Faint o amser sydd gennyf i ymrwymo?

Mae’r rhaglen gyfan yn para 6 mis.  Bydd amserlen ar gael ar gyfer y garfan benodol y mae gennych ddiddordeb ynddi, sy’n cynnwys dyddiadau ac amseroedd ac ati (gwiriwch y dudalen ‘ymunwch â ni’ os yw cofrestriadau ar agor).  Bydd cyfuniad o ‘labordai’ sesiynau dysgu dan gyfarwyddyd sy’n cyfateb i 1 diwrnod yr wythnos, ac 1 diwrnod o ‘arbrofion’, gwaith cydweithredol gyda chydweithwyr carfan ar eich her a rennir.

Byddwch yn dysgu ac yn gweithio ar yr heriau y mae eich sefydliad yn eu hwynebu.  Bydd popeth a wnewch yn berthnasol i’ch gwaith a bydd yn cael effaith gadarnhaol ar eich effeithiolrwydd a’ch allbynnau.

Faint mae’n costio?

Nid oes cost i chi gymryd rhan. Gan fod y prosiect yn cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop byddwn yn cyfateb yn eich amser i’r rhaglen.

A fyddaf yn cael cymhwyster?

Na – nid oedd hwn wedi’i gynllunio fel cwrs prifysgol academaidd draddodiadol. Arloesedd yw hyn, mae wedi’i dylunio i newid ein canfyddiadau o’r hyn y mae arloesi’n ei olygu, sut rydym yn arloesi i wneud newidiadau a gwelliant ystyrlon, tra’n adeiladu rhwydwaith i alluogi cyrhaeddiad a phartneriaethau ehangach.

Sut mae’n cael ei gyflawni?

Bydd yr ychydig garfannau cyntaf i gyd yn rhithwir 100% gan ddefnyddio Zoom. Yn dibynnu ar y cyfyngiadau Covid-19 a fydd yn llywio’r ddarpariaeth wrth symud ymlaen. Fodd bynnag, gan mai un o’r ddwy thema yw cyflymu datgarboneiddio, rydym yn gobeithio parhau â’r sesiynau rhithwir a pheidio ag annog pobl i deithio’n ddiangen ac rydym yn rhagweld dull cyfunol gan ddefnyddio gweithdai i wella eich profiad.

Ai dim ond ar gyfer Rheolwyr ac Uwch Arweinwyr yw hyn?

Na. Er mwyn i ddiwylliant a sefydliad newid a mabwysiadu ffyrdd newydd o feddwl a gweithio, mae angen i bob lefel o’r sefydliad ymrwymo ac ymgysylltu; Prif Swyddogion, uwch reolwyr, penaethiaid gwasanaeth, rheolwyr tîm a darpar arweinwyr yn y dyfodol. Mae arloesi’n golygu cydweithio nid yn unig ar y cyrion y tu allan i’n sefydliad, ond i fyny ac i lawr lefelau’r rheolaeth hefyd.

Ai dim ond ar gyfer Staff Awdurdodau Lleol yw hyn?

Cynlluniwyd Infuse ar gyfer arloesi mewn gwasanaethau cyhoeddus. Mae’r 10 Awdurdod Lleol wedi ymrwymo i’r themâu ac mae’n gwneud synnwyr i nifer fawr o staff ALl fod ar y carfannau. Wrth i’r prosiect fynd yn ei flaen, cynigir cyfleoedd i bob swyddog cyhoeddus sydd wedi ymrwymo i un o’r themâu.

Beth yw’r themâu?

Mae dwy thema neu bynciau ffocws. Bydd rhywfaint o’ch dysgu dan gyfarwyddyd gydag eraill sy’n canolbwyntio ar yr un thema â chi.

Cyflymu Datgarboneiddio. Gall rai o’r problemau posibl cynnwys:

Sut mae dod yn garbon niwtral? Beth mae’n ei olygu i ddatgan argyfwng hinsawdd? Sut rydym yn gorfodi ac yn mesur effaith ein newidiadau?

Cymunedau Cefnogol.

· Sut ydyn ni’n darparu gwasanaethau ar ôl Covid-19?

· Sut mae helpu ein cymunedau i ddod yn fwy cefnogol?

· Beth sy’n gwneud cymuned gefnogol?

· Sut mae mesur ein heffaith?

Beth sydd ei angen arnoch oddi wrthyf fi?

Bydd angen eich ymrwymiad llawn arnom i’r rhaglen a’r dysgu. Rydym yn paru eich amser â’r rhaglen ac felly bydd angen taflenni amser a thystiolaeth gefnogol arnom hefyd i fodloni ein cyllidwyr, ond peidiwch â phoeni, mae hyn oll yn ofynion safonol ac mae’r taflenni amser yn fisol ac yn gyflym i’w cwblhau.