Mae’n rhaid i chi archebu slot ymlaen llaw cyn ymweld â chanolfan ailgylchu.


Mae gennym system archebu ar waith I gadw traffig yn ciwio ar lefel resymol ac er mwyn cydymffurfio gyda’r rheol pellter cymdeithasol.

MAE’N RHAID i chi archebu slot ar-lein cyn ymweld â’r Ganolfan Ailgylchu a DOD â’ch trwydded preswylydd/trwydded yrru gyda chi fel arall ni chaniateir i chi gael mynediad i’r safle. Caiff cerbydau nad ydynt archebu ymlaen llaw cyn cyrraedd eu troi bant. Caniateir i faniau a threlars fynd i mewn i’r Canolfannau Archebu os ydynt wedi archebu ymlaen llaw drwy’r ffurflen fan/trelar islaw. Mae’n rhaid i chi archebu slot fan/trelar cyn ymweld â’r Ganolfan Ailgylchu. Caiff cerbydau nad ydynt wedi archebu cyn cyrraedd eu troi bant.


RHEOLAU’R SAFLE

 1. Mae’n rhaid i chi beidio ymweld â’r Ganolfan Ailgylchu os ydych chi neu unrhyw un sy’n byw gyda chi yn hunanynysu neu’n dangos symptomau COVID-19.
 2. Mae’n rhaid i chi archebu slot ar-lein cyn ymweld a dod â’ch trwydded preswylydd gyda chi. Bydd angen i chi ddangos hyn yn ffenestr flaen eich cerbyd.
 3. Mae’n rhaid i faniau a threlars archebu cyn dod i’r Ganolfan Ailgylchu drwy ddefnyddio’r ffurflen archebu fan/trelar.
 4. Bydd cyfyngiad ar nifer y cerbydau ar y safle a lle’n bosibl dim ond y gyrrwr ddylai fod yn y cerbyd. Bydd angen i chi aros wrth fynedfa’r safle nes bydd ein staff yn gadael i chi fynd mewn. Mae’n RHAID i chi aros yn eich car tra’r ydych yn y ciw. Byddwn yn gweithredu system un-i-mewn, un-mas unwaith y cyrhaeddir y nifer o ganiateir o gerbydau ar y safle.
 5. Gall y safleoedd fod yn brysur iawn a dylech ddisgwyl ciwio i gael mynediad i’r safle. Bydd y system archebu yn gostwng amserau aros ond dylech ddal i ddisgwyl ciwio. Gofynnir i chi ddidoli eich gwastraff cyn dod i’r safle i gyflymu eich ymweliad.
 6. Rhaid i staff ac ymwelwyr gydymffurfio bob amser â mesurau pellter cymdeithasol. Mae’n rhaid i holl ddefnyddwyr y safle gydymffurfio â’r rheolau pellter cymdeithasol dwy fetr sydd ar waith.
 7. Er mwyn iechyd a diogelwch holl ddefnyddwyr y safle, gofynnir i chi droi injan eich cerbyd i ffwrdd pan nad ydych yn symud. Mae Sir Fynwy wedi datgan Argyfwng Hinsawdd – mae injans yn rhedeg pan nad yw’r cerbyd yn symud yn achosi llygredd aer.
 8. Dim ond un person ddylai ddod allan o’r cerbyd i ddadlwytho’r gwastraff lle’n bosibl. Ni fydd staff safle yn rhoi unrhyw gymorth i ddadlwytho deunyddiau felly dim ond yr hyn y gallwch ei gario’n ddiogel y dylech ddod gyda chi. Siaradwch gyda staff y safle os ydych yn ansicr. Gallwch drefnu casglu gwastraff swmpus gydag Ailgylchu Cymunedol Homemakers. Gallant gasglu hyd at dair eitem swmpus o’r palmant tu allan i’ch cyfeiriad cartref am £15. Ffoniwch 01873 857618 i gael mwy o fanylion.
 9. Dim ond gwastraff na fedrir ei ailgylchu ddylai fod mewn bagiau du. Mae’r Cyngor yn gweithredu casgliadau wythnosol o wastraff bwyd, caniau, plastig, cerdyn a gwydr ar y palmant felly dylai preswylwyr ddefnyddio’r casgliadau yma ar gyfer y deunyddiau hyn. Ni fyddwn yn derbyn bagiau du sy’n cynnwys gwastraff bwyd a phethau y gellid eu hailgylchu.
 10. Caiff bagiau ailgylchu coch a phorffor eu darparu ar gyfer ailgylchu ar y palmant yn unig. Peidiwch â’u defnyddio i ddod â sbwriel i’r safle – ni chânt eu derbyn.
 11. Bydd system rheoli traffig newydd yn weithredol ac oherwydd pryderon am ddiogelwch, gellir cyfyngu ciwio tu allan i’r safleoedd. Os yw’r ciwiau’n ymestyn i’r briffordd gyhoeddus ac yn achosi risg, gall yr heddlu symud pobl ymlaen. Mae’r Cyngor yn ceisio osgoi’r sefyllfaoedd hyn drwy archebu ar-lein ond mae’n rhaid i breswylwyr aros o fewn y rheolau i osgoi cael eu troi bant.
 12. Gofynnir i chi drin ein staff a chyd-breswylwyr yn garedig a dangos parch atynt yn ystod y cyfnod anodd yma. Hysbysir yr heddlu am unrhyw ymddygiad cam-driniol a chaiff cerbydau eu gwahardd rhag ymweld â’r safle eto.
 13. Gwisgwch fenig – Dewch â’ch menig a hylif diheintio eich hun gyda chi gan na fydd y rhain yn cael eu darparu ar y safle.

