Welsh vetrans award

Cyfleoedd Swyddi

Dylid nodi nad ydym yn derbyn CVs ac mai dim ond ar gyfer swyddi gwag a hysbysebwyd y gallwn dderbyn ceisiadau.

Prif Swyddog, Y Gyfraith A Llywodraethiant CO L&G 

DYDDIAD CAU: 5pm 7/07/2023

Swyddog Prosiect Teithio Llesol ROHT54

DYDDIAD CAU:     12pm 30/06/2023

Rheolwr Gorfodi Sifil ROHT44

DYDDIAD CAU:     5pm 29/06/2023

Cynorthwy-ydd Chwaraeon a Hamdden LCLC200

DYDDIAD CAU:     5pm 29/06/2023

Swyddog Rheoli Datblygu dan Hyfforddiant RDC38

DYDDIAD CAU:     12pm 29/06/2023

Swyddog Data – Plant a Phobl Ifanc LLE67

DYDDIAD CAU:     12pm 23/06/2023

Uwch Ymarferydd, Tîm Cymorth Hirdymor SCS255

DYDDIAD CAU:     12pm 23/06/2023

Gweithiwr Gofal a Chymorth – Parc Mardy – Temp SAS108

DYDDIAD CAU:     12pm 23/06/2023

Uwch Ymarferydd 14 a mwy o fewn y Tîm Cymorth Hirdymor SCS493

DYDDIAD CAU:     12pm 22/06/2023

Rheolwr Tîm Dylunio Priffyrdd ROHTDT01

DYDDIAD CAU:     12pm 22/06/2023

Cynorthwyydd Gwybodaeth a Chymorth Busnes SCS231

DYDDIAD CAU:     5pm 16/06/2023

Dirprwy Swyddog Cofrestru Achlysurol CDEPREGC

DYDDIAD CAU:     5pm 16/06/2023

Gweithiwr Domestig Dros Dro SAS392

DYDDIAD CAU:     5pm 16/06/2023

Swyddog Arweiniol y Ddarpariaeth Dysgu Ychwanegol (DDY) a’r Bartneriaeth CYP09

DYDDIAD CAU:     12pm 16/06/2023

Prosesydd Adennill – Dyledwyr Amrywiol RRR11

DYDDIAD CAU:     12pm 16/06/2023

Gweithiwr Cynnal a Chadw Tir OPWSMON28

DYDDIAD CAU:     5pm 15/06/2023

Gweithiwr Cymorth – Mynd Adref,  Aros Gartref (Tîm Adsefydlu) SCS491

DYDDIAD CAU:     5pm 15/06/2023

Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd – Prosiect Mynd Adref, Aros Gartref SCS492

DYDDIAD CAU:     5pm 15/06/2023

Gweithiwr Cymorth Adsefydlu Cymunedol (Iechyd a Gofal Cymdeithasol) SAS544

DYDDIAD CAU:    5pm 15/06/2023

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Help Cynnar ac Asesu SCS272

DYDDIAD CAU:    5pm 15/06/2023

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Cefnogi a Diogelu Teuluoedd SCS371

DYDDIAD CAU:    5pm 15/06/2023

Gweithiwr Cymorth Adsefydlu Cymunedol (Iechyd a Gofal Cymdeithasol) SAS542

DYDDIAD CAU:     5pm 15/06/2023

Gweithiwr Cymorth Recriwtio Gofalwyr Maeth SCS495

DYDDIAD CAU:     5pm 15/06/2023

Gweinyddwr Ysgol Lefel 3 L23051046

DYDDIAD CAU:     12pm 15/06/2023

Ymgynghorydd Gofal Plant Blynyddoedd Cynnar (DD) LSS029

DYDDIAD CAU:     12pm 15/06/2023

Gweithiwr Cymdeithasol – Gwasanaethau Integredig SAS344

DYDDIAD CAU:     12pm 09/06/2023

Gweithiwr Gofal a Chymorth Nos SAS116

DYDDIAD CAU:     12pm 09/06/2023

Swyddog Cymorth Busnes RPC98

DYDDIAD CAU:     12pm 09/06/2023

Cynorthwyydd Teithwyr ROTRESCORT

DYDDIAD CAU:     5pm 08/06/2023

Gyrrwr UTT ROTRCPCV

DYDDIAD CAU:     5pm 08/06/2023

Cynorthwyydd Gofal SAS115

DYDDIAD CAU:     5pm 08/06/2023

Gweithiwr Gofal a Chymorth – Parc Mardy SAS108

DYDDIAD CAU:     5pm 08/06/2023

Swyddog Polisi Cynllunio dan Hyfforddiant TRGRDP001

DYDDIAD CAU:     5pm 08/06/2023

Hyfforddydd Nofio Lefel 1 LMLC020

DYDDIAD CAU:     12pm 08/06/2023

Gyrrwr / Arweinydd Tîm OPWSABER27

DYDDIAD CAU:     12pm 08/06/2023

 

Cyfleoedd Swyddi Addysg

Gellir gweld yr holl swyddi gwag Addysg drwy ETeach

Cyfleoedd Swyddi Mewnol

Dim ond i weithwyr cyflogedig Cyngor Sir Fynwy a Gweithwyr Asiantaeth sydd wedi eu cymryd ymlaen gan y Cyngor ar hyn o bryd y mae’r cyfleoedd swyddi dilynol ar gael.

