Skip to Main Content

iConnect – Cymdeithas Tai Sir Fynwy

Astudiaeth achos
Y Gronfa Ffyniant Gyffredin

Mae iConnect yn brosiect cynhwysiant digidol sy’n cefnogi trigolion Sir Fynwy gyda sgiliau TG sylfaenol a’r sgiliau i fynd ar-lein a llywio’r byd ar-lein yn effeithiol ac yn ddiogel. Rydym yn cynnal sesiynau galw heibio ledled y sir, lle gall trigolion alw heibio a chael cefnogaeth gan ein tîm o Hyrwyddwyr Digidol iConnect gydag unrhyw faterion digidol. Mae iConnect hefyd yn cefnogi cyfranogwyr gyda thlodi data a dyfeisiau, gan roi cardiau SIM wedi’u llwytho â data neu fenthyca dyfeisiau fel gliniaduron, tabledi a ffonau clyfar.

Mae ein hyrwyddwyr digidol yn darparu eu sgiliau a’u hamser i gefnogi ein staff a’n cyfranogwyr gyda phob lefel o gymorth digidol. Maent yn gwirfoddoli eu hamser, ychydig oriau’r wythnos – beth bynnag sy’n gweddu i’w hamserlen a’u gallu ac maent yn bresennol yn ein sesiynau galw heibio a’n digwyddiad i helpu unigolion gydag unrhyw ymholiadau sydd ganddynt. Mae gan ein gwirfoddolwyr gyfoeth o wybodaeth ddigidol ac maent yn wirioneddol gefnogol i’r cwsmeriaid sy’n dod atom am gymorth.

Mae pob unigolyn sydd wedi bod yn rhan o’r prosiect wedi dweud wrthym fod gwirfoddoli wedi cael effaith aruthrol ar eu bywydau. Ymunodd y gwirfoddolwyr sydd wedi dod yn ‘Hyrwyddwyr Digidol’ iConnect â ni gyda hyder isel ac ers treulio amser yn cefnogi’r prosiect, maent wedi dweud bod ffrindiau a theulu wedi sylwi bod hyn wedi gwella’n fawr. Mae rhai o’n gwirfoddolwyr yn niwro-ddargyfeiriol ac wedi cael trafferth gyda chyswllt llygaid a sgyrsiau syml, ac mae eu profiad ar y prosiect wedi cael effaith gadarnhaol ar eu bywydau ac wedi gwella eu gallu i gyfathrebu ag eraill.

Ein gwirfoddolwyr yw pwynt gwerthu unigryw ein prosiect! Ni allem gyflawni’r hyn rydym yn ei wneud hebddynt ac rydym mor ddiolchgar am eu hamser a’u hangerdd dros y prosiect. Rydym wedi ein syfrdanu â’r hyn y maent wedi ei gyflawni  yn ystod eu taith gydag iConnect, gobeithiwn y byddant yn parhau i weithio gyda ni drwy gydol y prosiect.”

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:

sarahjones@monmouthshirehousingassociation.co.uk

monmouthshirehousing.co.uk/news/digital-inclusion-at-your-fingertips/

Mae’r prosiectau hyn [wedi’u hariannu/ariannu’n rhannol] gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.