Homemakers Community Recycling

Homemakers logoMae Ailgylchu Cymunedol Homemakers yn casglu eitemau mawr fel dodrefn, gwelyau a nwyddau gwyn ar ran Cyngor Sir Fynwy.

Nod Homemakers yw ailddefnyddio ac ailgylchu cymaint o’r eitemau hyn ag y bo modd.

I gasglu’r eitemau hyn, fe godir tâl o £15 am hyd at 3 eitem, gyda’r gost yn cynyddu am bob eitem ychwanegol. Ceir y prisiau hyn ar wefan Homemakers.

I drefnu casgliad, cysylltwch â Homemakers ar 01873 857618.

Datganiad gan Homemakers

Bydd Homemakers yn ailgychwyn ei wasanaeth casglu swmpus i breswylwyr Sir Fynwy fel rhan o’i CLG gyda Chyngor Sir Fynwy ar ddydd Llun Mai 18fed 2020. Byddwn yn mabwysiadu newidiadau i’n gwasanaeth yn unol â’r ymateb i COVID-19. Bydd angen i bob eitem sydd i’w chasglu gael ei thalu amdano dros y ffôn pan drefnir y casgliad. Mae ein safle ar gau i’r cyhoedd, felly peidiwch â cheisio dod i’n safleoedd i dalu am eich casgliad. Rhaid i bob eitem y cytunir arni gael ei rhoi y tu allan, o flaen eich eiddo mor agos â phosibl at y palmant/heol fawr. Ni fyddwn yn mynd i mewn i unrhyw eiddo, gardd neu iard er mwyn casglu eitemau.

Peidiwch â gofyn i’n criw gymryd unrhyw eitemau ychwanegol heblaw’r rhai y talwyd amdanynt. A fyddech cystal hefyd â pharchu ymbellhau cymdeithasol a gadael i’n criw gwblhau’r gwaith yn ddiogel ac aros 2 fetr oddi wrthynt bob amser, a pheidio â cheisio helpu beth bynnag yw’r sefyllfa.

Yn ystod y cyfnod hwn, o ganlyniad i bron i ddeufis o ôl-groniad, byddwn ond yn cymryd 3 eitem am gost o £15.

Os cafodd eich casgliad ei ganslo oherwydd y cyfnod cloi a’ch bod yn gofyn i ni ailgysylltu â chi, byddwn yn gwneud hynny.

Gellir trefnu casgliadau drwy ffonio 01873 857618. Os yw’r llinellau ffôn yn brysur, gallwch naill ai gadael neges neu ffoniwch yn nes ymlaen. Caiff y llinellau ffôn eu staffio 9am-5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Mae pob maes arall o weithrediadau Homemakers o hyd ar gau. Mae hyn yn cynnwys ein hystafell arddangos, y warws a’r gwasanaeth clirio tai am y tro, tan fod hysbysiad pellach.

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad, eich cefnogaeth a’ch dealltwriaeth.


Monmouthshire Upcycle

01291 408300

https://forestupcyclingproject.com/

Mae Langylchu Sir Fynwy yn casglu celfi a nwyddau trydanol nad yw eu perchnogion eu hangen mwyach yn ardal Cas-gwent. Gweithiwn gyda phobl fregus yn Sir Fynwy a Choedwig y Ddena.

 

British Heart Foundation

Gallwch fynd â chyfraniadau i siopau Sefydliad Prydeinig y Galon neu drefnu casgliad am ddim o’ch cartref.

https://www.bhf.org.uk/shop/donating-goods.aspx

0808 250 0030

British heart foundation logo

 

Sue Ryder Care

Sue ryder logo

18 Stryd Nevill,
Y Fenni,
Sir Fynwy,
NP7 5AA

01873 737 900

Manwerthwr elusennol yn gwerthu nwyddau a gyfrannwyd: lleoliadau’n cynnwys siopau celfi arbenigol.

 

Ailddefnyddio

Rhowch fywyd newydd i’ch hen eitemau trwy eu gwerthu neu eu rhoi i rywun. Mae nifer o wefannau cyfnewid lle gallwch roi neu werthu eich eitemau dieisiau. Mae’r rhain yn cynnwys rhwydwaith Freecycle, Freegle, Gumtree, ac eBay. Neu rhowch eitemau i’ch siop elusen leol i gael eu defnyddio a hefyd gefnogi achos da.

Mae gennym siop ailddefnyddio yng nghanolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi Llan-ffwyst, sy’n gwerthu pob math o eitemau cartref. Ein horiau agor yw 10.00am i 3.00pm ar ddyddiau Iau a dyddiau Gwener. Gellir cyfrannu eitemau drwy gydol yr wythnos. https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/ailgylchu-a-gwastraff/y-siop/