Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn esbonio sut y defnyddiwn yr wybodaeth a gasglwn amdanoch chi a’r gweithdrefnau sydd gennym ar waith i ddiogelu eich preifatrwydd.

Mae gennym ymrwymiad i sicrhau y caiff eich preifatrwydd ei ddiogelu. Dan Ddeddf Diogelu Data 1998 mae’n ddyletswydd gyfreithiol arnom i ddiogelu unrhyw wybodaeth bersonol a gasglwn gennych.

Yr wybodaeth bersonol a gasglwn a sut y’i defnyddiwn

Nid ydym yn casglu a chadw unrhyw wybodaeth bersonol am unrhyw un sy’n defnyddio’r wefan yma, heblaw lle dewiswch roi gwybodaeth bersonol i ni yn wirfoddol drwy’r cyfryngau cymdeithasol, e-bost neu drwy ddefnyddio ffurflen electronig ar y wefan, neu drwy holi am unrhyw un o’n gwasanaethau.

Yn yr amgylchiadau hyn dim ond i roi’r wybodaeth neu wasanaeth y gofynnwyd amdanynt y defnyddir yr wybodaeth bersonol a gyflenwyd os na nodir dibenion ehangach yn y ffurflen y cyflenwir yr wybodaeth neu adeg casglu ar y wefan – ac os felly gellir defnyddio’r wybodaeth ar gyfer unrhyw un o’r dibenion ehangach hyn.

Data ystadegol

Gallwn hefyd ddefnyddio gwybodaeth ac ystadegau cronnol ar gyfer monitro defnydd o’r wefan i’n helpu i ddatbygu’r wefan a’n gwasanaethau. Gallwn ddarparu gwybodaeth gronnol o’r fath i drydydd parti. Ni fydd yr ystadegau hyn yn cynnwys gwybodaeth y gellir eu defnyddio i wybod pwy ydych.

Ap Fy Sir Fynwy 

Fel defnyddiwr o’r Ap Fy Sir Fynwy, bydd Cyngor Sir Fynwy’n caglu’ch data, gan gynnwys cyfeiriad a chyfeiriad ebost, os ydych yn dewis eu cyflwyno.  Byddwn yn defnyddio’r rhain i gysylltu â chi gyda newyddion am eich ceisiadau gwasanaeth ac i allu cysylltu â chi os oes angen:

  • Bydd eich data’n cael eu cadw’n ddiogel lle’r ellir eu gweld a’u rhannu pan fo angen, gan ein staff, cyflenwyr a phartneriaid, gan gynnwys cynghorau trefol a chymunedol o fewn Sir Fynwy, neu gan ein contractwyr. Sicrheir hyn y gellir eich pryderon cael eu hanfon i ran gywir y cyngor, neu i’r darparwr gwasanaeth priodol os yw’n bartner.   Gan gyflwyno’ch data personol, rydych yn mynegi i ni eich bod yn cytuno â hyn.
  • Nid yw anfon gwybodaeth dros y we’n hollol ddiogel yn gyffredinol, ac felly ni allwn sicrhau diogelwch eich data’n hollol. Eich cyfrifoldeb chi yw unrhyw ddata sy’n cael eu cynnig; serch hynny, mae trafodion talu bob amser yn cael eu hamgryptio. Mae gennym ni weithdrefnau a nodweddion diogelwch er mwyn cadw’ch data’n ddiogel ar ôl eu derbyn.
  • Ni fyddwn yn rhannu’ch gwybodaeth gydag unrhyw sefydliad arall am farchnata, ymchwil marchnad neu ddibenion masnachol. Efallai byddwn yn darparu’ch gwybodaeth bersonol os oes gennym rwymedigaeth gyfreithiol i wneud hynny. Mae hyn yn cynnwys cyfnewid gwybodaeth gydag adrannau eraill Cyngor Sir Fynwy ar gyfer dibenion cyfreithiol eraill.
  • Os nad ydych yn cytuno gyda’r datganiad hwn ac nad ydych bellach eisiau defnyddio’r gwasanaeth hwn, gallwch ddadgofrestru gan arwyddo mewn i’ch cyfrif > Fy Nghyfrif > Dadgofrestru fy nghyfrif. Gallwch barhau i gyflwyno adroddiadau’n ddienw; serch hynny, ni fyddwn yn gallu cynnig unrhyw newyddion ynglŷn â gwelliant sy’n ymwneud â’ch cynnig.

Hysbysebu

Mae Rhwydwaith Hysbysebu’r Cyngor yn gyfrifol am gyflwyno hysbysebion ar wefan Cyngor Sir Fynwy. Gofynnir i chi neilltuo munud neu ddau i ddarllen eu polisi preifatrwydd sy’n cynnwys gwybodaeth ar gwcis a manylion sut i optio allan: http://www.counciladvertising.net/can-privacy-policy.html

Datgeliad

Dim ond cyhyd ag sydd angen ar gyfer y diben y cafodd ei chasglu y byddwn yn cadw eich gwybodaeth.

