Skip to Main Content

Efallai y bydd angen diweddariadau pellach ar asesiadau a gynhaliwyd yn flaenorol gan hyrwyddwyr safleoedd, yn enwedig y rhai sydd â therfyn amser fel asesiadau safleoedd ecolegol. Os oes angen unrhyw gyngor pellach arnoch ar y mater hwn, cysylltwch â ni.

Fethodoleg Asesu Safleoedd Ymgeisiol (2022).

Mae arweiniad ar gael ar rai o’r asesiadau allweddol y bydd eu hangen i gefnogi cyflwyniadau Safle Posib.

Asesiadau Safleoedd Ecolegol o Safleoedd

Ystyried y Tir Amaethyddol Gorau a Mwyaf Amlbwrpas

Canllawiau ar Ddichonolrwydd a’r Canllawiau ar Newid
(Gofynnir i chi nodi fod y dogfennau a atodir ar gael yn Saesneg yn unig gan eu bod yn dod o ffynonellau na ddaw dan fantell Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.)

Canllawiau Mynd i’r Afael â Newid yn yr Hinsawdd

(Gofynnir i chi nodi fod y dogfennau a atodir ar gael yn Saesneg yn unig gan eu bod yn dod o ffynonellau na ddaw dan fantell Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.)

Astudiaeth Sensitifrwydd TirweddauCanllawiau Cymysgedd Tai

(Gofynnir i chi nodi fod y dogfennau a atodir ar gael yn Saesneg yn unig gan eu bod yn dod o ffynonellau na ddaw dan fantell Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.)

Asesiad Hyfywedd

Dewis y Cyngor ar gyfer asesiadau hyfywedd yw defnyddio’r Model Hyfywedd Datblygu (MHD) y gellir ei ddarparu i ddatblygwyr, hyrwyddwyr safleoedd, neu unrhyw unigolyn / sefydliad arall, at ddibenion cynnal arfarniad hyfywedd ariannol (AHA) o ddatblygiad arfaethedig. Mae’r MHD wedi’i greu fel model cynhwysfawr, hawdd ei ddefnyddio y gellir ei ddefnyddio gan hyrwyddwyr safleoedd a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau at y diben o asesu hyfywedd ariannol cynnig datblygu. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar dudalen we Hyfywedd Datblygu.