Skip to Main Content
monmouthshire food partnership

Mae Partneriaeth Bwyd Sir Fynwy yn gydweithrediad ledled y sir o bobl a sefydliadau o bob cefndir sy’n credu bod bwyd yn werth ei gymryd o ddifrif.  Rydym yn rhan o rwydwaith o Bartneriaethau Bwyd ledled y DU sydd oll yn gweithio gyda’i gilydd i hyrwyddo bwyd da a chreu systemau bwyd lleol cynaliadwy y gall pawb eu cyrchu a’u mwynhau.

Rydym yn gweithio i’r fframwaith Lleoedd Bwyd Cynaliadwy, sy’n ymdrin â chwe mater allweddol:

  • Llywodraethu a Strategaeth
  • Bwyd Iach i Bawb
  • Bwyd i’r Blaned
  • Mudiad Bwyd Da
  • Economi Bwyd Cynaliadwy
  • Arlwyo a Chaffael

Rydym mor ffodus i fod yn gweithio yn Sir Fynwy.  Sir wledig yw ein sir ni, sy’n cynhyrchu llawer o fwyd (ac a allai gynhyrchu hyd yn oed mwy), ac mae rhai o’n penderfynwyr lleol a rhanbarthol allweddol wedi rhoi’r amgylchedd naturiol a chyfiawnder cymdeithasol ar frig eu hagendâu, ac wedi cydnabod bod bwyd da yn ganolog i gyflawni eu huchelgeisiau.

Beth yw’r system fwyd?

Mae’r system fwyd wedi’i disgrifio fel popeth sy’n digwydd o’r fferm i’r fforc, o’r padog i’r plât ac o’r pridd i’r stumog fel y gallwn ni i gyd fwyta bob dydd. Felly mae’n ymwneud â ffermio, prosesu a gweithgynhyrchu bwyd, trafnidiaeth a logisteg, manwerthu a marchnata, bwyta a choginio, a delio â gwastraff ac ailgylchu. Mae’r system fwyd yn effeithio ar newid yn yr hinsawdd, bioamrywiaeth ac iechyd pobl mewn ffyrdd mawr iawn.  Mae’n fusnes i bawb ac mae angen i ni i gyd gymryd rhan ym mha bynnag ffordd y gallwn.

Yr hyn yr ydym yn gwneud

Trwy ei Grŵp Llywio a’i rwydwaith eang o aelodau a chefnogwyr, nod Partneriaeth Bwyd Sir Fynwy yw:

• Cysylltu pobl, prosiectau a phartneriaid sy’n ceisio creu system fwyd leol gynaliadwy.

• Cymryd camau ar y cyd i lunio’r system fwyd leol.

• Bod yn llais cyfunol ar gyfer bwyd sy’n ffurfio polisi’n gadarnhaol ac sy’n rhannu arfer gorau.

Mae hynny’n golygu ein bod yn cynnal prosiectau, yn ceisio ac yn dosbarthu cyllid, yn cysylltu pobl gyda’i gilydd, ac yn cynghori ac yn cefnogi unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwella ein system fwyd i ledaenu llawenydd a chariad am fwyd da.

Ar lefel polisi a strategaeth, mae Partneriaeth Bwyd Sir Fynwy yn bartner cyflawni strategol ar gyfer Amcanion Lles Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent, a chyfeirir atom yng Nghynllun Cymunedol a Chorfforaethol Cyngor Sir Fynwy. Gan adlewyrchu ein lleoliad daearyddol, rydym hefyd yn gweithio gydag awdurdodau lleol a phartneriaethau bwyd trawsffiniol i ategu gweithgareddau’r Bartneriaeth Ymlaen y Gororau, sy’n dod i’r amlwg.

Mae Partneriaeth Bwyd Sir Fynwy yn ddiolchgar o gael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru a Lleoedd Bwyd Cynaliadwy.

Pobl yng Nghyngor Sir Fynwy

Mae Partneriaeth Bwyd Sir Fynwy yn cael ei lletya gan Gyngor Sir Fynwy a’i chydlynu gan y Tîm Bwyd Cynaliadwy.

Marianne Elliott

Rheolwr Prosiectau Bwyd Cynaliadwy

Elaine Blanchard

Swyddog Ymgysylltu â Bwyd Cynaliadwy

Sian Kidd

Swyddog Ymgysylltu Diogelwch Bwyd

siankidd@monmouthshire.gov.uk

Ewch i ymweld â’r wefan www.foodmonmouthshire.co.uk/cy

Newyddion a Digwyddiadau

Paramaeth ar Raddfa Fferm

Yn y cwrs hwn byddwch yn dysgu hanfodion paramaeth ar raddfa fferm yn gyntaf, yna ewch yn fanwl drwy sesiynau maes ar ffermydd lleol i ddysgu mwy am sut i gymhwyso’r egwyddorion i’ch tir a’ch busnes eich hun.

>Permaculture at Farm Scale – Monmouthshire

Dathlu cynnyrch lleol yn Ffair Fwyd y Gwanwyn yn y Fenni

Cynhaliwyd y digwyddiad cyfeillgar i’r teulu ar safle hanesyddol Priordy Santes Fair a’r Ysgubor Degwm ddydd Sadwrn 9 Mawrth, gan roi cyfle i’r sawl oedd yn mynychu i ymchwilio’r cynnyrch ffres gorau a danteithion artisan o Sir Fynwy a’r cylch.

> https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/2024/03/dathlu-cynnyrch-lleol-yn-ffair-fwyd-y-gwanwyn-yn-y-fenni/

Have your say

Mae Cyngor Sir Fynwy yn eich  gwahodd o rannu eich barn ar ein Strategaeth Fwyd Leol.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn datblygu strategaeth fwyd leol a fydd yn arwain ein gwaith yn y dyfodol.

> Local Food Strategy – Monmouthshire

Mae FFAIR FWYD Y GWANWYN newydd sbon yn dod i’r Fenni a byddem wrth ein bodd yn eich gweld chi yno! MYNEDIAD AM DDIM. Lleoliad: Priordy’r Santes Fair ac Ysgubor y Degwm NP7 5ND.

Prynwch yn lleol. Siopwch yn gynaliadwy. Dewch i ddweud helo wrth y tyfwyr a’r cynhyrchwyr gorau yn/o amgylch Sir Fynwy (25 o arddangoswyr). Siopwch am eich prif fwydydd. Dewch i roi cynnig ar bethau. Cofrestrwch ar gyfer cynllun bocsys bwyd. Mwynhewch gerddoriaeth fyw a sgyrsiau. Bydd gweithgareddau plant hefyd. Yn ogystal â grwpiau lleol yn rhannu eu gwaith, gan greu system fwyd sy’n decach, yn fwy cynaliadwy ac iach yn y sir. Mae’r digwyddiad hwn yn bartneriaeth ar y cyd rhwng Gŵyl Fwyd y Fenni a Chyngor Sir Fynwy. Ariennir gan Raglen Gwydnwch Bwyd Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Read more > Abergavenny Food Festival Blog

Grantiau Bach Partneriaeth Bwyd Sir Fynwy: Thyfu Cymunedol

Grantiau Bach Partneriaeth Bwyd Sir Fynwy: Thyfu Cymunedol – Monmouthshire

Disgyblion Sir Fynwy yn cael profiad ymarferol ar Fferm Langtons

Disgyblion Sir Fynwy yn cael profiad ymarferol ar Fferm Langtons >

Dolenni Perthnasol:

Grantiau Cymunedol Partneriaeth Bwyd Sir Fynwy wedi’u dyfarnu >