Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig (ACI)

Mae gofyniad statudol i Gynlluniau Datblygu Lleol (CDLl) sy’n dod i’r amlwg fod yn destun Arfarniad Cynaliadwyedd.  Rôl yr Arfarniad Cynaliadwyedd yw asesu i ba raddau y bydd y polisïau sy’n dod i’r amlwg yn helpu i gyflawni amcanion amgylcheddol, economaidd, cymdeithasol a diwylliannol ehangach y Cynllun Datblygu Lleol Amnewid (CDLlA).

Adroddiad Cwmpasu’r Arfarniad o Gynaliadwyedd

Mae Adroddiad Cwmpasu’r Arfarniad o Gynaliadwyedd ar gyfer CDLlA Sir Fynwy yn amlinellu’r dull arfaethedig o weithredu Arfarniad Cynaliadwyedd y Cynllun Datblygu Gwledig, gan ymgorffori Asesiad Amgylcheddol Strategol (AAS).

Yr adroddiad hwn yw cam cyntaf proses ACI ac mae’n nodi’r materion ac amcanion/meini prawf arfarnu cynaliadwyedd y bydd strategaeth, polisïau a chynigion y Cynllun Datblygu Gwledig yn cael eu hasesu yn eu herbyn.  Mae hyn wedi cynnwys adolygiad o’r cynlluniau, y rhaglenni, y strategaethau a’r polisïau sy’n berthnasol i baratoi’r CDLlA, ynghyd ag adolygiad o nodweddion sylfaenol amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd y Sir.

Adroddiad Cwmpasu’r Arfarniad Cynaliadwyedd (Rhagfyr 2018)

Atodiad 1: Adolygiad o Gynlluniau, Polisïau, Rhaglenni a Strategaethau

Atodiad 2: Data Sylfaenol ar gyfer Sir Fynwy

Adroddiad Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig Cychwynnol

Adroddiad Cychwynnol ACI yw ail gam y broses Arfarniad o Gynaliadwyedd ac mae’n gwerthuso effeithiau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol Strategaeth a Ffefrir y CDLlA.

Arfarniad o Gynaliadwyedd Integredig Cychwynnol (AGI) ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Amnewid Sir Fynwy (Mehefin 2021) a Chrynodeb annhechnegol.

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (ARhC)                                                           

Mae’r Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau (2010) yn mynnu bod ARhC yn cael ei gymhwyso i bob cynllun defnydd tir statudol yng Nghymru a Lloegr. Pwrpas ARhC yw asesu a fyddai cynigion y Cynllun yn cael unrhyw effeithiau andwyol sylweddol ar safleoedd dynodedig a ddiffinnir o dan Reoliad 10 o’r Gyfarwyddeb Cynefinoedd; sy’n cynnwys  Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) ac Ardaloedd Amddiffyn Arbennig (AAA).

Adroddiad Sgrinio Asesu Rheoliadau Cynefinoedd Cychwynnol

Yr adroddiad sgrinio cychwynnol hwn yw cam cyntaf yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (ARhC sy’n cael ei gynnal mewn perthynas â Chynllun Datblygu Lleol Amnewid Sir Fynwy.

 Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd o Strategaeth a Ffefrir CDLlA Sir Fynwy

Pwrpas yr asesiad oedd nodi unrhyw agweddau ar Strategaeth a Ffefrir y CDLlA a allai achosi effaith andwyol ar gyfanrwydd safleoedd Natura 2000, a elwir fel arall yn safleoedd Ewropeaidd (Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA), Ardaloedd Amddiffyn Arbennig (AAA) a Safleoedd Ramsar), naill ai ar eu pennau eu hunain neu mewn cyfuniad â chynlluniau a phrosiectau eraill, ac i gynghori ar fecanweithiau polisi priodol ar gyfer cyflawni lliniaru lle nodwyd effeithiau o’r fath.

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd o Strategaeth a Ffefrir Cynllun Datblygu Lleol Amnewid Sir Fynwy (Mehefin 2021) a Chrynodeb Gweithredol.