Nod rhaglen Infuse yw datblygu’r dewrder i roi cynnig ar syniadau newydd, cael cymorth ymarferol i ymchwilio a phrototeipio, gan feithrin cydnerthedd personol i ddysgu o fethiant. Mae cryfhau ysbryd arloesedd yn sbardun allweddol i’r sector cyhoeddus yma yng Nghymru a’r Deyrnas Unedig i ymchwilio datrysiadau a gaiff eu gyrru gan yr heriau mwyaf sy’n wynebu’r rhanbarth: Cyflymu Datgarboneiddio a Cymunedau Cefnogol.

Cynlluniwyd y rhaglen i gynyddu i’r eithaf y sgiliau a’r galluedd ar gyfer arloesi a syniadau uchelgeisiol. Wedi’i gyflwyno dros chwe mis, gallwch ddisgwyl symud ymlaen drwy’r pum cyfnod, a gynlluniwyd i ysbrydoli ffyrdd newydd o weithio, eich grymuso i weithredu a dathlu dysgu a gaiff ei rannu.

Mae’r cyfnod ‘Ysbrydoli’ yn ymwneud â herio’r status quo, ymchwilio potensial, ystyried yr hyn sy’n bosibl a gofyn ‘beth petai …?’ Mae’r cyfnod ‘Dysgu a Gweithredu’ yn gosod y sylfeini ar gyfer arloesi. Caiff cysylltiadau cydweithio eu ffurfio a chynyddir yr archwaeth am newid. Yn nesaf mae ‘Dysgu ac Ymchwilio’, meithrin gwybodaeth a sgiliau yn y labordai arloesi, canolbwyntio ar gydweithredu a’r her tîm. Mae’r cyfnod ‘Arbrofi’ yn profi syniadau mewn amgylchedd diogel lle mae methiant yn llwyddiant oherwydd i ni ddysgu rhywbeth. Y cyfnod olaf yw ‘Dathlu’, lle caiff dysgu ei gyfathrebu fel y gall pawb fanteisio. Gyda hyfforddiant a mentora drwy’r cyfan, erbyn diwedd y rhaglen bydd gan bawb sy’n cymryd rhan yr hyder a’r gallu i roi’r sgiliau newydd ar waith.

Mae pob swyddog yn profi sesiynau dysgu ac ymchwilio gan y meddyliau miniocaf yn Ewrop. Mae cefnogaeth i lunio’r her, dynodi datrysiadau posibl ac arbrofi a phrofi’r syniadau hyn, gyda hyfforddiant a mentora ar gael drwy’r cyfan.

Mae Infuse yn rhan o gwmpas ehangach o wella gwasanaethau cyhoeddus. Cafodd y Gronfa Her, ein chwaer raglen, ei chynllunio i gynnig cyllid ar gyfer rhai o’r heriau a ddynodwyd ac a ddiffiniwyd o fewn Infuse.

Os hoffech fod yn rhan o arloesi gwasanaethau cyhoeddus y dyfodol, os ydych yn ddigon dewr i wneud newidiadau ac arwain newidiadau yn eich sefydliad, os ydych eisiau llunio’r dyfodol er gwell, cysylltwch gyda ni yn infuse@monmouthshire.gov.uk