O ddydd Llun y 29ain, yn unol â newidiadau i bolisi’r Llywodraeth, byddwn yn cynnig apwyntiadau cofrestru geni ac apwyntiadau hysbysiadiau cyfreithiol am briodasau a phartneriaethau sifil. Bydd mynediad i’r Swyddfa Gofrestru trwy apwyntiad yn unig er mwyn cyfyngu’r risg i staff ac i’r cyhoedd a byddwn yn cymryd rhywfaint o wybodaeth ohonoch cyn yr apwyntiad trwy ebost neu dros y ffôn er mwyn lleihau hyd apwyntiadau. Bydd yna system unffordd wedi’i nodi’n glir o amgylch y swyddfa ac mae yna lanweithyddion dwylo ar gael. Yn anffodus, ni fyddwn yn gallu cynnig cyfleusterau toiled ar hyn o bryd. Byddwn yn dilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru i bellhau’n gymdeithasol ac i osgoi cysylltiad corfforol ar bob adeg. Mae’r canllawiau hyn wedi’u gosod er mwyn cadw ni i gyd yn ddiogel – parchwch ein staff a chydymffurfiwch ag unrhyw ofyniadau a wneir i chi, os gwelwch yn dda. Gofynnwn nad yw plant neu bobl mewn grŵp risg uchel yn mynychu ein swyddfeydd, a bod y nifer lleiaf posib yn mynychu unrhyw ddigwyddiad. Nid ydym yn gallu darparu PPE. Serch hynny, mae croeso i chi wisgo’ch offer eich hun os ydych yn dymuno.  Mae’r systemau hyn yn newydd i ni, felly byddwn yn ddiolchgar os fyddwch yn amyneddgar gyda ni wrth i ni i gyd ddod yn gyfarwydd â nhw. Os hoffech chi wneud apwyntiad, danfonwch ebost i ni yma RegisterOffice@monmouthshire.gov.uk neu galwch ni ar 01873 735435. 

Yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru a’r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol, byddwn yn ailddechrau seremonïau Swyddfa Gofrestru o’r 1af o Orffennaf 2020. Bydd y seremonïau hyn yn cael eu hailstrwythuro i gynnig y diogelwch ac amddiffyniad uchaf i staff ac aelodau o’r cyhoedd. Byddwn yn trafod y fformat yn fanwl gyda chi i sicrhau eich bod yn hapus i barhau ar y sail hon. 

Dylid nodi bod nifer gwesteion ym mhob seremoni wedi ei ostwng oherwydd canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru. Ar gyfer seremonïau yn y Swyddfa Gofrestru a’r Hen Barlwr gofynnwn i chi drafod y sefyllfa bresennol gyda ni gan y gall pethau newid ar fyr rybudd wrth i’r canllawiau newid. Dylid cysylltu yn uniongyrchol gyda’r safle ar gyfer seremonïau mewn Safleoedd Cymeradwy.

Byddwn hefyd yn ailddechrau mynychu Addoldai i gofrestru priodasau, ar yr amod bod asesiad risg manwl wedi’i dderbyn sy’n sicrhau diogelwch ein haelod staff. Bydd yr un peth yn berthnasol i Adeiladau Cymeradwy maes o law pan fyddant yn derbyn caniatâd ac wedi penderfynu ailagor.  

Os hoffech chi gysylltu â ni ynglŷn â’ch seremoni, danfonwch ebost i ni yma Ceremonies@monmouthshire.gov.uk neu ffoniwch y swyddfa ar 01873 735435. Rydym yn delio â nifer fawr o ymholiadau yn ddyddiol felly byddwch yn amyneddgar gyda ni, os gwelwch yn dda, wrth i ni weithio drwyddynt. Mae nawr modd i ni gymryd archebion newydd. Serch hynny, nodwch y bydd angen cydymffurfio ag unrhyw gyfyngiadau sydd wedi’u gosod ar ddyddiad eich seremoni, os gwelwch yn dda. Efallai byddwch hefyd yn dymuno trafod unrhyw gyfyngiadau/argaeledd gyda’r lleoliad. 

Diolch am eich cydweithrediad yn ystod y cyfnod hwn, arhoswch yn ddiogel ac edrychwch ar ôl eich gilydd, os gwelwch yn dda. Gyda dymuniadau gorau, Gwasanaeth Cofrestru Sir Fynwy. 

GWASANAETH COFRESTRU SIR FYNWY

 

Mae Swyddfa Gofrestru Sir Fynwy drws nesaf i Neuadd y Sir ym Mrynbuga

 

Cyngor Sir Fynwy

Rhadyr

Brynbuga

NP15 1GA

I gael mwy o wybodaeth neu os oes gennych ymholiad gallwch gysylltu â ni dros y ffôn yn

01873 735435

Mewn achos argyfwng tu allan i oriau swyddfa ffoniwch 0300 123 1055, os gwelwch yn dda

neu drwy e-bost registeroffice@monmouthshire.gov.uk

Rydym ar agor

Dyddiau Llun i ddyddiau Iau         09:00 – 13:00                     13:30 – 16:30

Dyddiau Gwener                              09:00 – 13:00                     13:30 – 16:00