Mae Canolfannau Ailgylchu Llan-ffwyst a Five Lanes ar agor ar gyfer archebion.

Mae’n rhaid i chi archebu slot ymlaen llaw cyn cyrraedd y ganolfan ailgylchu. Mae gwybodaeth islaw ar sut i archebu slot.

Bydd Canolfannau Ailgylchu Llanfihangel Troddi a Brynbuga yn parhau ar gau ar hyn o bryd.


Dydd Llun 6 Gorffennaf

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru yn codi’r cyfyngiad ar deithio heb fod yn hanfodol dros 5 milltir, mae’r Canolfannau Ailgylchu Cartrefi yn Llan-ffwyst a Five Lanes ar agor i archebion ar gyfer preswylwyr ar draws y sir.

Mae gennym system archebu ar waith i gadw traffig ciwio ar lefel resymol ac er mwyn cydymffurfio gyda’r gyfraith ar ymbellhau cymdeithasol.

Mae’n RHAID i chi archebu slot ar-lein cyn ymuno â’r Ganolfan Ailgylchu a DOD â’ch trwydded preswylwyr/trwydded yrru gyda chi, fel arall ni chaniateir i chi gael mynediad i’r safle. Ni fydd cerbydau sydd heb archebu ymlaen llaw yn cael mynd i mewn i’r safle.

Caniateir i faniau a threlars i’r Canolfannau Ailgylchu os ydynt wedi archebu ymlaen llaw yn defnyddio’r ffurflen Fan/Trelar islaw. Mae’n rhaid i chi archebu slot fan/trelar cyn ymweld â’r Ganolfan Ailgylchu. Ni fydd cerbydau sydd heb archebu ymlaen llaw yn cael mynd i mewn i’r safle.

Bydd Canolfannau Ailgylchu Llanfihangel Troddi a Brynbuga yn parhau AR GAU. Yn anffodus ni fedrwn agor y safleoedd hyn yn ddiogel a chadw rheolau ymbellhau cymdeithasol ar hyn o bryd. Mae ystyriaethau iechyd a diogelwch oherwydd y diffyg lle i geir giwio yn Llanfihangel Troddi. Cafodd rheol Llywodraeth Cymru yn cyfyngu teithio heb fod yn hanfodol i 5  milltir. Os ydych fel arfer yn ymweld â Chanolfannau Ailgylchu Llanfihangel Troddi neu Frynbuga, rydym yn eich cynghori i archebu slot i ymweld â Chanolfan Ailgylchu Llan-ffwyst neu Five Lanes lle mae mwy o gapasiti.


