Ardrethi annomestig yw’r ffordd y mae busnesau a deiliaid eiddo annomestig eraill yn cyfrannu’n anuniongyrchol tuag at gostau gwasanaethau awdurdodau lleol

Mae ardrethi busnes (ardrethi annomestig cenedlaethol) yn daladwy am y rhan fwyaf o eiddo annomestig; fe’u ceir eu casglu gan y Cyngor, eu talu i gronfa ganolog, a’u hailddosbarthu i awdurdodau lleol i dalu am wasanaethau.

Mae’r ardrethi sydd i’w talu yn cael eu cadarnhau drwy ychwanegu  ‘puntdal’ neu ‘luosogydd’  i’r gwerth ardrethol. Mae’r lluosogydd yn cael ei osod yn flynyddol gan Lywodraeth Cymru, ac eithrio mewn blwyddyn ailbrisio, nid oes modd ei gynyddu yn uwch na’r cynnydd yn y Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI).  Ar gyfer 2022/23 a’r ddwy flwyddyn ariannol flaenorol (2019/20 a 2020/21), 0.535 oedd y lluosogydd a ddefnyddiwyd.

Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio (ASB) yn gyfrifol am asesu pob eiddo busnes am werth trethiannol. Mae’r gwaith o brisio’r eiddo yn seiliedig ar y wybodaeth sydd gan yr ASB am eich eiddo ac mae’r  Gwerth Ardrethol yn cael ei ddefnyddio gan y Cyngor er mwyn cadarnhau’r ardrethi busnes ar gyfer eich eiddo. Mae mwy o wybodaeth yma – gov.uk/introduction-to-business-rates 

Mae yna sefyllfaoedd gwahanol sydd yn golygu bod modd gostwng eich bil  ardrethi busnes.  Mae Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach  yn cynnig rhyddhad o 100% i eiddo sydd  â gwerth ardrethol hyd at £6,000.  Ar gyfer eiddo sydd gwerth rhwng £6,001 a £12,000, mae’r rhyddhad yn  raddedig. Nid oes hawl elwa o unrhyw ryddhad os yw’r eiddo yn wag. 

Mae ein nodyn esboniadol o Ardrethi Busnes yn esbonio rhai o’r termau a ddefnyddir ar yr hysbysiadau am drethi annomestig.

 

Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch yng Nghymru – 2022-23

 

Mae’r rhyddhad hwn wedi’i anelu at fusnesau a threthdalwyr eraill yng Nghymru yn y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch, er enghraifft siopau, tafarnau a bwytai, campfeydd, lleoliadau perfformio a gwestai.

Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid grant i bob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru i ddarparu’r Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch i fusnesau sy’n gymwys ar gyfer 2022-23.

Nod y cynllun yw darparu cymorth i eiddo cymwys sydd wedi’i feddiannu drwy gynnig 50% o ostyngiad ar filiau ardrethi annomestig ar gyfer eiddo o’r fath. Bydd y cynllun ar gael i bob busnes cymwys; fodd bynnag bydd uchafswm i swm y rhyddhad y caiff busnesau ei hawlio ar draws Cymru. Cyfanswm y rhyddhad sydd ar gael yw £110,000 ar draws yr holl eiddo sy’n cael eu defnyddio gan yr un busnes. 

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma https://businesswales.gov.wales

Mae angen i bob busnes ddatgan nad yw swm y rhyddhad y maent yn gwneud cais amdano ar draws Cymru yn fwy na’r uchafswm wrth wneud cais i awdurdodau lleol unigol.

 

Gwnewch gais yma am y Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch yng Nghymru yma.