Skip to Main Content

Pwrpas yr hysbysiad hwn yw sicrhau bod dinasyddion a chwsmeriaid Cyngor Sir Fynwy yn ymwybodol o’u hawliau preifatrwydd. Yn yr hysbysiad hwn byddwn yn esbonio sut rydym yn casglu, defnyddio a storio’r data sydd gennym amdanoch.

Manylion Cyswllt

Mae Cyngor Sir Fynwy yn Rheolydd Data. Y manylion cyswllt ar gyfer Swyddog Diogelu Data’r Cyngor yw:

Rheolwr Diogelu Data a Gwybodaeth
Neuadd y Sir
Y Rhadyr
Brynbuga
NP15 1GA

E-bost: dataprotection@monmouthshire.gov.uk

01633 644644

Pa wybodaeth sydd gan y Cyngor amdanoch chi?

Bydd y Cyngor yn casglu ystod o wybodaeth bersonol oddi wrthych. Enghreifftiau cyffredin yw:

· Manylion cyswllt, megis enw, cyfeirid a rhif ffôn

· Dynodydd, megis rhif yswiriant gwladol

· Gwybodaeth ariannol

· Gwybodaeth amdanoch chi a’ch teulu

· Gwybodaeth am eich iechyd a’ch cyflyrau meddygol

· Gwybodaeth am euogfarnau troseddol

Sut fyddwn ni’n cael y wybodaeth?

Weithiau byddwn ni’n casglu’r wybodaeth oddi wrthych chi’n uniongyrchol, drwy amrywiol ffyrdd megis galwadau ffôn, ffurflenni cais papur neu ar-lein. Efallai eich bod wedi gwneud cwyn neu ymholiad neu wedi gofyn am wasanaeth gennym ni.

Gallem fod wedi derbyn eich gwybodaeth oddi wrth drydydd parti, megis Awdurdod Lleol arall, GIG Cymru neu Lywodraeth Cymru.

Eich hawliau diogelu data

Mae’r GDPR a Deddf Diogelu Data 2018 yn rhoi ‘hawliau ‘penodol i bob unigolyn o ran eu data personol. Bydd rhai o’r rhain bob amser yn berthnasol ni waeth pam y casglwyd y wybodaeth bersonol.

Eich hawliau diogelu data yw:

· Mae gennych hawl mynediad. Mae’r hawl hon bob amser yn berthnasol ni waeth am y rheswm y casglasom eich gwybodaeth. Mae gennych hawl i ofyn am gopïau o’ch gwybodaeth bersonol oni bai bod eithriad. I wneud cais gwrthrych am wybodaeth a fyddech gystal ag e-bostio dataprotection@monmouthshire.gov.uk

· Mae gennych hawl i unioni. Mae’r hawl hon wastad yn berthnasol, gallwch ddweud wrthym os yw eich gwybodaeth yn anghyflawn neu’n anghywir

· Mae gennych yr hawl i gael eich ‘anghofio’ ond dim ond dan rai amgylchiadau y gallwch ymarfer yr hawl hon i ddileu

· Mae gennych yr hawl i ofyn i ni gyfyngu ar yr hyn a wnawn â’ch gwybodaeth bersonol ond dom ond dan amgylchiadau arbennig

· Mae gennych yr hawl i ofyn i’ch gwybodaeth gael ei darparu ar eich cyfer ar fformat cludadwy, dim ond os ydych wedi darparu’r data ar ein cyfer ni ac nid pan mae’n ymwneud â gorfodi’r gyfraith

· Mae gennych yr hawl i wrthwynebi i ni brosesu eich gwybodaeth os ydym wedi cael eich gwybodaeth drwy ‘dasg gyhoeddus’ neu er ein ‘budd cyfreithlon’

· Mae gennych hawliau mewn perthynas ag unrhyw benderfyniad awtomataidd a wneir amdanoch

· Mae gennych yr hawl i wneud cwyn i’r awdurdod goruchwylio. Swyddfa’r to make a complaint to the supervisory authority. Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw hon.

· Gallwch wneud cwyn i ni yn uniongyrchol gan ddefnyddio’r manylion cyswllt  yn yr

   hysbysiad hwn

· Os rhoesoch eich caniatâd i ni mae gennych yr hawl i’w dynnu’n ôl ar unrhyw adeg.

Os ydych am ddeall eich hawliau diogelu data yn fwy manwl, gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data dynodedig. Fel arall, gallwch gysylltu â swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (fel uchod).

Rydym yn rhannu eich data …

Byddwn yn rhannu’ch data yn fewnol gyda’n staff pan fydd gennym sail gyfreithlon i wneud hynny. Er enghraifft, gallem rannu eich data a gasglwyd gan ein hadran gwasanaethau cwsmer gyda’n timau gwasanaeth neu gyda’n hadran archwiliad mewnol.

Byddwn yn rhannu’ch data gyda sefydliadau eraill pan fydd gennym sail gyfreithlon i wneud hynny. Y mathau o sefydliadau y deliwn â hwy yn gyson yw CThEM,  y Fenter Twyll Genedlaethol, y GIG, Cynghorau eraill a Llywodraeth Cymru.

Os bydd angen i ni drosglwyddo eich data y tu allan i’r AEE dim ond pan fyddwn yn gwybod bod eich data’n ddiogel y byddwn yn gwneud hynny.

Gallwch wneud cwyn

Gallwch wneud cwyn ynghylch fel rydym yn trin eich data personol.

Os ydych yn dymuno gwneud cwyn, gallwch ddefnyddio’r manylion cyswllt ar frig y dudalen hon.

Gwybodaeth Plant

Rydym yn casglu gwybodaeth plant fel mater o drefn. Rydym yn gwneud hyn am yr un rhesymau ag yr ydym yn casglu gwybodaeth oedolion. Caiff hyn ei egluro ymhellach yn yr adran nesaf isod  ‘sail gyfreithiol dros gasglu eich data’.  

Os gofynnwn am ganiatâd gan blentyn i brosesu a defnyddio’i ddata, mae’n rhaid iddo fod yn 13 oed neu’n hŷn.  

Pe byddech yn hoffi gwybod pa wybodaeth mae ysgolion yn ei chasglu am eich plant, a fyddech gystal â mynd i wefan eich ysgol.

Sail gyfreithlon dros gasglu eich data

Mae Cyngor Si Fynwy yn cadw gwybodaeth bersonol amdanoch am amrywiaeth o resymau. Er enghraifft, cyfrifo eich treth gyngor neu ddarparu gwasanaethau allweddol i chi a/neu eich teulu..

Mae’r GDPR yn ei gwneud yn ofynnol i’r holl ddata gael eu casglu gan ddefnyddio ‘sail gyfreithlon’. Dyma’r sail gyfreithlon y byddwn yn ei defnyddio wrth gasglu eich data:

· Mae angen i ni brosesu eich data personol i fodloni ein rhwymedigaethau cyfreithiol fel yr Awdurdod Lleol

· Mae angen i ni brosesu eich data personol i gyflawni tasg er budd y cyhoedd neu wrth arfer gallu swyddogol fel corf cyhoeddus

· Mae angen i ni brosesu eich data personol i fodloni ein rhwymedigaethau cytundebol i chi

· Mae angen i ni brosesu eich data personol yn ôl yr angen, er mwyn diogelu buddiannau hanfodol gwrthrych y data neu berson naturiol arall 

· Gallem brosesu eich data gyda’ch caniatâd. Os gwnawn hynny, caiff ei gofnodi a gallwch ei dynnu’n ôl unrhyw bryd

Am ba mor hir y byddwn yn cadw eich gwybodaeth?

Byddwn ond yn cadw eich data cyhyd ag y bo angen ac yn unol â’n hamserlen gadw.

Menter Twyll Genedlaethol

Mae’r Fenter Twyll Genedlaethol yn paru data electronig rhwng cyrff yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat i ddiogelu arian cyhoeddus ac atal twyll. 

Byddwn yn rhannu eich data gan ddefnyddio’r sail gyfreithlon ‘rhwymedigaeth gyfreithiol’.

Mae’n bosib y gallem rannu eich data â Swyddfa Archwilio Cymru, Swyddfa’r Cabinet, Yr Adran Gwaith a Phensiynau a’r CThEM.  

Gwefan Cwcis a Fy Sir Fynwy

I gael gwybodaeth preifatrwydd lawn ar sut rydym yn casglu data ar ein gwefan a defnyddio Fy Sir Fynwy a fyddech gystal â gweld ein Gwefan a Chwcis a Hysbysiad Preifatrwydd.

Gwybodaeth preifatrwydd fwy manwl

Mae gan nifer o’n hadrannau  hysbysiadau preifatrwydd ysgrifenedig sy’n esbonio’n fanylach beth sy’n digwydd gyda’ch data a gyda phwy y byddant yn cael eu rhannu.

Os byddech yn hoffi gweld mwy, cliciwch ar y teils isod