A yw’r holl ganolfannau ailgylchu ar agor?
Ydynt. Mae Canolfannau Ailgylchu Llan-ffwyst, Five Lanes a Llanfihangel Troddi ar agor ar hyn o bryd.

Pam fod y canolfannau ailgylchu ar gau? A yw’n ddiogel?
Byddwn yn dilyn canllawiau’r llywodraeth a’r diwydiant i agor yn ystod y cyfnod hwn a rydym wedi gweithredu rheolau llym (gweler uchod) y mae’n rhaid cydymffurfio â nhw. Os daw’n anodd ar unrhyw amser i’r canolfannau weithredu’n ddiogel, neu heb gydweithrediad preswylwyr, gellir eu cau eto.

Pam nad ydych chi’n agor y safleoedd hynny saith diwrnod yr wythnos?
Dim ond yn ystod yr amser y gwnaethoch archebu ymlaen llaw y gallwch ymweld. Mae Llanfihangel Troddi ar gau ar ddyddiau Llun a Mawrth, Llan-ffwyst ar gau ar ddyddiau Mawrth a Mercher. Mae Five Lanes ar gau ar ddyddiau Mercher ac Iau.

Mae angen i ni symud deunyddiau allan o’r safleoedd, felly mae’r dyddiau ar gau yn rhoi amser i ni wneud hynny heb gau yn ystod y dyddiau agor.

Beth sydd angen i mi wneud cyn y gallaf ddod i’r ganolfan ailgylchu?
Mae’n rhaid i chi archebu amser ar-lein cyn ymweld â’r Ganolfan Ailgylchu. Mae’n rhaid i chi ymweld o fewn eich slot 30-munud a dod â chadarnhad archebu gyda chi (derbyneb e-bost – digidol neu wedi argraffu).

Os na fedrwch archebu ar-lein, gallwch ein ffonio ar 01633 644644 a nodi cyfeirnod yr archeb a roddir i chi a dod ag ef i’r safle.

Pam ydych chi’n cadw’r system archebu?
Cyflwynwyd y system archebu i ail-agor safleoedd yn ddiogel yn unol â chanllawiau Covid Llywodraeth Cymru. Roedd y system yn llwyddiannus iawn wrth gadw pellter cymdeithasol a rheoli safle ond hefyd wrth gynyddu ailgylchu, gostwng ciwio, gwella ymddygiad yn y safle a darparu model gwasanaeth mwy cynaliadwy. Felly penderfynodd y Cyngor fabwysiadu’r system archebu a’i gwneud yn barhaol y llynedd, Ymgynghorwyd yn helaeth ar y newidiadau gyda dros 1000 ymateb gan y cyhoedd a phroses graffu lawn gan Aelodau. Sylweddolwn fod unrhyw newidiadau yn anodd i ddechrau, ond rydym yn hyderus mai dyma’r ffordd gywir ymlaen.

Rydym wedi cyfyngu nifer y lleoedd sydd ar gael wrth i’r cyfyngiadau lacio. Gellir hefyd archebu lle ar gyfer faniau a cheir/trelars ac mae lleoedd ar gael, nid oes unrhyw derfyn ar nifer yr ymweliadau bob mis er ein bod yn gostwng nifer yr ymweliadau dyddiol i sicrhau y gallwn ddarparu ar gyfer pawb. Mae digonedd o ymweliadau ar gyfer preswylwyr, a gallwch yn aml archebu amser ar gyfer y diwrnod neu ddau nesaf. Dylai preswylwyr ddefnyddio’r casgliadau drws i ddrws i drin eu gwastraff domesstig rheolaidd. Dylai ymweliadau i’r Ganolfan Ailgylchu fod yn anaml ac wedi’i cynllunio gan y bydd hyn yn gostwng teithiau car ac yn cynyddu ailgylchu.

Sut y gallaf ganslo fy archeb?
Os na fedrwch gadw eich archeb ac yr hoffech ganslo, gwnewch y dilynol os gwelwch yn dda: Mewngofnodwch i’ch cyfrif Fy Sir Fynwy a chlicio ar “apwyntiadau ac archebion”. Caiff eich archeb Canolfan Ailgylchu ei rhestru dan “apwyntiadau”. I ganslo, cliciwch y groes dan “canslo”. Dewiswch eich rheswm am ganslo ac anfon. Caiff eich archeb ei chanslo. Mae croeso i chi drefnu apwyntiad newydd os ydych angen.

Pam fod yr amserau agor wedi newid?
Cafodd amserau agored y safleoedd eu hadolygu a’u newid ym mis Hydref 2021 er mwyn i’r safleoedd redeg yn fwy effeithiol. Mae’r safleoedd yn awr ar agor rhwng 8am a 4pm. Nid oedd llawer yn defnyddio’r amserau min nos cynnar, yn arbennig yn ystod y Gaeaf.
Mae pob safle yn awr ar gau ddau ddiwrnod yr wythnos. Mae’r ddau ddiwrnod y maent ar gau yn dilyn ei gilydd ac yn ystod yr wythnos pan fo lleiaf o alw. Gyda system archebu ar waith, mae digon o gyfleoedd i breswylwyr gael mynediad i’r canolfannau ailgylchu. Mae o leiaf un safle ar agor bob dydd o’r wythnos gan roi gwasanaeth llawn ar draws y Sir.

A wyf angen trwydded preswylydd?
Nid yw’n rhaid i chi ddod â’ch trwydded preswylydd gyda chi erbyn hyn. Dim ond i breswylwyr Sir Fynwy y mae’r Canolfannau Ailgylchu ar agor a bydd angen i chi drefnu amser ar-lein drwy system archebu Fy Sir Fynwy.

A fydd yn rhaid i mi giwio i ddod i’r safle?
Gall fod oedi bach i ddod i mewn i’r safle gan fod ein gorfod cyfyngu nifer y defnyddwyr sy’n cael gwared ag ailgylchu a gwastraff ar unrhyw un amser. Mae hyn i sicrhau ein bod yn dilyn canllawiau’r llywodraeth ar bellter cymdeithasol, ac i sicrhau fod defnyddwyr a gweithwyr cyflogedig yn cadw pellter diogel. Gofynnwn i breswylwyr archebu ar-lein. Bydd hyn yn helpu i reoli’r traffig i’r Ganolfan Ailgylchu.

Pa mor hir fydd gennyf ar y safle i wagu fy nghar?
Mae’n rhaid i chi gyrraedd o fewn y slot 30 munud y gwnaethoch archebu. Gofynnir i chi beidio bod ar y safle am fwy na 5 munud er mwyn cadw’r traffig yn llifo. Mae hyn er mwyn sicrhau y caiff pob car sydd wedi archebu amser ddod i’r safle yn y slot a archebwyd ymlaen llaw. Gofynnir i chi ddidoli eich gwastraff cyn dod i gadw eich ymweliad yn fyr.

Sut mae ailgylchu eitemau gwastraff swmpus tebyg i gelfi a nwyddau gwyn?
Gellir casglu eitemau gwastraff swmpus, gyda 3 eitem am £20. Mae mwy o fanylion ar ein tudalen casgliadau gwastraff swmpus.

Caiff eitemau gwastraff swmpus eu derbyn y Ganolfan Ailgylchu ond gyda’r canllawiau pellter cymdeithasol, ni all staff gynorthwyo i ddadlwytho deunydd felly gofynnir i chi beidio dod ag eitemau swmpus na fedrwch eich trin ar ben eich hun.

Ni fedrwch ddod ag eitemau swmpus i’r ganolfan ailgylchu os na allwch eu cario ar ben eich hun.

A allaf ddod â gwastraff masnachol i’r Ganolfan Ailgylchu?
Mae gan fusnesau ddyletswydd statudol i wneud trefniadau ar gyfer gwaredu â’u gwastraff eu hunain. Ni chaniateir iddynt ddefnyddio’r Ganolfan Ailgylchu. Gellir gwaredu â gwastraff busnes/masnach yn safleoedd Llan-ffwyst a Five Lanes dros y bont bwyso ar brisiau masnachol cystadleuol (manylion ar y safle). I sicrhau cydymffurfiaeth gyda thrwyddedau’r safle, dylid dangos “Trwydded Cludwr Gwastraff” ddilys cyn defnyddio’r safleoedd. Bydd staff safleoedd yn hapus i helpu busnesau i gael y drwydded hon.

Gallwch gysylltu â’r safle ynghyclh gwastraff busnes: Five Lanes – 01633 400013 neu Llan-ffwyst 01873 854604.

Beth os oes gennyc eitem yn nghist fy nghar sy’n rhy dda ei thaflu?
Gellir rhoi eitemau ansawdd da sy’n ddiogel ac y gellir eu defnyddio tu allan i’r cynhwysydd ailddefnyddio ar y safle – ond siaradwch gydag aelod o staff yn gyntaf os gwelwch yn dda. Aiff yr eitemau hyn i’n Siopau Ailddefnyddio yn Llan-ffwyst a Five Lanes – Mwy o fanylion.