Skip to Main Content

Yma mae gwybodaeth ar y dilynol:

  • Mynwentydd y mae Cyngor Sir Fynwy yn berchen arnynt
  • Cysylltu
  • Hawl claddu unigryw
  • Claddedigaethau cartref
  • Datgladdiadau

Dynodwyd Cyngor Sir Fynwy yn “awdurdod claddedigaeth”. Y pedair mynwent agored a reolwn yw:

  • Cas-gwent
  • Llanelli Hill, y Fenni
  • Llan-ffwyst, y Fenni
  • Trefynwy

Rydym hefyd yn gyfrifol am fynwent sydd wedi cau yn Heol Hen Henffordd.

Caiff y Gwasanaeth Mynwentydd ei reoli gan y Swyddog Mynwentydd, ffôn 01873 735852, cemeteries@monmouthshire.gov.uk

Ar gyfer claddedigaethau yng Nghil-y-coed, cysylltwch â Chyngor y Dref ar 01291 420441.

Gweler ein ffioedd mynwentydd 2024-25 a ffurflenni a gwybodaeth am gladdedigaeth

Hawliau claddedigaeth unigryw

Ar gyfer pob claddedigaeth ym mynwentydd y cyngor, rhoddir hawliau claddedigaeth unigryw i berson neu bersonau cyfrifol a gytunwyd (fel arfer aelod o’r teulu). Mae hyn yn golygu fod gan ddeiliad hawl claddedigaeth unigryw hawl dros y bedd.

Sut mae trosglwyddo hawl claddedigaeth unigryw o bob person i rywun arall?

Mae amrywiaeth o resymau pam y gall fod angen trosglwyddo hawliau claddedigaeth unigryw. Er enghraifft, farwolaeth deiliad hawl claddedigaeth unigryw neu bod y deiliad yn dymuno rhoi’r gorau i’w hawliau.

Gall y ffordd y caiff y trosglwyddiad ei drin amrywio’n sylweddol yn dibynnu ar yr amgylchiadau. Gofynnir i chi felly gysylltu â’r hyb cymunedol perthnasol i gael cyngor.

Claddedigaeth cartref

Gall fod yn bosibl claddu anwyliaid ar eich tir preifat eich hun. Mae gwybodaeth bellach ar gael drwy gysylltu â’ch Swyddog Iechyd yr Amgylchedd lleol.

Datgladdiadau

Mae achlysuron pam, am amrywiaeth o resymau, y gall fod angen datgladdu corff.

Gallech ddymuno cysylltu â’ch hyb cymunedol lleol neu gyfarwyddwr angladdau i’ch llywio drwy’r broses.

Mae’n rhaid  i’r Weinyddiaeth Gyfiawnder rhoi caniatâd ar gyfer unrhyw ddatgladdiad. Mae [/app/uploads/2013/06/Exhumation_Guidelines.pdf]canllawiau datgladdiad ar gael.

Ffurflenni Cais

Adran 46 Nferoedd Claddedigaethau Iechyd Cyhoeddus

Mae eithriad yn weithredol yn a31(1)(a). Mae’n debygol y byddai datgelu gwybodaeth ychwanegol yn cyfeirio at yr ymadawedig yn debygol o wneud newid i atal troseddu drwy alluogi neu annog comisiynu troseddau.

Mae’r eithriad hwn yn weithredol oherwydd pan fo person yn marw heb wneud ewyllys heb unrhyw berthynas agosaf hysbys mae asedau ystâd mewn risg nes cawsant eu lleoli a’u diogelu’n briodol e.e. rhewi cyfrifon banc a lleoli gweithredoedd teitl. Byddai rhoi manylion asedau posibl yr ystâd yn y parth cyhoeddus cyn y cafodd hyn ei wneud yn rhoi cyfleoedd ar gyfer gweithredoedd troseddol o ladrad neu dwyll. Ymhellach, mae tebygrwydd cryf y gall unrhyw eiddo fod heb ei feddiannu a gall gynnwys eiddo a dogfennau y gellid eu symud a fyddai mewn risg o ladrad neu ddifrod pe byddai’r lleoliadau hyn yn cael eu gwneud yn gyhoeddus cyn camau priodol i sicrhau hyn.

Ystyriwn fod y budd cyhoeddus mewn atal yr wybodaeth yn fwy na’r budd cyhoeddus yn ei ddatgelu.

Y rhesymau pam fod y budd cyhoeddus yn ffafrio atal yr wybodaeth yw:

● Mae budd cyhoeddus cryf mewn atal troseddu

● Mae budd cyhoeddus cryf mewn cynnal integriti eiddo sy’n wag yn neilltuol lle na fedrir dynodi unrhyw berson sy’n gyfrifol am ddiogelwch y safle

● Mae budd cyhoeddus cryf mewn caniatáu i Gyfreithiwr y Trysorlys gynnal ymchwiliadau i stadau a gaiff eu hatgyfeirio ato. Gall yr ymchwiliadau hyn gael ei lesteirio os caiff gwybodaeth yn ymwneud ag ystadau ei roi yn y parth cyhoeddus yn rhy gynnar.

Wrth gyrraedd y penderfyniad fe wnaethom ddynodi’r ffactorau dilynol pam y gallai datgeliad fod er y budd cyhoeddus ond ystyried eu bod yn cael eu gwrthbwyso gan y rhesymau a nodir uchod yn erbyn datgeliad:

● Mae budd cyhoeddus mewn sicrhau y caiff perthnasau yr ymadawedig eu canfod lle bynnag sy’n bosibl i sicrhau y caiff ystâd ei dosbarthu’n deg ac yn gyfreithlon. Fodd bynnag yn ein barn caiff y budd cyhoeddus ei wasanaethu orau gan ymdrechion Cyfreithiwr y Trysorlys a nodwn y caiff manylion ystadau sylweddol (o fwy na £5000) eu cyhoeddi gan Gyfreithiwr y Trysorlys unwaith y mae eu hymholiadau dechreuol wedi eu cwblhau a’u bod yn fodlon am ddiogelwch asedau.

Ionawr 20190
Chwefror 20190
Mawrth 20190
Ebrill 20190
Mai 20190
June 20190
July 20190
August 20190
September 20190
October 20190
November 20190
December 20190
Ionawr 20200
Chwefror 20200
Mawrth 20201
Ebrill 20200
Mai 20200
June 20200
July 20201
August 20200
September 20200
October 20201
November 20200
December 20200
Ionawr 20211
Chwefror 20211
Mawrth 20210
Ebrill 20210
Mai 20210
June 20210
July 20211
August 20210
September 20210
October 20211
November 20210
December 20210
Ionawr 20220
Chwefror 20220
Mawrth 20220
Ebrill 20220
Mai 20220
June 20220
July 20220
August 20221
September 20220
October 20220
November 20220
December 20220
Ionawr 20231
Chwefror 20231
Mawrth 20230
Ebrill 20231
Mai 20230
Mehefin 20232
Gorffennaf 20230
Awst 20230
Medi 20231
Hydref 20230
Tachwedd 20230
Rhagfyr 20230
Ionawr 20240
Chwrfror 20240
Mawrth 20240
Ebrill 20240
Mai 20241