Pryd mae fy niwrnod casglu?

Ewch i FySirFynwy i weld pryd y caiff eich gwastraff ac ailgylchu eu casglu.

Gwybodaeth bwysig am Covid-19 ar gyfer casgliadau gwastraff
Peidiwch â rhoi hancesi papur, papur cegin, papur toiled na weips yn eich bagiau ailgylchu coch os gwelwch yn dda. Mae’n rhaid eu rhoi yn eich bagiau du. Os oes symptomau o Covid-19 gan unrhyw un yn eich cartref, dylid rhoi unrhyw wastraff personol mewn bag dwbl a’i roi o’r neilltu am 72 awr cyn ei roi mas yn eich bagiau du i gael ei gasglu.

Rhowch eich ailgylchu a’ch gwastraff allan erbyn 7am os gwelwch yn dda.

Rydym yn darparu casgliad ailgylchu wythnosol o ddrws i ddrws i bob cartref yn Sir Fynwy.


Bagiau ailgylchu amldro yn Sir Fynwy

Bagiau ailgylchu amldro yn Sir Fynwy

Ar hyn o bryd mae Cyngor Sir Fynwy yn casglu papur a cherdyn mewn bagiau plastig coch untro a chaniau a phlastig mewn bagiau plastig porffor untro o fwyafrif cartrefi yn Sir Fynwy.

Cafodd bagiau amldro eu treialu gyda dros 4000 o gartrefi yn Sir Fynwy ers mis Tachwedd 2019. Drwy gydol y cyfnod treialu fe wnaethom gasglu llawer o ddata yn cynnwys ymateb gan breswylwyr ar y system casglu newydd, amseriad rowndiau casglu a phrofi’r farchnad.

Bu canlyniadau’r cynllun treialu yn llwyddiannus a chafodd bagiau amldro eisoes eu hymestyn i ardaloedd bach arall. Y bwriad yw ymestyn bagiau amldro ar draws y Sir i gyd gan gymryd lle bagiau plastig untro erbyn diwedd 2021.

Cytunwyd y bydd bagiau amldro yn cymryd lle bagiau plastig untro ar gyfer casgliadau ailgylchu.

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cyhoeddi argyfwng hinsawdd a rydym yn ymroddedig i ostwng defnydd plastig untro. Bydd y bagiau newydd yn gostwng faint o fagiau plastig untro a ddefnyddiwn, gan felly leihau ein heffaith ar yr amgylchedd.

Mae hefyd fanteision ariannol i ddefnyddio bagiau amldro ar gyfer casgliadau ailgylchu. Mae’n well gan y farchnad ailgylchu dderbyn deunydd yn rhydd, felly dylai tynnu’r bagiau plastig ostwng y gost prosesu a’n galluogi i gael gwell gwerth am arian. Mae’n costio tua £180,000 y flwyddyn i brynu bagiau plastig untro ar hyn o bryd tra gellir defnyddio bagiau amldro drosodd a throsodd felly byddant yn costio llawer llai i’w cyflenwi. Bydd y rhan fwyaf o breswylwyr Sir Fynwy yn newid i fagiau amldro yn ystod 2021. Byddwch yn derbyn llythyr i esbonio pryd fydd hyn yn digwydd a chaiff bagiau eu dosbarthu i chi. Caiff y bagiau eu dosbarthu mewn camau, felly efallai y byddwch yn gweld cartrefi yn eich ardal leol heb fod yn defnyddio bagiau amldro yn ystod y cyfnod hwn.


Pa eitemau all fynd i’r bagiau ailgylchu coch a phorffor?

Lawrlwythwch ein taflen yn esbonio beth sydd yn mynd ym mha fag.

Yn y bag coch gallwch ailgylchu:

 • Papur
 • Cardfwrdd
 • Post sbwriel yn cynnwys amlenni
 • Papurau newydd a chylchgronau
 • Llyfrau ffôn a catalogau

Yn y bag porffor gallwch ailgylchu:

 • Caniau bwyd a diod
 • Poteli plastig
 • Basged ffrwythau plastig/hambyrddau prydau parod
 • Potiau iogwrt (golchwch os gwelwch yn dda)
 • Tybiau margarin
 • Erosolau (rhaid iddynt fod yn wag)
 • Ffoil alwminiwm/ffoil cegin (dim pecynnau creision)
 • Cartonau diod, e.e. sudd oren ac yn y blaen

Ni all poteli a jariau gwydr fynd yn y bag porffor, mae’n rhaid iddynt fynd i’ch blwch ailgylchu gwydr.

Ar hyn o bryd ni allwn ailgylchu pecynnau creision, bagiau plastig, clingffilm a pholystyren. Rhowch y rhain gyda’ch sbwriel cartref os gwelwch yn dda.

