Beth yw ‘Ein Sir Fynwy’?

Fel rhan o fenter Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Gwent ledled y rhanbarth, mae awdurdodau lleol yr ardal yn gofyn am eich adborth ar fywyd yng Ngwent – beth sy’n wych a beth allai fod hyd yn oed yn well – er mwyn sicrhau bod cynlluniau a phrosiectau’r dyfodol yn targedu’r pethau hynny sydd bwysicaf i chi.

Rydym am i gynifer o drigolion ymgysylltu â hyn â phosibl, fel y gallwn lunio dyfodol y sir yn y ffordd orau bosibl – gyda’ch help chi. Mae Sir Fynwy yn wynebu heriau mawr iawn. Mae cyllidebau ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yn gostwng tra bod disgwyliadau’n codi. Mae gennym boblogaeth sy’n heneiddio, prisiau eiddo yn cynyddu ac mae cyflogau cymharol isel yn ei gwneud yn anoddach i deuluoedd ifanc fyw a gweithio’n lleol.  Daw’r rhain ar ben materion fel mwy o ymfudo byd-eang a newidiadau i batrymau tywydd a allai arwain at fwy o lifogydd a phroblemau i ffermwyr.

Sut allwch chi gymryd rhan?

Ar ôl darllen y dudalen hon a’r dogfennau atodedig, isod, rhannwch eich syniadau drwy gwblhau’r arolwg cyn iddo gau ar 30ain Medi 2021.

Pam ei fod yn bwysig?

Mae Ein Sir Fynwy yn ymwneud â phob un ohonom yn mynd i’r afael ag anghenion y dyfodol yn ogystal â’r cenedlaethau presennol.

Ym mis Ebrill 2016 cafodd darn newydd o ddeddfwriaeth, sef Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) ei lansio.  Mae hyn yn golygu bod angen i ni ddechrau cynllunio o leiaf deng mlynedd ac yn ddelfrydol hyd at 25 mlynedd i’r dyfodol.   Bydd gan y penderfyniadau a wnawn yn awr oblygiadau gwirioneddol i’n plant, ein hwyrion a’n hwyresau. Mae angen i ni weithio gyda’n gilydd er mwyn sicrhau ein bod yn gwneud hyn yn iawn.  Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i bob gwasanaeth cyhoeddus gynllunio ar gyfer y tymor hir a deall yn iawn beth mae llesiant yn ei olygu i’n sir a’r cymunedau ynddi.

O fis Awst i fis Rhagfyr 2016 buom yn siarad â phobl yn Sir Fynwy a gofynnwyd beth sy’n dda am eich cymuned a beth fyddai’n ei wneud yn well, nawr ac yn y dyfodol.  Mae’r safbwyntiau hyn yn ein helpu i sicrhau ein bod yn mynd i’r afael â rhai o’r heriau gwirioneddol fawr y mae Sir Fynwy yn eu hwynebu yn y blynyddoedd i ddod – a nawr mae angen i ni ddiweddaru hyn er mwyn sicrhau bod eich barn a’ch adborth yn gyfredol.

Y Cynllun Llesiant – beth ydyw?

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Fynwy yn cynnwys cyrff cyhoeddus fel Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Heddlu Gwent, Cyngor Sir Fynwy, a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Mae pob BGC yng Nghymru wedi gorfod llunio Cynllun Llesiant. Mae’r Cynllun Llesiant, a lofnodwyd gan y BGC ym mis Ebrill 2018, yn edrych ar les economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol y sir gyfan.

Mae’r Cynllun Llesiant yn nodi pa wasanaethau cyhoeddus fydd yn gweithio gyda’i gilydd i fynd i’r afael â’r pethau sy’n bwysig i gymunedau lleol.   Yn aml, mae’r rhain yn heriau cymhleth sy’n rhy fawr i un sefydliad fynd i’r afael â hwy ar ei ben ei hun.  Mae’r Cynllun Llesiant wedi’i lywio gan ddata, ymchwil a’r hyn y mae pobl Sir Fynwy wedi’i ddweud wrthym fel rhan o’r Asesiad Llesiant.  Darllenwch y cynllun Llesiant isod i gael gwybod mwy.


Cliciwch ar y ddelwedd uchod i gael rhagor o wybodaeth am yr Amcanion Llesiant.

