Ardrethi annomestig yw’r ffordd y mae busnesau a deiliaid eiddo annomestig eraill yn cyfrannu’n anuniongyrchol tuag at gostau gwasanaethau awdurdodau lleol.

Mae trethi busnes (trethi annomestig cenedlaethol) yn daladwy am y rhan fwyaf o eiddo annomestig; fe’u ceir eu casglu gan y cyngor, eu talu i gronfa ganolog, a’u hailddosbarthu i awdurdodau lleol i dalu am wasanaethau. Mae rhai mathau o eiddo wedi’u heithrio rhag ardrethi, e.e. adeiladau ffermydd, parciau cyhoeddus, eglwysi.

Ailbrisiad 2017

Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio, Aelod Weithredol o Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, yn gyfrifol am asesu pob gwerth trethiannol ledled Cymru a Lloegr. Mae’r Asiantaeth yn ailasesu ac yn diweddaru gwerthoedd trethiannol pob eiddo busnes yn rheolaidd, bob pum mlynedd fel arfer. Mae ailbrisio gwerthoedd trethiannol yn adlewyrchu’r newidiadau yn y farchnad eiddo ledled Cymru a Lloegr ers 2008.

I weld eich gwerth trethiannol draft CLICIWCH: www.gov.uk/revaluation

Mae’r llythyr a atodir yn dangos yr holl broses a’r hyn y dylech ei wneud nesaf os credwch fod eich gwerth yn anghywir.

Mae’r Cyngor yn derbyn llawer o geisiadau am wybodaeth ar ardrethi busnes.

Er mwyn gostwng nifer yr ymholiadau, penderfynwyd cyhoeddi’r data y gofynnir amdani amlaf ar ein gwefan.

Cliciwch ar y ddolen yma i’n hadran Data Agored os gwelwch yn dda.

Rhyddhad ardrethi gwledig

Daeth y cynllun ar gyfer rhyddhad ardrethi gwledig i ben ar 31 Mawrth 2007 a chafodd ei ddisodli gan ycynllun rhyddhad ardrethi i fusnesau bach.

Ardrethi busnes ar gyfer eiddo gwag

O 1 Ebrill 2008 y mae deddfwriaeth newydd yn newid yr ardrethi i gael eu codi ar eiddo busnes gwag. Yn ychwanegol at y wybodaeth am ryddhad busnesau bach yma, gallwn gadarnhau erbyn hyn y bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn parhau i gynnig y rhyddhad hwn hyd at 31 Mawrth 2016.

Yn weithredol o 1 Hydref 2010, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cyflwyno cynllun gwell ar gyfer busnesau bach.

Anfonwch e-bost at counciltax@monmouthshire.gov.uk am fwy o wybodaeth.

Esbonio Ardrethi Busnes

2021/22 Taflenni Gwybodaeth

Cysylltwch â counciltax@monmouthshire.gov.uk am ragor o wybodaeth.