Digwyddiad diogelwch grŵp holiadur

llenwch yr holiadur ar-lein i weld os mae angen i chi lenwi ffurflen hysbysu grŵp cynghori digwyddiad diogelwch (ESAG). Ni fydd llawer o ddigwyddiadau risg isel angen cymorth gan y ESAG, a bydd yr holiadur ar-lein yn dweud wrthych os bydd hyn yn digwydd. Bydd angen chi dal i gymryd camau priodol i sicrhau y gweithredir eich digwyddiad yn ddiogel.

Digwyddiad grŵp cynghori diogelwch (ESAG)

Nod yr ESAG yw croesawu ac annog digwyddiadau i Sir Fynwy, tra’n sicrhau eu bod yn cymryd lle yn ddiogel ac llwyddiannus. Drwy ymgynghori a chydweithio rhwng y Cyngor a’i bartneriaid gan gynnwys Heddlu Gwent Police, gwasanaeth ambiwlans Cymru a De Cymru tân ac achub, ei nod yw safoni’r dull i’r holl ddigwyddiadau sy’n agored i’r cyhoedd ac sy’n fesul cam mewn man cyhoeddus, ar briffordd gyhoeddus neu ar dir preifat o fewn ffiniau’r cyngor.

Grwp Ymgynghorol yw ESAG ac mae ei rôl, strwythur a’i diben yn y cylch gorchwyl. Fodd bynnag, gall Aelodau unigol o’r grŵp hwn defnyddio bwerau i gorfod trefnwyr i gydymffurfio â’u rhwymedigaethau cyfreithiol.

Sut y gall grŵp ymgynghorol diogelwch digwyddiad helpu fi gyda fy digwyddiad?

Un o rolau pwysig y gall ymgymryd â ESAG yw dod â holl bartneriaid perthnasol a plaid gyda’i gilydd i gynllunio a pharatoi ar gyfer y digwyddiad mewn ffordd gydgysylltiedig.

Mae cyfrifoldeb ar gyfer rheoli’r digwyddiad o hyd gyda trefnydd y digwyddiad ac felly mae angen i’r ESAG gweithio’n agos gyda’r tîm rheoli sydd yn trefnu’r digwyddiad. Mae Aelodau ESAG yn debygol o gael gwybodaeth leol da ar amrywiaeth o faterion a gall trefnwyr digwyddiadau yn aml yn elwa o mewnwelediad o’r fath.

Gall ESAG:

  • Hyrwyddo lefelau uchel o diogelwch a lles yn y digwyddiadau drwy roi cyngor ac arweiniad. (Mae hyrwyddo digwyddiadau mwy diogel yn cyfrannu at gymunedau cryfach a mwy diogel)
  • Cynghori ar leihau unrhyw effaith andwyol neu anghyfleustra i drigolion lleol, busnesau a’r cyhoedd yn gyffredinol
  • Hybu lles, iechyd a lles y gymuned
  • Canolbwyntio adnoddau gan ddefnyddio asesiad risg a hwyluso Cyngor cymesur a rheoliad
  • Galluogi cynllunio effeithiol i hwyluso monitro ac arolygu llai dwys
  • Cefnogi busnesau a threfnwyr drwy gael un pwynt cyswllt ar gyfer y digwyddiad a proffesiynol Cyngor a chanllawiau cyson
  • Mwy o gyhoeddusrwydd da ac annog mwy o ymgysylltu busnes ac ymwelwyr drwy ddigwyddiadau mwy diogel
  • Rhannu arferion da

Yn ogystal, gall y ESAG gobeithio helpu i ddarparu sefydliadau sydd â phrofiad cyfyngedig o reoli digwyddiad gyda rhywfaint o sicrwydd eu bod ar y trywydd iawn.

Mae cyflwyno cynlluniau a dogfennau digwyddiad ym amserol yn galluogi Aelodau ESAG i ystyried a chynnig sylwadau ar y cynnwys gan ddefnyddio dull arddull archwilio. Mewn rhai achosion bydd aelodau o ESAG y barnu ei bod yn briodol i dynnu sylw at unrhyw ddiffygion, diffygion neu hepgoriadau, yn enwedig pan ydynt yn ystyried cymryd camau brys neu gwella cyfiawnhad posibl. Y nod yw darparu trefnwyr ag adborth ar gynigion digwyddiad yn gynnar fel nad oes digon o amser ar ôl i fynd i’r afael ag unrhyw feysydd sylweddol o bryder a godwyd.

Yn y digwyddiad rwy’n bwriadu cael alcohol / adloniant / lluniaeth hwyr y nos, a oes angen trwydded arnaf?

Bydd angen trwydded os oes gennych alcohol, adloniant a lluniaeth hwyr y nos (poeth bwyd a diod a ddarperir rhwng 11 p.m. – 5a.m) yn y digwyddiad. Os yw’r digwyddiad yn bersonau dan 499 (sy’n cynnwys staff) Mae angen gwneud cais ar gyfer Hysbysiad digwyddiad dros dro, argymhellir y byddwch yn gwneud cais am o leiaf 5 wythnos cyn y digwyddiad. Os yw’r digwyddiad dros 500 o bobl mae angen ichi wneud cais am Drwydded safle, argymhellir byddwch yn gwneud cais am o leiaf 3 mis cyn y digwyddiad.

Sut allwn i roi gwybod i ESAG am fy digwyddiad?

I wybod os ddylech hysbysu eich digwyddiad i ESAG gallwch gynnal asesiad eich hun drwy gynnal digwyddiad ar-lein ymholiad holiadur. Fodd bynnag, ar ôl cynnal eich holiadur, a hysbysu i ESAG yn datgan nad yw’n ofynnol, teimlwch chi ydych chi dal am gyngor pellach, mae croeso i gysylltu ag un o’r Aelodau ESAG

Sut ydw i’n hysbysu fy digwyddiad i ESAG?

Os dywed eich holiadur ymholiad digwyddiad ar-lein nawr gofynnir i chi roi gwybod i ESAG eich digwyddiad. Llenwch y Ffurflen hysbysu digwyddiad a’i gyflwyno i Fynd i’r afael â ESAG

Beth sy’n digwydd ar ôl ir Cyngor derbyn fy ffurflen hysbysu digwyddiad?

Bydd yr Aelodau ESAG yn asesu ffurflen hysbysu ti ac penderfynu pa camau y dylech eu cymryd ar gyfer eich digwyddiad.

Pa mor dda oedd eich digwyddiad?

Nawr bod eich digwyddiad drosodd, rydym eisiau eich help i asesu sut aeth, ac a oes unrhyw ffyrdd y gellid ei wella neu a oes ffyrdd y gallem wella ESAG. Cymerwch amser i lenwi’r Ffurflen adborth a’i gyflwyno i Fynd i’r afael â ESAG.

Dolenni defnyddiol ar gyfer trefnwyr digwyddiadau.

Gweithredol Iechyd a diogelwch – rhedeg digwyddiad yn ddiogel.

Gweithredol Iechyd a diogelwch – canllaw diogelwch y digwyddiad (ail argraffiad)

Adran dros Ddiwylliant, y cyfryngau a chwaraeon – diogelwch ar feysydd chwarae

Hil Cymdeithas cwrs- Canllaw i ddiogelwch ar y cae ras

Cysylltwch yr Adran Trwyddedu:

Adran Trwyddedu, Canolfan Addysg Gymunedol Y Fenni, Old Hereford Road, Y Fenni, NP7 6EL.

licensing@monmouthshire.gov.uk

01873 735420