Mae partneriaid y BGC bellach yn gweithio ar gynlluniau gweithredu manwl a fydd yn nodi sut y byddant yn cyflawni yn erbyn y pedwar amcan a nodwyd:

  1. Rhoi’r cychwyn gorau posibl mewn bywyd i blant a phobl ifanc
  2. Ymateb i’r heriau sy’n gysylltiedig â newid demograffig
  3. Diogelu a gwella gwydnwch ein hamgylchedd naturiol wrth ei liniaru a’i addasu oherwydd effaith newid yn yr hinsawdd
  4. Datblygu cyfleoedd i gymunedau a busnesau fod yn rhan o sir sy’n economaidd ffyniannus ac wedi’i chysylltu’n dda

Cynllun Llesiant

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Fynwy yn cynnwys cyrff cyhoeddus megis Heddlu Gwent, Cyngor Sir Fynwy, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru. Mae mwy o wybodaeth am y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yma.

Bu’n rhaid i bob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru baratoi Cynllun Llesiant. Mae’r Cynllun Llesiant, a lofnodwyd gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ym mis Ebrill 2018 yn edrych ar lesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol y sir.

Mae’r Cynllun Llesiant yn nodi’r hyn y bydd gwasanaethau cyhoeddus yn cydweithio arno i fynd i’r afael â’r pethau sy’n bwysig i gymunedau lleol. Yn aml mae’r rhain yn heriau cymhleth sy’n rhy fawr i un sefydliad i’w trin ar ben ei hun. Cafodd y Cynllun Llesiant ei hysbysu gan data, ymchwil a’r hyn a ddywedodd pobl Sir Fynwy wrthym fel rhan o’r Asesiad llesiant.

Mae partneriaid y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn awr yn gweithio ar gynlluniau gweithredu manwl fydd yn odi sut y byddant yn cyflawni’r camau a nodir islaw:

Dogfennau Cynllun Llesiant

Adroddiad Blynyddol y Cynllun Llesiant

Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cynhyrchu adroddiad blynyddol sy’n amlinellu’r cynnydd sydd wedi ei wneud yn erbyn yr amcanion sydd wedi eu gosod yn y Cynllun Llesiant:

Adroddiad Blynyddol y Cynllun Llesiant

Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cynhyrchu adroddiad blynyddol sy’n amlinellu’r cynnydd sydd wedi ei wneud yn erbyn yr amcanion sydd wedi eu gosod yn y Cynllun Llesiant:

Cliciwch ar y llun uwchben am grynodeb o’r Adroddiad Blynyddol y Cynllun Llesiant BGC 2020

·        Adroddiad Blynyddol y Cynllun Llesiant 2020 

Yr Asesiad Llesiant

Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi mabwysiadu ei asesiad llesiant. Datblygwyd hyn drwy ymgysylltu helaeth â’r gymuned yn defnyddio proses Ein Sir Fynwy, ynghyd â dadansoddiad manwl o ddata, ystadegau, ymchwil a pholisi.  Mae’r drafft asesiad yn cynnwys gwahanol adrannau. Mae’n ystyried llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Sir Fynwy yn ei chyfanrwydd. Mae hefyd yn rhoi proffiliau ardaloedd mwy lleol wedi’u clystyru’n llac o amgylch ein pump anheddiad mwyaf: Y Fenni; Trefynwy; Brynbuga; Cas-gwent a Chil-y-coed. Mae adran ar Dueddiadau’r Dyfodol ac adran casgliadau sy’n nodi rhai o’r prif negeseuon y bydd angen i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus eu hystyried.Bu’r asesiad yn sail wrth ddatblygu’r Cynluln Llesiant ac amcanion.

Bydd yr asesiad llesiant hwn yn ddogfen gyfredol a deinamig. Bydd y datblygiad parhaus a diweddariad yr asesiad llesiant yn rhan sylweddol o adolygiadau’r dyfodol ac unrhyw ddiwygiadau o’r amcanion llesiant.

Asesiad Llesiant

Asesiad Llesiant

Asesiad llesiant: crynodeb

Asesiad o Anghenion y Boblogaeth

NODWCH – Mae ein cyfnewidfa gymunedol newydd ar gyfer Sir Fynwy ar https://ourmonmouthshire.org/ mae hyn ar wahân i’r ymgynghoriad hwn, ac mae’n rhan o’n mesurau ymateb cymunedol Covid