Y Siop Ailddefnyddio

Bydd Siop Ailddefnyddio Llan-ffwyst yn ail-agor ddydd Mawrth 15 Mawrth 2022 rhwng 10am-3pm.

Bydd Siop Ailddefnyddio Five Lanes yn ail-agor ddydd Mercher 16 Mawrth 2022 rhwng 10am-3pm.


Mae dwy Siop Ailddefnyddio gennym yn Sir Fynwy sydd yn gwerthu eitemau sydd wedi eu hachub o’n Canolfannau Ailgylchu.   

Rydym yn gwerthu bob dim o drugareddau i greiriau a phethau i’w casglu. Mae unrhyw elw a wneir yn mynd tuag at blannu coed yn Sir Fynwy. Os oes gennych unrhyw gwestiwn, cysylltwch gyda: RecyclingandWaste@monmouthshire.gov.uk

Mae Siop Ailddefnyddio Llan-ffwyst ar agor ar ddydd Mawrth rhwng 10am a 3pm.
Mae’r Siop wedi ei lleoli yng nghanolfan ailgylchu gwastraff  cartrefi Llan-ffwyst, NP7 9AQ.

Mae Siop Ailddefnyddio Five Lanes ar agor ar ddydd Mercher rhwng 10am a 3pm.
Mae’r Siop wedi ei lleoli yng nghanolfan ailgylchu gwastraff  cartrefi Five Lanes ger Caerwent, NP26 5PD.

Am y newyddion diweddaraf am ein Siopau Ailddefnyddio, dilynwch ein cyfryngau cymdeithasol:
Facebook: Recycling in Monmouthshire
Twitter: MonCCRecycling

Noder os gwelwch yn dda:
Bydd angen cadw pellter cymdeithasol a gwisgo mygydau.   
Rydym ond yn medru caniatáu 8 car ar y safle pan fydd y siop ar agor.
Mae ond modd defnyddio arian parod yn Siop Ailddefnyddio  Five Lanes ar hyn o bryd.


Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

 1. Pam nad yw’r siop ar agor yn fwy aml?
  Rydym yn gobeithio medru ychwanegu at y nifer o ddiwrnodau  pan mae’r siop ar agor.
 2. Pa fath o eitemau sydd ar werth yn y siop?
  Celfi pren, trugareddau ar gyfer yr ardd a rhai cyffredinol, eitemau sydd wedi eu hachub, beiciau, offerynnau cerddorol ac offer chwaraeon.   
 3. Beth yw pris eitem fel arfer?
  Cost y rhan fwyaf o eitemau yw rhai punnoedd yn unig. 
 4. Pwy sydd yn gyfrifol am y siop?
  Cyngor Sir Fynwy.
 5. A ydych yn chwilio am Wirfoddolwyr?
  Rydym yn gweithio ar hyn o bryd gyda Gwirfoddoli ar gyfer Llesiant er mwyn cynyddu’r nifer o wirfoddolwyr sydd gennym. Ewch i’r  dudalen Facebook er mwyn edrych ar y cyfleoedd gwirfoddoli yn y dyfodol.  
 6. Sut mae’r arian yn cael ei wario?
  Mae Sir Fynwy wedi datgan Argyfwng Hinsawdd – bydd unrhyw elw yn mynd at blannu coed yn ein trefi a phentrefi er mwyn helpu gwella  brigdwf coed a lliniaru effaith newid hinsawdd ar lefel leol.  
 7. A oes modd gollwng pethau yn y siop?
  Na,  rhaid gollwng unrhyw eitemau yn y ganolfan ailgylchu gwastraff cartrefi. Dywedwch wrth aelod o staff os ydych yn credu bod eitem yn rhy dda i gael gwared ohono.   
 8. A oes modd i mi gasglu rhywbeth o’r sgip a thalu amdano yn y siop?
  Na, nid oes hawl gwneud hyn am resymau iechyd a diogelwch. 
 9. A oes modd gosod archeb am rywbeth rhag ofn ei fod yn dod i’r ganolfan?
  Nid oes modd i ni dderbyn archebion ond bydd staff y siop yn ceisio helpu. 
 10. A oes modd dychwelyd eitem?
  Oes. Mae pob eitem yn ail law ac wedi ei ddefnyddio o’r blaen. Rydym yn eich annog i archwilio’r eitemau yn fanwl cyn eu prynu. Bydd pob un eitem yn cynnwys derbynneb a fydd yn cynnwys disgrifiad llawn o’i gyflwr ac unrhyw niwed. 
 11. A oes modd cerdded i’r siop?
  Na – mae’r heol yn rhy gul i gerdded yno’n ddiogel. Felly, mae ond modd cyrraedd y siop a’r ganolfan ailgylchu mewn cerbyd am y tro.   
 12. A oes modd mynd ag unrhyw eitemau sydd wedi eu clirio o’r tŷ neu eitemau o gist sêl ceir yn syth i’r siop?
  Na, gan mai dim ond lle cyfyngedig yn y siop – ac felly, mae ond modd i ni dderbyn pethau penodol sydd wedi eu derbyn o’r ganolfan ailgylchu gwastraff cartrefi.
 13. A yw’r siop ar agor i drigolion Sir Fynwy yn unig?
  Mae ein siop ar agor i bawb.
 14. A yw busnesau neu fasnachwyr yn medru prynu eitemau o’r siop?
  Ydyn – mae’r siop ar agor i bawb.
 15. A yw plant yn cael mynd i’r siop?
  Mae croeso i blant ond diogelwch yw ein blaenoriaeth a rhaid eu goruchwylio  drwy’r amser.
 16. A oes mynediad i’r anabl ar gyfer y siop?
  Oes, mae mynediad i’r anabl a lle i barcio. 
 17. A oes toiledau cyhoeddus yn y siop?
  Nid oes yna doiledau cyhoeddus ar y safle.

Coed y Dref

A street tree
Coed y Dref

Mae’r Cyngor wedi addo plannu 10,000 o goed dros y tair blynedd nesaf i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. 

Os ydych chi’n gwybod am ardal gymunedol a fyddai’n dda plannu un goeden (neu sawl un) cysylltwch â ni, gan ein bod ni’n chwilio am safleoedd yn ein holl drefi a phentrefi.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Sheila Woodhouse yn ddiweddar:
Yn ystod argyfwng Covid rydym i gyd wedi dod i sylweddoli pa mor bwysig yw natur a choed i’n hiechyd a’n lles.

Ychwanegodd y Cynghorydd Sir Jane Pratt:
Rydym yn wynebu argyfwng hinsawdd ac argyfwng ecolegol, gan fod llawer o’n planhigion brodorol a’n bywyd gwyllt yn dirywio.

Mae coed a llwyni yn darparu bwyd a lloches i bryfed peillio, mamaliaid ac adar. Felly os ydych chi’n ddigon ffodus i gael gardd, dewch i blannu ar gyfer natur! Plannu coed: MCCGroundsandCleansing@monmouthshire.gov.uk