Swyddi Wag y Cyngor

Dylid nodi nad ydym yn derbyn CVs ac mai dim ond ar gyfer swyddi gwag a hysbysebwyd y gallwn dderbyn ceisiadau.

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Cefnogi a Diogelu Teuluoedd,

DYDDIAD CAU: 12pm ar 30/4/2021

Asesydd Gofal Cymdeithasol

DYDDIAD CAU: 12pm ar 23/4/2021

Swyddog Gorfodi Sifil

DYDDIAD CAU: 12pm ar 07/5/2021

Swyddog Cymorth Prosiect – Teithio Llesol

DYDDIAD CAU: 12pm ar 30/4/2021

Ymarferydd Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy

DYDDIAD CAU: 12pm ar 30/4/2021

Gweithiwr Glanhau a Hylendid

DYDDIAD CAU: 12pm ar 30/4/2021

Swyddog Datblygu Staff (Gwasanaethau Plant)

DYDDIAD CAU: 12pm ar 23/4/2021

Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd a Phobl Ifanc Tîm Cymorth Hirdymor

DYDDIAD CAU: 12pm ar 23/4/2021

Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd Tîm Cymorth a Diogelu Teuluoedd

DYDDIAD CAU: 12pm ar 23/4/2021

Gweithiwr Cymdeithasol, Tîm Lleoli a Chymorth, Gwasanaethau Plant

Dyddiad Cau: 12pm ar 23/04/21

UWCH BEIRIANNYDD TRAFFIG

 DYDDIAD CAU: 12pm ar 30/04/2021

Cynorthwyydd Cyfathrebu – Cynllun Graddedigion Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (ccrgraduatescheme.wales/cy)

Dyddiad cau: Dydd Mercher 14eg Ebrill

Gweithiwr Gofal a Chymorth [Ailalluogi]

DYDDIAD CAU: 12pm ar 30/04/2021

Gweithwr Gofal A Chymorth Swyddi Gwag

Swyddi Gwag Addysg

Gellir gweld yr holl swyddi gwag Addysg drwy ETeach

Teitl Rôl Gwirfoddolwr

Teitl Rôl Gwirfoddolwr: Gwirfoddolwr Cyfiawnder Troseddol

Gyrfa Cymru

Mae’r adnodd Gyrfaoedd yn rhoi un pwynt gwybodaeth am wahanol rolau swydd,
yn cynnwys cyfuniad o bytiau fideo, astudiaethau achos a phroffiliau swydd i
roi cipolwg ar y llu o wahanol swyddi sy’n bodoli o fewn llywodraeth leol.

stonewall
two ticks

Hyderus o ran Anabledd

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi ymrwymo i’r addewid Hyderus o ran Anabledd – un o’r 18,000 o gyflogwyr ledled y DU i gefnogi’r cynllun pwysig hwn.  Rydym am helpu i chwarae rhan flaenllaw yn y gwaith o newid agweddau er gwell drwy wneud cyfleoedd o fewn y cyngor yn fwy hygyrch i bawb.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ymweliad Hyderus ag Anabledd https://disabilityconfident.campaign.gov.uk/

Beth mae hyn yn ei olygu’n ymarferol?

Yr hyn y mae hyn yn ei olygu yw ein bod yn croesawu ceisiadau ac ymholiadau gan bob aelod o’r gymuned.  Os ydych yn anabl, â nam ar eich golwg neu ar eich clyw, yn cael anhawster dysgu, neu’n niwroamrywiol er enghraifft, a hoffech archwilio cyfleoedd cyflogaeth gyda Chyngor Sir Fynwy, cysylltwch â ni. Rydym yn gwerthfawrogi setiau sgiliau unigryw, ac ar draws y sefydliad mae gennym ystod eang o yrfaoedd.

Os ydych wedi gweld swydd wag yn cael ei hysbysebu ond bod gennych bryderon, y gallai agweddau ar y rôl gyflwyno heriau i chi, cysylltwch â’r Rheolwr Recriwtio ar gyfer y swydd wag honno a gallwn ddechrau trafodaeth ar sut y gallem gydweithio. Os ydych yn bodloni meini prawf hanfodol y swydd wag, ac yn anabl, cewch sicrwydd o gyfweliad.