Os ydych yn ailymgeisio, argymhellir eich bod yn gwneud hynny tua 8 wythnos cyn fod eich bathodyn cyfredol i ddod i ben.

Ni fyddwn yn cyhoeddi llythyrau atgoffa o hyn ymlaen oherwydd newid mewn systemau.

Os yw’ch ail gais yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn eich bathodyn glas newydd tua 10-14 diwrnod cyn i’ch bathodyn presennol ddod i ben.

Byddwch angen y dilynol i ailymgeisio am Fathodyn Glas:

* Manylion eich Bathodyn Glas presennol.

* Llun lliw digidol diweddar neu lun maint pasbort wedi ei lofnodi. Dylai’r ffotograff ddangos wyneb ac ysgwyddau llawn yr ymgeisydd fel ei bod yn rhwydd adnabod y deiliad bathodyn.

* Rhif Yswiriant Gwladol.

* Tystiolaeth o adnabyddiaeth (e.e. pasbort/ tystysgrif geni/mabwysiadu, trwydded yrru ddilys, tystysgrif partneriaeth/diddymu neu dystysgrif priodas/ysgaru)

* Tystiolaeth o gyfeiriad (e.e. Bil Treth Gyngor neu gallwch roi caniatâd i’r awdurdod lleol i wirio’r gronfa ddata Treth Gyngor neu Gofrestr Etholiadol )

* Os ydych yn llenwi cais ar ran rhywun dan 16 oed, gallwch roi caniatâd i’r awdurdod lleol wirio cofnodion ysgol i gadarnhau eu cyfeiriad.

* Prawf o gymhwyster os ydych yn gwneud cais dan y meini prawf awtomatig.

Os gwnewch gais ar-lein, gallwch olrhain eich cais a diweddaru eich manylion neu gallwch ofyn am ffurflen gais gan unrhyw un o’r dilynol:

Gallwch wneud cais ar-lein yn www.gov.uk neu ofyn i Gyngor Sir Fynwy am ffurflen gais.