Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Newidiadau o’r 1af Mehefin 2019

1. Cyflwyno Trwyddedau

O 1af Mehefin 2019 bydd angen i breswylwyr arddangos trwydded ddilys yn ffenestr flaen eu car er mwyn cael mynediad i’r safle a’i ddefnyddio. Bydd pob preswylydd yn derbyn trwydded drwy’r post cyn 1af Mehefin.

Gwrthodir mynediad i’r rhai nad ydynt yn breswylwyr. Dylent gael gwared ar eu gwastraff o fewn yr awdurdod y maent yn byw ynddo a thalu’r dreth gyngor iddo.

2. Bydd safleoedd yn parhau ar gau ar y diwrnodau a nodir isod.

O’r 1af Mehefin, mae pob safle ar agor yn ddyddiol o 8am i 5:50pm gyda’r eithriadau canlynol:

Llan-ffwyst: Ar gau ar ddyddiau Mercher

Five Lanes: Ar gau ar ddyddiau Iau

Llanfihangel Troddi: Ar gau ar ddyddiau Llun ac Iau

Brynbuga: Ar gau ar ddyddiau Mawrth a Gwener

Trwyddedau preswylwyr a ofynnir yn aml

Canllaw ar ddefnyddio Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref (CAGCau)


Amserau agor

Mae Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref Sir Fynwy ar agor rhwng 8am a 5:50pm.

Mae pob safle ar gau Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan. Bydd y canolfannau ailgylchu ar agor fel arfer ar Wyliau Banc eraill ond gallant fod yn brysur iawn.

 • Caerwent Chwarel Five Lanes A48 Caerwent
 • Llan-ffwyst Heol Blaenau o’r Cymoedd A465 mynediad ar hyd Heol Merthyr Llan-ffwyst Y Fenni NP7 9AQ
 • Llanfihangel Troddi Ger y B4293 Llanfihangel Troddi Trefynwy NP25 4HX
 • Usk Maryport Sreet NP15 1A

Darperir y safleoedd hyn ar gyfer ailgylchu a gwaredu â gwastraff o’r cartref yn unig.

Yn ystod cyfnod yr haf gall canolfan ailgylchu Llanfihangel Troddi yn arbennig fod yn brysur iawn a gall cyfnewid sgipiau achosi bod yn rhaid cau’r safle dros dro. Ceisiwn wneud hyn ar gyfnodau tawelach ond gall hyn weithiau fod yn anodd yn yr haf oherwydd faint o draffig sy’n ymweld â’r safle.

Mwy o wybodaeth am gau dros dro Canolfan Ailgylchu Llanfihangel Troddi – Cwestiynau Cyffredin

Yn lle hynny gallwch ymweld â Chanolfan Ailgylchu Llan-ffwyst sy’n safle mwy ac sy’n gallu ymdopi gyda mwy o ymwelwyr.

Dylech ddefnyddio cwmni sgipiau gydag enw da os ydych yn gwneud gwaith adnewyddu tŷ neu ardd. Gellir casglu gwastraff gardd o ochr y palmant am cyn lleied â 50c yr wythnos. Ni ddylid mynd â gwastraff busnes yn cynnwys deunyddiau a gaiff ei adael gan grefftwyr sy’n gweithio ar eich cartref i’r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref; dylid mynd â’r gwastraff hwn i Llanffwyst neu Five Lanes a thalu amdano dros y bont bwyso.

Gweld yr hyn y gellir mynd ag ef i bob canolfan ailgylchu.

Gweld ein Polisi Asbestos ar gyfer preswylwyr.

Ffonio: 01633 644644

Yn eich Hyb Cymunedol lleol

Rheolau safle ‘ r Canolfan Ailgylchu

Cyfyngiadau ar gerbydau masnachol

Caiff Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref eu darparu ar gyfer gwaredu â gwastraff domestig aelwydydd dan Adran 51 Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 ac maent ar gyfer preswylwyr Sir Fynwy yn unig. Ni ddarperir y safleoedd ar gyfer gwaredu â chyfeintiau mawr o wastraff DIY neu wastraff o weithgareddau masnachol. Mae hyn yn cynnwys gwastraff gan fasnachwyr, gweithgaredd busnes, safleoedd masnachol, clirio tai a landlordiaid eiddo gyda thenantiaid.

Mae gan fusnesau ddyletswydd statudol i wneud trefniadau ar gyfer gwaredu â’u gwastraff eu hunain (cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth ar gyfreithiau gwastraff busnes). Ni chaniateir iddynt ddefnyddio’r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref. Gellir gwaredu â gwastraff/masnach yn safleoedd Llan-ffwyst a Five Lanes dros y bont bwyso ar gyfraddau masnachol cystadleuol (manylion ar y safleoedd). I sicrhau cydymffurfiaeth â thrwyddedau’r safleoedd, dylid dangos “Trwydded Cludwyr Gwastraff” ddilys cyn defnyddio’r safleoedd. Bydd personél y safle yn hapus i helpu busnesau i gael y drwydded hon.

Gallwch gysylltu â’r safle ynglŷn â gwaredu â gwastraff busnes: Five Lanes – 01633 400013 neu Llan-ffwyst 01873 854604.

Trwyddedau

O 1 Ebrill, ni chaniateir i gerbydau o fath masnachol a threlars ddefnyddio Canolfannau Ailgylchu G wastraff y Cartref heb ganiatâd ymlaen llaw gan Gyngor Sir Fynwy. Rydym felly’n cyflwyno cynllun trwyddedau.

Gall preswylwyr gael mynediad i’r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref heb drwydded mewn:

 • Ceir
 • Cerbydau gyriant pedair olwyn (cerbydau math Discovery – gyda seddi cefn a ffenestri)
 • Faniau gwersylla
 • Cerbydau cludo pobl
 • Ceir yn tynnu trelars (hyd tua 6 troedfedd o hyd).

Gall preswylwyr gael mynediad i’r Canolfannau yn y dilynol GYDA THRWYDDED:

 • Pic-yps
 • Faniau
 • Land Rovers (math amaethyddol heb ffenestri yn y cefn)
 • Trelar tynnu (dros 6 troedfedd o hyd)
 • Ceir gydag arwyddion arnynt

Os mai cerbyd math masnachol yw’ch unig gerbyd ac na chaiff ei ddefnyddio ar gyfer dibenion busnes, gallwch wneud cais am drwydded i ganiatau gwaredu â gwastraff domestig yn unig.

Ni ellir cymryd bagiau coch a phorffor i’r canolfannau ailgylchu. Rydym yn darparu cyfleusterau i ailgylchu’r eitemau sydd wedi’u gwahanu yn y ganolfan ailgylchu ond ni ellir casglu’r bagiau ailgylchu cymysg o ochr y ffordd yn unig. Nid oes cyfyngiad ar y nifer o fagiau ailgylchu y gallwch eu rhoi allan.

I wneud cais am drwydded mae angen i chi e-bostio copi o’r llyfr log a’r dystysgrif yswiriant yn dangos fod gan y cerbyd yswiriant ar gyfer defnydd preifat a domestig yn unig. Gofynnir i chi esbonio pam eich bod yn defnyddo’r safle, pa mor aml y bydd angen i chi ymweld a pha fath o wastraff. Anfonwch yr wybodaeth hon a dogfennau at wasteandstreetservices@Monmouthshire.gov.uk os gwelwch yn dda.

Gofynnir i chi nodi y bydd gweithwyr safleoedd yn herio ac y gallant wrthod mynediad i unrhyw gerbyd yr amheuir eu bod yn cludo gwastraff masnach.

Casglu gwastraff swmpus

Neu gallwch drefnu i gael gwastraff swmpus neu gelfi wedi eu casglu o’ch cartref. Cynigiwn gasgliad gwastraff swmpus; darperir y gwasanaeth hwn gan elusen o’r enw Homemakers – cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

Ailddefnyddio

Rhowch fywyd newydd i’ch hen eitemau trwy eu gwerthu neu eu rhoi i rywun. Mae nifer o wefannau cyfnewid lle gallwch roi neu werthu eich eitemau dieisiau. Mae’r rhain yn cynnwys rhwydwaith Freecycle, Freegle, Gumtree, ac eBay. Neu rhowch eitemau i’ch siop elusen leol i gael eu defnyddio a hefyd gefnogi achos da.