Gellir derbyn plant o’r tymor yn dilyn eu trydydd pen-blwydd cyn belled â bod lleoedd ar gael. Gall hyn fod mewn ysgol feithrin a gynhelir gan Awdurdod Lleol neu mewn gosodiad preifat a all fod yn gylch chwarae neu feithrinfa ddydd breifat.

Mae gan Sir Fynwy 12 meithrinfa ysgol a gynhelir gan yr Awdurdod Lleol a bydd angen i blant fynychu 5 sesiwn yr wythnos ar gyfer sesiwn hanner diwrnod a chael un ai lle bore neu brynhawn. Mae ysgolion yn disgwyl i ddisgyblion sy’n mynychu’r feithrinfa i gymryd yr holl sesiynau sydd ar gael iddynt.

Ceisiadau yn Ystod y Flwyddyn

Gellir gwneud ceisiadau yn ystod y flwyddyn ar unrhyw adeg ar gyfer derbyniadau y tu allan i’r cylch derbyn arferol.

Gwneud cais ar gyfer Medi 2022

Os ganwyd eich plentyn rhwng 1af Medi 2018 a 31ain Awst 2019 gallwch wneud cais am le mewn ysgol feithrin yn 2022 rhwng y 7fed Gorffennaf 2021 a 17ydd Medi 2021. Mae gan Gyngor Sir Fynwy system ar-lein i ymgeisio ar gyfer derbyn, sydd ar gael i chi ei defnyddio wrth wneud cais eich plentyn. Mae’r system yn eich galluogi i weld a diwygio cais eich plentyn hyd at y dyddiad cau, sef 17ydd Medi 2021 am hanner nos.

Mae’r nodiadau cyfarwyddyd ar gael i’ch helpu i gwblhau eich cais.

Fe’ch cynghorir hefyd i ddarllen Llyfryn Dechrau Ysgol 2022-23

Bydd llythyron penderfyniad ar gyfer lleoedd mis Medi 2022 yn cael eu cyhoeddi ar 5af Tachwedd 2021.

Gellir cynnig cychwyn cynnar i blant a anwyd rhwng 1af Medi 2018 a 31ain Rhagfyr 2018 o fis Ionawr 2022.

Gellir cynnig cychwyn cynnar i blant a anwyd rhwng 1af Ionawr 2019 a 31ain Mawrth 2019 o fis Ebrill 2022.

Nid yw plant a anwyd rhwng 1af Ebrill 2019 a 31ain Awst 2019 yn gymwys i ddechrau’n gynnar.

Bydd llythyron penderfyniad, sy’n cynnig cychwyn cynnar os oes lleoedd ar gael, yn cael eu cyhoeddi:

  • Ar 5af Tachwedd 2021 ar gyfer dechrau yn Ionawr 2022
  • Ar 7ed Mawrth 2022 ar gyfer dechrau yn Ebrill 2022

Meini prawf os oes Tanysgrifio

Lle mae mwy o geisiadau nag o leoedd ar gael, caiff y meini prawf dilynol eu gweithredu i benderfynu pwy gaiff y lleoedd sydd ar gael.

1 – Plant sy’n derbyn gofal neu blant a oedd yn derbyn gofal yn flaenorol, h.y. plant sydd dan ofal neu sydd wedi bod o dan ofal awdurdod lleol.

2 – Seiliau meddygol neu gymdeithasol a amlygir gan asiantaethau priodol

3 – Plant sydd â brawd neu chwaer perthnasol yn bresennol yn y feithrinfa ddewisol.

4 – Ar ôl cymhwyso’r categorïau uchod, neu os yw’r ysgol yn parhau i fod mewn sefyllfa o ordanysgrifio yn unrhyw un o’r categorïau uchod, bydd y flaenoriaeth yn seiliedig ar agosrwydd i’r ysgol a ffafrir, wedi’i fesur gan ddefnyddio’r llwybr cerdded diogel byrraf. Gofynnir i chi ddangos unrhyw ddogfennau priodol yr ystyrir fod eu hangen i wirio cyfeiriadau cartref.

Gellir cael ffurflenni cais i fynychu meithrinfeydd cymeradwy nas cynhelir, cylchoedd chwarae neu Gylchoedd Meithrin yn uniongyrchol o’r gosodiadau. Gellir dod o hyd i rifau cyswllt ar y wefan hon drwy ddefnyddio’r Cyfleuster Chwilio Gofal Plant.

