Cyfleoedd Swyddi

Dylid nodi nad ydym yn derbyn CVs ac mai dim ond ar gyfer swyddi gwag a hysbysebwyd y gallwn dderbyn ceisiadau.

Aelodau Lleyg – Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

DYDDIAD CAU:      12pm ar 5ed Tachwedd 2021

Arweinydd Cyfathrebu – Infuse

DYDDIAD CAU:      12pm ar 5ed Tachwedd 2021

Swyddog Cyfathrebu

DYDDIAD CAU:      12pm ar 5ed Tachwedd 2021

Swyddog Datblygu Prosiect Castell a Pharc Gwledig Cil-y-coed

DYDDIAD CAU:     12pm ar 05/11/2021

Hyfforddwr Dosbarth Ffitrwydd

DATGELU A GWAHARDD:   12pm ar ddydd Gwener 5ed Tachwedd 2021

Hyfforddwr Ffitrwydd

DATGELU A GWAHARDD:   12pm ar ddydd Gwener 5ed Tachwedd 2021

Cydlynydd Diogelu Oedolion

DYDDIAD CAU:      12 canol-dydd ar 05/11/2021

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Help Cynnar ac Asesu

DYDDIAD CAU:        12pm ar 29/10/2021

Cymorth Dros Nos Cymunedol 

DYDDIAD CAU:      12pm 29/10/2021

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Cefnogi a Diogelu Teuluoedd

DYDDIAD CAU:       12pm ar 29/10/2021

Swyddog Iechyd Amgylcheddol Arbenigol

Dyddiad Cau:  12pm ar ddydd Gwener 29fed Hydref 2021

Cynorthwyydd Arlwyo

DYDDIAD CAU:       12pm ar 29/10/2021

Hyfforddwr Gofal Cymdeithasol

DYDDIAD CAU:     12pm ar ddydd Gwener, 22ain Hydref 2021

Cynorthwyydd Arlwyo (Term Ysgol Yn Unig)

DYDDIAD CAU:       12pm ar 22/10/2021

Dirprwy Oruchwylydd, Ailgylchu a Gwastraff (Cil-y-coed)

DYDDIAD CAU:       12pm ar 21/10/2021

Gweithiwr Glanhau a Hylendid

DYDDIAD CAU:       12pm ar 05/11/2021

Prif Gogydd (Yn Ystod Term Ysgol Yn Unig)

DYDDIAD CAU:       12pm ar 22/10/2021

Swyddog Monitro Gorfodaeth

DYDDIAD CAU:       12pm ar 29/10/2021

Cynorthwyydd Perfformiad

DYDDIAD CAU:       12pm ar 29/10/2021

Swyddog Data

DYDDIAD CAU:       12pm ar 29/10/2021

Gweithiwr Glanhau a Hylendid (Parhaol)

DYDDIAD CAU:       12pm ar 29/10/2021

Derbynnydd Arian Rhan Amser

DYDDIAD CAU:       12pm ar 29/10/2021

Tiwtor Dysgu Cymunedol ar gyfer Cyrsiau Hamdden a Lles

DYDDIAD CAU:       12pm ar 22/10/2021

Gweithiwr Cymorth a Gofal Nos – Parc Mardy

DYDDIAD CAU:       12pm ar 22/10/2021

Gweithiwr Gofal a Chymorth yn Canoli ar y Person Parhaol

DYDDIAD CAU:       12pm ar 22/10/2021

Gweithiwr Cymdeithasol Tîm Plant ag Anableddau

DYDDIAD CAU:       12pm ar 29/10/2021

Swyddog Treftadaeth

DYDDIAD CAU:      12pm ar 1st Tachwedd 2021

Rheolwr Perfformiad Ailgylchu

DYDDIAD CAU:       12pm ar 22/10/2021

Cynorthwyydd Gofal

DYDDIAD CAU:       12pm ar 22/10/2021

Gweithiwr Gofal a Chymorth

DYDDIAD CAU:       12pm ar 22/10/2021

Goruchwylydd Arlwyo Ysgolion  

Dyddiadau Cau: 12pm ar 25fed Hydref 2021

Cwnselydd Pobl Ifanc

DYDDIAD CAU:       12pm ar 29/10/2021

PARAGYFREITHIWR

DYDDIAD CAU:       12pm ar 22/10/2021

Rheolwr Tîm Cynorthwyol – Arweinydd Practis

DYDDIAD CAU:        12pm ar 22/10/2021

 

Cyfleoedd Swyddi Addysg

Gellir gweld yr holl swyddi gwag Addysg drwy ETeach

Cyfleoedd Swyddi Mewnol

Dim ond i weithwyr cyflogedig Cyngor Sir Fynwy a Gweithwyr Asiantaeth sydd wedi eu cymryd ymlaen gan y Cyngor ar hyn o bryd y mae’r cyfleoedd swyddi dilynol ar gael.

Swyddog Cymorth Careline 

DYDDIAD CAU:        12pm ar 28ain Hydref 2021

Cyfleoedd Swyddi eraill

Caiff y cyfleoedd swyddi dilynol eu hysbysebu ar ran sefydliadau partner gyda Chyngor Sir Fynwy.

WLGA Swyddog Gwella

DYDDIAD CAU:  9:00am ddydd Llun 1 Tachwedd 2021

WLGA Swyddog Gwella (Gwasanaethau Democrataidd)

DYDDIAD CAU:  9:00am ddydd Llun 1 Tachwedd 2021

Teitl Rôl Gwirfoddolwr

Teitl Rôl Gwirfoddolwr: Gwirfoddolwr Cyfiawnder Troseddol

Gyrfa Cymru

Mae’r adnodd Gyrfaoedd yn rhoi un pwynt gwybodaeth am wahanol rolau swydd,
yn cynnwys cyfuniad o bytiau fideo, astudiaethau achos a phroffiliau swydd i
roi cipolwg ar y llu o wahanol swyddi sy’n bodoli o fewn llywodraeth leol.

stonewall
two ticks

Hyderus o ran Anabledd

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi ymrwymo i’r addewid Hyderus o ran Anabledd – un o’r 18,000 o gyflogwyr ledled y DU i gefnogi’r cynllun pwysig hwn.  Rydym am helpu i chwarae rhan flaenllaw yn y gwaith o newid agweddau er gwell drwy wneud cyfleoedd o fewn y cyngor yn fwy hygyrch i bawb.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ymweliad Hyderus ag Anabledd https://disabilityconfident.campaign.gov.uk/

Beth mae hyn yn ei olygu’n ymarferol?

Yr hyn y mae hyn yn ei olygu yw ein bod yn croesawu ceisiadau ac ymholiadau gan bob aelod o’r gymuned.  Os ydych yn anabl, â nam ar eich golwg neu ar eich clyw, yn cael anhawster dysgu, neu’n niwroamrywiol er enghraifft, a hoffech archwilio cyfleoedd cyflogaeth gyda Chyngor Sir Fynwy, cysylltwch â ni. Rydym yn gwerthfawrogi setiau sgiliau unigryw, ac ar draws y sefydliad mae gennym ystod eang o yrfaoedd.

Os ydych wedi gweld swydd wag yn cael ei hysbysebu ond bod gennych bryderon, y gallai agweddau ar y rôl gyflwyno heriau i chi, cysylltwch â’r Rheolwr Recriwtio ar gyfer y swydd wag honno a gallwn ddechrau trafodaeth ar sut y gallem gydweithio. Os ydych yn bodloni meini prawf hanfodol y swydd wag, ac yn anabl, cewch sicrwydd o gyfweliad.