un neu’r ddau riant yn absennol o’r gweithle dros dro ar dâl salwch statudol neu’n derbyn tâl mamolaeth/tadolaeth statudol. 

-pan fo un rhiant yn gyflogedig ac un rhiant yn anabl neu’n analluog yn seiliedig ar dderbyn budd-daliadau penodol neu â chyfrifoldebau gofalu sylweddol yn seiliedig ar fudd-daliadau penodol a dderbynnir ar gyfer gofalu:

-gofalwyr sy’n berthnasau, y rhai sy’n gofalu am deulu a ffrindiau sydd wedi cymryd cyfrifoldeb am blentyn neu lysblentyn nad yw’n perthyn iddynt oherwydd:

  – nid oes gan y plentyn rieni neu nid yw rhieni’r plentyn yn gallu gofalu amdano. 

 – mae’n debygol y byddai’r plentyn yn derbyn gofal gan awdurdod lleol fel arall oherwydd pryderon ynghylch lles y plentyn.


Hawl dros y Gwyliau:

Bydd y Cynnig Gofal Plant yn darparu 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant wedi’i ariannu i rieni sy’n gweithio ac sydd â phlant 3 – 4 oed, hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Mae’r elfen yn ystod y tymor yn cynnwys 39 wythnos, gyda’r 9 wythnos sy’n weddill o’r cynnig yn cael eu trin fel darpariaeth nad yw’n ddarpariaeth yn ystod y tymor neu ‘ddarpariaeth gwyliau’. Yn ystod y 9 wythnos hyn o ddarpariaeth gwyliau, bydd plant cymwys yn derbyn 30 awr o ofal plant yn unig bob wythnos.

Ni fydd Llywodraeth Cymru yn pennu pa rai o’r 13 wythnos y tu allan i’r tymor sydd wedi’u dynodi’n 9 wythnos o ddarpariaeth gwyliau er mwyn caniatáu hyblygrwydd i rieni sydd mewn gwahanol alwedigaethau, megis y rhai sy’n gorfod gweithio dros wyliau’r haf neu’r Nadolig. Fodd bynnag, ni fydd rhieni’n gallu ‘ymestyn’ eu hawliau ar draws wythnosau na throsglwyddo oriau sydd heb eu defnyddio ar draws wythnosau.

Bydd darpariaeth gwyliau’n cael ei neilltuo ar ddechrau pob tymor y mae’r plentyn yn gymwys ar gyfer y cynnig. Bydd plant yn cael 3 wythnos o ddarpariaeth gwyliau bob tymor. Gellir cario unrhyw ddyraniad nas defnyddir drosodd a’i ddefnyddio y tymor nesaf, ar yr amod eu bod yn dal i fod yn gymwys i fanteisio ar y cynnig. Bydd plant sy’n gymwys ar gyfer y cynnig am un neu ddau dymor yn unig yn cael 3 wythnos o ddarpariaeth gwyliau ar ddechrau pob tymor, yn union fel y byddai unrhyw blentyn arall.

Gweler yr hawl 9 wythnos dros y gwyliau canlynol, pro-rata:

  • Bydd gan blentyn sy’n gymwys i gael y cynnig am dri thymor hawl i gael 9 wythnos o ofal plant yn ystod gwyliau’r ysgol.
  • Bydd gan blentyn sy’n gymwys i gael y cynnig am ddau dymor hawl i gael 6 wythnos o ofal plant yn ystod gwyliau’r ysgol.
  • Bydd gan blentyn sy’n gymwys i gael y cynnig am un tymor hawl i gael 3 wythnos o ofal plant yn ystod gwyliau’r ysgol.
  • Os bydd plentyn yn gymwys am fwy na 3 thymor bydd dyraniad newydd o’r hawl dros y gwyliau ar gael.

Gwybodaeth i Ddarparwyr Gofal Plant:

Os hoffech gofrestru ar gyfer y Cynnig Gofal Plant yn Sir Fynwy, lawrlwythwch y ffurflen gais hon a’i e-bostio i mon.childcareoffer@newport.gov.uk

Ffurflen Gais Darparwr Cynnig Gofal Plant 2022Lawrlwytho

MONS-Childcare-Offer-Provider-Terms-and-Conditions_2022Lawrlwytho


Manylion Cyswllt y Cynnig Gofal Plant:

Os ydych eisoes yn derbyn y cynnig gofal plant, gallwch roi gwybod am unrhyw newidiadau i’ch darpariaeth neu oriau gofal plant yn ystod y gwyliau drwy e-bostio mon.childcareoffer@newport.gov.uk, gan ddyfynnu eich rhif adnabod a roddwyd yn eich e-bost cadarnhau gwreiddiol. 

Ymholiadau a chwestiynau am y Ffurflen Gais:

E-bost: mon.childcareoffer@newport.gov.uk

Newidiadau i amgylchiadau a/neu drefniadau gofal plant: 

E-bost: mon.childcareoffer@newport.gov.uk

Ymholiadau Cynnig Gofal Plant Cyffredinol (ydw i’n gymwys, pryd y gallaf wneud cais): 

E-bost: gofal plant@monmouthshire.gov.uk

Ffôn: 01633 644,527 

Tudalen Facebook: www.facebook.com/monchildcareoffer

Tudalen Twitter: www.twitter.com/Mon30hoursOffer


Ffurflen Gais Ar-lein: https://monschildcareoffer.cempdatabase.info/