Skip to Main Content

Pryd mae fy niwrnod casglu?

Ewch i FySirFynwy i weld pryd y caiff eich gwastraff ac ailgylchu eu casglu.

Gwybodaeth bwysig am Covid-19 ar gyfer casgliadau gwastraff
Peidiwch â rhoi hancesi papur, papur cegin, papur toiled na weips yn eich bagiau ailgylchu coch os gwelwch yn dda. Mae’n rhaid eu rhoi yn eich bagiau du. Os oes symptomau o Covid-19 gan unrhyw un yn eich cartref, dylid rhoi unrhyw wastraff personol mewn bag dwbl a’i roi o’r neilltu am 72 awr cyn ei roi mas yn eich bagiau du i gael ei gasglu.

Rhowch eich ailgylchu a’ch gwastraff allan erbyn 7am os gwelwch yn dda.

Rydym yn darparu casgliad ailgylchu wythnosol o ddrws i ddrws i bob cartref yn Sir Fynwy.


Bagiau ailgylchu amldro yn Sir Fynwy

Bagiau ailgylchu amldro yn Sir Fynwy

Ar hyn o bryd mae Cyngor Sir Fynwy yn casglu papur a cherdyn mewn bagiau plastig untro ar chaniau a plastig mewn bagiau plastig porffor untro o fwyafrif cartrefi Sir Fynwy.

Cafodd bagiau amldro eu treialu gyda dros 4000 o gartrefi yn Sir Fynwy ym mis Tachwedd 2019. Fe wnaethom gasglu llawer o ddata yn ystod y cyfnod treialu yn cynnwys adborth gan breswylwyr ar y system gasglu newydd, amseru rowndiau casglu a phrofion marchnad.

Roedd canlyniadau’r cynllun treialu yn llwyddiannus a chafodd bagiau amldro eu hymestyn i ardaloedd bach arall, gyda chyfanswm o tua 9000 o gartrefi yn awr yn defnyddio bagiau amldro.

Cytunwyd y bydd bagiau amldro yn cymryd lle bagiau plastig untro ar gyfer casgliadau ailgylchu.

Bwriadwn ymestyn bagiau amldro ar draws Sir Fynwy i gyd yn 2024.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi datgan argyfwng hinsawdd a rydym yn ymroddedig i ddefnyddio plastig untro. Bydd y bagiau newydd yn gostwng faint o fagiau plastig untro a ddefnyddiwn, gan felly leihau ein heffaith ar yr amgylchedd.

Mae hefyd fanteision ariannol i ddefnyddio bagiau aildro ar gyfer casgliadau ailgylchu: 
Mae’n well gan y farchnad ailgylchu dderbyn deunydd yn rhydd, felly dylai tynnu’r bagiau plastig ostwng y gost prosesu ac mae’n ein galluogi i sicrhau gwell gwerth am arian.
Mae prynu bagiau plastig untro yn costio tua £180,000 y flwyddyn ar hyn o bryd. Bydd yn costio llai i’w cyflenwi lle bynnag y gellir defnyddio bagiau amldro lawer iawn o weithiau. Byddwch yn derbyn taflen wybodaeth gyda’ch bagiau pan gânt eu dosbarthu. Caiff y bagiau eu dosbarthu mewn camau, felly efallai y byddwch yn gweld cartrefi yn eich ardal yn derbyn bagiau amldro cyn i chi gael rhai eich hun.


Pa eitemau all fynd i’r bagiau ailgylchu coch a phorffor?

Lawrlwythwch ein taflen yn esbonio beth sydd yn mynd ym mha fag.

Yn y bag coch gallwch ailgylchu:

 • Papur
 • Cardfwrdd
 • Post sbwriel yn cynnwys amlenni
 • Papurau newydd a chylchgronau
 • Llyfrau ffôn a catalogau

Yn y bag porffor gallwch ailgylchu:

 • Caniau bwyd a diod
 • Poteli plastig
 • Basged ffrwythau plastig/hambyrddau prydau parod
 • Potiau iogwrt (golchwch os gwelwch yn dda)
 • Tybiau margarin
 • Erosolau (rhaid iddynt fod yn wag)
 • Ffoil alwminiwm/ffoil cegin (dim pecynnau creision)
 • Cartonau diod, e.e. sudd oren ac yn y blaen

Ni all poteli a jariau gwydr fynd yn y bag porffor, mae’n rhaid iddynt fynd i’ch blwch ailgylchu gwydr.

