Galwad Cychwynnol am Safleoedd Ymgeiswyr

Mae’r Cyngor eisoes wedi gwahodd tirfeddianwyr, datblygwyr ac aelodau o’r cyhoedd i gyflwyno ‘Safleoedd Ymgeisiol’ er mwyn eu hystyried ar gyfer eu datblygu, ail-ddatblygu a/neu’u diogelu yng Nghynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLlN) Sir Fynwy. Roedd yr alwad gychwynnol am safleoedd ymgeisiol wedi cau ar 19eg Tachwedd 2018.

Mae’r holl Safleoedd Ymgeisiol a gyflwynwyd yn ystod yr alwad gychwynnol ar gael i’w gweld yn y Gofrestr  Safleoedd Ymgeisiol. Mae’r Gofrestr yn gofnod o’r  Safleoedd Ymgeisiol ac at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw’n ddogfen ymgynghoriad cyhoeddus.

Cofrestr Safleoedd Ymgeisiol Cynllun Datblygu Lleol Newydd Sir Fynwy  (Chwefror 2019)

Diweddariad Ail Alwad am Safleoedd Ymgeiswyr

Dechreuodd yr Ail Alwad ar gyfer Safleoedd Ymgeisio ar y 9fed o Fawrth 2020. Serch hynny, yn sgil llythyr y Gweinidog, ni dderbynnir cyflwyniadau safleoedd ymgeisio tra byddwn yn cynnal adolygiad o sylfaen dystiolaeth, strategaeth a pholisïau’r CDLlD.  Bydd angen i gyflwyniadau safleoedd ymgeisio ystyried unrhyw dystiolaeth berthnasol wedi’i diweddaru gall dod i’r amlwg yn ystod y broses hon. Bydd y Cytundeb Cyflawni Diwygiedig yn gosod y dyddiad cau am gyflwyniadau safleoedd ymgeisio (o leiaf 6 mis ar ôl cyhoeddiad y Cytundeb Cyflawni Diwygiedig) a byddwn yn gadael i chi wybod am hyn cyn gynted ag y gallwn. Gwelwch wefan y Polisi Cynllunio am unrhyw newyddion, os gwelwch yn dda.

Mae ffurflen Cam 2 yn cynnwys meini prawf er mwyn ein cynorthwyo i asesu pa mor addas yw safleoedd ar gyfer eu cynnwys yn y CDLlN. Rhaid i unrhyw Safleoedd Ymgeisiol sydd yn cael eu cyflwyno ateb yr holl gwestiynau sydd wedi eu hamlinellu yn y ffurflen. Os oes yna bosibilrwydd realistig o safle yn cael ei gyflenwi yng nghyfnod y Cynllun, mae disgwyl bod modd ateb y cwestiynau yma.

Mae’r ffurflen Cam 2 sydd i’w cyflwyno gyda Safle Ymgeisiol ar gael o’r lleoliadau canlynol neu mae modd eu lawrlwytho  yma.  Mae yna ganllaw yma ar gael yma ynglŷn â sut i lenwi’r ffurflen.

Oherwydd yr amgylchiadau presennol mae’r Tîm Polisi Cynllunio yn gweithio o bell ac felly’n gofyn am i gyflwyniadau safleoedd ymgeisiol, yn cynnwys gwybodaeth/astudiaethau cefnogi, gael eu hanfon drwy e-bost at: planningpolicy@monmouthshire.gov.uk.

Fodd bynnag,, fel y manylir uchod ni fyddwn yn derbyn cyflwyniadau am safleoedd ymgeisiol tra’n bod yn cynnal adolygiad o sylfaen tystiolaeth, strategaeth a pholisïau’r RLDP. Mae mwy o wybodaeth ar ein tudalen gwefan ymgynghoriadau cyfredol.

Nodwch os gwelwch yn dda y bydd y wybodaeth a rennir ar gael i’r cyhoedd ac nid oes modd ei drin yn gyfrinachol a bydd yr holl safleoedd ymgeisiol ar gael i’r cyhoedd eu hastudio.

Bydd y Safleoedd Ymgeisiol a gyflwynir ar y cam hwn yn amodol ar asesiad llawn cyn cael eu hystyried ar gyfer eu cynnwys yn y Cynllun Datblygu Lleol Newydd. Bydd yna gyfle i gynnig sylwadau am ddyraniadau’r safle yn y cam Cynllun Wedi’i Adneuo. Mae mwy o wybodaeth am y broses safleoedd ymgeisiol ar gael ym  Methodoleg Asesu Safleoedd Ymgeisiol (Gorffennaf 2018).Mae Trosolwg o’r Broses Safleoedd Ymgeisiol  ar gael yma.

Mae canllawiau ar gael ar rai o’r asesiadau allweddol a bydd  angen y rhain er mwyn cefnogi unrhyw geisiadau.

Asesiadau Safleoedd Ecolegol o Safleoedd

Ystyried y Tir Amaethyddol Gorau a Mwyaf Amlbwrpas

Dystiolaeth Hyfywedd

Datblygu a Newid yn yr Hinsawdd

Astudiaeth Sensitifrwydd Tirweddau