Skip to Main Content

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU (UKSPF) yn biler canolog o agenda Lefelu i Fyny uchelgeisiol llywodraeth y DU ac yn elfen sylweddol o’i chefnogaeth i leoedd ar draws y DU. I ddarllen mwy, ewch i > Prosbectws Ffyniant Gyffredin y Du – GOV.UK (www.gov.uk) Mae prosiectau yn rhan o un neu fwy o’r categorïau canlynol:

• Cymuned a Lleoedd

• Cefnogi Busnes Lleol

• Pobl a Sgiliau

Hartpury TALK

Rydym yn eich cefnogi chi a’ch busnes trwy ddarparu hyfforddiant ac arweiniad busnes, llwyfan ar gyfer rhannu gwybodaeth ac ystod eang o hyfforddiant. 

>Hartpury TALK Project – Monmouthshire

iConnect

iConnect – Cymdeithas Tai Sir Fynwy

“Ein gwirfoddolwyr yw pwynt gwerthu unigryw ein prosiect! Ni allem gyflawni’r hyn rydym yn ei wneud hebddynt ac rydym mor ddiolchgar am eu hamser a’u hangerdd dros y prosiect…”

Darllenwch Fwy (cliciwch i weld) >

Be Community – Tîm Datblygu Cymunedol

Be Community offers a tailored training program aimed at empowering grassroots community groups to thrive sustainably.

Darllenwch Fwy (cliciwch i weld) >

Gŵyl Afon Dyffryn Gwy

Mae yma! Mae WVRF yn dathlu ei ben-blwydd yn 10 oed eleni !!! Dewch i ddathlu gyda ni, os gwelwch yn dda!

Darllenwch Fwy (cliciwch i weld) >

Y Prentis – Syrfëwr Eiddo dan Hyfforddiant

Bydd y prosiect yn targedu pobl ddi-waith, y rhai mewn addysg amser llawn sy’n chwilio am waith a phobl sy’n ceisio newid gyrfa o waith isel neu ddi-grefft yn Sir Fynwy.

Darllenwch Fwy (cliciwch i weld) >

Dathlu cynnyrch lleol yn Ffair Fwyd y Gwanwyn yn y Fenni

Rhoddodd y Ffair sylw i fusnesau a chynhyrchwyr lleol i roi ymwelwyr yn ôl mewn cysylltiad â chynhyrchu bwyd cynaliadwy yn ein tirlun arbennig.

Darllenwch Fwy (cliciwch i weld) >

be community a helping hand for you and your community

Be Community

Cymunedau a Lleoedd

Mae Be Community yn darparu cyfleoedd i wirfoddolwyr yn Sir Fynwy i’w cynorthwyo gyda’u rolau gwirfoddol. Mae’n darparu amrywiaeth o gyrsiau ar gyfer gwirfoddolwyr gan gynnwys; hylendid bwyd, cymorth cyntaf, lles, diogelu a llawer o gyrsiau eraill a all helpu gwirfoddolwyr i oresgyn unrhyw rwystrau y gallent eu hwynebu. Datblygir cyrsiau pwrpasol hefyd yn seiliedig ar anghenion penodol.

fredweston@monmouthire.gov.uk

Rhaglen Arweinyddiaeth Gymunedol – Monmouthshire

Cyrchfan i Bawb For All – MonLife

Cymunedau a Lleoedd

“Cyrchfan i Bawb”: Nod y prosiect hwn yw gwella hygyrchedd i bawb yn Sir Fynwy, p’un a ydynt yma am ddiwrnod, wythnos, neu am oes. Mae’n cynnwys gweithgarwch a ariennir gan gyfalaf a refeniw. Bydd y cyllid cyfalaf yn cael ei ddefnyddio i ddarparu grantiau ar gyfer addasiadau ffisegol mewn safleoedd diwylliannol a threftadaeth lleol i wella hygyrchedd a gwrthsefyll effeithiau arwahanrwydd, yn enwedig ar gyfer pobl hŷn a phobl anabl.

