Yr hyn y gall pob Canolfan Ailgylchu ei dderbyn

Math o wastraffLlan-ffwystLlanfihangel TroddiFive LanesNodiadau
Asbestos yxyGellir mynd ac ychydig o asbestos domestig i Llan-ffwyst neu Five Lanes. Siaradwch gyda staff y  safle yn gyntaf os gwelwch yn dda. Mae mwy o gyngor ar Asbestos ar gael islaw. 
Bagiau duyyyDidolwch eich gwastraff ar gyfer ailgylchu.
Batris (cartrefi)yxy 
Batris (ceir)yyy 
Camerâu a chamerâu fideo yyy 
Canfodydd mwg yyy 
Caniau a thuniauyyy 
Cardfwrddyyy 
CDs a DVDs yyy 
Cemegau (Cartref))yxyHolwch staff y safle am gymorth
Chwaraewyr CD ac offer hi-fi arallyyy 
Chwaraewyr DVD a fideoyyy 
Cyfrifiaduron, argraffwyr ac offer TG arallyyy 
Cypyrddau dillad a chabinetauyyy 
Drysau (mewnol, allanol a garej)yyyGweler polisi gwastraff DIY islaw
Erosolau (gwag yn unig)yyy 
Ffoil alwminiwmyyy 
Ffonau symudol yyy 
Ffyrnauyxy 
Ffyrnau microdon yyy 
Goleuadau fflwrolau/bylbiau ynni iselyxy 
Gwastraff gardd yyy 
Gwelyauyyy 
Llyfrauyyy 
Llyfrau ffôn a chatalogauyyy 
Matresiyyy 
Metel sgrap yyy 
Oel injan yyyDim mwy na 7 litr ym mhob ymweliad oherwydd lle i gadw.
Oergelloeddyyy 
Offer trydanol bach (arall)yyy 
Offer trydanol mawr (arall)yxy 
Olew (coginio)yyy 
Paenau gwydryyyGweler polisi gwastraff DIY islaw
Paent (tu mewn a tu allan), farnais, gwirod gwyn yxyGweler polisi gwastraff DIY islaw
Papur, cylchgronau a phost sbwriel yyy 
Peiriannau golchi llestri yxy 
Pren (yn cynnwys sglodfwrdd)yyy 
Poteli a jariau gwydryyy 
Rhewgelloeddyyy 
Silindrau heliwm (gwag yn unig)yyyDylid rhoi silindrau heliwm gwag yn y sgil metel sgrap
Silindrau nwy (gwag yn unig)yxyHolwch staff y safle am gymorth
Sychwyr gwallt, cyrlwyr, sythwyr (etc)yyy 
Tegellauyyy 
Twls trydan (driliau etc) yyy 
Peiriannau golchiyxy 
PlastrfwrddyyyGweler polisi gwastraff DIY islaw
Poteli a phecynnau plastig      yyy 
Rwbel (yn cynnwys briciau a serameg)yyyGweler polisi gwastraff DIY islaw
Siediau (gardd yn unig)yyyGweler polisi gwastraff DIY islaw
Soffasyyy 
Setiau teleduyyy 
Sychwyr taflu      yxy 
Tecstil iau (dillad, esgidiau)yyy 
Teiarsxxx 
Tostwyryyy 

Polisi gwastraff DIY

Cyfyngwyd gwastraff DIY i bum bag neu lond cist car bach ym  mhob ymweliad gyda dim mwy na dau ymweliad y mis.

Mae gwastraff DIY yn cyfeirio’n unig at ddeunyddiau’n deillio o waith graddfa fach yn eiddo’r deiliad tai ei hun. Ar gyfer gwaith graddfa fawr, disgwylir i ddeiiaid tai ddefnyddio contractwr gwastraff preifat a llogi sgip.

Derbynnir gwastraff DIY yng Nghanolfannau Ailgylchu Llan-ffwyst a Five Lanes.

Mae Llanfihangel Troddi yn safle llai a dim ond meintiau bach iawn o wastraff DIY y gall ei dderbyn.

Mae’n rhaid i chi gysylltu gyda staff y safle pan gyrhaeddwch y safle.

Polisi Asbestos

Mae asbestos yn wastraff peryglus a byddem yn argymell eich bod yn cysylltu â chontractwr arbenigol i ddelio’n ddiogel gydag unrhyw wastraff asbestos.

Byddir yn derbyn meintiau bach o asbestos gan ddeiliaid tai yng Nghanolfannau Five Lanes neu Llan-ffwyst. Mae’n rhaid dwbl-lapio llenni cyfan mewn polythen trwm a’i selio gyda thâp trwm. Ni fyddwn yn derbyn mwy na 4 llen maint safonol y flwyddyn, heb fod yn fwy na 120cm wrth 60m. Disgwylir i ddeiliad tŷ logi contractwr arbenigol os ydynt yn dymuno cael gwared â mwy na hyn.

Dylai deiliaid tai wybod na chaniateir i staff Canolfannau Ailgylchu i drin asbestos felly mae’n rhaid iddynt fedru ei roi yn y cynhwysydd  ar y safle heb gael cymorth. Gofynnir i chi siarad gydag aelod o staff ar y safle a byddant yn dweud wrthych ble i roi y gwastraff.

Arall

Ni ellir mynd â’r eitemau dilynol i ganolfan ailgylchu Llanfihangel Troddi: Asbestos, offer tŷ mawr (ffyrnau, peiriannau golchi llestri, sychwyr taflu neu beiriannau golchi), silindrau nwy, cemegau cartref neu baent. Gellir derbyn yr eitemau hyn yng nghanolfannau ailgylchu Five Lanes neu Llan-ffwyst.

DIM gwastraff busnes

Mae gan fusnesau ddyletswydd statudol i wneud trefniadau ar gyfer gwaredu â’u gwastraff eu hunain. Ni chaniateir iddynt ddefnyddio’r Ganolfan Ailgylchu. Gellir gwaredu â gwastraff busnes/masnach yn safleoedd Llan-ffwyst a Five Lanes dros y bont bwyso ar brisiau masnachol cystadleuol (manylion ar y safle). I sicrhau cydymffurfiaeth gyda thrwyddedau’r safle, dylid dangos “Trwydded Cludwr Gwastraff” ddilys cyn defnyddio’r safleoedd. Bydd staff safleoedd yn hapus i helpu busnesau i gael y drwydded hon.

Gallwch gysylltu â’r safle ynghyclh gwastraff busnes: Five Lanes – 01633 400013 neu Llan-ffwyst 01873 854604.