Oriau Agor

SafleDydd Llun Dyd Mawrth Mercher Dydd Iau Gwener Sad Sul
Five Lanes 0800-1700 0800-1700 0800-1700 AR GAU 0800-1700 0800-1700 0800-1700
Llan-ffwyst 0800-1700 0800-1700 AR GAU 0800-1700 0800-1700 0800-1700 0800-1700
Llanfihangel Troddi AR GAU 0800-17000800-1700AR GAU 0800-17000800-17000800-1700

Manylion y safle

Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Five Lanes
Chwarel Five Lanes
A48
Caerwent
NP26 5PD

Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Llan-ffwyst
Ffordd Blaenau’r Cymoedd
Mynediad i’r A465 drwy Heol Merthyr
Llan-ffwyst
Y Fenni
NP7 9AQ

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi Llanfihangel Troddi
Lleoliad ger y B4293
Llanfihangel Troddi
Trefynwy
NP25 4HX

Cynlluniau safleoedd

Edrychwch ar gynlluniau’r safle er mwyn i chi allu pacio eich car gyda’ch gwastraff yn y ffordd orau er mwyn mynd i mewn ac allan o’r safle’n gyflym.

Cynllun safle Five Lanes

Cynllun safle Llan-ffwyst

Beth gaiff ei dderbyn yn y Ganolfan Ailgylchu

Cyfyngir gwastraff DIY i bum bag neu lwyth cist car bach ym mhob ymweliad gyda dim mwy na dau ymweliad mewn mis.

Mae gwastraff DIY yn cyfeirio at ddeunyddiau yn deillio o waith graddfa fach yng nghartref y person ei hun. Ar gyfer gwaith graddfa fawr, disgwylir i ddeiliaid tai ddefnyddio contractwr gwastraff preifat neu logi sgip.

Mae asbestos yn wastraff peryglus a byddem yn argymell eich bod yn cysylltu â chontractwr arbenigol i ddelio’n ddiogel gydag unrhyw wastraff asbestos.

Caiff llwyth bach o asbestos o gartrefi eu derbyn yn HWRC Five Lanes neu Llan-ffwyst. Mae’n rhaid dwbl-lapio llenni cyflawn mewn polythen trwm a’u selio gyda thâp trwm.

Ni fyddwn yn derbyn mwy na 4 llen maint arferol bob blwyddyn, heb fod yn fwy mewn maint na 120cm wrth 60cm. Disgwylir i berchnogion cartrefi sy’n dymuno cael gwared â mwy na hyn i logi contractwr arbenigol.

