Skip to Main Content
Back view retired senior couple on the bench. Green summer park background.


Lles a Chymorth i Oedolion

Rydym yn cefnogi pobl i aros yn annibynnol a chynnal dewis a rheolaeth dros eu bywydau.   Byddwn yn gweithio gyda chi i nodi’r hyn sy’n bwysig i chi, gan edrych gyda chi ar eich dewisiadau ymhlith yr amrywiaeth o opsiynau sydd ar gael. Y nod yw eich cefnogi i gynnal ansawdd bywyd da, neu eich helpu i ddod o hyd i bobl eraill a allai helpu.

Gall y cymorth a ddarparwn ddod ar ffurf creu cysylltiadau gwell rhwng pobl a’u cymunedau neu ddechrau asesiad a fydd yn pennu a oes angen cymorth mwy ffurfiol arnoch.

Yng Nghymru, pasiwyd deddf sydd â’r nod o gynnal a gwella lles pobl mewn angen. Gelwir hyn yn Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae’r ffordd yr ydym yn gweithio yn cael ei harwain gan y gyfraith hon. Rydym yn ceisio:

 • Gwrando i ddeall beth sy’n bwysig i chi
 • Cyfathrebu’n glir â chi
 • Gweithio gyda chi a dewch â dim ond y bobl hynny a all eich helpu i fyw eich bywyd eich hun at ei gilydd
 • Bod yn sensitif i ble rydym yn gwrando arnoch
 • Gweithio gyda chi i ddod o hyd i atebion i unrhyw anawsterau y gallech fod yn eu profi
 • Ymgysylltu’n weithredol â’n cymunedau lleol i ddatblygu cyfleoedd i helpu pobl i gryfhau eu rhwydweithiau cymorth
 • Defnyddio ein hadnoddau mor greadigol a hyblyg â phosibl.

Pwy sydd o bosib am gysylltu â ni?

Os ydych yn oedolyn (dros 18 oed) sydd â:

 • Cyflwr iechyd tymor byr neu dymor hir
 • Anabledd corfforol
 • Anabledd dysgu
 • Anghenion iechyd meddwl
 • Cyflwr sbectrwm awtistig
 • Neu os ydych yn ofalwr

Byddwn yn gweithio gyda chi i ddeall beth sy’n bwysig i chi, ac a ydych yn gymwys i dderbyn cymorth gofal cymdeithasol. Os ydych yn gymwys i dderbyn cymorth, byddwch yn cael asesiad ariannol i weld a oes angen i chi dalu tuag at y gost.

CLICIWCH YMA AM FFYRDD I GYSYLLTU Â NI
Galwch draw i un o’n hybiau llesiant, a cheir manylion amdanynt isod:

Cas-gwent: Caban Cymunedol @ Ysbyty Cymunedol Cas-gwent
Cil-y-coed: Togetherworks
Y Fenni: Canolfan Wybodaeth Lles Cymunedol
Trefynwy: Canolfan Gymunedol Bridges  Cyfleuster Iechyd a Gofal Cymdeithasol Monnow Vale
Brynbuga:  Hyb Iechyd a Gofal Cymdeithasol Brynbuga
 
Cysylltwch ag aelod o’n Tîm Cymunedau y mae ei fanylion i’w gweld ar y ddolen isod:
https://www.monmouthshire.gov.uk/meet-the-communities-team/

I gysylltu â’n timau statudol (gweithiwr cymdeithasol, nyrs, therapydd galwedigaethol, ffisiotherapydd) cysylltwch â’r rhif perthnasol isod:
Trefynwy/Brynbuga/Rhaglan – 01600 773041
Y Fenni – 01873 735885
Cas-gwent/Cil-y-coed – 01291 635666
Tîm Anabledd Dysgu Cymunedol – 01873 735455
 
Os ydych wedi cael eich cyfeirio at wasanaethau iechyd meddwl gan eich Meddyg Teulu, dyma rifau cyswllt y timau iechyd meddwl perthnasol:
 
Hywel Dda Cas-gwent (pobl o oedran gweithio) – 01291 636700
Ysbyty Cas-gwent (iechyd meddwl oedolion hŷn) – 01291 636586
Ysbyty Maindiff Court (pobl o oedran gweithio) – 01873 735548
Ysbyty Maindiff Court (iechyd meddwl oedolion hŷn) – 01873 735513
Ysbyty Cas-gwent (iechyd meddwl oedolion o oedran gweithio) 01291 636734