Ar hyn o bryd ni allwn ailgylchu pecynnau creision, bagiau plastig, cling ffilm na pholystyren. Rhowch yr eitemau hyn gyda sbwriel eich cartref os gwelwch yn dda.

Peidiwch â rhoi eitemau trydanol neu fatris yn eich casgliad ailgylchu coch a phorffor. Gall batris Lithium-Ion sydd mewn ffonau symudol a gliniaduron achosi tân pan gânt eu hanfon i’r safle taflu gwastraff. Mae’n bwysig cael gwared â batris mewn mannau casglu batri mewn siopau neu yn eich Canolfan Ailgylchu.

I ganfod mwy am yr eitemau bob dydd y gallwch eu hailgylchu o bob ystafell yn eich cartref, ewch i http://www.recycleforwales.org.uk/full-house

Gall cartrefi sy’n defnyddio bagiau plastig coch a phorffor amldro gasglu mwy o fagiau pan mae eu hangen. Maent ar gael yn rhad ac am ddim o’ch Hyb Cymunedol Lleol neu mewn  Safleoedd Bagiau Ailgylchu lleol.

Dim ond ar gyfer ailgylchu ochr y stryd preswylwyr Sir Fynwy y mae bagiau coch a phorffor ar gael. Ni ellir mynd â bagiau coch a phorffor i’r canolfannau ailgylchu ac ni cheir eu defnyddio ar gyfer sbwriel cartrefi. Os yw ein criwiau wedi rhoi sticer a gadael eich bagiau ailgylchu, anfonwch e-bost at Contact@monmouthshire.gov.uk neu ffonio ein Canolfan Gyswllt ar 01633 644644.


I ble mae’ch ailgylchu’n mynd?

Ar gyfartaledd anfonwn 10,000 tunnell fetrig y flwyddyn o ddeunydd bagiau coch a phorffor i Gyfleusterau Ailgylchu Deunyddiau o gasgliadau ochr y stryd. Caiff y deunyddiau eu didoli gan systemau awtomatig a llaw, cyn i’w hansawdd gael ei wirio i sicrhau nwydd manyleb uchel, safonedig at ailbrosesyddion arbenigol a gymeradwywyd i’w troi yn gynnyrch newydd. Nid yw’r fanyleb yn newid yn ôl y farchnad olaf a chaiff yr holl ddeunydd ei brosesu i safon Ewropeaidd e.e. EN643 ar gyfer graddau papur a adenillwyd, cyn penderfynu ar y farchnad olaf. Mae’r deunyddiau a ddidolir yn nwydd a werthir yn ddomestig ac ar draws y byd i farchnadoedd allforio. Mae EN463 yn caniatáu hyd at 1.49% o halogiad fesul llwyth, fel arfer hyn bydd hyn yn ffenestri plastig mewn amlenni, dalenni plastig mewn cylchgronau ac yn y blaen.

Mae’r ailbrosesydd yn tybio fod tua 9% o’r deunyddiau wedi eu halogi a chânt ei hanfon i safle Ynni o Wastraff yn y Deyrnas Unedig (900 tunnell fetrig y flwyddyn).

Caiff tua 25% o ddeunyddiau eu hallforio’n uniongyrchol i wledydd tramor fel nwydd byd-eang. Mae gan Prydain hanes hir o allforio deunydd ar draws y byd e.e. glo, llechi a dur o Gymru.

Caiff tua 65% o ddeunyddiau eu hailbrosesu ym Mhrydain.

Mae cwmnïau o Malaysia, Indonesia a rhannau eraill o dde ddwyrain Asia yn prynu’r belau o ddeunydd wedi eu didoli ar gyfer eu prosesu ymlaen. Daw’r deunydd pacio a ddefnyddir ar gyfer mwyafrif helaeth y nwyddau a brynir ym Mhrydain o’r ailbrosesyddion hyn. Caiff y belau eu didoli i safonau Ewropeaidd ond mae peth halogiad yn anochel mewn proses ddidoli awtomatig sy’n dibynnu ar gyfranogiad torfol y cyhoedd. Os yw’r cwmnïau hyn yn cael gwared â deunydd yn anghywir dibynnwn ar asiantaethau amgylcheddol yn y gwledydd hyn i fonitro ac erlyn pan fo angen. Mae’r deunydd a anfonir yn nwydd a gaiff ei ddidoli ym Mhrydain cyn cael ei brynu gan y marchnadoedd allforio.

Mae mwy o wybodaeth ar lle aiff eich ailgylchu ar Fy Ailgylchu Cymru.