nicolaedwards@monmouthshire.gov.uk

Croeso i Sir Fynwy – Visit Monmouthshire

Gwent Green Grid Project

Grid Gwyrdd Gwent – Bywyd Mynwy

Cymunedau a Lleoedd

Mae Grid Gwyrdd Gwent yn bartneriaeth gydweithredol rhwng 5 Awdurdod Lleol Gwent a CNC, a gefnogir gan ystod eang o randdeiliaid a chyrff anllywodraethol sy’n darparu dull cyson o reoli Seilwaith Gwyrdd ledled Gwent. Mae’r bartneriaeth a’i rhaglen waith yn gweithredu fel mecanwaith cyflawni allweddol sy’n galluogi cynllunio strategol, asesu a chynllunio gwasanaethau ecosystem, eco-gysylltedd a mecanweithiau sy’n creu dinasyddion iachach, yn ysgogi cyfleoedd busnes, ac yn darparu buddion cymunedol. Bydd y prosiect yn helpu i gyflawni ystod o allbynnau gan gefnogi rhwydweithiau ecolegol gwydn ac atebion seiliedig ar natur, natur, a chamau gweithredu yn yr hinsawdd, rheoli ein hadnodd coed a choetiroedd, cefnogi cyfleoedd iechyd a lles a chefnogi hyfforddiant sgiliau gwyrdd.

colettebosley@monmoutshire.gov.uk

Gwent Green Grid Partnership – Monlife

group cheer happily

Together WORKS

Cymunedau a Lleoedd

Mae TogetherWORKS yn ganolbwynt cymunedol amlochrog wedi’i leoli yng Nghil-y-coed, De Sir Fynwy sy’n cael ei redeg ar y cyd gan CSF a GAVO. Mae’n gartref i 12+ o grwpiau cymunedol sy’n defnyddio’r gofod ac yn rhyngweithio ag ef yn wythnosol, yn ogystal ag oergell gymunedol, Makers Space, Benthyg (Llyfrgell o bethau) a gwasanaethau lles a chynhwysiant digidol amrywiol. Mae hefyd yn gartref i gydweithio a gweithio mewn partneriaeth gyda’n cydweithwyr cymunedol o MHA, Poll a Chyngor ar Bopeth i enwi ond ychydig o fudiadau. Mae TogetherWORKS wedi llenwi bwlch adnoddau enfawr yng Nghil-y-coed ac mae’n gwneud gwaith gwych yn gwella bywydau’r bobl sy’n ei ddefnyddio.

fredweston@monmouthshire.gov.uk

alison.palmer@gavo.org.uk

https://www.facebook.com/togetherworks.caldicot/

green circle logo with dark green lines

Busnes Sir Fynwy

Cefnogi Busnesau Lleol

Bydd Prosiect SPF Busnes Sir Fynwy yn gwella gallu tîm Economi, Cyflogaeth a Sgiliau Cyngor Sir Fynwy i ymgysylltu â busnesau a’u cysylltu â chymorth ehangach.

jameswoodcock@monmouthshire.gov.uk

Sir Fynwy Cyflogaeth a Sgiliau – Monmouthshire Employment and Skills (cyflogsgiliaumynwy.co.uk)

visit monmouthshire ymwelwch a sir fynwy

Twristiaeth Ranbarthol – MonLife

Cefnogi Busnes Lleol

Caerdydd, prosiect marchnata cydweithredol prifddinas Cymru. Bydd y prosiect refeniw hwn yn helpu i ariannu cynllun marchnata rhanbarthol yn targedu marchnadoedd tramor, teithio grŵp/masnach teithio a digwyddiadau busnes. Bydd y prosiect yn adeiladu ar lwyddiant ymgyrchoedd blaenorol Partneriaeth De Cymru i helpu i adfer a thyfu economi ymwelwyr y rhanbarth yn gynaliadwy yn dilyn y pandemig.

nicolaedwards@monmouthshire.gov.uk

Croeso i Sir Fynwy – Visit Monmouthshire

green circle logo with dark green lines

CELT (Cysylltu, ymgysylltu, Gwrando Trawsnewid)

Pobl a Sgiliau

Mae’r prosiectau CELT yn cefnogi’r rhai sydd bellaf o’r farchnad lafur gyda lles a chwnsela a’r rhai mewn gwaith ag anghenion hyfforddi unigol, gan ddarparu cymorth ategol i’n rhaglen Cymunedau am Waith+ a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae’narparu amserlen wythnosol o gyrsiau cysylltiedig â gwaith yn y Fenni a Chil-y-coed.

roryclifford@monmouthshire.gov.uk

mccemployskills.co.uk

green circle logo with dark green lines

Economi, Cyflogaeth a Sgiliau Cyngor Sir Fynwy

Multiply

Mae Multiply Sir Fynwy yn rhaglen rifedd i oedolion a gynlluniwyd I wella sgiliau rhifedd gweithredol trwy diwtora personol am ddim, hyfforddiant digidol, a chyrsiau hyblyg. Bydd y ffocws ar ddysgu fel teulu drwy ysgolion cynradd. Mae’r Sawl Sy’n Gadael Gofal yn canolbwyntio ar reoli cyllid a waith ymgysylltu I gynnig gweithdai/cyrsiau heb eu hachredu a chefnogi cyfranogwyr sydd am gyflawni cyrsiau rhifedd ychwanegol.

