Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn galluogi unrhyw un i ofyn i ni ryddhau gwybodaeth a ddaliwn ar unrhyw bwnc neilltuol.

Mae’n ofynnol i ni roi’r wybodaeth os nad oes rhesymau da am beidio gwneud hynny. Mae’r Ddeddf yn cydnabod dros ugain o resymau, yn cynnwys:

  • Bydd yn costio gormod i gasglu’r wybodaeth
  • Mae ar gael mewn man arall
  • Bwriadwn ei gyhoeddi yn y dyfodol
  • Mae’n ymwneud â pherson sy’n dal yn fyw
  • Casglwyd yr wybodaeth ar gyfer diben ymchwiliadau neu drafodion y mae gennym hawl i’w cynnal, megis gorfodaeth.

Mewn llawer o achosion, bydd yn rhaid i ni benderfynu os yw diddordeb y cyhoedd mewn peidio rhyddhau’r wybodaeth yn gryfach na’r diddordeb cyhoeddus yn ei rhyddhau.

Manylion ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth a wneir drwy What Do They Know

Gwneud cais

Y ffordd orau o wneud cais Rhyddid Gwybodaeth yw trwy ein ffurflen ar-lein:

Fel arall:

  • Drwy e-bost at: foi@monmouthshire.gov.uk
  • Drwy lythyr at: Swyddog Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth, Cyngor Sir Fynwy, Blwch SP 106, Cil-y-coed, NP26 9AN
  • Ar Twitter (@MonmouthshireCC)

Gallwch ddarllen canllaw defnyddiol  ar ofyn am wybodaeth ar wefan y Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth.