Mae’r Siop Ailddefnyddio ar gau ar yr adeg hon oherwydd cyfyngiadau lefel 4 Covid-19.

Mae’r siop yn gwerthu eitemau cartref diogel ac ymarferol a gafodd eu rhoi neu eu hachub o sgipiau. Mae eitemau’n cynnwys celfi pren, potiau ac addurniadau gardd, bric a brac, eitemau a achubwyd, beiciau, chwaraeon ac offer cerddorol.

Mae Sir Fynwy wedi datgan Argyfwng Hinsawdd ac felly i helpu atal effeithiau newid ansawdd, defnyddir elw o’r siop i blannu coed mewn trefi a phentrefi ym mhob rhan o’r Sir.

Bwriadwn agor ail siop ailddefnyddio yn ein Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi yn Five Lanes yn ddiweddarach eleni.

Gweler ein cwestiynau cyffredin isod i gael rhagor o wybodaeth:

 1. Ble mae’r siop?
  Mae ein siop newydd yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref yn Llan-ffwyst, ger y Fenni. NP7 9AQ.
 2. Beth yw’r amseroedd agor?
  10am – 3pm ar ddydd Mercher.
 3. Pam nad yw’n agored yn amlach?
  Mae’n debygol y bydd y siop yn ymestyn ei horiau agor yn y dyfodol.
 4. Pa fath o eitemau sydd ar werth yn y siop?
  Dodrefn pren, addurniadau gardd, bric-a-brac, pethau a achubwyd, beiciau, offerynnau cerdd ac offer chwaraeon.
 5. Pa fath o brisiau sydd ar bethau?
  Ni ddylai’r rhan fwyaf o eitemau ar werth gostio mwy nag ychydig o bunnoedd.
 6. Pwy sy’n gyfrifol am y siop?
  Cyngor Sir Fynwy
 7. Ydych chi’n chwilio am wirfoddolwyr?
  Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio gyda ‘Volunteering for Wellbeing’ i ddatblygu ein sylfaen gwirfoddolwyr. Edrychwch ar eu tudalen Facebook ar gyfer cyfleoedd gwirfoddoli yn y dyfodol.
 8. I ble mae’r arian yn mynd?
  Mae Sir Fynwy wedi datgan Argyfwng yn yr Hinsawdd – bydd elw o’r siop yn mynd tuag at blannu coed yn ein trefi a’n pentrefi er mwyn helpu i gynyddu gorchudd y canopi coed trefol a lliniaru effeithiau’r newid yn yr hinsawdd ar lefel leol.
 9. Alla i ollwng pethau’n uniongyrchol i’r siop?
  Na, dylai’r holl eitemau gael eu hadneuo yn y ganolfan ailgylchu gwastraff cartref. Siaradwch ag aelod o’r staff os oes gennych eitem sy’n rhy dda i’w gwaredu.
 10. Alla’i ddewis rhywbeth allan o’r sgip a thalu yn y siop?
  Na, ni chaniateir hyn am resymau iechyd a diogelwch.
 11. A allaf archebu rhywbeth rhag ofn iddo ddod i mewn?
  Allwn ni ddim cymryd archebion am eitemau ond bydd staff y siop yn ceisio helpu.
 12. A allaf ddychwelyd eitem?
  Gallwch. Mae’r holl nwyddau yn ail law ac wedi cael eu defnyddio o’r blaen. Cynghorwn ni chi i archwilio eitemau’n drylwyr cyn eu prynu. Bydd eitemau yn cael derbynneb gwerthiant a fydd yn cynnwys disgrifiad llawn gan gynnwys traul, rhwyg ac unrhyw ddifrod.
 13. A allaf gerdded i’r siop?
  Na, nid yw’r ffordd ddynesu gul yn ddiogel ar gyfer mynediad i gerddwyr. Felly, am y nawr, mae mynediad i’r siop a’r ganolfan ailgylchu drwy ddefnyddio cerbyd yn unig.
 14. A allaf i gymryd deunydd clirio tŷ neu eitemau cist car i’r siop?
  Na, yn anffodus, prin yw’r lle yn y siop – felly dim ond eitemau dethol sydd wedi dod o’r ganolfan ailgylchu gwastraff cartref y gallwn eu cymryd.
 15. A yw’r siop dim ond ar agor i drigolion Sir Fynwy?
  Mae ein siop ailddefnyddio ar agor i bawb.
 16. All busnesau neu fasnachwyr brynu eitemau o’r siop?
  Gallant, mae’r siop ar agor i bawb.
 17. A ganiateir plant yn y siop?
  Mae croeso i blant ond diogelwch yw ein blaenoriaeth felly mae’n rhaid eu goruchwylio bob amser.
 18. A oes mynediad i’r siop ar gyfer pobl anabl?
  Oes, mae mynediad a pharcio i bobl anabl.
 19. A oes toiledau cyhoeddus yn y siop?
  Nid oes toiledau cyhoeddus ar y safle er bod toiledau gerllaw.
 20. A fydd gan ganolfannau ailgylchu eraill yn Sir Fynwy siop ailddefnyddio hefyd?
  Os yw’r siop yn profi’n llwyddiannus, gobeithiwn agor ail un yn ein Canolfan Ailgylchu Five Lanes ger Caerwent.