roryclifford@monmouthshire.gov.uk

Rhaglen Multiply – Monmouthshire Employment and Skills (cyflogsgiliaumynwy.co.uk)

YPrentis

Bydd y prosiect yn targedu pobl ddi-waith, y rhai mewn addysg amser llawn sy’n chwilio am waith a phobl sy’n ceisio newid gyrfa o waith isel neu ddi-grefft yn Sir Fynwy. Mae’r hyfforddeion yn cwblhau cymhwyster trac cyflym achrededig mewn Tirfesur Adeiladau, Sero NET, datgarboneiddio a’r cyrsiau ôl-osod. Bydd cyfranogwyr yn cofrestru gyda RICS fel partner a bydd cyfle i symud ymlaen i statws siartredig llawn.  Bydd cyflogaeth ddilynol yn cael ei sicrhau ar ôl cwblhau’r rhaglen, lle gall cyfranogwyr symud ymlaen i brentisiaeth uwch a/neu radd yn y brifysgol.

Darryl Williams

Rheolwr Rhaglenni

darryl.williams@yprentis.co.uk  

https://www.yprentis.co.uk/

A

Dyfodol Creadigol – MonLife

Cymunedau a Lleoedd

Mae Dyfodol Creadigol yn caniatáu amser a lle i ddatblygu gwaith creadigol ac ymarfer creadigol gyda phobl ifanc. Mae’n rhaglen gydweithredol sy’n cefnogi gweithgarwch celfyddydol lleol ac yn bwysig iawn yn rhoi llais i bobl ifanc yn ei ddatblygiad. Mae’r rhaglen yn cynnwys sesiynau/Ymyriadau Celfyddydau Ieuenctid Pwrpasol a sefydlu Theatr Ieuenctid SirFynwy.

davebaxter@monmouthshire.gov.uk

katherinemcdermidsmith@monmouthshire.gov.uk

https://boroughtheatreabergavenny.co.uk/cy/creative-futures-monmouthshire/

Wye Valley River Festival, Gwyl Afon Dyffryn Gwy

Llifo Trwy Gymunedau – Gŵyl Afon Dyffryn Gwy

Cymunedau a Lleoedd

Sefydliad celfyddydol yw CIC Gŵyl Afon Dyffryn Gwy, a arweinir gan artistiaid a chymunedau sy’n creu gwaith gyda’r amgylchedd yn ganolog iddo. Mae’n od â phobl leol, amgylcheddwyr, ac artistiaid dawnus ynghyd ar gyfer archwiliad creadigol o’r hyn sy’n bosibl. Bob yn ail flwyddyn mae’r archwiliadau hynny’n arwain at Ŵyl Afon Gwy bob dwy flynedd, a gynhelir i fyny ac i lawr Dyffryn Gwy.

rachel.wyevalleyfestival@gmail.com

wyevalleyriverfest.com

i connect the digital world at your fingertips

iConnect – Cymdeithas Tai Sir Fynwy

Cymunedau a Lleoedd

Mae iConnect yn cynnig cymorth digidol cyffredinol yn amrywio o fynd ar-lein, i gael mynediad at wasanaethau, ceisio cyngor iechyd a lles, cadw mewn cysylltiad ag anwyliaid, gwneud cais am swyddi, yn ogystal â dod o hyd i ddyfeisiau a wi-fi fforddiadwy.  Mae iConnect wedi ymrwymo i ddileu’r rhwystrau niferus sydd gan bobl i archwilio’r byd digidol a thrwy wneud hynny eu helpu i ddod o hyd i ddiddordebau newydd, cysylltiadau newydd, a chyfleoedd newydd.

sarahjones@monmouthshirehousingassociation.co.uk

monmouthshirehousing.co.uk/news/digital-inclusion-at-your-fingertips/

monlife blue and green logo

Treftadaeth Heddiw Yfory – MonLife

Cymunedau a Lle

Bydd y prosiect hwn yn gwella deg o safleoedd Treftadaeth y sir drwy roi Cynllun Gweithredu’r Strategaeth Dreftadaeth ar waith. Mae gweithgareddau’n cynnwys creu cynlluniau profiad ymwelwyr ar gyfer pob un o’r safleoedd, datblygu cynlluniau hyfforddi a sefydlu newydd ar gyfer timau safle, ymgysylltu gwell â rhanddeiliaid a rhaglenni chwarae ac arddangos newydd.

