**Bydd pob Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi ar gau tan hysbysiad pellach.**

Datganiad Sir Fynwy: “I ddiogelu bywydau a chydymffurfio â’r ymbellhau cymdeithasol angenrheidiol i gyfyngu firws Covid 19, mae Viridor a Chyngor Sir Fynwy wedi cymryd camau i gau’r canolfannau ailgylchu gwastraff cartrefi o 8am fore dydd Llun (23/3/2020). Dywedodd Carl Touhig, Pennaeth Gwasanaethau Cymdogaeth: “Gwelwyd y penderfyniad gan y contractwr gwastraff Viridor i gau ei holl safleoedd ledled Prydain fel cam angenrheidiol i gyfyngu lledaeniad Covid19. Mae hefyd yn sicrhau y caiff y cyfleusterau trin gwastraff sydd eu hangen i drin gwastraff o gasgliadau drws i ddrws eu cynnal a’u staffio. Rydym wedi gweld cynnydd enfawr yn nifer ymweliadau i safleoedd dros y penwythnos, oedd yn debyg i ddefnydd Gŵyl Banc. Ni all staff safleoedd ymdopi gyda’r rhifau hyn a chadw’r ymbellhau cymdeithasol sydd ei angen i’w cadw nhw a’r cyhoedd yn ddiogel. Ar amserau brig gall y safleoedd fod â dros 100 o ymwelwyr bob awr a bydd camau i drin ymbellhau cymdeithasol yn effeithio ar y ffyrdd o amgylch a’r seilwaith.”

Datganiad Viridor: Nid oes dim yn bwysicach i Viridor na diogelwch aelodau o’r cyhoedd sy’n ymweld â’n safleoedd a diogelwch ein staff sy’n eu gweithredu. Oherwydd y nifer fawr oedd yn defnyddio ein canolfannau ailgylchu, bu’n amhosibl cadw’r ymbellhau cymdeithasol gofynnol i sicrhau diogelwch ein timau a hefyd ddefnyddwyr y cyfleusterau. I warchod aelodau o’r cyhoedd a staff Viridor, caiff y cyfleusterau eu cau nes y medrir eu gweithredu’n ddiogel.

Yn y cyfamser, argymhellir yn gryf fod pawb yn dilyn cyngor y Llywodraeth ac yn aros gartref.

 

Arolwg Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi

Mae Cyngor Sir Fynwy yn adolygu ei ddarpariaeth o Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi (HWRC). Rydym yn gweithredu pedwar safle ar hyn o bryd ac wedi argymell gostwng hyn i dri safle drwy gau HWRC Brynbuga.

Mae’n ddyletswydd statudol ar y Cyngor i ddarparu un safle lle gall preswylwyr gael gwared â gwastraff swmpus ac ailgylchu na chaiff ei gasglu ar y palmant.

Mae ein contractwr presennol Viridor yn gweithio’n agos gyda’r Cyngor i wella’r gwasanaeth hwn, gostwng costau a darparu gwasanaeth ansawdd uchel i breswylwyr.

Sylweddolwn bod y cyfleusterau hyn yn bwysig i’n cymunedau er mwyn bod yn gadarn a chynaliadwy yn ogystal â chynyddu ailgylchu. Mae’r adolygiad yn edrych ar berfformiad ailgylchu, darparu ar gyfer y dyfodol, defnydd a chostau yn y safleoedd presennol.

Hoffem glywed eich adborth am ein Safleoedd Gwastraff Cartref ac Ailgylchu, cliciwch yma i gymryd ein harolwg byr.

Cyfraddau ailgylchu HWRC 2018-19:

 

Five Lanes

Llan-ffwyst

Llanfihangel Troddi

Brynbuga

Cyfanswm

Gwastraff cyffredinol (tunelli metrig)

3021.89

4288.50

1268.28

680.06

9258.73

Ailgylchu

(tunelli metrig)

4622.08

6013.91

1519.99

625.85

12781.83

Cyfanswm gwastraff ac ailgylchu a dderbyniwyd (tunelli metrig)

7643.97

10302.41

2788.27

1305.91

22040.56

Ailgylchu %

60.47%

58.37%

54.51%

47.92%

57.99%

Mae gan HWRC Llan-ffwyst a Five Lanes gyfraddau ailgylchu o 58% a 60% ond mae angen i ni wella er mwyn cyrraedd targed Llywodraeth Cymru o 70% ar gyfer 2025. Maent yn gyfleusterau modern gyda mynediad da i breswylwyr. Mae angen ymchwilio cyfleusterau ar gyfer ailgylchu deunyddiau ychwanegol yn cynnwys matresi, carpedi a phlastig caled. Yn dilyn llwyddiant siop ailddefnydd Llan-ffwyst, mae cynlluniau i agor ail siop yn HWRC Five Lanes yn y dyfodol.

