Skip to Main Content
Welsh vetrans award

Cyfleoedd Swyddi

Dylid nodi nad ydym yn derbyn CVs ac mai dim ond ar gyfer swyddi gwag a hysbysebwyd y gallwn dderbyn ceisiadau.

Cynorthwyydd Dysgu – Lefel 3 Ysgol Gynradd Drenewydd Gelli-farch L22991035

DYDDIAD CAU: 12pm 11/09/2024

Higher Level Teaching Assistant – Supporting and Delivering Learning – (Level 4) L21341023

DYDDIAD CAU: 12pm 22/08/2024

Cyfreithiwr dan Hyfforddiant CDLL 62

DYDDIAD CAU: 12pm 21/08/2024

Gweithredydd Glanhau a Hylendid Symudol RFC037503

DYDDIAD CAU: 12pm 02/08/2024

Prentis Gweinyddu Hyfforddiant Sefydliadol APPTRAIN02

DYDDIAD CAU: 12pm 02/08/2024

Cogydd Cynorthwyol Ysgol Gynradd Llantilio Pertholey RFCASCOOK

DYDDIAD CAU: 12pm 02/08/2024

Cogydd Cynorthwyol Ysgol Gynradd Rogiet RFCASCOOK

DYDDIAD CAU: 12pm 02/08/2024

Cynorthwyydd Arlwyo Ysgol Gynradd Kymin View RFCCASS

DYDDIAD CAU: 12pm 02/08/2024

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Cefnogi a Diogelu Teuluoedd SCS310, SCS483 SCS484 SCS485 SCS361

DYDDIAD CAU: 5pm 01/08/2024

Gweithiwr Cymorth Adsefydlu Cymunedol (Iechyd a Gofal Cymdeithasol) SAS543

DYDDIAD CAU: 5pm 01/08/2024

Gyrrwr UTT ROTRPCV

DYDDIAD CAU: 5pm 01/08/2024

Cynorthwyydd Teithwyr ROTRESCORT

DYDDIAD CAU: 5pm 01/08/2024

Gweithiwr cymdeithasol SCS302

DYDDIAD CAU: 5pm 01/08/2024

Peiriannydd Cynorthwyol – Dylunio Priffyrdd ROHT56

DYDDIAD CAU: 12pm 01/08/2024

Uwch Beiriannydd/Rheolwr Prosiect ROHT69

DYDDIAD CAU: 12pm 26/07/2024

Cynorthwyydd Ymwelwyr, Amgueddfa y Fenni LLLM025

DYDDIAD CAU: 26/07/2024

Gweithiwr Cymdeithasol SCS272

DYDDIAD CAU: 5pm 25/07/2024

Hyfforddwr Dosbarth Ffitrwydd LMLC011

DYDDIAD CAU: 5pm 25/07/2024

Gweithiwr Gofal a Chymorth (Iechyd a Gofal Cymdeithasol) SAS118

DYDDIAD CAU: 5pm 25/07/2024

Gweithiwr Cymorth Cartref SAS115/SAS116

DYDDIAD CAU: 5pm 25/07/2024

Gweithiwr Cymorth Adsefydlu Cymunedol (Iechyd a Gofal Cymdeithasol) SAS542

DYDDIAD CAU: 5pm 25/07/2024

Cogydd  (Yn ystod y tymor ysgol yn unig) RFCCOOKB

DYDDIAD CAU: 5pm 25/07/2024

Cynorthwyydd Cefnogi Dysgu 1:1 L23171018

DYDDIAD CAU: 12pm 19/07/2024

Gyrrwr / Arweinydd Tîm Y Fenni OPWSABER27

DYDDIAD CAU: 12pm 19/07/2024

Uwch Lwythwr (Ailgylchu a Gwastraff) Cil Y Coed OPWSCALD39

DYDDIAD CAU: 12pm 19/07/2024

Uwch Lwythwr (Ailgylchu a Gwastraff) x2 OPWSABER39 Y Fenni

DYDDIAD CAU: 12pm 19/07/2024

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Anableddau Dysgu Cymunedol  – Gogledd Sir Fynwy SAS143

DYDDIAD CAU: 12pm 19/07/2024

Asesydd Gofal Cymdeithasol SAS045

DYDDIAD CAU: 12pm 19/07/2024

Swyddog Llety Tîm Opsiynau Tai SHS127

CLOSING DATE: 12pm 19/07/2024

Gweithiwr Glanhau a Hylendid RFCHYGOP01

DYDDIAD CAU: 5pm 18/07/2024

Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar (Gofal Plant) LSS12

CLOSING DATE: 5pm 18/07/2024

Gweithio mewn etholiadau

Cyfleoedd Swyddi Addysg

Gellir hefyd weld holl swyddi gwag Addysg drwy ETeach

Cyfleoedd Swyddi Mewnol

Dim ond i weithwyr cyflogedig Cyngor Sir Fynwy a Gweithwyr Asiantaeth sydd wedi eu cymryd ymlaen gan y Cyngor ar hyn o bryd y mae’r cyfleoedd swyddi dilynol ar gael.

