BATHODYNNAU GLAS – COVID-19 (Coronafeirws)

Mae’r Adran Bathodynnau Glas yn dal i weithredu yn ystod yr argyfwng COVID-19.

  • Os oes gennych fynediad i’r rhyngrwyd gallwch lenwi cais ar-lein yn https://www.gov.uk/apply-blue-badge fydd yn eich galluogi i lanlwytho eich holl ddogfennau cefnogi. Os na fedrwch lanlwytho eich dogfennau, llenwch y ffurflen os gwelwch yn dda ac anfon eich dogfennau at Cyngor Sir Fynwy, Neuadd y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA. Gofynnir i chi gynnwys amlen gyda’ch cyfeiriad a stamp arni i’n galluogi i ddychwelyd eich dogfennau.
  • Os ydych eisiau dychwelyd ffurflen gais wedi’i llenwi’n barod, gallech ei dychwelyd drwy’r post at: Cyngor Sir Fynwy, Neuadd y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA.
  • Os nad oes gennych fynediad i’r rhyngrwyd, gallwch ofyn am ffurflen gais drwy ffonio 01633 644644 ond dylid nodi y gallai hyn gymryd llawer mwy o amser nag fel arfer.

Mae’r cynllun bathodyn glas yn rhoi trefniant cenedlaethol o gonsesiynau traffig ar gyfer pobl gydag anawsterau cerdded difrifol sy’n teithio un ai fel gyrwyr neu deithwyr. Mae’r cynllun yn galluogi deiliaid bathodynnau i barcio’n agos at ble maent yn dymuno mynd, ond dim ond ar gyfer parcio ar y stryd y mae’r consesiynau cenedlaethol.

Ni chodir tâl am fathodynnau glas yng Nghymru.

Mae ein holl feysydd parcio yn cynnig baeau parcio i’r anabl. Maent yn galluogi deiliaid bathodyn glas i barcio mor agos at lle maent yn mynd ag sy’n bosibl a gall deiliaid bathodyn glas barcio yn rhad ac am ddim yn unrhyw fae sydd wedi’i farcio o fewn y meysydd parcio yma.

Gellir rhoi hysbysiad tâl cosb os na ddangosir bathodyn dilys.

Mae uchafswm cosb o £1000 am ddefnyddio bathodynnau’n anghyfreithlon