Dylai deiliaid tai gofio na chaniateir i staff safle HWRC drin asbestos, felly mae’n rhaid iddynt fedru ei roi yn y cynhwysydd ar y safle heb gymorth. Gofynnir i chi siarad gydag aelod o staff ar y safle a byddant yn eich cynghori lle i roi’r gwastraff.

Ni ellir mynd â’r eitemau dilynol i ganolfan ailgylchu Llanfihangel Troddi: Asbestos, cyfarpar domestig mawr (cwcerau, peiriannau golchi llestri, peiriannau sychu dillad neu beiriannau golchi dillad, silindrau nwy, cemegau aelwydydd neu baent. Caiff yr eitemau hyn eu derbyn yng nghanolfannau ailgylchu Five Lanes neu Llan-ffwyst.

Archebu slot i ymweld â’r Ganolfan Ailgylchu mewn car

Yn gyntaf, mae angen i chi ddangos eich trwydded preswylydd pan fyddwch yn ymweld â’r Ganolfan Ailgylchu. Gofynnir i chi ddangos hyn yn ffenestr flaen eich car pan ewch i mewn i’ch safle. Os ydych yn byw yn Sir Fynwy ac na fedrwch ddod o hyd i’ch trwydded, mae’n rhaid i chi fynd â’ch trwydded yrru gyda chi fel tystiolaeth o’ch cyfeiriad.

Y ffordd rwyddaf i archebu yw ar-lein yn defnyddio’r ffurflenni islaw.

Dylech gyrraedd o fewn y slot amser 30 munud y gwnaethoch ei archebu, a dod â’ch e-bost cadarnhau (ar eich ffôn neu wedi ei argraffu) gyda chi fel tystiolaeth. Gofynnir i chi gyrraedd o fewn eich slot 30 munud, a pheidio ymgeisio cyrraedd yn gynnar.

Os na fedrwch archebu ar-lein, gallwch ein ffonio ar 01633 644644, gwnewch nodyn o’r cyfeirnod archebu a roddir i chi a dewch ag ef i’r safle.

Dim ond un slot yr wythnos y dylech ei archebu. Mae’n rhaid i chi fewngofnodi i Fy Sir Fynwy. Bydd angen i chi greu cyfrif os nad oes gennych un.


Archebu slot i fan neu drelar ar gyfer y Ganolfan Ailgylchu

Mae’r safle ar agor ar gyfer nifer gyfyngedig o faniau neu geir yn tynnu trelars bob dydd. Mae’n rhaid i chi archebu slot fan neu drelar cyn ymweld â’r Ganolfan Ailgylchu. Caiff cerbydau nad ydynt wedi archebu ymlaen llaw cyn cyrraedd eu troi bant.

Mae’r system archebu yn ei lle i osgoi ciwiau a rheoli’r traffig ar y safle gan fod gennym lai o faeau ar gael oherwydd mesurau ymbellhau cymdeithasol.

Dim ond gwastraff domestig y caniateir i chi ddod ag ef, ni fyddwn yn derbyn unrhyw wastraff masnachol ar y safle.

Cyfyngir gwastraff DIY i bum bag neu lwyth cist car bach ym mhob ymweliad gyda dim mwy na dau ymweliad y mis.

Ni chaiff llwythi mawr o wastraff DIY eu derbyn ar y safle.

Caiff llwythi bach o Asbestos gan ddeiliaid tai eu derbyn yn HWRC Five Lanes neu Llan-ffwyst.

Ni chaniateir trelars dwy echel neu faniau tipio ar y safle.

Mae’n rhaid i chi fedru dadlwytho eich cerbyd/trelar eich hun o fewn 15 munud i osgoi oedi ar y safle. Ni all staff eich helpu i ddadlwytho oherwydd y mesurau ymbellhau cymdeithasol sydd ar waith.

Dim ond un ymweliad yr wythnos y gallwch archebu. Gallwch gael eich troi bant os ydych yn gwneud mwy na hynny o ymweliadau.