Llwythwr (Ailgylchu a Gwastraff) OPWSCALD26 – OPWSABER26

DYDDYAD CAU:      12pm 16/06/2023

Gweithredwr EPA OPWSMON36

DYDDYAD CAU:      12pm 15/06/2023

 

Cyfleoedd Swyddi eraill

CCR CITY DEAL Infrastructure Officer

DYDDIAD CAU:     15/06/2023

Caerphilly CBC Cynorthwyydd Clerigol

DYDDIAD CAU:     08/06/2023

 

Cyfleoedd i Raddedigion

Dewch o hyd i’ch cyfle perffaith ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd gyda help gan Venture Graddedigion

Venture – Canfod eich Dyfodol (venturewales.org)

 

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Teitl Rôl Gwirfoddolwr: Gwirfoddolwr Cyfiawnder Troseddol

Gyrfa Cymru

Mae’r adnodd Gyrfaoedd yn rhoi un pwynt gwybodaeth am wahanol rolau swydd,
yn cynnwys cyfuniad o bytiau fideo, astudiaethau achos a phroffiliau swydd i
roi cipolwg ar y llu o wahanol swyddi sy’n bodoli o fewn llywodraeth leol.

stonewall
two ticks

Hyderus o ran Anabledd

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi ymrwymo i’r addewid Hyderus o ran Anabledd – un o’r 18,000 o gyflogwyr ledled y DU i gefnogi’r cynllun pwysig hwn.  Rydym am helpu i chwarae rhan flaenllaw yn y gwaith o newid agweddau er gwell drwy wneud cyfleoedd o fewn y cyngor yn fwy hygyrch i bawb.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ymweliad Hyderus ag Anabledd https://disabilityconfident.campaign.gov.uk/

Beth mae hyn yn ei olygu’n ymarferol?

Yr hyn y mae hyn yn ei olygu yw ein bod yn croesawu ceisiadau ac ymholiadau gan bob aelod o’r gymuned.  Os ydych yn anabl, â nam ar eich golwg neu ar eich clyw, yn cael anhawster dysgu, neu’n niwroamrywiol er enghraifft, a hoffech archwilio cyfleoedd cyflogaeth gyda Chyngor Sir Fynwy, cysylltwch â ni. Rydym yn gwerthfawrogi setiau sgiliau unigryw, ac ar draws y sefydliad mae gennym ystod eang o yrfaoedd.

Os ydych wedi gweld swydd wag yn cael ei hysbysebu ond bod gennych bryderon, y gallai agweddau ar y rôl gyflwyno heriau i chi, cysylltwch â’r Rheolwr Recriwtio ar gyfer y swydd wag honno a gallwn ddechrau trafodaeth ar sut y gallem gydweithio. Os ydych yn bodloni meini prawf hanfodol y swydd wag, ac yn anabl, cewch sicrwydd o gyfweliad.

“Cynllun Cyfamod y Lluoedd Arfog” – Cynllun Gwarantu Cyfweliad

Mae’r Cyngor hwn wedi ymrwymo i gyfweld pobl sydd yn gwneud cais am swyddi fel rhan o Gynllun Cyfamod y Lluoedd Arfog ac sydd yn cwrdd â’r meini prawf hanfodol. At hyn, bydd y rheolwr sy’n recriwtio yn gwneud pob un addasiad rhesymol er mwyn sicrhau bod y cyfweliad a’r broses o ddethol yn hygyrch i bob un ymgeisydd. Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i hyn ar ôl arwyddo’r Cynllun ‘Cyfamod y Lluoedd Arfog’

Gadael Gofal” – Cynllun Gwarantu Cyfweliad

Fel rhan o’r rôl rhianta corfforaethol, mae dyletswydd gan y Cyngor i gefnogi’r sawl sydd yn gadael gofal pan eu bod yn chwilio am waith fel eu bod yn derbyn yr un gefnogaeth â’u cymheiriaid ac yn medru dod o hyd i swyddi a hyfforddiant. Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i sicrhau cyfweliadau ar gyfer  Pobl Sy’n Gadael Gofal os ydynt yn cwrdd  â’r meini prawf sylfaenol ar gyfer swyddi gwag CSF.