Swyddi Wag y Cyngor

Dylid nodi nad ydym yn derbyn CVs ac mai dim ond ar gyfer swyddi gwag a hysbysebwyd y gallwn dderbyn ceisiadau.

Uwch Ymarferydd, Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid                               Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant

DYDDIAD CAU:   12pm ar 13 Awst 2021

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Anableddau Dysgu Cymunedol  – De Sir Fynwy    

DYDDIAD CAU:   12pm ar 13 Awst 2021

Swyddog Trwyddedu Anifeiliaid (Gogledd a Chanolbarth Cymru)

DYDDIAD CAU:   12pm ar 11 Awst 2021

Cynorthwyydd Cymorth Busnes Gofal Cymdeithasol ac Iechyd,Gwasanaethau Plant 

DYDDIAD CAU:   12pm ar 9 Awst 2021

Swyddog Cynorthwyol  Llwybrau Tramwy Cyhoeddus

DYDDIAD CAU:   12pm ar 9 Awst 2021

Prentis Democratiaeth Leol a Digidol

DYDDIAD CAU:   12pm ar 6 Awst 2021

Cynorthwyydd Technegol Llinell Ofal Wrth Gefn

DYDDIAD CAU:   12pm ar 6 Awst 2021

Cynorthwyydd Gofal

DYDDIAD CAU:   12pm ar 6 Awst 2021

Cynorthwyydd Gofal

DYDDIAD CAU:   12pm ar 6 Awst 2021

Gweithiwr Cymdeithasol Tîm Teuluoedd gyda’i Gilydd

DYDDIAD CAU:   12pm ar 6 Awst 2021

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Cymorth Tymor Hir Gwasanaethau Plant

DYDDIAD CAU:   12pm ar 6 Awst 2021

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Cefnogi a Diogelu Teuluoedd

DYDDIAD CAU:   12pm ar 6 Awst 2021

Cynorthwyydd Gofal Nos

DYDDIAD CAU:   12pm ar 6 Awst 2021

Cymorth Dros Nos Cymunedol  x 2 (Dros Dro tan 31.03.22)

DYDDIAD CAU:   12pm ar 6 Awst 2021

Cynorthwyydd Arlwyo (Term Ysgol Yn Unig) 

DYDDIAD CAU:   12pm ar 6 Awst 2021

Swyddog Gweithredu Nid yw Natur yn Daclus Partneriaeth Grid Gwyrdd Gwent (PGGG)

DYDDIAD CAU:   12pm ar 2ail Awst 2021

Arweinydd Cydweithredu Partneriaeth Grid Gwyrdd Gwent                         (PGGG)  

DYDDIAD CAU:   12pm ar 2ail Awst 2021

Arweinydd Rheoli Prosiect Seilwaith Gwyrdd 

DYDDIAD CAU:   12pm ar 2ail Awst 2021

Cynorthwyydd Cymorth Busnes -Partneriaeth Grid Gwyrdd Gwent (PGGG)

DYDDIAD CAU:   12pm ar 2ail Awst 2021

Swyddog Bioamrywiaeth ac Ecoleg 

DYDDIAD CAU:   12pm ar 2ail Awst 2021

Cynorthwyydd Ymwelwyr, Neuadd y Sir, Trefynwy  

DYDDIAD CAU: 12pm ar 30/07/2021

Cynorthwyydd Ymwelwyr, Yr Hen Orsaf Tyndyrn

DYDDIAD CAU: 12pm ar 30/07/2021

Cynorthwyydd Rhestr Strydoedd a’r System Gwybodaeth Ddaearol (GIS)

DYDDIAD CAU: 12pm ar 30/07/2021

Swyddog Arbenigol Iechyd yr Amgylchedd

DYDDIAD CAU: 12pm ar 30/07/2021

Gweithiwr Gofal a Chymorth

DYDDIAD CAU: 12pm ar 30/07/2021

Gweithiwr Cymdeithasol, Tîm Lleoli a Chymorth                 

DYDDIAD CAU: 12pm ar 30/07/2021

Rheolwr Perfformiad Ailgylchu

DYDDIAD CAU: 12pm ar 06/08/2021

Gweithiwr Glanhau a Hylendid

DYDDIAD CAU: 12pm ar 30/07/2021

Darparydd Gwasanaeth Prydau (3 Swydd Wag)

DYDDIAD CAU: 12pm ar 30/07/2021

Gweithiwr Cymdeithasol – Gwasanaethau Integredig

DYDDIAD CAU: 12pm ar 30/07/2021

Rheolwr Tîm Cynorthwyol  – Arweinydd Practis, Tîm Cymorth a Diogelu,Teuluoedd, Gwasanaethau Plant

DYDDIAD CAU:        12pm ar 06/8/2021

Prentis Digidol

12pm ar 28ain Gorffennaf

Prif Swyddog, Gofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd

Dyddiad Cau: Canol Dydd Gwener 30 Gorffennaf 2021

 

Swyddi Gwag Addysg

Gellir gweld yr holl swyddi gwag Addysg drwy ETeach

Teitl Rôl Gwirfoddolwr

Teitl Rôl Gwirfoddolwr: Gwirfoddolwr Cyfiawnder Troseddol

Gyrfa Cymru

Mae’r adnodd Gyrfaoedd yn rhoi un pwynt gwybodaeth am wahanol rolau swydd,
yn cynnwys cyfuniad o bytiau fideo, astudiaethau achos a phroffiliau swydd i
roi cipolwg ar y llu o wahanol swyddi sy’n bodoli o fewn llywodraeth leol.

stonewall
two ticks

Hyderus o ran Anabledd

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi ymrwymo i’r addewid Hyderus o ran Anabledd – un o’r 18,000 o gyflogwyr ledled y DU i gefnogi’r cynllun pwysig hwn.  Rydym am helpu i chwarae rhan flaenllaw yn y gwaith o newid agweddau er gwell drwy wneud cyfleoedd o fewn y cyngor yn fwy hygyrch i bawb.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ymweliad Hyderus ag Anabledd https://disabilityconfident.campaign.gov.uk/

Beth mae hyn yn ei olygu’n ymarferol?

Yr hyn y mae hyn yn ei olygu yw ein bod yn croesawu ceisiadau ac ymholiadau gan bob aelod o’r gymuned.  Os ydych yn anabl, â nam ar eich golwg neu ar eich clyw, yn cael anhawster dysgu, neu’n niwroamrywiol er enghraifft, a hoffech archwilio cyfleoedd cyflogaeth gyda Chyngor Sir Fynwy, cysylltwch â ni. Rydym yn gwerthfawrogi setiau sgiliau unigryw, ac ar draws y sefydliad mae gennym ystod eang o yrfaoedd.

Os ydych wedi gweld swydd wag yn cael ei hysbysebu ond bod gennych bryderon, y gallai agweddau ar y rôl gyflwyno heriau i chi, cysylltwch â’r Rheolwr Recriwtio ar gyfer y swydd wag honno a gallwn ddechrau trafodaeth ar sut y gallem gydweithio. Os ydych yn bodloni meini prawf hanfodol y swydd wag, ac yn anabl, cewch sicrwydd o gyfweliad.