Llwythwr (Ailgylchu a Gwastraff) OPWS20

CLOSING DATE: 12pm 26/07/2024

Swyddog Datblygu Chwaraeon a Chymuned LCHC023

CLOSING DATE: 12pm 19/07/2024

Cyfleoedd Swyddi eraill

Cyfleoedd i Raddedigion

Dewch o hyd i’ch cyfle perffaith ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd gyda help gan Venture Graddedigion

Venture – Canfod eich Dyfodol (venturewales.org)

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Teitl Rôl Gwirfoddolwr: Gwirfoddolwr Cyfiawnder Troseddol

Gyrfa Cymru

Mae’r adnodd Gyrfaoedd yn rhoi un pwynt gwybodaeth am wahanol rolau swydd,
yn cynnwys cyfuniad o bytiau fideo, astudiaethau achos a phroffiliau swydd i
roi cipolwg ar y llu o wahanol swyddi sy’n bodoli o fewn llywodraeth leol.

stonewall
two ticks

Hyderus o ran Anabledd

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi ymrwymo i’r addewid Hyderus o ran Anabledd – un o’r 18,000 o gyflogwyr ledled y DU i gefnogi’r cynllun pwysig hwn.  Rydym am helpu i chwarae rhan flaenllaw yn y gwaith o newid agweddau er gwell drwy wneud cyfleoedd o fewn y cyngor yn fwy hygyrch i bawb.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ymweliad Hyderus ag Anabledd https://disabilityconfident.campaign.gov.uk/

Beth mae hyn yn ei olygu’n ymarferol?

Yr hyn y mae hyn yn ei olygu yw ein bod yn croesawu ceisiadau ac ymholiadau gan bob aelod o’r gymuned.  Os ydych yn anabl, â nam ar eich golwg neu ar eich clyw, yn cael anhawster dysgu, neu’n niwroamrywiol er enghraifft, a hoffech archwilio cyfleoedd cyflogaeth gyda Chyngor Sir Fynwy, cysylltwch â ni. Rydym yn gwerthfawrogi setiau sgiliau unigryw, ac ar draws y sefydliad mae gennym ystod eang o yrfaoedd.

Os ydych wedi gweld swydd wag yn cael ei hysbysebu ond bod gennych bryderon, y gallai agweddau ar y rôl gyflwyno heriau i chi, cysylltwch â’r Rheolwr Recriwtio ar gyfer y swydd wag honno a gallwn ddechrau trafodaeth ar sut y gallem gydweithio. Os ydych yn bodloni meini prawf hanfodol y swydd wag, ac yn anabl, cewch sicrwydd o gyfweliad.

“Cynllun Cyfamod y Lluoedd Arfog” – Cynllun Gwarantu Cyfweliad

Mae’r Cyngor hwn wedi ymrwymo i gyfweld pobl sydd yn gwneud cais am swyddi fel rhan o Gynllun Cyfamod y Lluoedd Arfog ac sydd yn cwrdd â’r meini prawf hanfodol. At hyn, bydd y rheolwr sy’n recriwtio yn gwneud pob un addasiad rhesymol er mwyn sicrhau bod y cyfweliad a’r broses o ddethol yn hygyrch i bob un ymgeisydd. Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i hyn ar ôl arwyddo’r Cynllun ‘Cyfamod y Lluoedd Arfog’

Gadael Gofal” – Cynllun Gwarantu Cyfweliad

Fel rhan o’r rôl rhianta corfforaethol, mae dyletswydd gan y Cyngor i gefnogi’r sawl sydd yn gadael gofal pan eu bod yn chwilio am waith fel eu bod yn derbyn yr un gefnogaeth â’u cymheiriaid ac yn medru dod o hyd i swyddi a hyfforddiant. Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i sicrhau cyfweliadau ar gyfer  Pobl Sy’n Gadael Gofal os ydynt yn cwrdd  â’r meini prawf sylfaenol ar gyfer swyddi gwag CSF.