Y cam cyntaf wrth baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol Amnewid (CDLlA) yw adolygu gwybodaeth o’r sylfaen dystiolaeth bresennol a chasglu tystiolaeth bellach lle bo angen. Mae hyn yn ofynnol gan fod yn rhaid i’r CDLlA fod yn seiliedig ar dystiolaeth gadarn a chyfoes a hefyd sicrhau bod y Cynllun yn cael ei ddarganfod yn ‘gadarn’ wrth archwilio. Mae hyn yn cynnwys cynlluniau a chynigion gan sefydliadau eraill. Bydd y sylfaen dystiolaeth yn cael ei diweddaru trwy gydol y broses o baratoi’r Cynllun.

Sail Dystiolaeth y CDLlA

Adolygiad o Broblemau, Gweledigaeth ac Amcanion a Sail Dystiolaeth y CDLlA oherwydd Covid-19 (Medi 2020 a gymeradwywyd gan y Cyngor yn Hydref 2020)

Papur Twf ac Opsiynau Gofodol y CDLlA (Rhagfyr 2020)  

Adroddiad Ymgynghoriad Twf ac Opsiynau Gofodol y CDLlA (Mehefin 2021)

Papur Cefndir Twf ac Opsiynau Gofodol y CDLlA (Mehefin 2021)

Papur Materion, Gweledigaeth ac Amcanion (Diweddarwyd Mehefin 2021)

Arfarniad Aneddiadau Cynaliadwy (Mehefin 2021)

Hunan-Asesiad o’r Strategaeth a Ffefrir yn erbyn y Profion o Gadernid

Tai

Asesiad Marchnad Tai Lleol 2020-2025  

Adroddiad Tystiolaeth ddemograffig Wedi’i Ddiweddaru gan Edge Analytics (Tachwedd 2020)

Adroddiad tai Fforddiadwy Sir Fynwy a ganhyrchwyd Edge Analytics (Tachwedd 2020)

Papur Cefndir Tai (Mehefin  2021)

Yr Amgylchedd Naturiol

Astudiaeth Sensitifrwydd Tirwedd

Economi

Economïau Adroddiadau’r Dyfodol CSF a gynhyrchwyd gan y Grŵp BE (2018)

Sir Fynwy 2040: Twf Economaidd a Datganiad Uchelgais (Tachwedd 2019)

Prosbectws Buddsoddi Mewnol 2020: Tyfu’ch Busnes yn Sir Fynwy (Mawrth 2020)

Astudiaeth Datblygu Rhanbarthol  – Yn fwy na’r astudiaeth leol a gynhyrchwyd gan y Grŵp BE (Mawrth 2020)

Papur Cefndir Tir Cyflogaeth (Mai 2022)

Adolygiad Tir Cyflogaeth Sir Fynwy a gynhyrchwyd gan y Grŵp BE (Mehefin 2021)

Manwerthu

Papur Cefndir Manwerthu (Mawrth 2021)

Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel

Asesia Ynni Adnewyddadwhy a Charcon Isel 2020 – Crynodeb Annhechnegol

Arall

Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr (Mai 2016).  Cyflwynwyd diweddariad i Lywodraeth Cymru yn dilyn cymeradwyaeth y Cabinet yn Ionawr 2021 – yn disgwyl cymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru.

Datganiad Technegol rhanbarthol Mwynau  – 2il Adolygiad ar gyfer y De Ddwyrain (Medi  2020)

Adroddiad Cynllunio Gwastraff De Ddwyrain Cymru  – Ebrill 2016

Amserlen Codi Tal Dogfennau

Amserlen Codi Tal Dogfennau