Mae slotiau archebu ar gyfer faniau neu drelars yn Five Lanes a Llan-ffwyst ar gael am 8am, 4pm a 4.30pm. Cafodd y safleoedd eu hailgynllunio i alluogi ymbellhau cymdeithasol, felly nid oes digon o le i dderbyn faniau a threlars ar y safle yn y cyfnod mae ceir eraill ar y safle. Cafodd y slotiau hyn eu dynodi i osgoi achosi oedi ar gyfer cerbydau eraill ac i alluogi faniau a threlars i symud yn ddiogel ar y safle.

Bydd angen i chi archebu eich trwydded preswylwyr pan fyddwch yn ymweld â’r Ganolfan Ailgylchu. Gofynnir i chi ei dangos yn ffenestr flaen eich car pan fyddwch yn mynd i mewn i’r safle. Os ydych yn byw yn Sir Fynwy ac yn methu dod o hyd i’ch trwydded, mae’n rhaid i chi fynd â’ch trwydded yrru gyda chi fel tystiolaeth o’ch cyfeiriad.

Y ffordd rwyddaf i archebu yw ar-lein drwy’r ffurflenni islaw.

Dylech gyrraedd o fewn y slot amser 30 munud yr ydych wedi ei archebu a dod â’ch e-bost cadarnhau gyda chi (ar eich ffôn neu wedi ei argraffu) fel tystiolaeth. Gofynnir i chi gyrraedd o fewn eich slot 30 munud a pheidio ceisio cyrraedd yn gynnar. Os na fedrwch archebu ar-lein, gallwch ein ffonio ar 01633 644644, gwnewch nodyn o’r cyfeirnod archebu a roddir i chi a dewch ag ef i’r safle. Mae’n rhaid i chi fewngofnodi i Fy Sir Fynwy. Bydd angen i chi greu cyfrif os nad oes gennych un.


Cwestiynau Cyffredin

A yw’r holl ganolfannau ailgylchu ar agor?
Ydynt, mae Canolfannau Ailgylchu Llan-ffwyst, Five Lanes a Llanfihangel Troddi ar agor ar hyn o bryd.

Pam fod y canolfannau ailgylchu ar agor? A yw’n ddiogel?
Byddwn yn dilyn canllawiau’r Llywodraeth a diwydiant i agor yn ystod y cyfnod hwn ac rydym wedi gweithredu rheolau tyn (gweler uchod) y mae’n rhaid i ni gydymffurfio â nhw. Os daw’n anodd ar unrhyw amser i’r canolfannau weithredu’n ddiogel, neu heb gydweithrediad preswylwyr, gellir eu cau eto.

A fydd y safleoedd ar agor ar eu horiau agor arferol?
Dim ond yn eich amser slot wedi ei archebu ymlaen llaw y gallwch ymweld. Bydd Llan-ffwyst ar gau ar ddyddiau Mercher. Bydd Five Lanes ar gau ar ddyddiau Iau. Bydd Llanfihangel Troddi ar gau ar ddyddiau Llun a Iau.

Pam nad ydych yn agor y safleoedd saith diwrnod yr wythnos?
Mae angen i ni symud deunydd allan o’r safle felly mae cau am ddiwrnod yn rhoi amser i ni wneud hyn heb gau yn ystod y dyddiau maent ar agor. Byddwn hefyd yn defnyddio hyn fel cyfle i lanhau’r ardaloedd cyhoeddus ar y safle.

Beth sydd angen i mi wneud cyn y gallaf ddod i’r ganolfan ailgylchu?
Mae’n rhaid i chi archebu ar-lein cyn ymweld â’r Ganolfan Ailgylchu. Mae’n rhaid i chi gyrraedd o fewn eich slot 30 munud a dod â chadarnhad o’ch archeb gyda chi (derbynneb  e-bost – digidol neu wedi argraffu).

Os na fedrwch archebu ar-lein, gallwch ein ffonio ar 01633 644644 a gwneud nodyn o’r cyfeirnod archeb a roddir i chi a dod ag ef i’r safle.

Mae’n rhaid i chi hefyd ddod â’ch trwydded preswylwyr gyda chi. Os ydych yn byw yn Sir Fynwy ac yn methu dod o hyd i’ch trwydded, mae’n rhaid i chi fynd â’ch trwydded yrru gyda chi fel tystiolaeth o’ch cyfeiriad.

Pam ydych chi’n cyfyngu nifer y cerbydau yn  Ganolfan Ailgylchu?
Mae hyn er mwyn dilyn canllawiau y Llywodraeth ar ymbellhau cymdeithasol ac i sicrhau fod defnyddwyr a gweithwyr yn cadw pellter diogel o ddau fetr lle’n bosibl.

Bydd y system archebu yn helpu i osgoi ciwiau a rheoli’r traffig ar y safle gan fod gennym lai o faeau ar gael oherwydd y mesurau ymbellhau cymdeithasol.

A fydd yn rhaid i mi giwio i gyrraedd y safle?
Gall fod ychydig o oedi i fynd i mewn i’r safle gan ein bod yn gorfod cyfyngu nifer y defnyddwyr sy’n cael gwared â’u hailgylchu a’u gwastraff ar unrhyw un amser. Mae hyn er mwyn sicrhau ein bod yn dilyn canllawiau’r llywodraeth ar ymbellhau cymdeithasol ac i sicrhau fod defnyddwyr a gweithwyr yn cadw pellter diogel o ddau fetr lle’n bosibl. Gofynnwn i breswylwyr archebu ar-lein. Bydd hyn yn helpu i ostwng traffig i’r Canolfannau Ailgylchu.

Am ba hir y bydd y cyfyngiadau hyn mewn grym?
Mae’n rhaid i ni gyd barhau i gydymffurfio â’r cyngor parhaus gan y Llywodraeth i arafu lledaeniad Coronafeirws. Mae’n wirioneddol bwysig fod pawb ohonom yn cadw pellter cymdeithasol ac yn aros 2m oddi wrth unigolion. I wneud hyn yn y Canolfannau Ailgylchu, mae’n rhaid i ni gyfyngu nifer y preswylwyr y safle ar unrhyw fater. Byddwn yn parhau i ddilyn cyngor gan y Llywodraeth ac adolygu’r arferion yn y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi fel y gall staff a phreswylwyr gadw’n ddiogel.

Pa mor hir fydd gennyf ar y safle i wagu fy nghar?
Mae’n rhaid i chi gyrraedd o fewn y slot 30 munud y gwnaethoch ei archebu. Gofynnir i chi gadw eich amser ar y safle i lawr i 5 munud i gadw’r traffig yn llifo. Mae hyn er mwyn sicrhau fod pob car a archebodd slot yn medru cael mynediad i’r safle yn eu slotiau a archebwyd ymlaen llaw. Gofynnir i chi ddidoli eich gwastraff ymlaen llaw cyn cyrraedd er mwyn cadw eich ymweliad yn fyr.

Pa mor aml fedraf i fynd i’r Ganolfan Ailgylchu?
Gofynnir i chi beidio archebu mwy na un slot yr wythnos ar hyn o bryd.

Ni fedraf archebu’r slot rwyf eisiau.

Bydd llawer o alw am ymweliadau i’r Canolfannau Ailgylchu. Mae’n rhaid i ni gyfyngu nifer ymwelwyr fel y gall ymweliadau gael eu rheoli’n ddiogel ar y safle ac fel nad oes tagfeydd yn arwain at safleoedd. Gofynnir i chi ymweld â’r wefan yn nes ymlaen, wrth i slotiau ar ddyddiau eraill ddod ar gael.

Sut gallaf ailgylchu eitemau gwastraff swmpus tebyg i gelfi a nwyddau gwyn?
Gall Homemakers gasglu eitemau gwastraff swmpus, hyd at 3 eitem am £15. Mae mwy o fanylion ar ein tudalen casglu gwastraff swmpus.

Caiff eitemau gwastraff swmpus eu derbyn yn y Ganolfan Ailgylchu ond gyda’r canllawiau ymbellhau cymdeithasol, ni all staff gynorthwyo i ddadlwytho deunydd felly gofynnir i chi beidio dod ag eitemau swmpus os na fedrwch eu trin ar eich pen eich hun.