Cyllid Addysg Gynnar

Cafodd nifer o osodiadau nas cynhelir eu cymeradwyo i ddarparu addysg gynnar. (Gallwch weld y rhestr lawn yma.) Mae hyn yn golygu eu bod yn dilyn cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen a chânt eu harolygu gan Estyn i sicrhau fod yr addysg a gynigiant o lefel dderbyniol.

Nid yw dalgylchoedd meithrinfedd yn berthnasol. Gall rhieni ddewis naill ai feithrinfa mewn ysgol neu osodiad cymeradwy nas cynhelir yn Sir Fynwy.

Mae cyllid ar gael o ddechrau’r tymor yn dilyn pen-blwydd y plentyn yn dair oed (diffinnir dyddiadau tymor fel 1 Ionawr, 1 Ebrill a 1 Medi pryd bynnag mae gwyliau ysgol).

Caiff y cyllid hwn ei osod ar hyn o bryd fel £7.00 y sesiwn (2 awr) am bump sesiwn yr wythnos, cyhyd â bod y sesiynau hynny ar ddyddiau gwahanol. Mae’r cyllid yn debyg i’r cyllid mae meithrinfeydd ysgol yn eu derbyn fesul disgybl rhan-amser. Caniateir i’ch plentyn fynychu pob gosodiad am ddwy awr y diwrnod yn rhad ac am ddim ond os yw’r sesiwn yn fwy na dwy awr a’ch bod yn dymuno i’ch plentyn aros am y sesiwn lawn sydd ar gael, bydd angen i chi dalu ffi atodol.

Bydd angen i ddarparwyr lenwi ffurflen hawlio yn rhoi manylion y plant a gofrestrodd yn y gosodiad ac yn cadarnhau eu dyddiad geni. Bydd angen i ddarparwyr ddilysu dyddiad geni plant drwy archwilio tystysgrif geni y plentyn.

Caiff darparwyr eu cyllido unwaith y tymor a bydd yr Awdurdod Lleol yn anelu i dalu i ddarparwyr o fewn pedair wythnos o dderbyn eu hawliad. Mae’n rhaid derbyn anfonebau o fewn tair wythnos o ddechrau’r tymor. Ni ddylid gofyn i rieni lofnodi ffurflenni cais rhieni cyn chwech wythnos cyn dechrau’r tymor. Bydd yr Awdurdod Lleol yn gwirio’r ffurflenni (anfonebau) a gyflwynir gan ddarparwyr i ddilysu’r cyfanswm hawliadau gyda manylion disgyblion.

Ni fydd unrhyw addasiadau i gyllid unwaith y mae’r darparydd wedi ei dderbyn; felly os yw’r plentyn yn gadael y gosodiad yn ystod y tymor, gall y darparydd gadw’r grant i gadw lefelau staffio am weddill y tymor hwnnw.

Os yw plentyn yn mynychu meithrinfa ysgol a gosodiad cymeradwy nas cynhelir, ni fedrir hawlio cyllid ar gyfer y gosodiad nas cynhelir gan y bydd y cyllid ar gyfer y plentyn hynny gyda meithrinfa’r ysgol. Fodd bynnag, gellir rhannu cyllid rhwng mwy na un gosodiad cymeradwy nas cynhelir am hyd at bum sesiwn yr wythnos, cyhyd â bod y sesiynau ar wahanol ddyddiau.

Cafodd trefniadau cyllid traws-ffin eu negodi gydag awdurdodau lleol. Blaenau Gwent, Casnewydd, Torfaen a Phowys. Mae trefniadau cyllido traws-ffin hefyd yn eu lle ar gyfer rhai ardaloedd o Swydd Henffordd a Swydd Caerloyw.

Nid yw Cyngor Sir Fynwy yn derbyn unrhyw gefnogaeth ariannol ar gyfer lleoedd gofal plant, sy’n cynnwys rhieni sy’n derbyn budd-daliadau o unrhyw fath. Gall fod peth cymorth ar gael drwy lwybrau eraill, megis gofal plant di-dreth a’r 30 awr am ddim o ofal plant ar gyfer rhieni gwaith cymwys. Mae manylion pellach am y cynlluniau hyn ar gael yma.

Os ydych angen mwy o wybodaeth ar gyllid Blynyddoedd Cynnar cysylltwch â’r Tîm Blynyddoedd Cynnar ar 01633 644527.

Os ydych angen mwy o wybodaeth am dderbyniadau meithrin cysylltwch â’r Uned Ysgolion a Derbyn Myfyrwyr ar 01633 644508 neu drwy ddanfon e-bost at accesstolearning@monmouthshire.gov.uk