Welsh vetrans award

wyddog Cymorth

Cyfleoedd Swyddi

Dylid nodi nad ydym yn derbyn CVs ac mai dim ond ar gyfer swyddi gwag a hysbysebwyd y gallwn dderbyn ceisiadau.

Peiriannydd Dylunio Mecanyddol RPC17

DYDDIAD CAU:     12pm 27/10/2022

Peiriannydd Dylunio Trydanol RPC67

DYDDIAD CAU:     12pm 27/10/2022

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Iechyd Meddwl i Oedolion De Sir Fynwy SAS019

DYDDIAD CAU:     12pm 21/10/2022

UWCH BEIRIANNYDD TRAFFIG ROHT31

DYDDIAD CAU:     5pm 20/10/2022

Hyfforddwr Seiclo ROHT52

DYDDIAD CAU:     5pm 13/10/2022

Darparydd Gwasanaeth Prydau SAS210

DYDDIAD CAU:     5pm 13/10/2022

Cynorthwyydd Dosbarth VS2

DYDDIAD CAU:     5pm 13/10/2022

Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar (Gofal Plant) LSS12

DYDDIAD CAU:     12pm 13/10/2022

Swyddog Polisi Cynllunio RDP04

DYDDIAD CAU:     5pm 13/10/2022

Gofalwr L23181004

DYDDIAD CAU:     5pm 13/10/2022

Prif Ymarferydd Therapiwtig SCS363

DYDDIAD CAU:     5pm 13/10/2022

Gweithiwr Glanhau a Hylendid RFC006202

DYDDIAD CAU:     5pm 13/10/2022

Gweithiwr Glanhau a Hylendid RFCLEANCAS 

DYDDIAD CAU:     5pm 13/10/2022

Swyddog Systemau Addysg a Thechnoleg RDIGI18

DYDDIAD CAU:     5pm 06/10/2022

GORUCHWYLYDD CANOL DYDD L30321012

DYDDIAD CAU:     5pm 06/10/2022

Cynorthwyydd Addysgu PRS19

DYDDIAD CAU:     5pm 06/10/2022

Cynorthwyydd Domestig SAS112

DYDDIAD CAU:     5pm 06/10/2022

Gweithiwr Gofal a Chymorth – Parc Mardy SAS108

DYDDIAD CAU:     5pm 06/10/2022

Cynorthwyydd Gofal (SAS115)

DYDDIAD CAU:     5pm 06/10/2022

Ymgynghorydd Rhieni Prosiect Acorn LSSS004

DYDDIAD CAU:      5pm 06/10/2022

Gweithiwr Cymdeithasol 16+ – Tîm Cymorth Tymor Hir, Gwasanaethau Plant SCS457

DYDDIAD CAU:      5pm 06/10/2022

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Cymorth Tymor Hir, Gwasanaethau Plant SCS274

DYDDIAD CAU:      5pm 06/10/2022

Gweithiwr Cymdeithasol – Gwasanaethau Integredig SAS531

DYDDIAD CAU:      5pm 06/10/2022

Cynorthwyydd Chwaraeon a Hamdden LALC200

DYDDIAD CAU:      12pm 06/10/2022

Pennaeth Cynorthwyol L2324030

DYDDIAD CAU:      5pm 05/10/2022

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Iechyd Meddwl i Oedolion De Sir Fynwy SAS126

DYDDIAD CAU:      12pm 03/10/2022

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Iechyd Meddwl i Oedolion De Sir Fynwy SAS535

DYDDIAD CAU:      12pm 03/10/2022

Seicolegydd Addysg LLSIS014

DYDDIAD CAU:      12pm 03/10/2022

Rheolwr Gweithrediadau Strategol RER08

DYDDIAD CAU:      12pm 30/09/2022

Prentis Cyfleusterau APPFAC01

DYDDIAD CAU:      12pm 30/09/2022

Cymorth Nos Cymunedol SAS511

DYDDIAD CAU:      12pm 30/09/2022

Uwch Archwilydd RAD05

DYDDIAD CAU:      12pm 30/09/2022

Goruchwyliwr Hanner Dydd Ysgol Gynradd Overmonnow L23041028

DYDDIAD CAU:      5pm 29/09/2022

Cynorthwy-ydd Arlwyo LMLC600

DYDDIAD CAU:      5pm 29/09/2022

Gweithiwr Glanhau a Hylendid L23041079

DYDDIAD CAU:      5pm 29/09/2022

Cynorthwyydd Arlwyo RFCCASS

DYDDIAD CAU:      12pm 29/09/2022

Gweithiwr Gofal a Chymorth – Gwasanaethau Dydd SAS189

DYDDIAD CAU:      12pm 29/09/2022

Gweithiwr Cymdeithasol SCS272

DYDDIAD CAU:      12pm 29/09/2022

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Plant ag Anableddau SCS036

DYDDIAD CAU:      5pm 29/09/2022

Gyrrwr UTT ROTRPCV

DYDDIAD CAU:      5pm 29/09/2022

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Cefnogi a Diogelu Teuluoedd x 2 (SCS310 SCS371)

DYDDIAD CAU:      5pm 29/09/2022

Gweithiwr Gofal a Chymorth yn Canoli ar y Person Parhaol (SAS385 387 388)

DYDDIAD CAU:      5pm 29/09/2022

Gyrrwr / Arweinydd Tîm OPWSABER27

DYDDIAD CAU:      5pm 29/09/2022

 

Cyfleoedd Swyddi Addysg

Gellir gweld yr holl swyddi gwag Addysg drwy ETeach

Cyfleoedd Swyddi Mewnol

Dim ond i weithwyr cyflogedig Cyngor Sir Fynwy a Gweithwyr Asiantaeth sydd wedi eu cymryd ymlaen gan y Cyngor ar hyn o bryd y mae’r cyfleoedd swyddi dilynol ar gael.

CYNORTHWYYDD DOSBARTH L30321023

DYDDIAD CAU:      12pm 30/09/2022

Uwch-lwythwr OPWSCALD39

DYDDIAD CAU:      12pm 30/09/2022

Cydgysylltydd Stoc Rcycling OPWS44

DYDDIAD CAU:      12pm 30/09/2022

Arolygydd Ardaloedd Chwarae OPWS48

DYDDIAD CAU:      12pm 30/09/2022

Mentor Cyflogaeth Cymunedol YE008

DYDDIAD CAU:      5pm 29/09/2022

Gweithiwr Ymyriad Arweiniol, Trawsnewid Blynyddoedd Cynnar LSS028

DYDDIAD CAU:      12pm 29/09/2022

Cyfleoedd Swyddi eraill

Cyfleoedd i Raddedigion

Dewch o hyd i’ch cyfle perffaith ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd gyda help gan Venture Graddedigion

Venture – Canfod eich Dyfodol (venturewales.org)

Teitl Rôl Gwirfoddolwr

Teitl Rôl Gwirfoddolwr: Gwirfoddolwr Cyfiawnder Troseddol

Gyrfa Cymru

Mae’r adnodd Gyrfaoedd yn rhoi un pwynt gwybodaeth am wahanol rolau swydd,
yn cynnwys cyfuniad o bytiau fideo, astudiaethau achos a phroffiliau swydd i
roi cipolwg ar y llu o wahanol swyddi sy’n bodoli o fewn llywodraeth leol.

stonewall
two ticks

Hyderus o ran Anabledd

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi ymrwymo i’r addewid Hyderus o ran Anabledd – un o’r 18,000 o gyflogwyr ledled y DU i gefnogi’r cynllun pwysig hwn.  Rydym am helpu i chwarae rhan flaenllaw yn y gwaith o newid agweddau er gwell drwy wneud cyfleoedd o fewn y cyngor yn fwy hygyrch i bawb.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ymweliad Hyderus ag Anabledd https://disabilityconfident.campaign.gov.uk/

Beth mae hyn yn ei olygu’n ymarferol?

Yr hyn y mae hyn yn ei olygu yw ein bod yn croesawu ceisiadau ac ymholiadau gan bob aelod o’r gymuned.  Os ydych yn anabl, â nam ar eich golwg neu ar eich clyw, yn cael anhawster dysgu, neu’n niwroamrywiol er enghraifft, a hoffech archwilio cyfleoedd cyflogaeth gyda Chyngor Sir Fynwy, cysylltwch â ni. Rydym yn gwerthfawrogi setiau sgiliau unigryw, ac ar draws y sefydliad mae gennym ystod eang o yrfaoedd.

Os ydych wedi gweld swydd wag yn cael ei hysbysebu ond bod gennych bryderon, y gallai agweddau ar y rôl gyflwyno heriau i chi, cysylltwch â’r Rheolwr Recriwtio ar gyfer y swydd wag honno a gallwn ddechrau trafodaeth ar sut y gallem gydweithio. Os ydych yn bodloni meini prawf hanfodol y swydd wag, ac yn anabl, cewch sicrwydd o gyfweliad.

“Cynllun Cyfamod y Lluoedd Arfog” – Cynllun Gwarantu Cyfweliad

Mae’r Cyngor hwn wedi ymrwymo i gyfweld pobl sydd yn gwneud cais am swyddi fel rhan o Gynllun Cyfamod y Lluoedd Arfog ac sydd yn cwrdd â’r meini prawf hanfodol. At hyn, bydd y rheolwr sy’n recriwtio yn gwneud pob un addasiad rhesymol er mwyn sicrhau bod y cyfweliad a’r broses o ddethol yn hygyrch i bob un ymgeisydd. Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i hyn ar ôl arwyddo’r Cynllun ‘Cyfamod y Lluoedd Arfog’