Skip to Main Content

Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Digwyddiadau (ESAG)

Sut i drefnu digwyddiad diogel a chyfreithiol

Os ydych chi’n trefnu digwyddiad mawr bydd angen i chi (1) ofyn am gyngor gan yr awdurdodau neu’r asiantaethau perthnasol a chwblhau’r Ffurflen Hysbysu Digwyddiad (2) cynnal asesiadau risg a (3) nodi mesurau i sicrhau diogelwch y pobl sy’n mynychu’r digwyddiad a’r rhai sy’n cael eu cyflogi neu’n gwirfoddoli i sefydlu a rhedeg y digwyddiad ar y diwrnod.

Mae’r dogfennau sydd i’w llwytho i fyny i gefnogi’r Ffurflen Hysbysu Digwyddiad i ESAG, yn dibynnu ar y math o ddigwyddiad a gallant gynnwys:

 • Cynllun rheoli digwyddiad
 • Cynllun rheoli Traffig
 • Asesiad Risg
 • Asesiad Risg Tan
 • Polisi Diogelwch Plant
 • Digwyddiad \ Safle Cynlluniau Cynllun
 • Map llwybr (os nad lleoliad sengl, e.e. ras feicio)
 • Rhestr Stiwardiaid
 • Rhestr o Fasnachwyr Bwyd a Masnachwyr arall heb bwyd
 • Tystysgrif Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus
 • Cynllunio \ lluniadau o strwythurau dros dro

Mae’n bwysig iawn cynllunio’n gynnar, yn enwedig os ydych chi’n rhagweld y bydd problemau o ran trwyddedu, cau ffordd, yswiriant, diogelwch bwyd. Mae rhai o’r materion hyn, yn enwedig cau ffyrdd a thrwyddedu, yn destun cyfyngiadau amser.

Cynllunio Digwyddiadau Ac Ystyriaethau Gwrthderfysgaeth

Mae’r bygythiad gan derfysgaeth yn real, ac yn anffodus, mae’n anodd rhagweld beth sydd yn medru digwydd o fewn mannau cyhoeddus a phrysur sydd yn medru bod yn darged i derfysgwyr.   Hoffem i chi ystyried yr hyn y gallwch ‘chi’ ei wneud er mwyn lleihau’r risg a lliniaru effaith y fath ymosodiad. Rydym yn argymell felly eich bod yn cwblhau’r  ACT Awareness e-Learning ar wrth-derfysgaeth.

Mae canllawiau am Cynllunio Digwyddiadau Ac Ystyriaethau Gwrthderfysgaeth ar gael yma.

Gwybodaeth Trwyddedu

Os yw’ch digwyddiad yn cynnwys alcohol, adloniant a lluniaeth hwyr y nos (bwyd poeth a diod rhwng 11p.m. – 5a.m.) a bod y digwyddiad o dan 499 o bobl (gan gynnwys staff) mae angen i chi wneud cais am Rhybudd o ddigwyddiad dros dro . Os yw’r digwyddiad dros 500 o bobl mae angen i chi wneud cais am Drwydded Safle

Mae mwy o wybodaeth am bob agwedd ar drwyddedu ar gael yn ardal Drwyddedu ei’n wefan.

Diogelwch Bwyd

Gallwch weld mwy o wybodaeth am diogelwch bwyd neu wefan Asiantaeth Safonau Bwyd

Rheoli Traffig a Chau Ffyrdd

Mae’r Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Digwyddiad yn cynnwys cynrychiolydd o Briffyrdd / Rheoli Traffig o’r Cyngor a Heddlu Cym Gwent a all gynnig cyngor i drefnwyr digwyddiadau ar gynllunio eu digwyddiad ac i leihau unrhyw effaith ar y briffordd gyhoeddus.

Os bydd angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch am reoli traffig, cau ffyrdd, neu os ydych am holi am statws cyfredol unrhyw geisiadau cau ffyrdd sy’n bodoli, cyfeiriwch at ardal Priffyrdd ei’n wefan. Efallai y bydd angen Embargo arnoch i atal cwmnïau cyfleustodau rhag cloddio i fyny’r ffordd yn eich digwyddiad, i gael mwy o wybodaeth am hyn, cyfeiriwch at ardal Gwaith Stryd y wefan.

Dolenni defnyddiol ar gyfer trefnwyr digwyddiadau.

Gweithredol Iechyd a diogelwch – rhedeg digwyddiad yn ddiogel.

Gweithredol Iechyd a diogelwch – canllaw diogelwch y digwyddiad (ail argraffiad)

Gwrthderfysgaeth – Arweiniad lleoedd gorlawn

Adran dros Ddiwylliant, y cyfryngau a chwaraeon – diogelwch ar feysydd chwarae

Hil Cymdeithas cwrs – Canllaw i ddiogelwch ar y cae ras

Cysylltwch yr Adran Trwyddedu:

Adran Trwyddedu, Canolfan Ieuenctid a Gymunedol Y Fenni, Old Hereford Road, Y Fenni, NP7 6EL.

licensing@monmouthshire.gov.uk

01873 735420