Ni chaiff gwybodaeth bersonol ei datgelu i drydydd parti os na nodir hynny ar dudalen y wefan a/neu ffurflen berthnasol adeg casglu’r wybodaeth neu fel sydd angen neu a ganiateir gan y gyfraith.

Defnyddio cwcis

Defnyddiwn gwcis ar y safle. Mae cwci yn ffeil testun sy’n dynodi eich cyfrifiadur i’n serfiwr. Nid yw cwcis ynddynt eu hunain yn dynodi’r defnyddiwr unigol, dim ond y cyfrifiadur a ddefnyddiwyd.

Ni ddefnyddir cwcis i gasglu unrhyw wybodaeth bersonol.

Cewch gyfle i osod eich cyfrifiadur i dderbyn pob cwci, i’ch hysbysu pan gyhoeddir cwci neu i beidio derbyn cwcis ar unrhyw amser. Mae’r ffordd y gwnewch hyn yn dibynnu ar ba borwr gwe a ddefnyddiwch. Dylech gyfeirio at swyddogaeth help eich porwr.

Os derbyniwch gwcis, gallant aros ar eich cyfrifiadur am flynyddoedd lawer, os nad ydych yn eu dileu. Dylid nodi y gall troi cwcis i ffwrdd gyfyngu eich defnydd o’n gwefan a gwasanaethau gwefan.

Sut y diogelwn eich gwybodaeth

Caiff yr holl wybodaeth bersonol a gesglir ar y wefan hon ei chofnodi mewn cronfa ddata ddiogel.

Mae’n ymrwymiad ar ein holl gyflogeion a phroseswyr data sydd â mynediad i neu sy’n gysylltiedig gyda phrosesu gwybodaeth bersonol i barchu cyfrinachedd yr wybodaeth honno.

Diogelwch E-bost

Dylid nodi, os nad ydynt wedi’u hamgryptio, efallai nad yw negeseuon e-bost a anfonir drwy’r rhyngrwyd yn ddiogel a gallai rhywun arall eu rhyng-gipio a’u darllen. Gofynnir i chi gadw hyn mewn cof wrth benderfynu p’un ai i gynnwys gwybodaeth bersonol neu sensitif yn unrhyw negeseuon e-bost y bwriadwch eu hanfon.

Eich cydsyniad

Drwy gyflwyno eich gwybodaeth rydych yn cydsynio i’r wybodaeth honno gael ei defnyddio fel y nodir yn y polisi yma. Os ydym yn newid y polisi preifatrwydd byddwn yn eich diweddaru am y newidiadau ar y dudalen yma. Bydd parhau i ddefnyddio’r gwasanaeth yn arwydd eich bod yn cytuno i unrhyw newidiadau o’r fath.

Defnyddwyr 16 oed a iau

Os ydych yn 16 oed neu iau, dylech gael caniatâd eich rhiant/gwarcheidwad cyn rhoi gwybodaeth bersonol ar ein gwefan. Ni chaniateir i ddefnyddwyr roi gwybodaeth bersonol i ni os na chawsant y caniatâd hwn.

Diogelu Data

Byddwn yn prosesu unrhyw wybodaeth bersonol a gasglwn yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. Cysylltwch â’r Swyddfa Diogelu Data yn foi@monmouthshire.gov.uk os gwelwch yn dda os dymunwch gael mynediad i wybodaeth bersonol a gasglwyd gennych drwy’r wefan hon neu os oes gennych ymholiad neu gonsyrn parthed prosesu data personol.

Dan Ddeddf Diogelu Data 1998, gallwch ofyn am gopi o’ch gwybodaeth a byddwn yn rhoi copi darllenadwy o’r wybodaeth bersonol a ddaliwn ac y mae gennych hawl iddi.

Anfonir hyn atoch o fewn 40 diwrnod u’ch cais – er ein bod bron bob amser angen prawf o bwy ydych cyn cyflenwi’r wybodaeth (er mwyn lleihau’r risg o gyflenwi gwybodaeth i’r person anghywir) a gallwn ofyn i chi am fwy o wybodaeth i’n helpu i ganfod eich gwybodaeth bersonol. Gall fod yn rhaid i chi dalu ffi fechan cyn y caiff yr wybodaeth ei chyflenwi.

Os ydych yn parhau’n anfodlon ar ôl codi mater am y polisi yma a/neu gais i gael mynediad i wybodaeth bersonol a gasglwyd gennych drwy’r safle, gallwch hefyd gysylltu â:

Y Comisiynydd Gwybodaeth/The Information Commissioner

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF