Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus wedi’u sefydlu dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 i wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol eu hardaloedd trwy gryfhau cydweithio ar draws yr holl wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Trosolwg

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn sefydlu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus statudol a fydd yn disodli’r Byrddau Gwasanaethau Lleol gwirfoddol ym mhob ardal awdurdod lleol. Bydd pob bwrdd yn:

 • asesu cyflwr llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol ei ardal
 • gosod amcanion sydd wedi’u llunio i sicrhau bod y Byrddau’n gwneud y cyfraniad mwyaf posibl i’r nodau llesiant.

Mae’n rhaid i bob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus baratoi a chyhoeddi cynllun sy’n nodi ei amcanion a’r camau y bydd yn eu cymryd i’w diwallu. Caiff ei alw’n Gynllun Llesiant Lleol. Mae’n rhaid iddo nodi:

 • pam y mae’r BGC yn teimlo y bydd ei amcanion yn gwneud cyfraniad yn yr ardal leol i gyflawni’r nodau llesiant
 • sut y mae wedi ystyried yr asesiad Llesiant Lleol wrth osod ei amcanion a’r camau i’w cymryd.

Bydd pob Bwrdd yn adolygu’i gynllun yn flynyddol gan ddangos ei gynnydd. Mae’n rhaid i’r Byrddau ymgynghori’n eang wrth lunio’u hasesiadau o lesiant lleol a’r cynllun Llesiant Lleol.

Aelodaeth Sir Fynwy

Aelodau Statudol pob Bwrdd yw:

 • Cyngor Sir Fynwy
 • Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan
 • Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
 • Cyfoeth Naturiol Cymru

Rhaid i’r Bwrdd hefyd wahodd nifer o bartneriaid eraill i gyfranogi yn ei weithgaredd fel ‘cyfranogwyr a wahoddwyd’:

 • Gweinidogion Cymru
 • Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru
 • Comisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru
 • Cynrychiolwyr o’r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol a’r Cwmni Adsefydlu Cymunedol
 • Trydydd Sector Sir Fynwy

Gall partneriaid eraill sydd â swyddogaethau’n ymwneud â’r cyhoedd fod yn rhan o gyflawni ei waith hefyd.

Yng Siy Fynwy mae gennym Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Llawn sy’n cwrdd dair gwaith y flwyddyn ac sy’n darparu rheolaeth strategol o’r agenda a BGC Programme Board sy’n sicrhau y gwneir cynnydd yn erbyn amcanion llesiant.

Gellir cael rhagor o wybodaeth ar y nodau hyn ar dudalen Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yma.