Mae cyfradd ailgylchu Llanfihangel Troddi yn 54%. Mae’r safle yn un bach ac mae cau dros dro i newid sgipiau yn achosi rhwystredigaeth i breswylwyr. Mae gan HWRC Llanfihangel Troddi ddwywaith nifer yr ymwelwyr a gaiff HWRC Brynbuga ond mae’r costau rhedeg yn debyg. Mae potensial i ehangu’r safle presennol ac mae’r opsiwn yma’n cael ei ymchwilio ar hyn o bryd. Os cytunir ar y cynnig i gau HWRC Brynbuga, gall dyddiau agor HWRC Llanfihangel Troddi gynyddu fel y byddai pob un o’r tri safle sydd ar ôl ar agor chwe diwrnod yr wythnos.

Mae’r adolygiad wedi dynodi fod gan HWRC Brynbuga gyfradd ailgylchu wael oherwydd ei chyfleusterau ailgylchu cyfyngedig a maint cyfyngedig. Fodd bynnag, nid yw’r safle ym mhrif faes parcio’r dref yn rhoi dim lle i ehangu. Mae’r safle angen buddsoddiad er mwyn cydymffurfio gyda’r safonau amgylcheddol presennol a gwella iechyd a diogelwch ar gyfer defnyddwyr y safle. Nid yw’n rhwydd i ddefnyddwyr y safle ddefnyddio’r stepiau a’r gantrïau ac mae mynediad i gerbydau yn gyfyng. Er hyn, mae HWRC Brynbuga yn boblogaidd iawn yn lleol oherwydd ei gyfleuster a gwasanaeth i gwsmeriaid.

Argymhellion

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi datgan argyfwng hinsawdd ac mae gennym dargedau ailgylchu statudol. Gwyddom bod mwy y gallwn ei wneud gyda’i gilydd.

Sylweddolwn y bydd angen buddsoddiad ar gyfer gwelliannau mewn seilwaith. Bydd gostwng nifer y safleoedd, cynyddu darpariaeth ailgylchu a diwygio ein horiau agor yn helpu i ostwng costau a chaniatáu ailfuddsoddiad.

Mae cyfran fawr o’r bagiau du sy’n dod i’r canolfannau HWRC yn cynnwys llawer o wastraff bwyd a deunydd y gellid ei ailgylchu. Er mwyn cynyddu ein perfformiad ailgylchu, o fis Mehefin bydd angen i breswylwyr ddidoli eu bagiau du cyn dod â nhw i’r safle. Anelwn ddarparu cyfleusterau ailgylchu ychwanegol ar gyfer ystod ehangach o ddeunyddiau (e.e. matresi, carpedi a phlastig caled).

Dylai fod yn rhwyddach dynodi gwastraff busnes a ddaw i’r safle a chaiff ei gyfeirio ar gyfer taliad dros y bont bwysau. Mae trwyddedau preswylwyr wedi helpu i ostwng gwastraff o’r tu allan i’r sir rhag cyrraedd ein cyfleusterau a chaiff y rhain eu monitro yn y dyfodol.

Mae’r arolwg hwn yn cau ddydd Gwener 10 Ebrill.

 


 

Amserau agor

**Bydd pob Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi ar gau tan hysbysiad pellach.**

Darperir y safleoedd hyn ar gyfer ailgylchu a gwaredu â gwastraff o’r cartref yn unig.

Yn ystod cyfnod yr haf gall canolfan ailgylchu Llanfihangel Troddi yn arbennig fod yn brysur iawn a gall cyfnewid sgipiau achosi bod yn rhaid cau’r safle dros dro. Ceisiwn wneud hyn ar gyfnodau tawelach ond gall hyn weithiau fod yn anodd yn yr haf oherwydd faint o draffig sy’n ymweld â’r safle.

Mwy o wybodaeth am gau dros dro Canolfan Ailgylchu Llanfihangel Troddi – Cwestiynau Cyffredin

Yn lle hynny gallwch ymweld â Chanolfan Ailgylchu Llan-ffwyst sy’n safle mwy ac sy’n gallu ymdopi gyda mwy o ymwelwyr.

Dylech ddefnyddio cwmni sgipiau gydag enw da os ydych yn gwneud gwaith adnewyddu tŷ neu ardd. Gellir casglu gwastraff gardd o ochr y palmant am cyn lleied â 50c yr wythnos. Ni ddylid mynd â gwastraff busnes yn cynnwys deunyddiau a gaiff ei adael gan grefftwyr sy’n gweithio ar eich cartref i’r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref; dylid mynd â’r gwastraff hwn i Llanffwyst neu Five Lanes a thalu amdano dros y bont bwyso.

Gweld yr hyn y gellir mynd ag ef i bob canolfan ailgylchu.

Gweld ein Polisi Asbestos ar gyfer preswylwyr.

