Mae Infuse yn rhaglen arloesi ac ymchwil a gynlluniwyd i feithrin sgiliau a chapasiti ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus arloesol y dyfodol ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Adeiladwyd y rhaglen o amgylch cyfleoedd i fynd i’r afael â chwestiynau bywyd go iawn, a gaiff eu gyrru gan yr heriau mwyaf sy’n wynebu’r rhanbarth:

Cyflymu Datgarboneiddio a Cymunedau Cefnogol

Cefnogir Infuse gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Gyda chefnogaeth cymrodorion ymchwil, gwyddonwyr data ac arbenigwyr mewn arloesedd, data a chaffael, bydd timau yn cydweithio i ddeall sut i fynd i’r afael â ‘mater anodd’ iddyn nhw, eu rhanbarth a’u cymunedau. Mae amser i ymchwilio arloesedd i weddu i’r angen, sicrhau offer a dulliau i fframio’r broblem yn effeithlon, gofyn cwestiynau data da, defnyddio data i alluogi llunio penderfyniadau effeithlon a chynyddu ‘gwerth cymdeithasol i’r eithaf wrth wario arian cyhoeddus. Mae Infuse yn gynllun ar y cyd rhwng Prifysgol Caerdydd, Y Lab, Nesta, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a’r deg awdurdod lleol sy’n ffurfio’r rhanbarth dan arweiniad cyngor Sir Fynwy.

Bydd y Rhaglen yn rhedeg tan 2023, gan weithio gyda phedwar cohort gweithwyr awdurdodau lleol, y sector cyhoeddus a’r trydydd sector o bob rhan o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd.