Skip to Main Content
Y Siop Ailddefnyddio

Mae Siop Ailddefnyddio Llan-ffwyst ar agor ar ddydd Mawrth rhwng 10am a 3pm.
Mae’r Siop wedi ei lleoli yng nghanolfan ailgylchu gwastraff cartrefi Llan-ffwyst, NP7 9AQ.

Mae Siop Ailddefnyddio Five Lanes ar agor ar ddydd Mercher rhwng 10am a 3pm.
Mae’r Siop wedi ei lleoli yng nghanolfan ailgylchu gwastraff cartrefi Five Lanes ger Caerwent, NP26 5PD.


Mae dwy Siop Ailddefnyddio gennym yn Sir Fynwy sydd yn gwerthu eitemau sydd wedi eu hachub o’n Canolfannau Ailgylchu.   

Rydym yn gwerthu bob dim o drugareddau i greiriau a phethau i’w casglu. Mae unrhyw elw a wneir yn mynd tuag at blannu coed yn Sir Fynwy. Os oes gennych unrhyw gwestiwn, cysylltwch gyda: RecyclingandWaste@monmouthshire.gov.uk

Am y newyddion diweddaraf am ein Siopau Ailddefnyddio, dilynwch ein cyfryngau cymdeithasol:
Facebook: Recycling in Monmouthshire
Twitter: MonCCRecycling

Noder os gwelwch yn dda:
Mae ond modd defnyddio arian parod yn Siop Ailddefnyddio  Five Lanes ar hyn o bryd.


Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

 1. Pam nad yw’r siop ar agor yn fwy aml?
  Rydym yn gobeithio medru ychwanegu at y nifer o ddiwrnodau  pan mae’r siop ar agor.
 2. Pa fath o eitemau sydd ar werth yn y siop?
  Celfi pren, trugareddau ar gyfer yr ardd a rhai cyffredinol, eitemau sydd wedi eu hachub, beiciau, offerynnau cerddorol ac offer chwaraeon.   
 3. Beth yw pris eitem fel arfer?
  Cost y rhan fwyaf o eitemau yw rhai punnoedd yn unig. 
 4. Pwy sydd yn gyfrifol am y siop?
  Cyngor Sir Fynwy.
 5. A ydych yn chwilio am Wirfoddolwyr?
  Rydym yn gweithio ar hyn o bryd gyda Gwirfoddoli ar gyfer Llesiant er mwyn cynyddu’r nifer o wirfoddolwyr sydd gennym. Ewch i’r  dudalen Facebook er mwyn edrych ar y cyfleoedd gwirfoddoli yn y dyfodol.  
 6. Sut mae’r arian yn cael ei wario?
  Mae Sir Fynwy wedi datgan Argyfwng Hinsawdd – bydd unrhyw elw yn mynd at blannu coed yn ein trefi a phentrefi er mwyn helpu gwella  brigdwf coed a lliniaru effaith newid hinsawdd ar lefel leol.  
 7. A oes modd gollwng pethau yn y siop?
  Rydym yn croesawu rhoddion yn uniongyrchol i’r siop. Gofynnwn i roddion gael eu gwneud ar ôl hanner dydd pan fydd y siop ar agor i’r cyhoedd, fel arall dylai pob eitem gael ei rhoi yn y ganolfan ailgylchu gwastraff y cartref. Siaradwch ag aelod o staff os oes gennych eitem sy’n rhy dda i gael gwared arno.
 8. A oes modd i mi gasglu rhywbeth o’r sgip a thalu amdano yn y siop?
  Na, nid oes hawl gwneud hyn am resymau iechyd a diogelwch. 
 9. A oes modd gosod archeb am rywbeth rhag ofn ei fod yn dod i’r ganolfan?
  Nid oes modd i ni dderbyn archebion ond bydd staff y siop yn ceisio helpu. 
 10. A oes modd dychwelyd eitem?
  Oes. Mae pob eitem yn ail law ac wedi ei ddefnyddio o’r blaen. Rydym yn eich annog i archwilio’r eitemau yn fanwl cyn eu prynu. Bydd pob un eitem yn cynnwys derbynneb a fydd yn cynnwys disgrifiad llawn o’i gyflwr ac unrhyw niwed. 
 11. A oes modd cerdded i’r siop?
  Na – mae’r heol yn rhy gul i gerdded yno’n ddiogel. Felly, mae ond modd cyrraedd y siop a’r ganolfan ailgylchu mewn cerbyd am y tro.   
 12. A oes modd mynd ag unrhyw eitemau sydd wedi eu clirio o’r tŷ neu eitemau o gist sêl ceir yn syth i’r siop?
  Na, gan mai dim ond lle cyfyngedig yn y siop – ac felly, mae ond modd i ni dderbyn pethau penodol sydd wedi eu derbyn o’r ganolfan ailgylchu gwastraff cartrefi.
 13. A yw’r siop ar agor i drigolion Sir Fynwy yn unig?
  Mae ein siop ar agor i bawb.
 14. A yw busnesau neu fasnachwyr yn medru prynu eitemau o’r siop?
  Ydyn – mae’r siop ar agor i bawb.
 15. A yw plant yn cael mynd i’r siop?
  Mae croeso i blant ond diogelwch yw ein blaenoriaeth a rhaid eu goruchwylio  drwy’r amser.
 16. A oes mynediad i’r anabl ar gyfer y siop?
  Oes, mae mynediad i’r anabl a lle i barcio. 
 17. A oes toiledau cyhoeddus yn y siop?
  Nid oes yna doiledau cyhoeddus ar y safle.

Coed y Dref

A street tree
Coed y Dref

Mae’r Cyngor wedi addo plannu 10,000 o goed dros y tair blynedd nesaf i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. 

Os ydych chi’n gwybod am ardal gymunedol a fyddai’n dda plannu un goeden (neu sawl un) cysylltwch â ni, gan ein bod ni’n chwilio am safleoedd yn ein holl drefi a phentrefi.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Sheila Woodhouse yn ddiweddar:
Yn ystod argyfwng Covid rydym i gyd wedi dod i sylweddoli pa mor bwysig yw natur a choed i’n hiechyd a’n lles.

Ychwanegodd y Cynghorydd Sir Jane Pratt:
Rydym yn wynebu argyfwng hinsawdd ac argyfwng ecolegol, gan fod llawer o’n planhigion brodorol a’n bywyd gwyllt yn dirywio.

Mae coed a llwyni yn darparu bwyd a lloches i bryfed peillio, mamaliaid ac adar. Felly os ydych chi’n ddigon ffodus i gael gardd, dewch i blannu ar gyfer natur! Plannu coed: MCCGroundsandCleansing@monmouthshire.gov.uk