Ffonio: 01633 644644

Yn eich Hyb Cymunedol lleol

Rheolau safle ‘ r Canolfan Ailgylchu

Cyfyngiadau ar gerbydau masnachol

Caiff Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref eu darparu ar gyfer gwaredu â gwastraff domestig aelwydydd dan Adran 51 Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 ac maent ar gyfer preswylwyr Sir Fynwy yn unig. Ni ddarperir y safleoedd ar gyfer gwaredu â chyfeintiau mawr o wastraff DIY neu wastraff o weithgareddau masnachol. Mae hyn yn cynnwys gwastraff gan fasnachwyr, gweithgaredd busnes, safleoedd masnachol, clirio tai a landlordiaid eiddo gyda thenantiaid.

Mae gan fusnesau ddyletswydd statudol i wneud trefniadau ar gyfer gwaredu â’u gwastraff eu hunain (cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth ar gyfreithiau gwastraff busnes). Ni chaniateir iddynt ddefnyddio’r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref. Gellir gwaredu â gwastraff/masnach yn safleoedd Llan-ffwyst a Five Lanes dros y bont bwyso ar gyfraddau masnachol cystadleuol (manylion ar y safleoedd). I sicrhau cydymffurfiaeth â thrwyddedau’r safleoedd, dylid dangos “Trwydded Cludwyr Gwastraff” ddilys cyn defnyddio’r safleoedd. Bydd personél y safle yn hapus i helpu busnesau i gael y drwydded hon.

Gallwch gysylltu â’r safle ynglŷn â gwaredu â gwastraff busnes: Five Lanes – 01633 400013 neu Llan-ffwyst 01873 854604.

Trwyddedau

O 1 Ebrill, ni chaniateir i gerbydau o fath masnachol a threlars ddefnyddio Canolfannau Ailgylchu G wastraff y Cartref heb ganiatâd ymlaen llaw gan Gyngor Sir Fynwy. Rydym felly’n cyflwyno cynllun trwyddedau.

Gall preswylwyr gael mynediad i’r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref heb drwydded mewn:

  • Ceir
  • Cerbydau gyriant pedair olwyn (cerbydau math Discovery – gyda seddi cefn a ffenestri)
  • Faniau gwersylla
  • Cerbydau cludo pobl
  • Ceir yn tynnu trelars (hyd tua 6 troedfedd o hyd).

Gall preswylwyr gael mynediad i’r Canolfannau yn y dilynol GYDA THRWYDDED:

  • Pic-yps
  • Faniau
  • Land Rovers (math amaethyddol heb ffenestri yn y cefn)
  • Trelar tynnu (dros 6 troedfedd o hyd)
  • Ceir gydag arwyddion arnynt

Os mai cerbyd math masnachol yw’ch unig gerbyd ac na chaiff ei ddefnyddio ar gyfer dibenion busnes, gallwch wneud cais am drwydded i ganiatau gwaredu â gwastraff domestig yn unig.

Ni ellir cymryd bagiau coch a phorffor i’r canolfannau ailgylchu. Rydym yn darparu cyfleusterau i ailgylchu’r eitemau sydd wedi’u gwahanu yn y ganolfan ailgylchu ond ni ellir casglu’r bagiau ailgylchu cymysg o ochr y ffordd yn unig. Nid oes cyfyngiad ar y nifer o fagiau ailgylchu y gallwch eu rhoi allan.

I wneud cais am drwydded mae angen i chi e-bostio copi o’r llyfr log a’r dystysgrif yswiriant yn dangos fod gan y cerbyd yswiriant ar gyfer defnydd preifat a domestig yn unig. Gofynnir i chi esbonio pam eich bod yn defnyddo’r safle, pa mor aml y bydd angen i chi ymweld a pha fath o wastraff. Anfonwch yr wybodaeth hon a dogfennau at wasteandstreetservices@Monmouthshire.gov.uk os gwelwch yn dda.

Gofynnir i chi nodi y bydd gweithwyr safleoedd yn herio ac y gallant wrthod mynediad i unrhyw gerbyd yr amheuir eu bod yn cludo gwastraff masnach.

Casglu gwastraff swmpus

Neu gallwch drefnu i gael gwastraff swmpus neu gelfi wedi eu casglu o’ch cartref. Cynigiwn gasgliad gwastraff swmpus; darperir y gwasanaeth hwn gan elusen o’r enw Homemakers – cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

Ailddefnyddio

Rhowch fywyd newydd i’ch hen eitemau trwy eu gwerthu neu eu rhoi i rywun. Mae nifer o wefannau cyfnewid lle gallwch roi neu werthu eich eitemau dieisiau. Mae’r rhain yn cynnwys rhwydwaith Freecycle, Freegle, Gumtree, ac eBay. Neu rhowch eitemau i’ch siop elusen leol i gael eu defnyddio a hefyd gefnogi achos da.

Mae gennym siop ailddefnyddio yng nghanolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi Llan-ffwyst, sy’n gwerthu pob math o eitemau cartref. Ein horiau agor yw 10.00am i 3.00pm ar ddyddiau Iau a dyddiau Gwener. Gellir cyfrannu eitemau drwy gydol yr wythnos. https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/ailgylchu-a-gwastraff/y-siop/