garethllewellyn@monmouthshire.gov.uk

Heritage/cy – Monlife

alacrity

Elevate – Sefydliad Alacrity

Cefnogi Busnes Lleol

Gan gyfuno rhaglenni ac arbenigedd rhwng dau sefydliad sefydledig sy’n gweithredu’n genedlaethol yn y gofod entrepreneuriaeth, sef y Sefydliad Alacrity a Townsquare, nod Elevate Sir Fynwy yw creu ecosystem newydd sy’n hyrwyddo entrepreneuriaeth, yn ysgogi twf mewn busnesau newydd ac yn cefnogi cwmnïau sydd ag uchelgais ar gyfer twf. Bydd Elevate yn cyflwyno rhaglenni a digwyddiadau masnacheiddio ymarferol a fydd yn cynnig cymorth, cyngor, hyfforddiant a mentora i entrepreneuriaid newydd a mentrau presennol ar draws ardal Sir Fynwy.

jlewis@alacrityfoundation.com

https://alacrityfoundation.co.uk/

 

hands touch leaves of vegetable in garden

Rhaglen Gwydnwch Bwyd

Cefnogi Busnes Lleol

Mae Rhaglen Gwydnwch Bwyd yn brosiect i gefnogi busnesau bwyd a diod Sir Fynwy. Mae’n cysylltu cynhyrchwyr â chwsmeriaid, hyrwyddo cyfleoedd gyrfa, gwella cadwyni cyflenwi lleol, a chwifio’r faner dros fwyd a ffermio Sir Fynwy. Llinyn arall o waith yw cynnal a thyfu Partneriaeth Bwyd Sir Fynwy fel fforwm ar gyfer cydweithredu traws-sectorol ar gryfhau’r system fwyd leol, o’r fferm i’r fforc.

mariannefisher@monmouthshire.gov.uk

foodmonmouthshire.co.uk

Hartpury Agri-Tech Centre

TaLK – Coleg Hartpury

Cefnogi Busnes Lleol

Bydd y prosiect Technoleg a Gwybodaeth Leol (TaLK) yn archwilio ac yn cefnogi’r cynlluniau a’r penderfyniadau ar gyfer gwell cynhyrchiant a chynaliadwyedd trwy systemau, offer a sgiliau digidol ar gyfer busnesau ffermio Sir Fynwy.

ben.thompson@hartpury.ac.uk

hartpury.ac.uk/for-business/hartpury-agri-tech-centre

green circle logo with dark green lines

Inspire – Economi, Cyflogaeth a Sgiliau

Pobl a Sgiliau

Nod Inspire yw gweithio gyda phobl ifanc 14-19 oed sydd mewn perygl o ddod yn NEET neu sy’n NEET (Pobl Na Sy’n ymwneud ag Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant). Mae’r rhaglen yn gweithredu ym mhob ysgol uwchradd yn Sir Fynwy gyda gweithiwr dynodedig fesul ysgol ac mae ganddi weithiwr allgymorth ychwanegol i gefnogi pobl ifanc â phresenoldeb o lai na 50% ar draws Sir Fynwy. Bydd Inspire yn canolbwyntio ar bedwar dangosydd allweddol – Lles, presenoldeb, cyrhaeddiad, ac ymddygiad a bydd yn gweithio tuag at ennill cymhwyster a sgiliau bywyd gyda’n pobl ifanc.

louisewilce@monmouthshire.gov.uk

Cymorth i bobl ifanc – Monmouthshire Employment and Skills (cyflogsgiliaumynwy.co.uk)

Caru Cymru

Cymuned a Lle

Mae’r prosiect Cyllid Cymru a gyllidir gan y Gronfa Ffyniant Gyffredin yn adeiladu ar bartneriaeth bresennol gyda Cadwch Cymru’n Daclus yn cynnwys holl brif awdurdodau lleol Cymru. Yn ganolog iddo mae gweithio gyda chymunedau i greu amgylchedd glanach a mwy diogel a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol. Mae meysydd allweddol o ffocws yn ymwneud â gostwng effaith baw cŵn, sbwriel a thipio anghyfreithlon drwy ymyriadau wedi’u targedu.

markcleaver@monmouthshire.gov.uk

susanparkinson@monmouthshire.gov.uk

Hannah Jones

Arweinydd Rhaglen CFfG

Michael Jordan

Arweinydd Cyllid CFfG

William Austin

Cymorth Ariannol CFfG

Connor Leacock

Ymgysylltu CFfG

Mae’r prosiectau hyn [wedi’u hariannu/ariannu’n rhannol] gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.