Arolwg Pỳls Hapusrwydd

Mae Grŵp Strategol Asesu Llesiant Gwent wedi comisiynu arolwg i roi gwybodaeth ar lesiant ar gyfer pob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru. Mae’r arolwg – yr arolwg Pyls Hapusrwydd – yn dweud stori am le. Fe’i cynlluniwyd gan Happy City, elusen a menter gymdeithasol seiliedig ym Mryste, sy’n arwain y byd wrth helpu cefnogi gwell mesuriadau a pholisi i gefnogi llesiant hirdymor mewn cymunedau.

Lansir yr arolwg ar draws Gwent ddydd Llun 15 Ionawr, y diwrnod a elwir yn Ddydd Llun Digalon – diwrnod gwaethaf y flwyddyn i lawer gyda’u sefyllfa ariannol yn dilyn y Nadolig, y tywydd gwael a’r cyfnod hir cyn hirddydd haf yn effeithio ar hwyliau pobl.

Caiff preswylwyr eu hannog i lenwi arolwg ar-lein syml erbyn 28 Chwefror. Bydd yr arolwg yn rhoi eu sgôr hapusrwydd eu hunain i unigolion gyda chyngor da ac awgrymiadau am hapusrwydd.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 wedi arwain gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru i feddwl am yr hirdymor, gweithio’n well gyda phobl a chymunedau a’i gilydd, edrych ar atal problemau a meddwl mewn ffordd fwy cydlynol. Bydd Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ledled Gwent yn cydweithio i gael gwybodaeth ar lesiant preswylwyr Gwent. Mae’r arolwg yn ddull blaengar i greu darlun o lesiant yng Ngwent.

Cymrwch y Pyls Hapusrwydd: gwent.happinesspulse.org http://gwent.happinesspulse.org

Edrychwch ar y ffilm fer yma i gael mwy o wybodaeth: https://www.youtube.com/watch?v=oBREOYCPwDE

Mae Cyngor Sir Fynwy yn wynebu rhai heriau gwirioneddol fawr. Mae’r gyllideb ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yn gostwng tra bod disgwyliadau yn cynyddu. Mae gennym boblogaeth sy’n heneiddio, prisiau eiddo sy’n codi a chyflogau cymharol isel sy’n ei gwneud yn anos i deuluoedd ifanc fyw a gweithio’n lleol. Daw hyn ar ben materion fel cynnydd mewn mudiad byd-eang a newidiadau i batrymau tywydd a allai arwain at fwy o lifogydd a phroblemau ar gyfer ffermwyr.

Hanfod Ein Sir Fynwy yw pawb ohonom yn trin anghenion y dyfodol yn ogystal ag anghenion y cenedlaethau presennol.

Lansiwyd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ym mis Ebrill 2016. Mae hyn yn golygu fod angen i ni ddechrau cynllunio o leiaf ddeg mlynedd ac yn ddelfrydol hyd at 25 mlynedd i’r dyfodol. Bydd gan y penderfyniadau a wnawn yn awr oblygiadau go iawn i’n plant a’n hwyrion. Mae angen i ni gydweithio i wneud yn siŵr y cawn hyn yn iawn. Mae hyn yn golygu fod yn rhaid i bob gwasanaeth cyhoeddus gynllunio ar gyfer yr hirdymor a gwirioneddol ddeall beth yw ystyr llesiant i’n sir a’r cymunedau ynddi.

Buom yn siarad gyda phobl yn Sir Fynwy rhwng mis Awst a mis Rhagfyr 2016 a gofyn beth sy’n dda am eich cymuned, beth fyddai’n ei gwneud yn well, yn awr ac yn y dyfodol. Mae eich sylwadau yn ein helpu i wneud yn siŵr ein bod yn trin rhai o’r heriau mawr fydd yn wynebu Sir Fynwy yn y blynyddoedd i ddod.

 

Cynllun Llesiant

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Fynwy yn cynnwys cyrff cyhoeddus megis Heddlu Gwent, Cyngor Sir Fynwy, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru. Mae’r holl sefydliadau wedi cymryd rhan wrth gyflwyno ein rhaglen ymgysylltu Ein Sir Fynwy.

Mae’n rhaid i bob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru baratoi Cynllun Llesiant erbyn mis Mai 2018. Bydd y Cynllun Llesiant yn edrych ar lesiant economaidd, cymdiethasol, amgylcheddol a diwylliannol y sir.

Mae’r Cynllun Llesiant yn nodi’r hyn y bydd gwasanaethau cyhoeddus yn cydweithio arno i fynd i’r afael â’r pethau sy’n bwysig i gymunedau lleol. Yn aml mae’r rhain yn heriau cymhleth sy’n rhy fawr i un corff eu trin ar ben ei hun.

Hoffai Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Fynwy gael eich barn ar y drafft Gynllun Llesiant ar gyfer y sir. Yn 2016 fe wnaethom wrando ar yr hyn a ddywedsoch pan wnaethom ofyn ‘Beth sy’n dda am eich ardal’ a ‘Beth fedrai fod yn well’. Fe wnaethom hefyd edrych ar ystod eang o ddata, adroddiadau ac astudiaethau academaidd i’n helpu i ddeall llesiant yn well a rhoi sylw i rai o’r cyfleoedd a’r heriau mwyaf sy’n wynebu’r sir.  Os hoffech mwy o wybodaeth, edrychwch ar y drafft gynllun llesiant llawn.

 

 

 

Dogfennau Llesiant

Drafft gynllun llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Fynwy

 

Yr Asesiad Llesiant

Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi mabwysiadu ei asesiad llesiant. Datblygwyd hyn drwy ymgysylltu helaeth â’r gymuned yn defnyddio proses Ein Sir Fynwy, ynghyd â dadansoddiad manwl o ddata, ystadegau, ymchwil a pholisi.  Mae’r drafft asesiad yn cynnwys gwahanol adrannau. Mae’n ystyried llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Sir Fynwy yn ei chyfanrwydd. Mae hefyd yn rhoi proffiliau ardaloedd mwy lleol wedi’u clystyru’n llac o amgylch ein pump anheddiad mwyaf: Y Fenni; Trefynwy; Brynbuga; Cas-gwent a Chil-y-coed. Mae adran ar Dueddiadau’r Dyfodol ac adran casgliadau sy’n nodi rhai o’r prif negeseuon y bydd angen i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus eu hystyried.Bu’r asesiad yn sail wrth ddatblygu’r Cynluln Llesiant ac amcanion.

Bydd yr asesiad llesiant hwn yn ddogfen gyfredol a deinamig. Bydd y datblygiad parhaus a diweddariad yr asesiad llesiant yn rhan sylweddol o adolygiadau’r dyfodol ac unrhyw ddiwygiadau o’r amcanion llesiant.

 

Asesiad Llesiant

Asesiad Llesiant

Asesiad llesiant: crynodeb

Asesiad o Anghenion y Boblogaeth