Pryd mae fy nydd casglu?

Ymwelwch â Fy Sir Fynwy i ddarganfod pryd bydd eich gwastraff a'ch ailgylchu'n cael eu casglu.

Gwybodaeth bwysig am y gwasanaethau casgluf
Peidiwch â rhoi hancesi papur, rholyn cegin, papur toiled neu glytiau yn eich bagiau ailgylchu. Rhaid eu gosod yn eich bagiau du. Os oes unrhyw un yn eich cartref yn dangos symptomau Covid 19, dylech ddefnyddio 2 fag yn hytrach nag 1 er mwyn casglu’r sbwriel a’u gosod o’r neilltu am 72 awr cyn gosod y bagiau du allan i’w casglu.

Rhowch eich ailgylchu a’ch gwastraff allan erbyn 7am.

Rydym yn darparu casgliad ailgylchu wythnosol ymyl y ffordd i bob cartref yn Sir Fynwy.

Pa eitemau all fynd i mewn i’r bagiau ailgylchu coch a phorffor?

Lawrlwythwch ein taflen yn esbonio Beth sy’n mynd i mewn pa fag.

Yn y bag coch gallwch ailgylchu:

 • Cardfwrdd
 • Post sothach gan gynnwys amlenni
 • Papurau newydd a chylchgronau
 • Papur swyddfa a phapur wedi’i dorri
 • Cartonau diod, e.e. sudd oren ayyb.
 • Cyfeirlyfrau ffôn a chatalogau

Yn y bag porffor gallwch ailgylchu:

 • Ffoil alwminiwm / ffoil cegin (dim pecynnau creision)
 • Erosolau (rhaid eu bod yn wag)
 • Poteli plastig
 • Potiau iogwrt (golchwch os gwelwch yn dda)
 • Tybiau margarîn
 • Basgedi ffrwythau / hambyrddau prydau parod
 • Caniau bwyd a diod

Ni all poteli a jariau gwydr fynd i’r bag porffor, rhaid iddynt fynd yn eich blwch ailgylchu gwydr.

Ni allwn ailgylchu pecynnau creision, bagiau plastig, ‘clingfilm’ a pholystyren ar hyn o bryd.  Rhowch yr eitemau hyn gyda sbwriel eich cartref.

I ddarganfod mwy am yr eitemau bob dydd y gallwch ailgylchu o bob ystafell yn eich tŷ, ewch i https://www.recycleforwales.org.uk/cy/ty-llawn

Mae bagiau coch a phorffor ar gael yn rhad ac am ddim oddi wrth eich Hyb Cymunedol Leol neu o’n Canolfannau Bagiau Ailgylchu

Darperir bagiau coch a phorffor ar gyfer ailgylchu ymyl ffordd preswylwyr Sir Fynwy yn unig. Ni ellir cymryd bagiau coch a phorffor i’r canolfannau ailgylchu ac ni ddylid eu defnyddio ar gyfer sbwriel yn y cartref. Os yw eich bagiau ailgylchu wedi cael eu gadael gan ein criwiau ac mae sticer arnynt, e-bostiwch Contact@monmouthshire.gov.uk neu ffoniwch ein Canolfan Gyswllt ar 01633 644644.

 

I ble mae’ch ailgylchu’n mynd?

Ar gyfartaledd rydym yn anfon 10,000 tunnell y flwyddyn o ddeunydd bagiau coch a bagiau piws, a gesglir ar stepen y drws, i Gyfleusterau Adennill Deunydd (MRFs). Caiff y deunyddiau eu didoli gan beiriannau a gyda llaw, cyn i’r ansawdd gael ei wirio i wneud yn siŵr bod y manyleb yn uchel. Anfonir nwyddau wedi eu safoni at ailbroseswyr arbenigol, sydd wedi eu cymeradwyo, er mwyn eu troi’n nwyddau newydd. Mae’r manyleb yn aros yr un fath nes mae’n cyrraedd y farchnad darged, ac mae’r holl ddeunydd yn cael ei brosesu yn unol â safonau Ewropeaidd ee. EN643 ar gyfer graddau papur sy’n cael eu hadfer, cyn penderfynu ar y farchnad darged. Nwyddau yw’r deunyddiau sy’n cael eu didoli, a chânt eu gwerthu o fewn y DU ac hefyd eu gwerthu i farchnadoedd allforio led led y byd. Mae EN463 yn gwarantu hyd at 1.49% o halogiad ym mhob llwyth, fel arfer ffenestri plastig mewn amlenni, mewnosodiadau cylchgronau wedi eu lapio mewn plastig ayyb yw hyn.

Halogiad yw tua 9% o’r deunydd yn ôl yr ailbrosesydd, a chaiff y deunydd yma (900 tunnell y flwyddyn) ei anfon at gwmnïau sy’n Troi Gwastraff yn Ynni (EfWs).

Mae tua 25% o’r ddeunyddiau’n cael eu allforio’n syth i wledydd tramor fel nwyddau global. Mae gan y DU draddodiad hir o allforio deunyddiau ar draws y byd ee Glo o Gymru, llechi a dur.

Mae tua 65% o’r deunyddiau’n cael eu hailbrosesu yn y DU.

Mae cwmnïau o Malaysia, Indonesia a gwledydd eraill yn Ne Ddwyrain Asia yn prynu bêls o ddeunydd wedi ei ddidoli er mwyn ei brosesu ymhellach. Yr ailbroseswyr yma sy’n cynhyrchu’r deunydd sy’n cael ei ddefnyddio i bacio’r rhan helaeth o nwyddau sy’n cael eu prynu yn y DU. Mae’r bêls yn cael eu didoli yn unol â safonau Ewropeaidd, ond mae peth halogiad yn anochel mewn proses ddidoli sy’n dibynnol iawn ar y cyhoedd, Os nad yw’r cwmnïau rhain yn cael gwared o ddeunydd yn y ffordd briodol, rydym yn ddibynnol ar Asiantaethau Amgylcheddol y gwledydd rheiny i fonitro ac erlyn os bydd rhaid. Nid yw’r DU yn dympio gwastraff yn Malaysia, mae’r deunydd sy’n cael ei anfon yno yn nwydd sy’n cael ei ddidoli yn y DU cyn cael eu brynu gan y marchnadoedd allforio.

Mae mwy o wybodaeth am lle mae’ch ailgylchu’n mynd ar gael ar Fy Ailgylchu Cymru.