Skip to Main Content

Diweddariad: Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu’r camau nesaf ar gyfer y terfyn cyflymder 20mya ledled Cymru yn y datganiad hwn i’r wasg.

Rydym eisiau clywed eich adborth ar derfynau cyflymder 20mya yn Sir Fynwy, ac felly defnyddiwch y ffurflen ymateb isod i gyflwyno eich sylwadau. Nod yr arolwg hwn yw casglu adborth ar leoliadau y mae trigolion yn credu y dylid eu heithrio neu eu cadw ar gyflymder o 20mya.

Bydd yr holl sylwadau’n cael eu cofnodi a’u hadolygu unwaith y bydd y canllawiau eithriadau diweddaraf wedi’u darparu gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn disgwyl derbyn hwn erbyn yr haf. Mae canllawiau cyfredol ar osod eithriadau i’r terfyn cyflymder 20mya i’w gweld yma.

Byddwch yn ymwybodol na fyddwn yn cofnodi unrhyw sylwadau cyffredinol am y Polisi Cenedlaethol 20mya, gan mai mater i Lywodraeth Cymru a Gweinidogion Llywodraeth Cymru yw hwn. Yn ogystal, os yw eich cynnig yn ymwneud â Chefnffordd, e-bostiwch TrunkRoads20mph@gov.wales gan nad yw’r rhain yn gyfrifoldeb Awdurdodau Lleol.

Mae rhagor o wybodaeth am ba ffyrdd sy’n Gefnffyrdd i’w gweld yma.

Mae tudalen Cwestiynau Cyffredin Terfynau Cyflymder 20mya wedi’i diweddaru i’w gweld yma.

Pasiodd y Senedd ddeddfwriaeth Gorchymyn Ffyrdd Cyfyngedig (Terfyn Cyflymder 20 mya) (Cymru) 2022 yn 2022. Mae hyn yn golygu y bydd terfynau cyflymder ar y rhan fwyaf o ffyrdd cyfyngedig yn gostwng o 30mya i 20mya o fis Medi 2023.

Mae ffyrdd cyfyngedig yn cynnwys goleuadau stryd sydd ddim mwy na 200 llath oddi wrth ei gilydd. Maent fel arfer wedi’u lleoli mewn ardaloedd preswyl ac adeiledig gyda llawer o gerddwyr.

Gallai lleihau’r terfyn cyflymder rhagosodedig o 30mya i 20mya yn yr ardaloedd hyn arwain at nifer o fanteision, gan gynnwys:

  • gostyngiad yn nifer y gwrthdrawiadau ffordd
  • mwy o gyfleoedd i gerdded a beicio yn ein cymunedau
  • helpu i wella ein hiechyd a’n lles
  • gwneud ein strydoedd yn fwy diogel
  • diogelu’r amgylchedd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.
  • anafiadau llai difrifol os bydd gwrthdrawiadau’n digwydd

Cymru yw un o’r gwledydd cyntaf yn y byd a’r genedl gyntaf yn y DU i gyflwyno deddfwriaeth i gael terfyn cyflymder o 20mya ar ffyrdd lle mae ceir yn cymysgu â cherddwyr a beicwyr.

Mae’r newidiadau hyn yn cefnogi:

Mae gwybodaeth ychwanegol am Derfyn Cyflymder 20mya Diofyn Llywodraeth Cymru ar gael yma.