Welsh vetrans award

wyddog Cymorth

Cyfleoedd Swyddi

Dylid nodi nad ydym yn derbyn CVs ac mai dim ond ar gyfer swyddi gwag a hysbysebwyd y gallwn dderbyn ceisiadau.

Swyddog Comisiynu ac Adolygu Grantiau Cymorth Tai CPP105

DYDDIAD CAU:     5pm 23/02/2023

Swyddog Polisi Cynllunio (Parhaol) RDP04

DYDDIAD CAU:     5pm 23/02/2023

Uwch-lwythwr OPWSABER39

DYDDIAD CAU:     12pm 17/02/2023

Rheolwr Tîm, Tîm Anableddau Dysgu Cymunedol SAS539

DYDDIAD CAU:     5pm 16/02/2023

Cynorthwyydd Ymgysylltu â Chasgliadau – Prosiect Casgliadau Deinamig LLLM051

DYDDIAD CAU:     5pm 16/02/2023

Swyddog Ymgysylltu â’r Gymuned – Prosiect Cymru Wrth-hiliol LLLM050

DYDDIAD CAU:     5pm 16/02/2023

Cynorthwyydd Gofal SAS115

DYDDIAD CAU:     5pm 16/02/2023

Gweithiwr Cymdeithasol 16+ – Tîm Cymorth Tymor Hir, Gwasanaethau Plant SCS457

DYDDIAD CAU:     5pm 16/02/2023

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Cymorth Tymor Hir, Gwasanaethau Plant SCS274

DYDDIAD CAU:     5pm 16/02/2023

Gweithiwr Gofal a Chymorth – Parc Mardy SAS108

DYDDIAD CAU:     5pm 16/02/2023

Cynorthwyydd Domestig SAS112

DYDDIAD CAU:     5pm 16/02/2023

Prentis Cyfryngau Cymdeithasol – Cyflogaeth a Sgiliau APPLYW001

DYDDIAD CAU:     5pm 16/02/2023

Gweinyddwr Ysgol L30221049

DYDDIAD CAU:     5pm 16/02/2023

Gweinyddwr Ysgol Lefel 3 L22431035

DYDDIAD CAU:     5pm 16/02/2023

Goruchwylydd Canol Dydd L22431008

DYDDIAD CAU:     5pm 16/02/2023

Gofalwr L2324033

DYDDIAD CAU:     5pm 16/02/2023

Rheolwr Perfformiad Ailgylchu OPWSRAGL31

DYDDIAD CAU:     5pm 09/02/2023

Cynorthwyydd Ymwelwyr Treftadaeth, Parc Gwledig Castell Cily-coed ENTATT07

DYDDIAD CAU:     5pm 09/02/2023

Cynorthwyydd Arlwyo, Castell Cil-y-coed MONLIFE52

DYDDIAD CAU:     5pm 09/02/2023

Gweithwyr Amser/Cymorth Teuluol Achlysurol, Gwasanaethau Plant SCS401

DYDDIAD CAU:     5pm 09/02/2023

Cydlynydd Cysylltiadau Teulu a Chymuned SCS466

DYDDIAD CAU:     5pm 09/02/2023

Cynorthwyydd Arlwyo, Yr Hen Orsaf, Tyndyrn MONLIFE51

DYDDIAD CAU:     5pm 09/02/2023

Swyddog Recriwtio Gofalwyr Maeth SCS455

DYDDIAD CAU:     5pm 09/02/2023

Uwch Ymarferwr Blynyddoedd Cynnar LSS020

DYDDIAD CAU:     5pm 09/02/2023

Gweithiwr Gofal a Chymorth SAS118

DYDDIAD CAU:     5pm 09/02/2023

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Cymorth Hirdymor, Gwasanaethau Plant SCS345

DYDDIAD CAU:   5pm 09/02/2023

Gyrrwr / Arweinydd Tîm OPWSABER27 

DYDDIAD CAU:      5pm 09/02/2023

Gweithiwr Gofal a Chymorth yn Canoli ar y Person SAS385,387,388

DYDDIAD CAU:      5pm 09/02/2023

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Cefnogi a Diogelu Teuluoedd SCS371

DYDDIAD CAU:     5pm 09/02/2023

 

Cyfleoedd Swyddi Addysg

Gellir gweld yr holl swyddi gwag Addysg drwy ETeach

Cyfleoedd Swyddi Mewnol

Dim ond i weithwyr cyflogedig Cyngor Sir Fynwy a Gweithwyr Asiantaeth sydd wedi eu cymryd ymlaen gan y Cyngor ar hyn o bryd y mae’r cyfleoedd swyddi dilynol ar gael.

Swyddog Cyfathrebu CPP45

DYDDIAD CAU:     12pm 24/02/2023

Swyddog Llety Tîm Opsiynau Tai SHS127

DYDDIAD CAU:     12pm 09/02/2023

Hyfforddwr Ffitrwydd LFSI03CH

DYDDIAD CAU:     12pm 09/02/2023

Hyfforddwr Dosbarth Ffitrwydd LMLC011

DYDDIAD CAU:     12pm 09/02/2023

Swyddog Adennill Dyled SRS000

DYDDIAD CAU:     12pm 09/02/2023

Swyddog Cymorth Cyflogres Dros Dro EMP09PAY

DYDDIAD CAU:     12pm 09/02/2023

 

Cyfleoedd Swyddi eraill

Early Language Facilitator

DYDDIAD CAU:     19/02/2023

Gofalwyr Cymru Cynorthwyydd Gweinyddol

DYDDIAD CAU:     06/02/2023

Gofalwyr Cymru Swyddog Gwirfoddoli

DYDDIAD CAU:     06/02/2023

 

Cyfleoedd i Raddedigion

Dewch o hyd i’ch cyfle perffaith ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd gyda help gan Venture Graddedigion

Venture – Canfod eich Dyfodol (venturewales.org)

 

Teitl Rôl Gwirfoddolwr

Teitl Rôl Gwirfoddolwr: Gwirfoddolwr Cyfiawnder Troseddol

Gyrfa Cymru

Mae’r adnodd Gyrfaoedd yn rhoi un pwynt gwybodaeth am wahanol rolau swydd,
yn cynnwys cyfuniad o bytiau fideo, astudiaethau achos a phroffiliau swydd i
roi cipolwg ar y llu o wahanol swyddi sy’n bodoli o fewn llywodraeth leol.

stonewall
two ticks

Hyderus o ran Anabledd

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi ymrwymo i’r addewid Hyderus o ran Anabledd – un o’r 18,000 o gyflogwyr ledled y DU i gefnogi’r cynllun pwysig hwn.  Rydym am helpu i chwarae rhan flaenllaw yn y gwaith o newid agweddau er gwell drwy wneud cyfleoedd o fewn y cyngor yn fwy hygyrch i bawb.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ymweliad Hyderus ag Anabledd https://disabilityconfident.campaign.gov.uk/

Beth mae hyn yn ei olygu’n ymarferol?

Yr hyn y mae hyn yn ei olygu yw ein bod yn croesawu ceisiadau ac ymholiadau gan bob aelod o’r gymuned.  Os ydych yn anabl, â nam ar eich golwg neu ar eich clyw, yn cael anhawster dysgu, neu’n niwroamrywiol er enghraifft, a hoffech archwilio cyfleoedd cyflogaeth gyda Chyngor Sir Fynwy, cysylltwch â ni. Rydym yn gwerthfawrogi setiau sgiliau unigryw, ac ar draws y sefydliad mae gennym ystod eang o yrfaoedd.

Os ydych wedi gweld swydd wag yn cael ei hysbysebu ond bod gennych bryderon, y gallai agweddau ar y rôl gyflwyno heriau i chi, cysylltwch â’r Rheolwr Recriwtio ar gyfer y swydd wag honno a gallwn ddechrau trafodaeth ar sut y gallem gydweithio. Os ydych yn bodloni meini prawf hanfodol y swydd wag, ac yn anabl, cewch sicrwydd o gyfweliad.

“Cynllun Cyfamod y Lluoedd Arfog” – Cynllun Gwarantu Cyfweliad

Mae’r Cyngor hwn wedi ymrwymo i gyfweld pobl sydd yn gwneud cais am swyddi fel rhan o Gynllun Cyfamod y Lluoedd Arfog ac sydd yn cwrdd â’r meini prawf hanfodol. At hyn, bydd y rheolwr sy’n recriwtio yn gwneud pob un addasiad rhesymol er mwyn sicrhau bod y cyfweliad a’r broses o ddethol yn hygyrch i bob un ymgeisydd. Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i hyn ar ôl arwyddo’r Cynllun ‘Cyfamod y Lluoedd Arfog’

Gadael Gofal” – Cynllun Gwarantu Cyfweliad

Fel rhan o’r rôl rhianta corfforaethol, mae dyletswydd gan y Cyngor i gefnogi’r sawl sydd yn gadael gofal pan eu bod yn chwilio am waith fel eu bod yn derbyn yr un gefnogaeth â’u cymheiriaid ac yn medru dod o hyd i swyddi a hyfforddiant. Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i sicrhau cyfweliadau ar gyfer  Pobl Sy’n Gadael Gofal os ydynt yn cwrdd  â’r meini prawf sylfaenol ar gyfer swyddi gwag CSF.