Mae Cyngor Sir Fynwy yn wynebu rhai heriau gwirioneddol fawr. Mae’r gyllideb ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yn gostwng tra bod disgwyliadau yn cynyddu. Mae gennym boblogaeth sy’n heneiddio, prisiau eiddo sy’n codi a chyflogau cymharol isel sy’n ei gwneud yn anos i deuluoedd ifanc fyw a gweithio’n lleol. Daw hyn ar ben materion fel cynnydd mewn mudiad byd-eang a newidiadau i batrymau tywydd a allai arwain at fwy o lifogydd a phroblemau ar gyfer ffermwyr.

Hanfod Ein Sir Fynwy yw pawb ohonom yn trin anghenion y dyfodol yn ogystal ag anghenion y cenedlaethau presennol.

Lansiwyd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ym mis Ebrill 2016. Mae hyn yn golygu fod angen i ni ddechrau cynllunio o leiaf ddeg mlynedd ac yn ddelfrydol hyd at 25 mlynedd i’r dyfodol. Bydd gan y penderfyniadau a wnawn yn awr oblygiadau go iawn i’n plant a’n hwyrion. Mae angen i ni gydweithio i wneud yn siŵr y cawn hyn yn iawn. Mae hyn yn golygu fod yn rhaid i bob gwasanaeth cyhoeddus gynllunio ar gyfer yr hirdymor a gwirioneddol ddeall beth yw ystyr llesiant i’n sir a’r cymunedau ynddi.

Buom yn siarad gyda phobl yn Sir Fynwy rhwng mis Awst a mis Rhagfyr 2016 a gofyn beth sy’n dda am eich cymuned, beth fyddai’n ei gwneud yn well, yn awr ac yn y dyfodol. Mae eich sylwadau yn ein helpu i wneud yn siŵr ein bod yn trin rhai o’r heriau mawr fydd yn wynebu Sir Fynwy yn y blynyddoedd i ddod.

Cynllun Llesiant

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Fynwy yn cynnwys cyrff cyhoeddus megis Heddlu Gwent, Cyngor Sir Fynwy, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru. Mae mwy o wybodaeth am y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yma.

Bu’n rhaid i bob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru baratoi Cynllun Llesiant. Mae’r Cynllun Llesiant, a lofnodwyd gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ym mis Ebrill 2018 yn edrych ar lesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol y sir.

Mae’r Cynllun Llesiant yn nodi’r hyn y bydd gwasanaethau cyhoeddus yn cydweithio arno i fynd i’r afael â’r pethau sy’n bwysig i gymunedau lleol. Yn aml mae’r rhain yn heriau cymhleth sy’n rhy fawr i un sefydliad i’w trin ar ben ei hun. Cafodd y Cynllun Llesiant ei hysbysu gan data, ymchwil a’r hyn a ddywedodd pobl Sir Fynwy wrthym fel rhan o’r Asesiad llesiant.

Mae partneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn awr yn gweithio ar gynlluniau gweithredu manwl fydd yn odi sut y byddant yn cyflawni’r camau a nodir islaw:

Dogfennau Cynllun Llesiant

Adroddiad Blynyddol y Cynllun Llesiant

Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cynhyrchu adroddiad blynyddol sy’n amlinellu’r cynnydd sydd wedi ei wneud yn erbyn yr amcanion sydd wedi eu gosod yn y Cynllun Llesiant:

Cliciwch ar y llun uwchben am grynodeb o’r Adroddiad Blynyddol y Cynllun Llesiant BGC 2020

·        Adroddiad Blynyddol y Cynllun Llesiant 2020 

Yr Asesiad Llesiant

Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi mabwysiadu ei asesiad llesiant. Datblygwyd hyn drwy ymgysylltu helaeth â’r gymuned yn defnyddio proses Ein Sir Fynwy, ynghyd â dadansoddiad manwl o ddata, ystadegau, ymchwil a pholisi.  Mae’r drafft asesiad yn cynnwys gwahanol adrannau. Mae’n ystyried llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Sir Fynwy yn ei chyfanrwydd. Mae hefyd yn rhoi proffiliau ardaloedd mwy lleol wedi’u clystyru’n llac o amgylch ein pump anheddiad mwyaf: Y Fenni; Trefynwy; Brynbuga; Cas-gwent a Chil-y-coed. Mae adran ar Dueddiadau’r Dyfodol ac adran casgliadau sy’n nodi rhai o’r prif negeseuon y bydd angen i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus eu hystyried.Bu’r asesiad yn sail wrth ddatblygu’r Cynluln Llesiant ac amcanion.

Bydd yr asesiad llesiant hwn yn ddogfen gyfredol a deinamig. Bydd y datblygiad parhaus a diweddariad yr asesiad llesiant yn rhan sylweddol o adolygiadau’r dyfodol ac unrhyw ddiwygiadau o’r amcanion llesiant.

Asesiad Llesiant

Asesiad Llesiant

Asesiad llesiant: crynodeb

Asesiad o Anghenion y Boblogaeth