Rhaglen arloesi ac ymchwil a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru yw Infuse; a gynlluniwyd i feithrin sgiliau a chapasiti ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus arloesol yn y dyfodol.

Mae Infuse yn gydweithrediad rhwng Cyngor Sir Fynwy (y corff Arweiniol) Prifysgol Caerdydd, Y Lab, Nesta, Swyddfa Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a’r deg awdurdod lleol sy’n ffurfio’r rhanbarth.

Bydd y rhaglen yn seiliedig ar gyfleoedd i fynd i’r afael â chwestiynau bywyd go iawn, wedi’u llywio gan yr heriau mwyaf a wynebir gan y rhanbarth – yn enwedig y rhai sy’n gysylltiedig â chyflymu datgarboneiddio a datblygu cymunedau cefnogol.

Gan weithio mewn timau traws-ranbarthol i ateb cwestiwn allweddol o fewn un o’r themâu hynny, bydd Swyddogion yn datblygu sgiliau newydd ac yn cael lle diogel i’w profi, cyn darparu hyfforddiant pellach i sicrhau y gallwch roi eich sgiliau a’ch syniadau newydd ar waith yn y byd go iawn.