Gwybodaeth Digwyddiad dros dro

Os ydych yn bwriadu cynnal digwyddiad efallai bydd angen hysbysiad digwyddiad dros dro (TEN) os ydych yn dymuno cael un neu fwy o’r gweithgareddau trwyddedadwy canlynol;

  • gwerthu alcohol
  • cyflenwi alcohol i aelodau o’r clwb cofrestredig
  • darpariaeth hwyr lluniaeth nos-bwyd poeth neu diod boeth ar unrhyw adeg rhwng 23:00 – 05:00 awr
  • adloniant wedi’i reoleiddio

Rhaid i chi fod yn 18 oed neu hŷn i gyflwyno TEN. Gellir defnyddio hysbysiad digwyddiad dros dro i awdurdodi gweithgareddau uchod gyda llai na 500 o bobl yn bresennol a rhaid cynnal y digwyddiad ar gyfer uchafswm o 168 awr (7 diwrnod). Os ydych angen mwy na 7 diwrnod dylech ystyried gwneud cais am Trwydded Safle Dros Dro.

Wneud cais am TEN

Dilynwch y ddolen hon i wneud cais am Hysbysiad digwyddiad dros dro (ar-lein), y ffi ar gyfer hysbysiad digwyddiad dros dro yw £21.00.

Os ydych angen fersiwn bapur, cysylltwch â adran trwyddedu.

TEN safonol

Rhaid cyflwyno TEN safonol ar yr awdurdod lleol ddim hwyrach na 10 niwrnod gwaith cyn y diwrnod y digwyddiad arfaethedig. 10 diwrnod gwaith yn eithrio y dydd ar y cyflwynir yr hysbysiad a’r diwrnod y digwyddiad arfaethedig.

Os oes gwrthwynebiad i TEN safonol, gall yr awdurdod lleol gynnal gwrandawiad gerbron yr is-bwyllgor trwyddedu lle pob plaid yn gallu trafod y digwyddiad arfaethedig a bydd ar y rhesymau dros y gwrthwynebiad a’r penderfyniad a ddylid caniatáu i’r digwyddiad i fynd yn ei flaen, yn caniatáu iddo gyda diwygiadau neu amodau neu wrthod y TEN.

TEN hwyr

Rhaid cyflwyno TEN hwyr ddim hwyrach na 5 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ond dim cynharach na 9 diwrnod gwaith cyn y digwyddiad. Os yw swyddog awdurdodedig yn gwneud gwrthwynebiad yn erbyn TEN hwyr nad ânt ymlaen efo digwyddiad a chyhoeddir gwrth-hysbysiad.

Terfynau TEN

Ceir cyfyngiadau ar nifer y caiff person wasanaethu. Gall deiliad trwydded personol cyfanswm o 50 TEN’s mewn flwyddyn galendr, gall 5 o nhw fod TEN hwyr.

Caiff person nad yw’n dal trwydded bersonol wasanaethu hyd at 5 degau blwyddyn galendr, gall 2 fod TEN hwyr.

Diffinnir blwyddyn galendr fel y cyfnod rhwng 1 Ionawr a 31 Rhagfyr.

Ni ellir TEN ar yr un safle ar achlysur mwy na 15 mewn unrhyw flwyddyn galendr. Yn ogystal, mae pob safle yn amodol ar gyfanswm cyffredinol o ddefnyddio 21 diwrnod, waeth beth yw nifer yr achlysuron unigol y maent yn defnyddio.

Gwrth-hysbysiad

Os rhoddir gwrth-hysbysiad ôl gwrthwynebiad i TEN mae ymgeisydd yn galli apelio yn erbyn y penderfyniad. Rhaid gwneud apelau i lys ynadon lleol o fewn 21 diwrnod. Nid yw yn dwyn apêl fod yn hwyrach na 5 diwrnod gwaith o ddiwrnod y digwyddiad arfaethedig.

Nid all yw unrhyw apêl yn erbyn gwrth-hysbysiad TEN hwyr.

Cynllunio Digwyddiadau ac Ystyriaethau Gwrthderfysgaethau.

Mae’r Adran Drwyddedu yn argymell bod trefnwyr digwyddiadau yn gwirio rheoliadau a chanllawiau Covid-19 Llywodraeth Gymru cyn cyflwyno rhybudd digwyddiad dros dro, mae angen cwblhau asesiad risg Covid-19 cyn y ddigwyddiad.  Rydym yn argrymu’n gryf bod trefnwyr digwyddiadau fawr cyflwyno Ffurflen Hysbysu Digwyddiad, am rhagor o wybodaeth – Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Digwyddiad.

Os dewiswch drefnu digwyddiad, nodwch y gallai cyngor a threfniadau newid yn dibynnu ar lefelau mynychder Covid-19 a newidiadau i ganllawiau a rheoliadau Llywodraeth Cymru. Felly, bydd trefnydd y digwyddiad yn dal pob risg. Ni all Cyngor Sir Sir Fynwy gymryd cyfrifoldeb am unrhyw gost neu golled sy’n gysylltiedig a pharatoi digwyddiad pe bai’n cael ei ganslo.

Mae’r bygythiad gan derfysgaeth yn real, ac yn anffodus, mae’n anodd rhagweld beth sydd yn medru digwydd o fewn mannau cyhoeddus a phrysur sydd yn medru bod yn darged i derfysgwyr.   Hoffem i chi ystyried yr hyn y gallwch ‘chi’ ei wneud er mwyn lleihau’r risg a lliniaru effaith y fath ymosodiad. Rydym yn argymell felly eich bod yn cwblhau’r  ACT Awareness e-Learning ar wrth-derfysgaeth.

Mae canllawiau am Cynllunio Digwyddiadau ac Ystyriaethau Gwrthderfysgaeth ar gael yma.

Mae awdurdod hwn yw o dan ddyletswydd i ddiogelu’r arian cyhoeddus mae’n gweinyddu, ac i’r perwyl hwn gellir defnyddio’r wybodaeth a ddarparwyd gennych ar gyfer atal a chanfod twyll. Efallai y bydd hefyd yn rhannu’r wybodaeth hon â chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus at y dibenion hyn. Am wybodaeth bellach, gweler NFI gwybodaeth ar wefan CSF