O 7 Ionawr 2019, bydd yn ofynnol i bob datblygiad yng Nghymru sydd â goblygiadau draeniad, yn cynnwys o leiaf 2 adeilad neu dros 100m², gael Systemau Draeniad Cynaliadwy (SuDS) i drin dŵr wyneb (p’un ai ydynt angen caniatâd cynllunio ai peidio). Mae’n rhaid i’r SuDS hyn gael eu cynllunio a’u hadeiladu yn unol â safonau Llywodraeth Cymru ar gyfer draeniad cynaliadwy. 

Mae Atodlen 3 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr yn sefydlu Cyngor Sir Fynwy fel Corff Cymeradwyo SuDS (SAB) gyda chyfrifoldeb statudol am gymeradwyo, ac mewn rhai achosion fabwysiadu a chynnal y systemau draeniad cymeradwy. 

Mae gwybodaeth fanwl ar y broses weithredu ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru drwy’r ddolen ddilynol: Gweithredu systemau draeniad cynaliadwy ar ddatblygiadau newydd: drafft reoliadau a safonau cenedlaethol. 

Mae mwy o wybodaeth am y gofynion, y safonau statudol a’r ddeddfwriaeth ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru: https://gov.wales/topics/environmentcountryside/epq/flooding/drainage/?lang=en 

 

At ba ddeddfwriaeth ydyn ni’n cyfeirio? 

Mae Atodlen 3 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 yn ei gwneud yn ofynnol i ddraeniad dŵr wyneb ar gyfer datblygiadau newydd gydymffurfio gyda Safonau Cenedlaethol gorfodol am ddraeniad cynaliadwy (SuDS). Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi’r safonau statudol yn yr hydref. 

 

Beth yn union yw SAB? 

Mae SAB yn wasanaeth a gyflwynir gan yr awdurdod lleol i sicrhau fod cynigion draeniad ar gyfer pob datblygiad newydd gydag o leiaf 2 adeilad neu dros 100m² o arwynebedd adeiladu yn addas i’r diben, wedi’u cynllunio a’u hadeiladu yn unol â’r safonau cynaliadwy ar gyfer draeniad cynaliadwy a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru. 

Sefydlir y SAB i: 

  • Darparu gwasanaeth cyn gwneud cais i drafod eich cynnig 
  • Gwerthuso a chymeradwyo ceisiadau draeniad ar gyfer datblygiadau newydd lle mae gan waith adeiladu oblygiadau draeniad; ac 
  • Addasu a chynnal systemau draeniad dŵr wyneb yn ôl Adran 17 Atodlen 3 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr. 

 

Beth mae’n ei olygu ar gyfer fy natblygiad? 

P’un ai ydych yn ddatblygydd, yn asiant neu’n unigolyn yn ceisio caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiad, os yw’ch datblygiad yn 2 adeilad neu fwy neu dros 100m² o arwynebedd adeiladu, mae’n rhaid i chi geisio cymeradwyaeth SAB yn annibynnol o’ch caniatâd cynllunio. Dim ond pan y rhoddwyd 2 ganiatâd y gall adeiladu ddechrau. 

Ni fydd angen i safleoedd presennol a datblygiadau gyda chaniatâd cynllunio a roddwyd neu y bernir iddo gael ei roi (p’un ai gyda unrhyw amodau fel ar gyfer mater a gadwyd) neu y derbyniwyd cais dilys ar ei gyfer ond na phenderfynwyd erbyn 7 Ionawr 2019 wneud cais am gymeradwyaeth SAB. 

Fodd bynnag, bydd yn dal i fod angen cymeradwyaeth SAB os rhoddwyd caniatâd cynllunio gydag amod ar fater a gadwyd ac na wnaed cais am gymeradwyo mater a gadwyd cyn 7 Ionawr 2020. 

 

Sut mae ceisio cymeradwyaeth SAB? 

Bydd y SAB yn cynnig gwasanaeth cyn gwneud cais, y mae angen talu amdano, i drafod yn fanwl eich safle, gofynion draeniad a’r hyn sydd angen ei gyflwyno gyda’ch cais. Er y bydd y broses yma ar wahân i’r broses cais cynllunio, bydd angen i drafodaeth ac ymgynghoriad rhwng yr Awdurdod Cynllunio Lleol, y SAB a’r datblygydd ddigwydd o’r cam cyn gwneud cais i sicrhau fod y dyluniad SuDS a gynigir yn addas yn unol â safonau cenedlaethol, cynllun safle digonol ac yn y diwedd gymeradwyaeth SAB. Bydd y gwasanaeth hwn yn hollbwysig i helpu cyfyngu oedi cymeradwyaeth a gostwng costau yn yr hirdymor ei annog yn gryf cyn cyflwyno eich cais llawn. 

Bydd y ffurflenni cais a dogfennau cysylltiedig ar gael i’w lawrlwytho o’r Porth Cynllunio ac o’r tudalennau hyn o wefan Cyngor Sir Fynwy o fis Tachwedd. Bydd angen gwneud pob cyflwyniad i’r SAB perthnasol gan na fedrir eu llenwi a’u cyflwyno drwy’r Porth Cynllunio. 

 

Bydd ffioedd cais SAB eu gosod gan Lywodraeth Cymru yn gymesur i faint a graddfa’r ardal adeiladu a byddant yn amrywio o £350-£7,500. 

 

Sut mae cysylltu â fy SAB? 

Y dyddiad dechrau ar gyfer gofyniad cymeradwyaeth yw 7 Ionawr 2019 ac rydym wrthi’n sefydlu ein gwasanaeth newydd i drin eich cais a thudalen arbennig ar y wefan i roi gwybodaeth ychwanegol i chi fel y daw ar gael. 

Os hoffech fwy o wybodaeth am y broses yma, cysylltwch â ni’n defnyddio’r manylion islaw os gwelwch yn dda: 

E-bost: flooding@monmouthshire.gov.uk 

Ffôn: 01633 644644 

Byddwn yn cyhoeddi mwy o wybodaeth ar y wefan hon wrth i ni agosáu at y broses weithredu. 

Dolenni Defnyddiol