Skip to Main Content

 

Galw am Safleoedd Ymgeisiol

Fel rhan o’r broses o baratoi’r cynllun amnewid, roedd y Cyngor wedi gwahodd tirfeddianwyr, datblygwyr a’r cyhoedd i gyflwyno ‘safleoedd ymgeisiol’  ar gyfer eu hystyried ar gyfer datblygu, ail-ddatblygu neu’n cael eu diogelu yng Nghynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Sir Fynwy am gyfnod o 16 wythnos o’r 30ain Gorffennaf 2018 tan 19eg Tachwedd 2018.

Roedd yr Ail Alwad am Safleoedd Ymgeisiol wedi digwydd ar y cyd gyda’r ymgynghoriad ar y  Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig rhwng 5ed Gorffennaf 2021 a’r 31ain Awst 2021. Pwrpas hyn yw rhoi’r cyfle i gyflwyno  safleoedd ymgeisiol newydd yn unol  gyda’r Strategaeth a Ffefrir, a chyflwyno unrhyw wybodaeth gefnogol ychwanegol  ar gyfer y safleoedd hynny a gyflwynwyd yn ystod yr Alwad Gychwynnol am Safleoedd sydd yn gyson gyda’r  Strategaeth a Ffefrir a’n bodloni’r asesiad lefel uchel.

Y Gofrestr o Safleoedd Ymgeisiol

Mae’r holl safleoedd a gyflwynwyd yn ystod yr Ail Alwad am Safleoedd Ymgeisiol wedi’u cyhoeddi mewn a Cofrestr Safleoedd Ymgeisiol sy’n diweddaru ac yn disodli’r gofrestr a gyhoeddwyd yn dilyn yr Alwad Gychwynnol am Safleoedd Ymgeisiol. Nid yw safleoedd na chawsant eu hailgyflwyno yn dilyn yr Alwad Gychwynnol am Safleoedd Ymgeisiol wedi’u cynnwys yn y Gofrestr wedi’i diweddaru.

Mae Mapiau Trosfwaol ar gyfer yr Ail Alwad am Safleoedd Ymgeisiol 5ed Gorffennaf 2021 – 31ain Awst 2021 wedi’u cynhyrchu i ddangos yr ystod o safleoedd ar draws aneddiadau/ardaloedd.

Fel rhan o’r ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir, gwnaethom wahodd sylwadau ar y safleoedd ymgeisiol a restrir yn y Gofrestr Safleoedd Posib am gyfnod o wyth wythnos rhwng 5ed Rhagfyr 2022 a’r 30ain Ionawr 2023.

Asesiad o Safleoedd Ymgeisiol

Yn unol â’r Fethodoleg Asesu Safleoedd Posib (diweddarwyd yng Ngorffennaf 2023), mae’r safleoedd ymgeisiol a restrir wedi bod yn rhan o asesiad lefel uchel (diweddarwyd yng Ngorffennaf 2023)  destun asesiad lefel uchel (diweddarwyd Gorffennaf 2023) sydd wedi nodi’r safleoedd hynny a fydd ac na fyddant yn symud ymlaen i gam nesaf y safleoedd ymgeisiol. broses asesu. Dylid darllen y dogfennau hyn ochr yn ochr â’r Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol.

Mae’r Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol a’r Mapiau Trosfwaol (diweddarwyd yng Ngorffennaf 2023) wedi’u diweddaru i dynnu’r safleoedd na fyddant yn symud ymlaen i gam nesaf (3a) y Broses Safleoedd Ymgeisiol.

Mae’r Gofrestr hefyd wedi’i diweddaru (Gorffennaf 2023) i adlewyrchu’r newid yn yr ymagwedd at yr her ffosffadau yn Nalgylch Afon Gwy Uchaf yn dilyn yr ymgynghoriad diweddar ar y Strategaeth a Ffefrir. Yn unol ag ymateb Llywodraeth Cymru i’r Strategaeth a Ffefrir, mae digon o hyder bellach ynghylch datrysiad i’r cyfyngiad ffosffad i ddyrannu safleoedd yn Nhrefynwy. O ganlyniad, nid yw Safleoedd Ymgeisiol yn yr ardal hon bellach yn cael eu tynnu allan o’r broses safleoedd ymgeisiol ac maent yn cael eu hailystyried a’u hasesu i lywio’r broses o ddyrannu safle(oedd) yn Nhrefynwy i ddarparu tua 250-300 o gartrefi.

Mae’r Gofrestr Safleoedd Posib wedi’i diweddaru hefyd yn cynnwys safle ychwanegol ar Dir i’r Dwyrain o’r Fenni 2 (CS0293) a gyflwynwyd fel rhan o’r ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir.

Bydd cyfle i wneud sylwadau ar y safleoedd hyn yng nghyfnod y Cynllun Wedi’i Adneuo yng Ngwanwyn 2024. Ni allwn dderbyn sylwadau tan yr amser hwn.

Mae’n bwysig nodi na ddylid dehongli cyflwyno safle ymgeisiol a’i gynnwys yn y Gofrestr fel ymrwymiad y bydd safleoedd o’r fath yn cael eu dwyn ymlaen i’r CDLlN Adnau. Ni fydd angen pob Safle Ymgeisiol a gyflwynir i’w ddatblygu i fodloni ein gofyniad twf yn y dyfodol.

Camau nesaf

Rhagwelir y bydd adborth o’r ymgynghoriad ar y Gofrestr Safleoedd Posib yn cael ei adrodd i’r Cyngor yn Hydref 2023.

Bydd y Safleoedd Ymgeisiol nad ydynt eto wedi’u tynnu allan yn y Gofrestr yn symud ymlaen i gamau nesaf (3A/3B) yr Asesiad o Safleoedd Posibl.

Ar ôl cwblhau’r Asesiad o Safleoedd Posib, bydd gan y Cyngor restr o safleoedd hyfyw, cyflawnadwy, cynaliadwy ar gyfer ymgynghoriad pellach yn y CDLlA Wedi’i Adneuo a ragwelir yn ystod Gwanwyn 2024.

Gwasanaeth Cyngor ar Safleoedd Ymgeisiol

Rydym yn cynnig Gwasanaeth Cyngor Ymgeiswyr ar gyfer safleoedd posib sydd yn medru cael eu cynnwys yn y CDLlD. Bydd y gwasanaeth dewisol yn ail-ddechrau ar ddydd Llun 5ed Rhagfyr  2022. Mae mwy o fanylion am y gwasanaeth ar gael yma.

Nodiadau canllaw ar gyfer Safleoedd Ymgeisiol

Roedd nodiadau canllaw wedi eu cyhoeddi er mwyn cefnogi gwaith paratoi o gyflwyno safleoedd ymgeisiol yn ystod yr Ail Alwad am Safleoedd Ymgeisiol.