Peidiwch â rhoi eitemau trydanol neu fatris yn eich casgliad ailgylchu coch a phorffor. Mae batris Lithium-Ion yn cael eu defnyddio mewn ffonau symudol a gliniaduron a gallant achosi tannau pan gânt eu hanfon i’r cyfleuster gwaredu â gwastraff. Mae’n bwysig gwaredu â batris yn y mannau casglu batris neu yn eich Canolfan Ailgylchu.

I ganfod mwy am yr eitemau bob dydd y gallwch eu hailgylchu o bob ystafell yn eich cartref, ewch i http://www.recycleforwales.org.uk/full-house

Mae bagiau coch a phorffor ar gael ar ddim o’ch Hyb Cymunedol Lleol.

Rhestr o’r holl safleoedd lle medrir cael bagiau ailgylchu Caiff bagiau coch a phorffor eu darparu ar gyfer ailgylchu drws i ddrws preswylwyr Sir Fynwy yn unig. Ni fedrir mynd â bagiau coch a phorffor i’r canolfannau ailgylchu ac ni ddylid eu defnyddio ar gyfer sbwriel cartrefi. Os yw ein criwiau wedi gadael eich bagiau ailgylchu a rhoi sticer ynddynt, anfonwch e-bost at Contact@monmouthshire.gov.uk neu ffoniwch ein Canolfan Cyswllt ar 01633 644644.


I ble mae’ch ailgylchu’n mynd?

Ar gyfartaledd rydym yn anfon 10,000 tunnell y flwyddyn o ddeunydd bagiau coch a bagiau piws, a gesglir ar stepen y drws, i Gyfleusterau Adennill Deunydd (MRFs). Caiff y deunyddiau eu didoli gan beiriannau a gyda llaw, cyn i’r ansawdd gael ei wirio i wneud yn siŵr bod y manyleb yn uchel. Anfonir nwyddau wedi eu safoni at ailbroseswyr arbenigol, sydd wedi eu cymeradwyo, er mwyn eu troi’n nwyddau newydd. Mae’r manyleb yn aros yr un fath nes mae’n cyrraedd y farchnad darged, ac mae’r holl ddeunydd yn cael ei brosesu yn unol â safonau Ewropeaidd ee. EN643 ar gyfer graddau papur sy’n cael eu hadfer, cyn penderfynu ar y farchnad darged. Nwyddau yw’r deunyddiau sy’n cael eu didoli, a chânt eu gwerthu o fewn y DU ac hefyd eu gwerthu i farchnadoedd allforio led led y byd. Mae EN463 yn gwarantu hyd at 1.49% o halogiad ym mhob llwyth, fel arfer ffenestri plastig mewn amlenni, mewnosodiadau cylchgronau wedi eu lapio mewn plastig ayyb yw hyn.

Halogiad yw tua 9% o’r deunydd yn ôl yr ailbrosesydd, a chaiff y deunydd yma (900 tunnell y flwyddyn) ei anfon at gwmnïau sy’n Troi Gwastraff yn Ynni (EfWs).

Mae tua 25% o’r ddeunyddiau’n cael eu allforio’n syth i wledydd tramor fel nwyddau global. Mae gan y DU draddodiad hir o allforio deunyddiau ar draws y byd ee Glo o Gymru, llechi a dur.

Mae tua 65% o’r deunyddiau’n cael eu hailbrosesu yn y DU.

Mae cwmnïau o Malaysia, Indonesia a gwledydd eraill yn Ne Ddwyrain Asia yn prynu bêls o ddeunydd wedi ei ddidoli er mwyn ei brosesu ymhellach. Yr ailbroseswyr yma sy’n cynhyrchu’r deunydd sy’n cael ei ddefnyddio i bacio’r rhan helaeth o nwyddau sy’n cael eu prynu yn y DU. Mae’r bêls yn cael eu didoli yn unol â safonau Ewropeaidd, ond mae peth halogiad yn anochel mewn proses ddidoli sy’n dibynnol iawn ar y cyhoedd, Os nad yw’r cwmnïau rhain yn cael gwared o ddeunydd yn y ffordd briodol, rydym yn ddibynnol ar Asiantaethau Amgylcheddol y gwledydd rheiny i fonitro ac erlyn os bydd rhaid. Nid yw’r DU yn dympio gwastraff yn Malaysia, mae’r deunydd sy’n cael ei anfon yno yn nwydd sy’n cael ei ddidoli yn y DU cyn cael eu brynu gan y marchnadoedd allforio.

Mae mwy o wybodaeth am lle mae’ch ailgylchu’n mynd ar gael ar Fy Ailgylchu Cymru.