Gwefannau

• Anxiety BC (www.anxietybc.com) – Adnodd ar-lein sy’n darparu gwybodaeth hunan-gymorth.

• Child Anxiety Network (http://childanxiety.net/index.htm) – gwybodaeth ac adnoddau hawdd eu defnyddio ar gyfer pryder.

• Young Minds (www.youngminds.org.uk) – Elusen Iechyd Meddwl wedi ymrwymo i wella lles ac iechyd meddwl plant.

• Thehideout.org.uk (http://thehideout.org.uk/) – Lle i bobl ifanc ddeall cam-drin domestig a sut i gymryd camau cadarnhaol os yw’n digwydd (gallwch guddio’r dudalen we).

• Disrespect nobody (https://www.disrespectnobody.co.uk/) – cyngor ar berthnasoedd iach.

• Teithio Ymlaen (http://www.travellingahead.org.uk/cymraeg/) – Prosiect yng Nghymru yn gweithio gyda phobl ifanc a theuluoedd o gymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr.

• Unicorn Project (http://stdavidshospicecare.org/what-we-

• Grief encounter (https://www.griefencounter.org.uk/) – galar a cholled.

• Getselfhelp (https://www.getselfhelp.co.uk) – wefan am gyngor ac adnoddau papur ar reoli eich meddyliau a’ch teimladau eich hun.

• Ffordd i Les (Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan) (www.wales.nhs.uk/roadtowellbeing) – Mae’r wefan hon a’r cyrsiau yn briodol i bobl ifanc dros 13 oed. Mae gan wefan Ffordd i Les lawer o wybodaeth ymarferol a defnyddiol am

ymdopi â straen, gorbryder neu iselder, neu wella eich lles meddyliol yn gyffredinol, ewch i’r safle i gael gwybod mwy.

Apiau

• https://www.nhs.uk/apps-library/

• https://www.smilingmind.com.au/smiling-mind-app/

• https://pzizz.com/

• http://www.kidsskillsapp.com/

Llinellau cymorth

• Shout – Gwasanaeth testun 24/7 am ddim cyntaf y DU i unrhyw un mewn argyfwng unrhyw bryd, unrhyw le. Mae’n lle i fynd os ydych chi’n cael trafferth ymdopi. Os oes angen testun help arnoch ar unwaith tecstiwch Shout i 85258 neu ewch i https://www.giveusashout.org/

• Papyrus/Hopeline (https://papyrus-uk.org/get-in-touch/) – Ar gyfer pobl ifanc sydd mewn perygl o hunanladdiad, mae’r sefydliad yn cynnig cymorth, cyngor ac adnoddau drwy wefan, ffôn, testun ac e-bost.

• Samariaid – Beth bynnag rydych chi’n mynd drwyddo, bydd y Samariaid yn ei wynebu gyda chi. Maent ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn. Ffoniwch am ddim i 116 123.

• Llinell gymorth Runaway (https://www.runawayhelpline.org.uk/) (rhif ffôn a gwasanaeth testun 116000) – cymorth i bobl ifanc sy’n meddwl am redeg i ffwrdd.

• Childline – cymorth ar gyfer beth bynnag sydd ar eich meddwl (0800 1111) https://www.childline.org.uk/

• Meiccymru – Gwybodaeth, eiriolaeth a chyngor i bobl ifanc https://www.meiccymru.org/

• Childbereavement UK – Galar a cholled(0800 02 888 40) https://www.childbereavementuk.org/

• Live Fear Free – Cymorth ar gyfer cam-drin domestig a phryderon ynghylch perthynas afiach (0808 80 10 800).