RHEOLAU’R SAFLE

 1. Rhaid i chi beidio ymweld â’r Ganolfan Ailgylchu os ydych chi neu unrhyw un sy’n byw gyda chi ar y rhestr gwarchod, yn hunanynysu neu’n dangos symptomau COVID-19.
 2. Mae’n rhaid i chi archebu slot ar-lein cyn ymweld â dod â’ch trwydded preswylydd gyda chi. Bydd angen i chi ddangos hyn yn ffenestr flaen eich cerbyd.
 3. Mae’n rhaid i faniau a threlars archebu ymlaen llaw cyn dod i’r Ganolfan Ailgylchu yn defnyddio’r ffurflen archebu ar gyfer faniau/trelars.
 4. Caiff nifer y cerbydau ar y safle ei gyfyngu a lle’n bosibl dim ond y gyrrwr ddylai fod mewn cerbyd. Bydd yn rhaid i chi aros wrth fynedfa’r safle nes bydd eich staff yn gadael i chi fynd mewn. Mae’n RHAID i chi aros yn eich car tra rydych mewn ciw. Byddwn yn gweithredu un system un-mewn, un-mas unwaith y bydd y nifer a ganiateir o gerbydau ar y safle.
 5. Gall y safleoedd fod yn brysur iawn a dylech ddisgwyl ciwio i gael mynediad i’r safle. Bydd y system archebu yn gostwng amserau aros ond dylech ddal i ddisgwyl ciw. Gofynnir i chi wahanu eich gwastraff cyn dod i mewn i’r safle er mwyn cyflymu eich ymweliad.
 6. Mae’n rhaid i staff ac ymwelwyr cydymffurfio bob amser â mesurau ymbellhau cymdeithasol. Mae’n rhaid i holl ddefnyddwyr y safle gydymffurfio â’r rheolau pellter cymdeithasol o ddau fetr.
 7. Ar gyfer iechyd a diogelwch holl ddefnyddwyr y safle, gofynnir i chi droi eich injan i ffwrdd pan mae’ch cerbyd yn aros yn yr unfan. Mae Sir Fynwy wedi datgan Argyfwng Hinsawdd – mae injans segur yn achosi llygredd aer.
 8. Dim ond un person ddylai ddod allan o’r cerbyd i ddadlwytho’r gwastraff lle’n bosibl. Ni fydd staff y safle yn rhoi unrhyw gymorth i ddadlwytho deunyddiau felly dim ond beth y gallwch ei gario’n ddiogel y dylech ddod gyda chi. Siaradwch gyda staff y safle os ydych yn ansicr. Gallwch archebu casgliad gwastraff swmpus gydag Ailgylchu Cymunedol Homemakers. Gallant gasglu hyd at dair eitem swmpus o ochr y palmant tu allan i’ch cyfeiriad cartref am £15. Ffoniwch 01873 857618 i gael mwy o fanylion.
 9. Dim ond gwastraff na fedrir ei ailgylchu ddylai fod mewn bagiau du. Mae’r Cyngor yn gweithredu casgliadau wythnosol o wastraff bwyd, caniau, plastig, papur, cerdyn a gwydr ar ochr y palmant felly dylai preswylwyr ddefnyddio’r casgliadau hyn ar gyfer y deunyddiau hyn. Ni fyddwn yn derbyn bagiau du sy’n cynnwys gwastraff bwyd a deunydd y gellir ei ailgylchu.
 10. Darperir bagiau ailgylchu coch a phorffor ar gyfer ailgylchu ar ochr y palmant yn unig. Peidiwch â’u defnyddio i ddod â sbwriel i’r safle – ni fyddant yn cael eu derbyn.
 11. Bydd system rheoli traffig newydd yn weithredol ac oherwydd pryderon am ddiogelwch, gellir cyfyngu ciwio tu allan i’r safleoedd. Os yw’r ciwiau yn ymestyn i’r briffordd gyhoeddus ac yn achosi risg, gall yr heddlu ofyn i bobl symud. Mae’r Cyngor yn ceisio osgoi’r sefyllfaoedd hyn drwy archebu ar-lein ond mae’n rhaid i breswylwyr aros o fewn y rheolau i osgoi gwrthod mynediad iddynt.
 12. Gofynnir i chi drin eich staff a chyd-breswylwyr yn garedig a dangos parch yn ystod y cyfnod anodd hwn. Hysbysir yr heddlu am unrhyw ymddygiad sarhaus a chaiff cerbydau eu gwahardd rhag ymweld â’r safle yn y dyfodol.
 13. Gwisgwch fenig – gofynnir i chi ddod â’ch menig a’ch hylif diheintio eich hun gan na fydd y rhain ar gael ar y safle.

Oriau Agor

SafleDydd Llun Dyd Mawrth Mercher Dydd Iau Gwener Sad Sul
Five Lanes 0800-1700 0800-1700 0800-1700 AR GAU 0800-1700 0800-1700 0800-1700
Llan-ffwyst 0800-1700 0800-1700 AR GAU 0800-1700 0800-1700 0800-1700 0800-1700
Llanfihangel Troddi AR GAU AR GAU AR GAU AR GAU AR GAU AR GAU AR GAU
Brynbuga AR GAU AR GAU AR GAU AR GAU AR GAU AR GAU AR GAU

Manylion y safle

Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Five Lanes
Chwarel Five Lanes
A48
Caerwent
NP26 5PD

Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Llan-ffwyst
Ffordd Blaenau’r Cymoedd
Mynediad i’r A465 drwy Heol Merthyr
Llan-ffwyst
Y Fenni
NP7 9AQ

Edrychwch ar gynlluniau’r safle er mwyn i chi allu pacio eich car gyda’ch gwastraff yn y ffordd orau er mwyn mynd i mewn ac allan o’r safle’n gyflym.

Cynllun safle Five Lanes

Cynllun safle Llan-ffwyst

Archebu slot i ymweld mewn car â’r Ganolfan Ailgylchu

Yn gyntaf, bydd angen i chi ddangos eich trwydded preswylydd pan fyddwch yn ymweld â’r Ganolfan Ailgylchu. Gofynnir i chi ei dangos yn ffenestr flaen eich car pan ewch i mewn i’r safle. Os ydych yn byw yn Sir Fynwy ac yn methu dod o hyd i’ch trwydded, mae’n rhaid i chi fynd â’ch trwydded yrru gyda chi fel prawf o’ch tystiolaeth.

Y ffordd rwyddaf yw archebu yw ar-lein gan ddefnyddio’r ffurflen islaw.

Gofynnir i chi gyrraedd o fewn y slot amser 30 munud yr ydych wedi ei archebu a dod â’ch e-bost cadarnhau (ar eich ffôn neu wedi ei argraffu ar bapur) fel prawf. Gofynnir i chi ddod o fewn eich slot 30 munud, a pheidio cyrraedd yn gynnar.

Os na fedrwch archebu ar-lein, gallwch ein ffonio ar 01633 644644, a nodi’r cyfeirnod a roddwyd i chi a dod ag ef i’r safle gyda chi.

Mae hyn ar gyfer archebu car yn unig. Mae’n rhaid i chi archebu drwy ddefnyddio’r ffurflen fan/trelar os hoffech ymweld mewn fan neu dynnu trelar.

Cadwyd y slot 8am i 8:30 slot ar gyfer staff GIG a gweithwyr allweddol yn unig. Gofynnir i chi barchu hyn a pheidio archebu’r slotiau hyn os nad ydych yn dod o fewn un o’r categorïau hyn.

Gofynnir i beidio archebu mwy na un slot bob wythnos ar hyn o bryd.

Mae’n rhaid i chi fewngofnodi ar Fy Sir Fynwy i archebu slot. Bydd angen i chi greu cyfrif os nad oes gennych un yn barod.


Slotiau archebu faniau a threlars

Mae’r safle ar agor ar gyfer nifer gyfyngedig i faniau neu geir yn tynnu trelars bob dydd. Mae’n rhaid i chi archebu slot fan neu drelar cyn ymweld â’r Ganolfan Ailgylchu. Ni fydd cerbydau nad ydynt wedi archebu ymlaen llaw yn cael mynediad i’r safle.

Mae’r system archebu er mwyn osgoi ciwiau a rheoli’r traffig ar y safle gan fod gennym lai o faeau ar gael oherwydd mesurau ymbellhau cymdeithasol.

Dim ond gwastraff domestig y caniateir i chi ddod ag ef. Ni fyddwn yn derbyn unrhyw wastraff masnachol ar y safle. Ni dderbynnir llwythi mawr o wastraff DIY ar y safle. Ni dderbynnir unrhyw asbestos ar y safle.

Ni chaniateir unrhyw gerbydau dwy echel ar y safle.

Dim ond un ymweliad yr wythnos y gallwch ei archebu. Gellir gwrthod mynediad i chi os ceisiwch wneud tripiau lluosog.

Dim ond yn y slot 4pm i 4.30pm y mae slotiau archebu ar gyfer trelars. Cynlluniwyd y safleoedd i alluogi ymbellhau cymdeithasol felly os nad oes digon o le i drin trelars ar y safle yn ystod yr amserau y mae ceir eraill yn defnyddio’r safle. Dim ond ar gyfer trelars mae’r slot hwn ar gael, er mwyn osgoi achosi oedi ar gyfer cerbydau ac i alluogi trelars i symud yn ddiogel ar y safle. Os nad oes slot trelar ar gael i chi, gofynnir i chi geisio cael diwrnod gwahanol neu’r safle arall.

Mae angen i chi ddangos eich trwydded preswylydd pan fyddwch yn ymweld â’r Ganolfan Ailgylchu. Gofynnir i chi ei dangos yn ffenestr flaen eich cerbyd pan fyddwch yn mynd i mewn i’r safle. Mae’n rhaid i chi fynd â’ch trwydded yrru gyda chi fel prawf o’ch cyfeiriad os ydych yn byw yn Sir Fynwy ac yn methu canfod eich trwydded.

Y ffordd rwyddaf i archebu yw ar-lein gan ddefnyddio’r ffurflenni islaw.

Gofynnir i chi gyrraedd o fewn y slot amser 30 munud yr ydych wedi ei archebu a dod â’ch e-bost cadarnhau (ar eich ffôn neu wedi ei argraffu ar bapur) fel prawf. Dylech gyrraedd o fewn eich slot 30 munud, a pheidio ceisio cyrraedd yn fuan.

Os na fedrwch archebu ar-lein, gallwch ein ffonio ar 01633 644644,. Dylech nodi’r cyfeirnod archebu a roddir i chi a dod ag ef i’r safle gyda hi.

Mae’n rhaid i chi fewngofnodi ar Fy Sir Fynwy i archebu slot. Bydd angen i chi greu cyfrif os nad oes gennych un yn barod.


Cwestiynau Cyffredin

A yw’r holl ganolfannau ailgylchu ar agor?
Na, dim ond y safleoedd mwy yn Llan-ffwyst a Five Lanes sydd ar agor ar hyn o bryd. Dyma’r unig safleoedd lle gallwn ddarparu ar gyfer ymweliadau i alluogi ymbellhau cymdeithasol a rheol traffig yn ddiogel.

Pam fod y canolfannau ailgylchu ar agor? A yw’n ddiogel?
Byddwn yn dilyn canllawiau’r llywodraeth a’r diwydiant i agor yn ystod y cyfnod hwn ac rydym wedi gweithredu rheolau caeth (gweler uchod) ac mae’n rhaid cydymffurfio â nhw. Gellir ail-gau’r canolfannau os daw’n anodd ar unrhyw amser iddynt i weithredu’n ddiogel neu heb gydweithrediad preswylwyr.

Nid yw fy ymweliad yn hanfodol. Pryd fydd y safleoedd ar agor heb gyfyngiadau Covid-19?
O ddydd Llun 6 Gorffennaf byddwn ar agor i breswylwyr ddod â gwastraff nad yw efallai’n cael ei ystyried yn hanfodol. Er enghraifft gallech fod wedi cadw hen eitem drydanol yn ystod y cyfnod cloi, gallwch nawr ddod â hi i’r safle. Mae rheolau ymbellhau cymdeithasol yn dal yn weithredol a rhaid cydymffurfio â nhw ar y safle.

Pam fod safleoedd Llanfihangel Troddi a Brynbuga wedi parhau ar gau?
Bydd Canolfannau Ailgylchu Llanfihangel Troddi a Brynbuga yn parhau AR GAU. Yn anffodus ni fedrwn agor y safleoedd hyn yn ddiogel a chadw rheolau ymbellhau cymdeithasol ar hyn o bryd. Mae ystyriaethau iechyd a diogelwch oherwydd diffyg lle i geir giwio yn Llanfihangel Troddi.

Mae defnyddio nenbontydd ar gyfer gwaredu gwastraff ym Mrynbuga yn achosi anawsterau neilltuol ar gyfer cadw’r canllawiau yn lân. Ni all staff gynorthwyo preswylwyr wrth gario gwastraff sy’n broblem neilltuol wrth ystyried y grisiau sy’n rhaid eu dringo i gyrraedd y sgipiau.

Mae Llanfihangel Troddi eisoes yn achosi problemau gyda chyfnewid biniau a byddai hyn yn cael ei waethygu gyda mwy o wastraff  yn cynnwys gwastraff DIY a gerddi. Mae arwynebedd bach y safleoedd hyn yn golygu mai dim ond 1 neu 2 gerbyd fedrai ddefnyddio’r safle ar un pryd a chadw pellter cymdeithasol. Ychydig iawn o le sydd ar gyfer ciwio yn Llanfihangel Troddi a byddai unrhyw gerbydau sy’n aros ar y briffordd yn achosi tagfeydd a pherygl i ddefnyddwyr ffordd arall.

Cynigir bod y safleoedd hyn yn parhau ar gau tan hysbysiad pellach a byddwn yn adolygu yn unol â newidiadau mewn canllawiau a deddfwriaeth yn y dyfodol.

Cafodd rheol Llywodraeth Cymru yn cyfyngu teithio heb fod yn hanfodol i 5 munud ei chodi. Os ydych fel arfer yn ymweld â Chanolfannau Ailgylchu Llanfihangel Troddi neu Frynbuga, rydym yn eich cynghori i archebu slot i ymweld â Chanolfan Ailgylchu Llan-ffwyst neu Five Lanes pan mae mwy o gapasiti.

Mae Llanfihangel Troddi a Brynbuga ar gau, pam fod yn rhaid i mi deithio ymhellach i fynd i’r Ganolfan Ailgylchu?
Yn anffodus, nid yw’n bosibl agor Canolfannau Ailgylchu Llanfihangel Troddi neu Frynbuga yn ddiogel ar hyn o bryd.
Cafodd rheol Llywodraeth Cymru yn cyfyngu teithio heb fod yn hanfodol i 5 milltir ei chodi. Os ydych fel arfer yn ymweld â Chanolfannau Llanfihangel Troddi neu Frynbuga, rydym yn eich cynghori i archebu slot i ymweld â Chanolfan Ailgylchu Llan-ffwyst neu Five Lanes os oes angen i chi.
I ostwng eich effaith ar yr amgylchedd, ymweliadau anaml ddylech eu gwneud i’r Ganolfan Ailgylchu a dim ond pan fo gennych nifer o eitemau na fedrir eu casglu mewn casgliadau palmant gyda’ch casgliadau gwastraff arferol. Er enghraifft rydym yn cynnig gwasanaeth casglu gwastraff gardd i breswylwyr a fedrai eich arbed rhag gorfod teithio i’r Ganolfan Ailgylchu.
Gallech hefyd gyfuno’r daith i’r Ganolfan Ailgylchu gydag ymweliad rydych eisoes yn ei gwneud i’r ardal honno.
Gostwng eich gwastraff bag du ac ailgylchu beth fedrwch adre yw’r ffordd rwyddhaf i chi helpu gostwng eich effaith ar yr amgylchedd.

A fydd y safleoedd yn agor yn eu horiau agor arferol?
Byddant, bydd Llan-ffwyst a Five Lanes ar agor yn ystod oriau arferol ond dim ond yn ystod eich amser slot wedi’i archebu ymlaen llaw y gallwch ymweld. Bydd Llan-ffwyst ar gau ar ddyddiau Mercher a Five Lanes ar ddyddiau Iau.

Pam nad ydych yn agor y safleoedd hynny saith diwrnod yr wythnos?
Mae angen i ni symud deunydd allan o’r safle felly mae cau am ddiwrnod yn rhoi amser i ni wneud hynny heb orfod cau yn ystod y dyddiau agor. Byddwn hefyd yn defnyddio hyn fel cyfle i lanhau’r ardaloedd cyhoeddus ar y safle.

Beth sydd angen i mi wneud cyn y gallaf ddod i’r ganolfan ailgylchu?
Mae’n rhaid i chi archebu ar-lein cyn ymweld â’r Ganolfan Ailgylchu. Mae’n rhaid i chi gyrraedd o fewn eich slot 30 munud a dod â chadarnhad o’ch archeb gyda chi (derbynneb e-bost – digidol neu wedi ei argraffu ar bapur).

Os na fedrwch archebu ar-lein, gallwch ein ffonio ar 01633 644644. Gofynnir i chi nodi’r cyfeirnod archebu a roddir i chi a dod ag ef i’r safle.

Mae’n rhaid i chi hefyd ddod â’ch trwydded preswylydd. Os ydych yn byw yn Sir Fynwy ac yn methu canfod eich trwydded, mae’n rhaid i chi fynd â’ch trwydded yrru gyda chi fel prawf o’ch cyfeiriad.

Pam eich bod chi’n cyfyngu nifer y cerbydau sy’n cael mynd i’r Ganolfan Ailgylchu?
Mae hyn er mwyn dilyn canllawiau’r llywodraeth ar gyfer ymbellhau cymdeithasol ac i sicrhau fod defnyddwyr a gweithwyr yn cadw pellter diogel o ddau fetr lle’n bosibl.

Bydd y system archebu yn helpu i osgoi ciwiau a thrin y traffig ar y safle gan fod gennym lai o faeau ar gael oherwydd y mesurau ymbellhau cymdeithasol.

A fydd yn rhaid i mi giwio i fynd i’r safle?
Rydym yn disgwyl peth oedi i fynd i’r safle gan ein bod yn gorfod cyfyngu nifer y defnyddwyr sy’n cael gwared â’u hailgylchu a gwastraff ar unrhyw un amser. Mae hyn er mwyn sicrhau ein bod yn dilyn canllawiau’r llywodraeth ar ymbellhau cymdeithasol ac ôi sicrhau fod defnyddwyr a gweithwyr yn cadw pellter diogel o ddau fetr lle mae’n bosibl. Rydym yn gofyn i breswylwyr archebu ar-lein. Bydd hyn yn helpu i ostwng traffig i’r Canolfannau Ailgylchu. Rydym yn diweddaru’r tudalennau gwefan a sianeli cyfryngau cymdeithasol yma yn barhaus felly edrychwch cyn mynd os gwelwch yn dda. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar gan ein bod yn gweithio mor galed ag y gallwn.

Pa mor hir fydd y cyfyngiadau hyn eu lle?
Mae’n rhaid i ni gyd barhau i gydymffurfio gyda chyngor parhaus y Llywodraeth i arafu lledaeniad Coronafeirws. Mae’n wirioneddol bwysig ein bod i gyd yn cadw ymbellhau cymdeithasol ac yn cadw 2m oddi wrth unigolion. I wneud hyn yn y Canolfannau Ailgylchu mae’n rhaid i ni gyfyngu nifer y preswylwyr ar y safle ar unrhyw un amser. Byddwn yn parhau i ddilyn cyngor gan y Llywodraeth ac adolygu’r arferion yn y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi fel bod staff a phreswylwyr yn cadw’n ddiogel.

A oes slot ar gyfer gweithwyr allweddol?
Cadwyd y slot 8am i 8:30 ar gyfer staff GIG a gweithwyr allweddol yn unig. Gofynnir i chi barchu hyn a pheidio archebu’r slot yma os nad ydych yn un o’r categorïau hyn. Mae’n dal i fod angen i weithwyr allweddol archebu’r slot ymlaen llaw cyn mynd i’r Ganolfan Ailgylchu.

Pa mor hir fydd gen i ar y safle i wagu fy nghar?
Mae’n rhaid i chi gyrraedd o fewn y slot 30 munud y gwnaethoch ei archebu. Gofynnir i chi gadw eich amser ar y safle i lawr i 5 munud i gadw’r traffig yn llifo. Mae hyn er mwyn sicrhau y gall pob car sydd wedi archebu slot gael mynediad i’r safle. Gofynnir i chi ddidoli eich gwastraff ymlaen llaw cyn dod er mwyn cadw eich ymweliad yn fyr.

Pa mor aml y gallaf fynd i’r Ganolfan Ailgylchu?
Gofynnir i chi archebu un slot yr wythnos yn unig ar hyn o bryd.

Pam mod i’n methu archebu’r slot rwyf ei eisiau?
Bydd llawer o alw am ymweliadau i’r Canolfannau Ailgylchu. Mae’n rhaid i ni gyfyngu nifer ymwelwyr fel y gall ymweliadau gael eu trin yn ddiogel ar y safle ac fel nad oes tagfeydd ar y ffyrdd yn arwain at y safleoedd. Gofynnir i chi edrych ar y wefan eto yn ddiweddarach fel y daw slotiau ar ddyddiau yn y dyfodol ar gael.

Os mai dim ond un person gaiff ganiatâd i fynd allan o’r cerbyd unwaith y bydd ar y safle ac na fydd staff y safle yn rhoi unrhyw gymorth i ddadlwytho deunyddiau, sut allaf i ymdopi â chael eitemau gwastraff swmpus allan o fy ngherbyd?
Dim ond un person ddylai ddod allan o’r cerbyd i ddadlwytho’r gwastraff lle’n bosibl. Ni fydd staff y safle yn rhoi unrhyw gymorth i ddadlwytho deunyddiau felly ni ddylech ond mynd â’r hyn y gallwch ei gario’n ddiogel. Siaradwch gyda staff y safle os ydych yn ansicr os gwelwch yn dda.

Yn lle hynny, gallwch drefnu casgliad gwastraff swmpus gydag Ailgylchu Cymunedol Homemakers. Gallant gasglu hyd at dair eitem swmpus o’r palmant tu allan i gyfeiriad eich cartref am £15. Ffoniwch 01873 857618 i gael mwy o fanylion.

Sut mae ailgylchu eitemau gwastraff swmpus megis celfi a nwyddau gwyn?
Gall Homemakers gasglu eitemau gwastraff swmpus, gyda hyd at 3 eitem am £15. Cliciwch yma i gael mwy o fanylion.

Caiff eitemau gwastraff swmpus eu derbyn yn y Ganolfan Ailgylchu ond gyda’r canllawiau ar ymbellhau cymdeithasol ni all staff gynorthwyo i ddadlwytho deunydd felly gofynnir i chi beidio mynd ag eitemau swmpus na fedrwch eu trin ar eich pen eich hun.

Rwyf eisiau dod â rhai eitemau swmpus a byddaf angen help i ddadlwytho fy ngherbyd. Beth ddylwn i ei wneud?
Ni fyddwch yn medru dod ag eitemau swmpus i’r ganolfan ailgylchu os na allwch eu cario eich hun.

Yn ddelfrydol, dim ond un person ddylai fod ym mhob cerbyd. Dim ond un person ddylai adael y cerbyd i ddadlwytho’r gwastraff lle mae hynny’n bosibl.

Ni all staff y safle helpu i ddadlwytho neu gario eitemau mewn unrhyw amgylchiadau. Bydd rheolau llym ymbellhau cymdeithasol ar waith bob amser.

Gall Homemakers gasglu eitemau gwastraff swmpus o’ch cartref, gellir casglu hyd at 3 eitem am £15. Cliciwch yma i gael mwy o fanylion.

A allaf ddod â gwastraff gardd a DIY?
Mae’r safle ar agor ar gyfer symiau bach o wastraff gardd a DIY. Peidiwch dod â gwastraff asbestos ar hyn o bryd os gwelwch yn dda. Sylweddolwn y bydd pobl wedi bod yn gwneud rhai swyddi DIY bach yn ystod y cyfnod cloi ond gofynnir i chi beidio dechrau ar swyddi DIY neu lanhau mawr. Bydd y safleoedd yn brysur iawn ac rydym eisiau i bawb gael cyfle i ymweld â’r safle os oes angen iddynt. Gofynnir i chi wahanu eich gwastraff cyn dod i’r safle i helpu cyflymu eich taith drwy’r safle.

A gaiff faniau a threlars ddefnyddio’r safle?
Mae’r safle ar agor i nifer gyfyngedig o faniau neu geir yn tynnu trelars bob dydd. Mae’n rhaid i chi archebu slot ar gyfer fan neu drelar cyn ymweld â’r Ganolfan Ailgylchu. Rhaid cyfyngu’r mathau hyn o gerbydau ar y safle gan fod gennym lai o le ar gyfer cerbydau oherwydd y mesurau ymbellhau cymdeithasol. Caiff cerbydau sydd heb archebu ymlaen llaw cyn cyrraedd eu troi bant.

A allaf ddod â gwastraff masnachol i’r Ganolfan Ailgylchu?
Mae’n ddyletswydd statudol ar fusnesau i wneud trefniadau ar gyfer cael gwared â’u gwastraff eu hunain. Ni chaniateir iddynt ddefnyddio’r Ganolfan Ailgylchu. Gellir cael gwared â gwastraff/masnach yn safleoedd Llan-ffwyst a Five Lanes dros y bont bwyso ar brisiau masnachol cystadleuol (manylion ar y safle). I sicrhau cydymffurfiaeth gyda thrwyddedau’r safle, dylid dangos “Trwydded Cludwr Gwastraff” cyn defnyddio’r safleoedd. Bydd staff y safle yn hapus i helpu busnesau i gael y drwydded hon.

Gallwch gysylltu â’r swyddfa i drafod cael gwared â gwastraff busnes: Five Lanes – 01633 400013 neu Llan-ffwyst 01873 854604.

Pryd fydd y siop ailddefnyddio yn ailagor?
Gwnawn ein gorau i ailagor y siop pan godir cyfyngiadau Llywodraeth Cymru ond bydd angen gwneud newidiadau i gadw pellter cymdeithasol.

Beth os oes gennyf eitem yng nghist fy nghar sy’n rhy dda i fynd i’w thaflu?
Gellir rhoi eitemau mewn cyflwr da sy’n ddiogel ac y gall rhywun arall eu defnyddio yn y cynhwysydd ailddefnyddio ar y safle – ond dylech siarad gydag aelod o’r staff yn gyntaf.