Ni fyddwch yn medru dod ag eitemau swmpus i’r ganolfan ailgylchu os na fedrwch eu cario ar eich pen eich hun.

Yn ddelfrydol dim ond un person ddylai fod ym mhob cerbyd. Dim ond un person ddylai ddod allan o’r cerbyd i ddadlwytho’r gwastraff lle’n bosibl.

Ni all staff ar y safle helpu i ddadlwytho neu gario eitemau mewn unrhyw amgylchiadau. Bydd rheolau pellter cymdeithasol tyn yn weithredol bob amser.

Os mai dim ond un person a gaiff ganiatâd i fod tu allan i’r cerbyd unwaith y byddaf ar y safle, ac nad yw staff y safle yn gallu rhoi unrhyw cymorth i ddadlwytho deunyddiau, sut allaf i gael eitemau gwastraff swmpus allan o fy ngherbyd?
Dim ond un person ddylai adael y cerbyd i ddadlwytho’r gwastraff lle’n bosibl. Ni all staff y safle roi unrhyw gymorth i ddadlwytho deunyddiau felly dim ond yr hyn y gallwch ei gario’n ddiogel y dylech ddod ag ef. Siaradwch gyda staff y safle os ydych yn ansicr.

Yn lle hynny gallwch archebu casgliad gwastraff swmpus gyda Homemakers Community Recycling. Gallant gasglu hyd at dair eitem swmpus o’r palmant tu allan i’ch cyfeiriad cartref am £15. Ffoniwch 01873 857618 i gael mwy o fanylion.

A allaf ddod â gwastraff gardd a DIY?
Mae’r safle ar agor ar gyfer llwythi bach o wastraff gardd a DIY. Sylweddolwn y bydd pobl wedi bod yn gwneud rhai swyddi DIY bach yn ystod y cyfnod clo ond gofynnir i chi beidio dechrau ar unrhyw swyddi DIY mawr neu glirio mawr. Bydd y safleoedd yn brysur iawn a rydym eisiau i bawb gael y cyfle i ymweld â’r safle os oes angen iddynt. Gofynnir i chi ddidoli eich gwastraff cyn dod i’r safle i helpu cyflymu eich taith drwy’r safle.

A ganiateir i faniau a threlars ymweld â’r safle?
Mae’r safle ar agor i nifer gyfyngedig o faniau neu geir yn llusgo trelars bob dydd. Mae’n rhaid i chi archebu slot fan neu drelar cyn ymweld â’r Ganolfan Ailgylchu. Mae’n rhaid cyfyngu nifer y mathau hyn o gerbydau fod yn gyfyngedig ar y safle gan fod gennym lai o le ar gyfer cerbydau oherwydd mesurau ymbellhau cymdeithasol. Caiff cerbydau nad ydynt wedi archebu ymlaen llaw eu gwrthod.

A allaf ddod â gwastraff masnachol i’r Ganolfan Ailgylchu?
Mae gan fusnesau ddyletswydd statudol i wneud trefniadau ar gyfer gwaredu â’u gwastraff eu hunain. Ni chaniateir iddynt ddefnyddio’r Ganolfan Ailgylchu. Gellir cael gwared â gwastraff busnes/masnach yn safleoedd Llan-ffwyst a Five Lanes dros y bont bwyso ar gyfraddau masnachol cystadleuol (manylion ar y safle). I sicrhau cydymffurfiaeth gyda thrwyddedau’r safleoedd, dylid dangos “Trwydded Cludwr Gwastraff” dilys cyn defnyddio’r safleoedd. Bydd personél y safle yn helpu busnesau i gael y drwydded hon.

Gallwch gysylltu â’r safle cyn cael gwared â gwastraff busnes: Five Lanes – 01633 400013 neu Llan-ffwyst 01873 854604.

Beth os oes gennyf eitem yn fy nghar sy’n rhy dda i’w taflu?
Gellir gosod eitemau safon da sy’n ddiogel i’w defnyddio y tu allan i’r cynhwysydd ailddefnyddio ar y safle – ond siaradwch gydag aelod o staff yn gyntaf os gwelwch yn dda.